Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32004R1828.pdf

22.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 321/23


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2004

av den 21 oktober 2004

om ändring av rådets förordning (EG) nr 2501/2001 om tillämpning av en ordning med allmänna tullförmåner under tiden 1 januari 2002–31 december 2004 i syfte att lägga till Östtimor (Timor-Leste) i förteckningen över länder som omfattas av den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om inrättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2501/2001 om tillämpning av en ordning med allmänna tullförmåner under tiden 1 januari 2002–31 december 2004 (1), särskilt artikel 35 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 9 i förordning (EG) nr 2501/2001 innehåller bestämmelser om ytterligare gynnsam behandling i tullhänseende för de minst utvecklade länder, av Förenta nationerna (FN) betecknade som sådana, som anges i bilaga I till den förordningen.

(2)

Genom en resolution som antogs av FN:s generalförsamling den 17 december 2003 lades Östtimor (Timor-Leste) till i förteckningen över de minst utvecklade länderna till följd av en rekommendation från FN:s ekonomiska och sociala råd.

(3)

Bilaga I till förordning (EG) nr 2501/2001 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för allmänna tullförmåner.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga I skall förordningen (EG) nr 2501/2001”Östtimor” ersättas med ”Östtimor (Timor-Leste)” efter ”TL” och ett kryss skall införas i kolumn H.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

Pascal LAMY

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 346, 31.12.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 905/2004 (EUT L 163, 30.4.2004 s. 45).