Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999R2582.pdf

31999R2582

Kommissionens förordning (EG) nr 2582/1999 av den 7 december 1999 om öppnande för år 2000 av de tullkvoter som är tillämpliga på importer av produkter med ursprung i Estland och Litauen till Europeiska gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 314 , 08/12/1999 s. 0021 - 0023KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2582/1999

av den 7 december 1999

om öppnande för år 2000 av de tullkvoter som är tillämpliga på importer av produkter med ursprung i Estland och Litauen till Europeiska gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2491/98(2), särskilt artikel 7.2 i denna,

med beaktande av rådets beslut 1999/86/EG av den 18 maj 1998 om att anta ett protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan, för att beakta Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen och resultaten av jordbruksförhandlingarna inom Uruguayrundan, däribland förbättringarna av den befintliga förmånsordningen(3), särskilt artiklarna 1 och 5 i nämnda protokoll,

med beaktande av rådets beslut 98/677/EG av den 18 maj 1998 om att anta ett protokoll om anpassning av handelaspekterna i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Litauen, å andra sidan, för att beakta Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen och resultaten av jordbruksförhandlingarna inom Uruguayrundan, däribland förbättringarna av den befintliga förmånsordningen(4), särskilt artiklarna 2 och 6 i nämnda protokoll, och

av följande skäl:

1. I protokoll nr 2 om handeln med bearbetade jordbruksprodukter, ändrat genom protokollet om anpassning av Europaavtalet med Republiken Estland, föreskrivs årliga tullkvoter för importen av produkter med ursprung i detta land.

2. I protokoll nr 2 om handeln med bearbetade jordbruksprodukter, ändrat genom protokollet om anpassning av Europaavtalet med Republiken Litauen, föreskrivs årliga tullkvoter för importen av produkter med ursprung i detta land.

3. Genom kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1662/1999(6), kodifieras bestämmelserna för förvaltning av tullkvoter som skall utnyttjas i kronologisk ordning med hänsyn till den dag deklarationen om varornas övergång till fri omsättning tas emot.

4. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för horisontella frågor beträffande handel med bearbetade jordbruksprodukter som inte finns förtecknade i bilaga I.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De årliga tullkvoter för produkter med ursprung i Estland och Litauen som ingår i bilagorna I och II till denna förordning öppnas från och med den 1 januari 2000 t.o.m. den 31 december 2000 i enlighet med de villkor som fastställs i dessa bilagor.

Artikel 2

Den gemenskapstullkvot som avses i artikel 1 skall förvaltas av kommissionen i enlighet med bestämmelserna i artikel 308a-308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 december 1999.

På kommissionens vägnar

Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 318, 20.12.1993, s. 18.

(2) EGT L 309, 19.11.1998, s. 28.

(3) EGT L 29, 3.2.1999, s. 9.

(4) EGT L 321, 30.11.1998, s. 1.

(5) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(6) EGT L 197, 29.7.1999, s. 25.

BILAGA I

ESTLAND

>Plats för tabell>

BILAGA II

LITAUEN

>Plats för tabell>