Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999R2709.pdf

31999R2709

Kommissionens förordning (EG) nr 2709/1999 av den 17 december 1999 om öppnande av gemenskapstullkvoter för 2000 för får, getter, fårkött och getkött som omfattas av KN-numren 01041030, 01041080, 01042010, 01042090 och 0204 och om undantag från förordning (EG) nr 1439/95 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2467/98 beträffande import och export av produkter inom sektorn för får- och getköttEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 327 , 21/12/1999 s. 0020 - 0024KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2709/1999

av den 17 december 1999

om öppnande av gemenskapstullkvoter för 2000 för får, getter, fårkött och getkött som omfattas av KN-numren 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 och 0204 och om undantag från förordning (EG) nr 1439/95 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2467/98 beträffande import och export av produkter inom sektorn för får- och getkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3066/95 av den 22 december 1995 om införande av vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om autonom anpassning under en övergångsperiod av vissa jordbrukskoncessioner som föreskrivs i Europaavtalen i syfte att beakta det jordbruksavtal som ingåtts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna under Uruguayrundan(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2435/98(2), särskilt artikel 8 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2467/98 av den 3 november 1998 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött(3), särskilt artikel 17.1 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3491/93 av den 13 december 1993 om vissa förfaranden vid tillämpning av Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Ungern å den andra(4), särskilt artikel 1 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3492/93 av den 13 december 1993 om vissa förfaranden för tillämpningen av Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och å den andra sidan Polen(5), särskilt artikel 1 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3296/94 av den 19 december 1994 om vissa förfaranden för tillämpning av Europaavtalet om associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Tjeckien, å andra sidan(6), särskilt artikel 1 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3297/94 av den 19 december 1994 om vissa förfaranden för tillämpning av Europaavtalet om associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Slovakien, å andra sidan(7), särskilt artikel 1 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3382/94 av den 19 december 1994 om vissa förfaranden vid tillämpning av Europaavtalet om associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan(8), särskilt artikel 1 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3383/94 av den 19 december 1994 om vissa förfaranden för tillämpning av Europaavtalet om associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bulgarien, å andra sidan(9), särskilt artikel 1 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1926/96 av den 7 oktober 1996 om vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbrukskoncessioner enligt avtalen om frihandel och handelsrelaterade frågor med Estland, Lettland och Litauen så att det jordbruksavtal beaktas som ingicks under Uruguayrundans multilaterala handelsförhandlingar(10), särskilt artikel 5 i denna, och

av följande skäl:

1. I enlighet med det jordbruksavtal som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan(11) har gemenskapen åtagit sig att öppna en icke nationsspecifik tullkvot. Enligt de Europaavtal som upprättats mellan gemenskapen och länderna i Centraleuropa skall dessa länder ha ytterligare prioriterat tillträde till gemenskapsmarknaden.

2. Dessutom har gemenskapen fastställt tullkvoter för import av får- och getkött från Estland, Lettland och Litauen genom förordning (EG) nr 1926/96.

3. Tullkvoterna för 2000 skall öppnas av kommissionen och förvaltas enligt bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 1439/95(12), senast ändrad genom förordning (EG) nr 344/1999(13).

4. För att säkerställa att systemet med tullkvoter fungerar tillfredsställande är det nödvändigt att fastställa en slaktviktsekvivalent. För vissa tullkvoter är valet fritt mellan import av levande djur och import av kött. Därför behövs en omräkningsfaktor.

5. I förordning (EG) nr 3066/95 fastställs särskilt en sänkning av tullen och höjningar av vissa importkvoter från de associerade länderna i Östeuropa. Samma förordning reglerar också importen av renrasiga avelsgetter som omfattas av KN-nummer 0104 20 10 inom tullkvoterna för Ungern, Polen, Slovakien, Tjeckien och Bulgarien. Följaktligen bör undantag görus för 2000 från vissa tillämpningsföreskrifter som fastställs genom förordning (EG) nr 1439/95.

6. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för får- och getkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning öppnas gemenskapstullkvoter för får- och getkött och föreskrivs vissa undantag från förordning (EG) nr 1439/95 för perioden 1 januari-31 december 2000.

Artikel 2

De tullar som tillämpas vid import till gemenskapen av får, getter, fårkött och getkött enligt KN-numren 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 och 0204 med ursprung i de i bilagorna angivna länderna och av levande renrasiga avelsgetter enligt KN-nummer 0104 20 10 från Ungern, Polen, Slovakien, Tjeckien och Bulgarien skall under de perioder som fastställs i denna förordning tillfälligt upphävas eller sänkas till de nivåer och inom de gränser i tullkvoterna som också fastställs i denna förordning.

Artikel 3

1. I bilaga I fastställs de kvantiteter kött enligt KN-nummer 0204, uttryckta i slaktviktsekvivalent, för vilka den tull som gäller vid import med ursprung i vissa leverantörsländer tillfälligt skall upphävas under perioden 1 januari-31 december 2000.

2. I bilaga II fastställs de kvantiteter levande djur och kött uttryckta i slaktviktsekvivalent enligt KN-numren 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 och 0204 och dessutom för Ungern, Polen, Slovakien, Tjeckien och Bulgarien enligt KN-nummer 0104 20 10, för vilka den tull som gäller vid import med ursprung i vissa leverantörsländer skall sänkas till noll under perioden 1 januari-31 december 2000.

3. I bilaga III fastställs de kvantiteter levande djur enligt KN-numren 0104 10 30, 0104 10 80 och 0104 20 90, uttryckta i levande vikt, för vilka den tull som gäller vid import med ursprung i vissa leverantörsländer skall sänkas till en nolltullsats under perioden 1 januari-31 december 2000.

4. I bilaga IV A fastställs de kvantiteter levande djur enligt KN-numren 0104 10 30, 0104 10 80 och 0104 20 90, uttryckta i levande vikt, för vilka den tull som gäller vid import skall sänkas till 10 % av värdet under perioden 1 januari-31 december 2000.

5. I bilaga IV B fastställs de kvantiteter kött enligt KN-nummer 0204, uttryckta i slaktviktsekvivalent, för vilka den tull som gäller vid import tillfälligt skall upphävas under perioden 1 januari-31 december 2000.

Artikel 4

1. De tullkvoter som avses i artikel 3.1, 3.2 och 3.3 skall förvaltas i enlighet med de bestämmelser som fastställs i avdelning II A i förordning (EG) nr 1439/95.

2. De tullkvoter som avses i artikel 3.4 och 3.5 skall förvaltas i enlighet med de bestämmelser som fastställs i avdelning II B i förordning (EG) nr 1439/95.

Artikel 5

1. Med uttrycket slaktviktsekvivalent i artikel 3 avses vikten kött med ben. Om köttet är urbenat skall vikten urbenat kött räknas om till kött med ben med hjälp av en koefficient. För detta ändamål skall 55 kg urbenat får- eller getkött av vuxna djur motsvara 100 kg får- eller getkött med ben av vuxna djur, och 60 kg urbenat lamm- eller killingkött motsvara 100 kg lamm- eller killingkött med ben.

2. Om det i associeringsavtalen mellan gemenskapen och vissa leverantörsländer fastställs att importen får ske i form av levande djur eller kött, skall 100 kg levande djur anses motsvara 47 kg kött.

Artikel 6

Undantagen från förordning (EG) nr 1439/95 är följande:

1. Avdelning II A skall i tillämpliga delar även gälla import av produkter som omfattas av KN-nummer 0104 20 10 för Ungern, Polen, Slovakien, Tjeckien och Bulgarien.

2. I artikel 14.1 skall följande införas efter KN-nummer 0104 20 90 "och för Ungern, Polen, Slovakien, Tjeckien och Bulgarien produkter enligt KN-nummer 0104 20 10".

3. Artikel 14.4 skall ersättas med följande:

"4. Fält 24 i importlicenser som har utfärdats för de kvantiteter som avses i bilaga II till förordning (EG) nr 1440/95 och i senare förordningar om årliga tullkvoter skall innehålla åtminstone en av följande påskrifter:

- Derecho limitado a 0 [aplicación del anexo II del Reglamento (CE) n° 1440/95 y de posteriores Reglamentos por los que se establecen contingentes arancelarios anuales]

- Told nedsat til 0 (jf. bilag II til forordning (EF) nr. 1440/95 og efterfølgende forordninger om årlige toldkontingenter)

- Beschränkung des Zollsatzes auf Null (Anwendung von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1440/95 und der späteren jährlichen Verordnungen über die Zollkontingente)

- Δασμός περιοριζόμενος στο μηδέν [εφαρμογή του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1440/95 και των μεταγενέστερων κανονισμών σχετικά με την ετήσια δασμολογική ποσόστωση]

- Duty limited to zero (application of Annex II of Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent annual tariff quota regulations)

- Droit de douane nul [application de l'annexe II du règlement (CE) n° 1440/95 et des règlements ultérieurs sur les contingents tarifaires]

- Dazio limitato a zero [applicazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali]

- Invoerrecht beperkt tot nul (toepassing van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1440/95 en van de latere verordeningen tot vaststelling van de jaarlijkse tariefcontingenten)

- Direito limitado a zero [aplicação do anexo II do Regulamento (CE) n.o 1440/95 e regulamentos subsequentes relativos aos contingentes pautais anuais]

- Tulli rajoitettu 0 prosenttiin (asetuksen (EY) N:o 1440/95 liitteen II ja sen jälkeen annettujen vuotuisia tariffikiintiöitä koskevien asetusten soveltaminen)

- Tull begränsad till noll procent (tillämpning av bilaga II i förordning (EG) nr 1440/95 i senare förordningar om årliga tullkvoter)."

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari till och med den 31 december 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 328, 30.12.1995, s. 31.

(2) EGT L 303, 13.11.1998, s. 1.

(3) EGT L 312, 20.11.1998, s. 1.

(4) EGT L 319, 21.12.1993, s. 1.

(5) EGT L 319, 21.12.1993, s. 4.

(6) EGT L 341, 30.12.1994, s. 14.

(7) EGT L 341, 30.12.1994, s. 17.

(8) EGT L 368, 31.12.1994, s. 1.

(9) EGT L 368, 31.12.1994, s. 5.

(10) EGT L 254, 8.10.1996, s. 1.

(11) EGT L 336, 23.12.1994, s. 22.

(12) EGT L 143, 27.6.1995, s. 7.

(13) EGT L 43, 17.2.1999, s. 6.

BILAGA I

DE KVANTITETER FÖR 2000 SOM AVSES I ARTIKEL 3.1

Löpnummer 09.4033

Fårkött och getkött till nolltullsats (i ton slaktviktsekvivalent)

>Plats för tabell>

BILAGA II

DE KVANTITETER FÖR 2000 SOM AVSES I ARTIKEL 3.2

Nolltullsats (ton slaktviktsekvivalent)

>Plats för tabell>

BILAGA III

DE KVANTITETER FÖR 2000 SOM AVSES I ARTIKEL 3.3

Löpnummer 09.4035

Levande får och getter, nolltullsats (ton levande vikt)

>Plats för tabell>

BILAGA IV

A. DE KVANTITETER FÖR 2000 SOM AVSES I ARTIKEL 3.4

Löpnummer 09.4036

Levande får och getter, 10 % tullsats (ton levande vikt)

>Plats för tabell>

B. DE KVANTITETER FÖR 2000 SOM AVSES I ARTIKEL 3.5

Löpnummer 09.4037

Fårkött och getkött, nolltullsats (ton slaktviktsekvivalent)

>Plats för tabell>