Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999R2697.pdf

31999R2697

Kommissionens förordning (EG) nr 2697/1999 av den 17 december 1999 om utfärdande av importlicenser för bananer för första kvartalet 2000 inom ramen för tullkvoterna och kvantiteten traditionella AVS-bananer och om inlämnande av nya ansökningarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 326 , 18/12/1999 s. 0047 - 0048KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2697/1999

av den 17 december 1999

om utfärdande av importlicenser för bananer för första kvartalet 2000 inom ramen för tullkvoterna och kvantiteten traditionella AVS-bananer och om inlämnande av nya ansökningar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 404/93 av den 13 februari 1993 om den gemensamma organisationen av marknaden för bananer(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1257/1999(2), särskilt artikel 20 i denna, och

av följande skäl:

1. I kommissionens förordning (EG) nr 2362/98(3), ändrad genom förordning (EG) nr 756/1999(4), antas tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 404/93 rörande ordningen för import av bananer till gemenskapen.

2. I artikel 17 i förordning (EG) nr 2362/98 fastställs att om de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser, för ett land eller flera länder som anges i bilaga I, överstiger de tillgängliga kvantiteterna, skall det fastställas en procentsats för nedsättning.

3. I kommissionens förordning (EG) nr 2268/1999(5) fastställs de vägledande kvantiteterna för import för första kvartalet 2000 inom ramen för tullkvoterna och kvantiteten traditionella AVS-bananer. I den förordningen fastställs också villkoren för utfärdande av licenser för första kvartalet 2000.

4. Om de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser är mindre än eller inte avsevärt överstiger de vägledande kvantiterna för det aktuella kvartalet, skall licenser utfärdas för de begärda kvantiterna. För vissa ursprungsområden överstiger emellertid de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser avsevärt de vägledande kvantiterna. Därför bör en procentsats för nedsättning fastställas som skall tillämpas för varje licensansökan avseende det eller de ursprungsområden som berörs.

5. Det är lämpligt att fastställa den maximala kvantiteten för sådana licensansökningar som fortfarande kan lämnas in enligt artikel 18 i förordning (EG) nr 2362/98 med hänsyn till beviljade ansökningar i slutet av inlämningsperioden och till tillgängliga kvantiteter.

6. Bestämmelserna i denna förordning skall träda i kraft utan dröjsmål för att licenser skall kunna utfärdas så snart som möjligt.

7. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för bananer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För det första kvartalet 2000 skall det för import inom ramen för de tullkvoter och den kvantitet traditionella AVS-bananer som anges i artikel 18 i förordning (EEG) nr 404/93 utfärdas importlicenser.

a) för den kvantitet som uppges i licensansökningar, minskad med koefficienterna 0,6225, 0,6864, 0,6421, och 0,7466 för ansökningar i vilka "Colombia", "Costa Rica", "Ecuador", och "Andra" anges som ursprungsland.

b) för den kvantitet som uppges i licensansökningar för ett annat ursprugsland än de ursprungsländer som anges i punkt a.

Artikel 2

De kvantiteter för vilka licensansökningar fortfarande kan lämnas in för första kvartalet 2000 fastställs i bilagan.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 47, 25.2.1993, s. 1.

(2) EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.

(3) EGT L 293, 31.10.1998, s. 32.

(4) EGT L 98, 13.4.1999, s. 10.

(5) EGT L 277, 28.10.1999, s. 10.

BILAGA

>Plats för tabell>