Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EEG) nr 3517/84 av den 13 december 1984 om klassificering av varor enligt undernummer 24.01 B i Gemensamma tulltaxanEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 328 , 15/12/1984 s. 0009 - 0009

Finsk specialutgåva Område 2 Volym 4 s. 0047

Spansk specialutgåva: Område 02 Volym 13 s. 0005

Svensk specialutgåva Område 2 Volym 4 s. 0047

Portugisisk specialutgåva: Område 02 Volym 13 s. 0005KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3517/84 av den 13 december 1984 om klassificering av varor enligt undernummer 24.01 B i Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 97/69 av den 16 januari 1969 om nödvändiga åtgärder för en enhetlig tillämpning av Gemensamma tulltaxenomenklaturen(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2055/84 av den 16 juli 1984(2), särskilt artikel 3 i denna, och

med beaktande av följande:

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Gemensamma tulltaxenomenklaturen måste bestämmelser antas för klassificering av bladstjälkar, bladnerver och spill från tobaksblad.

I Gemensamma tulltaxan, som är en bilaga till rådets förordning (EEG) nr 950/68(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3400/84(4), omfattar nummer 24.01 särskilt råtobak; tobaksavfall.

Produkterna i fråga har egenskaper som tobaksavfall enligt nummer 24.01 och skall därför klassificeras enligt detta nummer. Under detta nummer bör undernummer 24.01 B väljas.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för Gemensamma tulltaxenomenklaturen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bladstjälkar, bladnerver och spill från tobaksblad skall klassificeras enligt följande undernummer i Gemensamma tulltaxan:

24.01 Råtobak, tobaksavfall:

B. Andra.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den dag den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från den 1 januari 1985.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 1984.

På kommissionens vägnar

Karl-Heinz NARJES

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 14, 21.1.1969, s. 1.

(2) EGT nr L 191, 19.7.1984, s. 1.

(3) EGT nr L 172, 22.7.1968, s. 1.

(4) EGT nr L 320, 10.12.1984, s. 1.