Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32007R1314.pdf

9.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1314/2007

av den 8 november 2007

om ändring av rådets förordning (EG) nr 499/96 beträffande gemenskapstullkvoter för viss fisk och vissa fiskeriprodukter med ursprung i Island

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 499/96 av den 19 mars 1996 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vissa fiskeprodukter och för levande hästar med ursprung på Island (1), särskilt artikel 5.1 b, och

av följande skäl:

(1)

Bulgariens och Rumäniens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) godkändes genom avtalet om utvidgning av EES, som den 25 juli 2007 undertecknades mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Island, Liechtenstein, Norge och EES-ansökarländerna.

(2)

I avvaktan på att de förfaranden som krävs för antagande av 2007 års avtal om utvidgning av EES ska slutföras beslutades det att avtalet skulle tillämpas provisoriskt genom ett avtal genom skriftväxling. Det avtalet godkändes genom rådets beslut 2007/566/EG av den 23 juli 2007 om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet om Republiken Bulgariens och Rumäniens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och av fyra därtill hörande avtal (2).

(3)

2007 års avtal om utvidgning av EES innehåller bestämmelser om ett tilläggsprotokoll till frihandelsavtalet mellan EG och Island från 1972. Tilläggsprotokollet innehåller i sin tur nya årliga tullfria tullkvoter för import till gemenskapen av viss fisk och vissa fiskeriprodukter med ursprung i Island.

(4)

För att dessa nya tullkvoter ska kunna tillämpas är det nödvändigt att ändra förordning (EG) nr 499/96.

(5)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3) fastställs ett system för förvaltning av tullkvoter enligt vilket uttag ur kvoterna ska beviljas i den kronologiska ordning i vilken tulldeklarationerna godtagits. Av förenklingsskäl bör samma system tillämpas för de tullkvoter som föreskrivs i förordning (EG) nr 499/96.

(6)

Tullkvoterna i tilläggsprotokollet bör till en början betraktas som icke-kritiska, i den mening som avses i artikel 308c i förordning (EEG) nr 2454/93. Artikel 308c.2 och 308c.3 i den förordningen bör därför inte tillämpas.

(7)

I enlighet med tilläggsprotokollet bör den oanvända volymen av tullkvoten för frysta havskräftor för 2007 överföras till motsvarande tullkvot för 2008.

(8)

I enlighet med beslut 2007/566/EG ska de nya tullkvoterna tillämpas från och med den 1 september 2007. Denna förordning bör därför tillämpas från och med samma dag och träda i kraft omedelbart.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 499/96 ska ändras på följande sätt:

1.

Artiklarna 2 och 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

De tullkvoter som avses i denna förordning ska förvaltas i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 308c.2 och 308c.3 i förordning (EEG) nr 2454/93 ska emellertid inte tillämpas på tullkvoterna med löpnumren 09.0810 och 09.0811.

Artikel 3

Om tullkvoten med löpnummer 09.0810 för KN-nummer 0306 19 30 för frysta havskräftor inte är fullständigt förbrukad vid utgången av 2007, ska den kvarvarande volymen överföras till motsvarande tullkvot för 2008.

Därför ska uttagen ur tullkvoten för 2007 upphöra på kommissionens andra arbetsdag efter den 1 april 2008. Följande arbetsdag ska den outnyttjade delen av tullkvoten för 2007 göras tillgänglig under motsvarande tullkvot för 2008.

Från och med den dagen får inga retroaktiva uttag från och inga återföranden till denna tullkvot för 2007 göras.”

2.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 september 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 november 2007.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 75, 23.3.1996, s. 8. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1921/2004 (EUT L 331, 5.11.2004, s. 5).

(2)  EUT L 221, 25.8.2007, s. 1.

(3)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 214/2007 (EUT L 62, 1.3.2007, s. 6).


BILAGA

Följande rader ska införas i bilagan till förordning (EG) nr 499/96:

Löpnummer

KN-nr

Varuslag

Kvotvolym

Kvottullsats

(%)

”09.0810

0306 19 30

Frysta havskräftor (Nephrops norvegicus)

 

 

1.9.–31.12.2007: 520 ton

0

1.1.–31.12.2008: 520 ton

0

1.1.–30.4.2009: 174 ton

0

09.0811

0304 19 35

Filéer av kungsfisk (Sebastes spp.), färska eller kylda

 

 

1.9.–31.12.2007: 750 ton

0

1.1.–31.12.2008: 750 ton

0

1.1.–30.4.2009: 250 ton

0”