Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32004R1743.pdf

8.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 311/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1743/2004

av den 7 oktober 2004

om öppnande och förvaltning av en autonom tullkvot för vitlök från och med den 1 september 2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien,

med beaktande av Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 41 första stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 565/2002 (1) införs förvaltningsbestämmelser för tullkvoter och ett system med ursprungsintyg för vitlök som importeras från tredjeland.

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 228/2004 av den 3 februari 2004 om övergångsbestämmelser avseende förordning (EG) nr 565/2002 med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning (2) fastställs det bestämmelser som gör det möjligt för importörer från dessa länder att utnyttja bestämmelserna i förordning (EG) nr 565/2002. Syftet med dessa bestämmelser var att göra åtskillnad mellan å ena sidan traditionella importörer och å andra sidan nya importörer i dessa nya medlemsstater och att anpassa begreppet referenskvantitet på ett sådant sätt att dessa importörer kan omfattas av systemet.

(3)

För att säkerställa den fortsatta försörjningen av marknaden i den utvidgade unionen samtidigt som hänsyn tas till de ekonomiska villkor för försörjning av marknaden som fanns i de nya medlemsstaterna före anslutningen bör det som en autonom och tillfällig åtgärd öppnas en ny tullkvot för import av färsk eller kyld vitlök med KN-nummer 0703 20 00. Denna nya tullkvot läggs till den som öppnades genom kommissionens förordning (EG) nr 1077/2004 av den 7 juni 2004 om öppnande och förvaltning av en autonom tullkvot för vitlök (3).

(4)

Denna nya tullkvot bör öppnas som en övergångsåtgärd och påverkar inte resultatet av de förhandlingar som pågår inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) till följd av de nya medlemsstaternas anslutning.

(5)

Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   En autonom tullkvot på 4 400 ton (med löpnummer 09.4108), nedan kallad den ”autonoma kvoten”, skall öppnas från och med den 1 september 2004 för import till gemenskapen av färsk eller kyld vitlök med KN-nummer 0703 20 00.

2.   Den värdetullsats som skall tillämpas på produkter som importeras inom ramen för den autonoma kvoten skall vara 9,6 %.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 565/2002 och förordning (EG) nr 228/2004 skall tillämpas på förvaltningen av den autonoma kvoten, med förbehåll för bestämmelserna i den här förordningen.

Bestämmelserna i artikel 1 samt artiklarna 5.5 och artikel 6.1 i förordning (EG) nr 565/2002 skall däremot inte tillämpas på förvaltningen av den autonoma kvoten

Artikel 3

Giltighetstiden för de importlicenser som utfärdas för den autonoma kvoten, nedan kallade ”licenserna”, skall begränsas till den 31 mars 2005.

Licenserna skall i fält 24 innehålla någon av de uppgifter som anges i bilaga I.

Artikel 4

1.   Importörerna får ansöka om licenser hos medlemsstaternas behöriga myndigheter under de fem arbetsdagar som följer direkt på dagen för den här förordningens ikraftträdande.

Ansökningarna skall i fält 20 innehålla någon av de uppgifter som anges i bilaga II.

2.   De licensansökningar som lämnas in av en importör får högst omfatta en kvantitet på 10 % av den autonoma kvoten.

Artikel 5

Den autonoma kvoten skall fördelas enligt följande:

70 % för traditionella importörer.

30 % för nya importörer.

Om den kvantitet som tilldelats den ena av de två kategorierna importörer inte förbrukas av denna, får den resterande kvantiteten tilldelas den andra kategorin.

Artikel 6

1.   Den sjunde arbetsdagen efter den här förordningens ikraftträdande skall medlemsstaterna meddela kommissionen de kvantiteter för vilka licensansökningar har lämnats in.

2.   Licenserna skall utfärdas den tolfte arbetsdagen efter den här förordningens ikraftträdande, under förutsättning att kommissionen inte vidtagit särskilda åtgärder med tillämpning av punkt 3.

3.   Om kommissionen, på grundval av de meddelanden som inkommit med stöd av punkt 1, konstaterar att licensansökningarna överskrider de tillgängliga kvantiteterna för en kategori importörer enligt artikel 5, skall den genom en förordning fastställa en minskningsprocentsats som gäller för alla de berörda ansökningarna.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 86, 3.4.2002, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 537/2004 (EUT L 86, 24.3.2004, s. 9).

(2)  EUT L 39, 11.2.2004, s. 10.

(3)  EUT L 203, 8.6.2004, s. 7.


BILAGA I

UPPGIFTER SOM AVSES I ARTIKEL 3

:

På spanska

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1743/2004 y válido únicamente hasta el 31 de marzo de 2005.

:

På tjeckiska

:

licence vydaná na základe narízení (ES) c. 1743/2004 a platná pouze do 31. brezna 2005.

:

På danska

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1743/2004 og kun gyldig til den 31. marts 2005.

:

På tyska

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1743/2004 erteilt und nur bis zum 31. März 2005 gültig.

:

På estniska

:

litsents on välja antud määruse (EÜ) nr 1743/2004 alusel ja kehtib ainult 31. märtsini 2005.

:

På grekiska

:

Το πιστοποιητικό εκδόθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1743/2004 και ισχύει μόνο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2005.

:

På engelska

:

licence issued under Regulation (EC) No 1743/2004 and valid only until 31 March 2005.

:

På franska

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 1743/2004 et valable seulement jusqu'au 31 mars 2005.

:

På italienska

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1743/2004 e valida soltanto fino al 31 marzo 2005.

:

På lettiska

:

atļauja, kas izdota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1743/2004 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 31. martam.

:

På litauiska

:

licencija, isduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1743/2004 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. kovo 31 d.

:

På ungerska

:

a 1743/2004/EK rendelet alkalmazásában kiállított, 2005. március 31-ig érvényes engedély.

:

På nederländska

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1743/2004 afgegeven certificaat dat slechts tot en met 31 maart 2005 geldig is.

:

På polska

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1743/2004 i ważne wyłącznie do 31 marca 2005 r.

:

På portugisiska

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1743/2004 e eficaz somente até 31 de Março de 2005.

:

På slovakiska

:

licencia vydaná na základe nariadenia (ES) c. 1743/2004 a platná len do 31. marca 2005.

:

På slovenska

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) st. 1743/2004 in veljavno samo do 31. marca 2005.

:

På finska

:

asetuksen (EY) N:o 1743/2004 mukaisesti annettu todistus, joka on voimassa ainoastaan 31 päivään maaliskuuta 2005.

:

På svenska

:

Licens utfärdad i enlighet med förordning (EG) nr 1743/2004, giltig endast till och med den 31 mars 2005.


BILAGA II

UPPGIFTER SOM AVSES I ARTIKEL 4.1

På spanska: Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1743/2004.

På tjeckiska: zádost o licenci podaná na základe narízení (ES) c. 1743/2004.

På danska: licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1743/2004.

På tyska: Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1743/2004.

På estniska: määruse (EÜ) nr 1743/2004 kohaselt esitatud litsentsitaotlus.

På grekiska: Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού υποβληθείσα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1743/2004.

På engelska: licence application made under Regulation (EC) No 1743/2004.

På franska: demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1743/2004.

På italienska: domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1743/2004.

På lettiska: prasymas isduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1743/2004.

På litauiska: atļaujas pieteikums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1743/2004.

På ungerska: a 1743/2004/EK rendeletnek megfelelően kiállított engedélykérelem.

På nederländska: overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1743/2004 ingediende certificaataanvraag.

På polska: wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1743/2004

På portugisiska: pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1743/2004.

På slovakiska: ziadost o licenciu na základe nariadenia (ES) c. 1743/2004.

På slovenska: zahtevek za dovoljenje, vlozen v skladu z Uredbo (ES) st. 1743/2004

På finska: asetuksen (EY) N:o 1743/2004 mukainen todistushakemus.

På svenska: Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1743/2004.