Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EEG) nr 1203/86 av den 23 april 1986 om klassificering av varor som omfattas av undernummer 85.21 D II i Gemensamma tulltaxanEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 108 , 25/04/1986 s. 0020 - 0020

Finsk specialutgåva Område 2 Volym 4 s. 0115

Svensk specialutgåva Område 2 Volym 4 s. 0115KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1203/86 av den 23 april 1986 om klassificering av varor som omfattas av undernummer 85.21 D II i Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 97/69 av den 16 januari 1969 om åtgärder som måste vidtas för enhetlig tillämpning av Gemensamma Tulltaxans nomenklatur(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2055/84(2), särskilt artikel 3 i denna, och

med beaktande av följande:

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Gemensamma tulltaxans nomenklatur behövs det bestämmelser för klassificeringen av kiselskivor som har undergått selektiv diffusion i vilken separata zoner formas, och som är fästa till ett molybdenunderlag.

I Gemensamma tulltaxan, som utgör bilaga till rådets förordning (EEG) nr 950/68(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1069/86(4) omfattar undernummer 85.21 D bland annat dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter, medan undernummer 85.21 E omfattar delar.

Båda dessa undernummer är tillämpliga för klassificering av ovannämnda artiklar.

Trots att skivorna som beskrivs ovan inte är försedda med anslutningsplintar, kablar eller höljen utgör de redan i sin nuvarande form halvledarkomponenter och bör därför klassificeras enligt undernummer 85.21 D enligt allmän regel 1 för tolkning av nomenklaturen.

Dessa skivor är inte plattor ("wafers") enligt undernummer 85.21 D I och bör därför klassificeras enligt undernummer 85.21 D II.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för Gemensamma tulltaxans nomenklatur.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Kiselskivor som har undergått selektiv diffusion i vilken separata zoner formas, och som är fästa på ett molybdenunderlag, skall klassificeras enligt undernummer:

85.21 Elektronrör (glödkatonrör, kallkatonrör och fotokatonrör (däribland rör fyllda med ånga eller gas, katodstrålerör, rör för televisionskameror och rör för kvicksilverströmriktare); fotoceller, monterade piezoelektriska kristaller; dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter; lysdioder, elektroniska mikrokretsar:

D. Dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter, lysdioder, elektroniska mikrokretsar:

II. Andra.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugoförsta dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 1986.

På kommissionens vägnar

COCKFIELD

Vice ordförande

(1) EGT nr L 14, 21.1.1969, s. 1.

(2) EGT nr L 191, 19.7.1984, s. 1.

(3) EGT nr L 172, 22.7.1968, s. 1.

(4) EGT nr L 99, 15.4.1986, s. 1.