Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006R0926.pdf

23.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 926/2006

av den 22 juni 2006

om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 29.1, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I.A till kommissionens förordning (EG) 2535/2001 (2) fastställs de tullkvoter som inte anges per ursprungsland som får importeras per kvotperiod.

(2)

Genom rådets förordning (EG) nr 267/2006 av den 30 januari 2006 om genomförande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Australien i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens bindningslistor inom ramen för processen för deras anslutning till Europeiska unionen, genom komplettering av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (3) beviljas en ytterligare tullkvot för smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk inom ramen för den årliga importkvoten.

(3)

Genom rådets förordning (EG) nr 711/2006 av den 20 mars 2006 om genomförande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen, genom ändring och komplettering av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (4) beviljas flera ytterligare tullkvoter för ost inom ramen för den årliga importkvoten.

(4)

De berörda kvotkvantiteterna som anges i bilaga I.A till förordning (EG) nr 2535/2001 bör därför justeras.

(5)

Förordning (EG) nr 2535/2001 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I.A till förordning (EG) nr 2535/2001 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 29. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 591/2006 (EUT L 104, 13.4.2006, s. 11).

(3)  EUT L 47, 17.2.2006, s. 1.

(4)  EUT L 124, 11.5.2006, s. 1.


BILAGA

”I.A

TULLKVOTER SOM EJ ANGES PER URSPRUNGSLAND

Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag (2)

Ursprungsland

Årskvot

Halvårskvot

Tullsats vid import

(euro/100 kg nettovikt)

09.4590

0402 10 19

Skummjölkspulver

Alla tredjeländer

68 000

34 000

47,50

09.4599

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 90 10 (1)

0405 90 90 (1)

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk

Alla tredjeländer

11 360

5 680

94,80

i smörekvivalent

09.4591

ex 0406 10 20

ex 0406 10 80

Pizzaost, fryst, i bitar om vardera högst 1 g i förpackningar med ett nettoinnehåll av minst 5 kg, med en vattenhalt av lägst 52 % och med en torrsubstans vars fetthalt inte understiger 38 %

Alla tredjeländer

5 360

2 680

13,00

09.4592

ex 0406 30 10

Smältost av Emmentaler

Alla tredjeländer

18 438

9 219

71,90

0406 90 13

Emmentaler

85,80

09.4593

ex 0406 30 10

Smältost av Gruyère

Alla tredjeländer

5 413

2 706,5

71,90

0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

85,80

09.4594

0406 90 01

Ost för beredning (3)

Alla tredjeländer

20 007

10 003,5

83,50

09.4595

0406 90 21

Cheddar

Alla tredjeländer

15 005

7 502,5

21,00

09.4596

ex 0406 10 20

Färsk (inte mognad) ost inbegripet mesost och ostmassa annan än pizzaost enligt kvot nr 09.4591

Alla tredjeländer

19 525

9 762,5

92,60

ex 0406 10 80

106,40

0406 20 90

Annan riven eller pulvriserad ost

94,10

0406 30 31

Annan smältost

69,00

0406 30 39

71,90

0406 30 90

102,90

0406 40 10

0406 40 50

0406 40 90

Blåmögelost

70,40

0406 90 17

Bergkäse och Appenzeller

85,80

09.4596

0406 90 18

Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or och Tête de Moine

 

 

 

75,50

0406 90 23

Edamer

0406 90 25

Tilsiter

0406 90 27

Butterkäse

0406 90 29

Kashkaval

0406 90 31

Feta, av fårmjölk eller buffelmjölk

0406 90 33

Feta, annan

0406 90 35

Kefalotyri

0406 90 37

Finlandia

0406 90 39

Jarlsberg

0406 90 50

Ost av fårmjölk eller buffelmjölk

ex 0406 90 63

Pecorino

94,10

0406 90 69

Annan

0406 90 73

Provolone

75,50

ex 0406 90 75

Caciocavallo

ex 0406 90 76

Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

0406 90 78

Gouda

ex 0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin

ex 0406 90 81

Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82

Camembert

0406 90 84

Brie

0406 90 86

Mer än 47 viktprocent men högst 52 viktprocent

0406 90 87

Mer än 52 viktprocent men högst 62 viktprocent

0406 90 88

Mer än 62 viktprocent men högst 72 viktprocent

0406 90 93

Mer än 72 viktprocent

92,60

0406 90 99

Annan

106,40


(1)  1 kg av produkten = 1,22 kg smör.

(2)  Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall lydelsen av varubeskrivning endast anses vara vägledande eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ex KN-nummer anges skall förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

(3)  Angivna ostar skall betraktas som bearbetade om de har bearbetats till produkter som omfattas av undernummer 0406 30 i Kombinerade nomenklaturen. Artiklarna 291 till 300 i förordning (EG) nr 2454/93 skall tillämpas.”