Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32007R1324.pdf

13.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 294/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1324/2007

av den 12 november 2007

om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artiklarna 26.3 och 29.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 14.1 i kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 (2) kan ansökningar om importlicens för kvoter som förvaltas i enlighet med kapitel I i avdelning 2 i den förordningen bara lämnas in under de första tio dagarna av varje sexmånadersperiod. Ingen import kan äga rum under ansökningsperioderna och fram till dess att kommissionen har avgjort i vilken utsträckning som licenser ska utfärdas i enlighet med artikel 7.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (3). För att möjliggöra import redan från kvotdelperiodernas början är det lämpligt att tidigarelägga ansökningsperioderna för licenser och att anpassa tillämpliga bestämmelser, inbegripet dem som gäller tillkännagivande av godkända importörer.

(2)

Förordning (EG) nr 2535/2001 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2535/2001 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 9 ska ”den 1 juni” ersättas med ”den 1 maj”.

2.

I artikel 10 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska före den 20 maj varje år, i enlighet med punkt 3, översända en förteckning över godkända importörer till kommissionen, och kommissionen ska sedan vidarebefordra denna förteckning till de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater.

Endast importörer som finns upptagna i en förteckning får från och med den 1 juni samma år ansöka om licenser som gäller import från och med den 1 juli det året till och med den 30 juni följande år, i enlighet med artiklarna 11–14.”

3.

I artikel 14 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Licensansökningar får lämnas in endast

a)

20–30 november, för import under perioden 1 januari till och med den 30 juni följande år,

b)

1–10 juni, för import under perioden 1 juli till och med den 31 december.”

4.

I artikel 16 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Genom undantag från artikel 23 i förordning (EG) nr 1291/2000 ska importlicenserna endast vara giltiga under den kvotdelperiod för vilken de har utfärdats. I fält 24 i licensen ska någon av uppgifterna i bilaga XX anges.”

5.

Bilagan till den här förordningen ska införas som bilaga XX.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 november 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1152/2007 (EUT L 258, 4.10.2007, s. 3).

(2)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 29. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 980/2007 (EUT L 217, 22.8.2007, s. 18).

(3)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).


BILAGA

”BILAGA XX

Uppgifter enligt artikel 16.3

:

på bulgariska

:

валидно от [дата на първия ден от подпериода] до [дата на последния ден от подпериода]

:

på spanska

:

válido desde el [fecha del primer día del subperíodo] hasta el [fecha del último día del subperíodo]

:

på tjeckiska

:

platné od [první den podobdobí] do [poslední den podobdobí]

:

på danska

:

gyldig fra [datoen for den første dag i delperioden] til [datoen for den sidste dag i delperioden]

:

på tyska

:

gültig vom [Datum des ersten Tages des Teilzeitraums] bis [Datum des letzten Tages des Teilzeitraums]

:

på estniska

:

kehtiv alates [alaperioodi alguskuupäev] kuni [alaperioodi lõpukuupäev]

:

på grekiska

:

ισχύει από [ημερομηνία της πρώτης ημέρας της υποπεριόδου] έως [ημερομηνία της τελευταίας ημέρας της υποπεριόδου]

:

på engelska

:

valid from [date of the first day of the subperiod] to [date of the last day of the subperiod]

:

på franska

:

valable du [date du premier jour de la sous-période] au [date du dernier jour de la sous-période]

:

på italienska

:

valido dal [data del primo giorno del sottoperiodo] al [data dell’ultimo giorno del sottoperiodo]

:

på lettiska

:

spēkā no [apaksperioda pirmās dienas datums] līdz [apaksperioda pēdējās dienas datums]

:

på litauiska

:

galioja nuo [pirmoji laikotarpio diena] iki [paskutinė laikotarpio diena]

:

på ungerska

:

érvényes [az alidőszak első napja]-tól/től [az alidőszak utolsó napja]-ig

:

på maltesiska

:

Validu mid-[data ta’ l-ewwel jum tas-subperjodu] sad-[data ta’ l-aħħar jum tas-subperjodu]

:

på nederländska

:

geldig van [begindatum van de deelperiode] tot en met [einddatum van de deelperiode]

:

på polska

:

ważne od [data – pierwszy dzień podokresu] do [data – ostatni dzień podokresu]

:

på portugisiska

:

eficaz de [data do primeiro dia do subperíodo] até [data do último dia do subperíodo]

:

på rumänska

:

valabila de la [data primei zile a subperioadei] pâna la [data ultimei zile a subperioadei]

:

på slovakiska

:

platná od [dátum prvého dna ciastkového obdobia] do [dátum posledného dna ciastkového obdobia]

:

på slovenska

:

velja od [datum prvega dne podobdobja] do [datum zadnjega dne podobdobja]

:

på finska

:

voimassa [osajakson ensimmäinen päivä]–[osajakson viimeinen päivä]

:

på svenska

:

gäller från och med [delperiodens första dag] till och med [delperiodens sista dag]”