Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32004R2146.pdf

17.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2146/2004

av den 16 december 2004

om öppnande för år 2005 av en tullkvot för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung på Island vilka framställs genom bearbetning av de jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 3448/93

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 7.2 i denna,

med beaktande av rådets beslut 1999/492/EG av den 21 juni 1999 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Island, å andra sidan, om protokoll 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island (2), särskilt artikel 2 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Island, å andra sidan, om protokoll 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island, godkänt genom beslut 1999/492/EG, fastställs en årlig tullkvot för import från Island av sockerkonfektyr och choklad och andra livsmedelsberedningar som innehåller kakao. Det är nödvändigt att för 2005 öppna denna tullkvot.

(2)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3) fastställs bestämmelser för förvaltningen av tullkvoterna. Det är lämpligt att fastställa att de tullkvoter som öppnas genom denna förordning skall förvaltas i enlighet med dessa bestämmelser.

(3)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för horisontella frågor beträffande handel med bearbetade jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Under perioden 1 januari–31 december 2005 skall de tullsatser som anges i bilagan tillämpas på de varor med ursprung på Island som importeras till gemenskapen och som anges i denna bilaga inom ramen för den årliga kvot som fastställs där.

Artikel 2

Kommissionen skall förvalta de tullkvoter som avses i artikel 1 i enlighet med artikel 308 a–c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2004.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 318, 20.12.1993, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (EGT L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  EGT L 192, 24.7.1999, s. 47.

(3)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2286/2003 (EUT L 343, 31.12.2003, s. 1).


BILAGA

Löpnr

KN-nr

Varubeskrivning

Kvot

Tillämplig tullsats

09.0799

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao enligt KN-nr 1704 90

500 ton

50 % av den tullsats som gäller för tredje land (1), dock högst 35,15 euro/100 kg.

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

1905 31 11

1905 31 19

1905 31 30

1905 31 91

1905 31 99

1905 32 11

1905 32 19

1905 32 91

1905 32 99

Choklad och andra livsmedelsberedningar, innehållande kakao enligt KN-nr 1806 32, 1806 90, 1905 31 och 1905 32.


(1)  Tullsats för tredje land: tullsats bestående av värdetull plus, om så är lämpligt, den jordbruksrelaterade avgiftsdelen, begränsad till maximitullsatsen när så anges i den gemensamma tulltaxan.