Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32007R1337.pdf

16.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 298/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1337/2007

av den 15 november 2007

om ändring av rådets förordning (EG) nr 992/95 beträffande gemenskapstullkvoter för vissa fiskeriprodukter med ursprung i Norge

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 992/95 av den 10 april 1995 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och fiskeprodukter med ursprung i Norge (1), särskilt artikel 5.1 b, och

av följande skäl:

(1)

Bulgariens och Rumäniens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) överenskoms genom avtalet om utvidgning av EES, vilket undertecknades av Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Island, Liechtenstein, Norge och ansökarländerna den 25 juli 2007.

(2)

I avvaktan på att de förfaranden som krävs för antagandet av 2007 års avtal om utvidgning av EES ska slutföras beslutades om ett avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av det förstnämnda avtalet. Det avtalet godkändes genom rådets beslut 2007/566/EG av den 23 juli 2007 om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet om Republiken Bulgariens och Rumäniens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och av fyra därtill hörande avtal (2).

(3)

I avtalet om utvidgning av EES föreskrivs ett tilläggsprotokoll till frihandelsavtalet mellan EG och Norge från 1973. I detta tilläggsprotokoll fastställs nya årliga tullfria tullkvoter och ändringar av befintliga årliga tullfria tullkvoter vid import till gemenskapen av viss fisk och vissa fiskeriprodukter med ursprung i Norge.

(4)

För att kunna genomföra de nya och ändrade tullkvoter som föreskrivs i tilläggsprotokollet är det nödvändigt att ändra förordning (EG) nr 992/95.

(5)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3) fastställs ett system för förvaltning av tullkvoter enligt vilket uttag ur kvoterna ska beviljas i den kronologiska ordning i vilken tulldeklarationerna godtagits. För enkelhets skull bör samma system tillämpas på de tullkvoter som föreskrivs i förordning (EG) nr 992/95.

(6)

Vissa av de tullkvoter som föreskrivs i tilläggsprotokollet bör inledningsvis betraktas som icke-kritiska i den mening som avses i artikel 308c i förordning (EEG) nr 2454/93. Därför bör artikel 308c.2 och 308c.3 i samma förordning inte tillämpas på dessa tullkvoter.

(7)

I enlighet med tilläggsprotokollet bör tullkvoterna för 2007 inte minskas i förhållande till hur stor del av året som har förflutit innan tullkvoterna börjar tillämpas, medan tullkvoterna för 2009 bör minskas i förhållande till den del av 2009 under vilken inga tullkvoter tillämpas.

(8)

I enlighet med beslut 2007/566/EG ska de nya och ändrade tullkvoterna tillämpas från och med den 1 september 2007. Denna förordning bör därför tillämpas från och med den dagen och träda i kraft omedelbart.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 992/95 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Tullkvoterna med löpnumren 09.0745 och 09.0758 i bilaga I ska inte tillämpas under tiden 1 januari–31 december 2008.”

2.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

De tullkvoter som fastställs i den här förordningen ska förvaltas i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 308c.2 och 308c.3 i förordning (EEG) nr 2454/93 ska emellertid inte tillämpas på tullkvoterna med löpnumren 09.0850, 09.0851, 09.0852, 09.0854, 09.0855 och 09.0856.”

3.

Bilagorna I och II ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 september 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 november 2007.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 101, 4.5.1995, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1920/2004 (EUT L 331, 5.11.2004, s. 1).

(2)  EUT L 221, 25.8.2007, s. 1.

(3)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 214/2007 (EUT L 62, 1.3.2007, s. 6).


BILAGA

1.

Bilaga I till förordning (EG) nr 992/95 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande rader ska införas:

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

Kvotvolym

Kvottullsats

(%)

”09.0850 (1)

0303 74 30

Makrill av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus, fryst

 

 

1.9.–31.12.2007: 9 300 ton

0

1.1.–31.12.2008: 9 300 ton

0

1.1.–30.4.2009: 3 100 ton

0

09.0851 (1)

0303 51 00

Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii), fryst

 

 

1.9.–31.12.2007: 1 800 ton

0

1.1.–31.12.2008: 1 800 ton

0

1.1.–30.4.2009: 600 ton

0

09.0852 (2)

0304 29 75

ex 0304 99 23

Filéer och lappar av sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii), frysta

 

 

1.9.–31.12.2007: 600 ton

0

1.1.–31.12.2008: 600 ton

0

1.1.–30.4.2009: 200 ton

0

09.0853

0303 79 98

Annan fisk, fryst

 

 

1.9.–31.12.2007: 2 200 ton

0

1.1.–31.12.2008: 2 200 ton

0

1.1.–30.4.2009: 734 ton

0

09.0854

0303 29 00

Annan laxfisk, fryst

 

 

1.9.–31.12.2007: 2 000 ton

0

1.1.–31.12.2008: 2 000 ton

0

1.1.–30.4.2009: 667 ton

0

09.0855

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

Räkor, skalade och frysta, beredda eller konserverade

1.9.–31.12.2007: 2 000 ton

0

09.0856

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

Räkor, skalade och frysta, beredda eller konserverade

1.1.–31.12.2008: 10 000 ton

0

09.0858

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

Räkor, skalade och frysta, beredda eller konserverade

1.1.–30.4.2009: 667 ton

0

b)

Raden för löpnummer 09.0758 ska ersättas med följande:

”09.0758

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

Räkor, skalade och frysta, beredda eller konserverade

2 500 ton

0”

c)

Raderna för KN-nummer ex 0303 74 30 med löpnumren 09.0754, 09.0760, 09.0763 och 09.0778 ska ersättas med följande:

 

 

Makrill av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus, fryst

 

 

 

 

 

16.6.2007–15.6.2008:

 

”09.0763

0303 74 30

 

16.6.–30.9.2007: 7 500

0

09.0778

0303 74 30

 

1.10.–31.12.2007: 15 500

0

09.0760

0303 74 30

 

1.1.–14.2.2008: 7 500

0

 

 

 

Från och med den 16.6.2008:

 

09.0857

0303 74 30

 

16.6.2008–14.2.2009: 30 500

0”

d)

Raderna för löpnumren 09.0752 och 09.0756 ska ersättas med följande:

”09.0752

0303 51 00

Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii), fryst (3)

44 000 ton

0

09.0756

0304 29 75

Filéer av sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii), frysta

67 000 ton

0

ex 0304 99 23

Lappar av sill och strömming (fjärilskotletter) (Clupea harengus, Clupea pallasii), fryst (4)

e)

Fotnot a i slutet av tabellen ska strykas.

2.

Bilaga II till förordning (EG) nr 992/95 ska ändras på följande sätt:

a)

Raderna för löpnumren 09.0745, 09.0756 och 09.0758 ska ersättas med följande:

Löpnummer

KN-nummer

TARIC-nummer

”09.0756

ex 0304 99 23

0304992310

0304992320

0304992330

09.0745

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

1605201020

1605201040

1605201091

1605209120

1605209140

1605209191

1605209920

1605209940

1605209991

09.0758

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

1605201020

1605201040

1605201091

1605209120

1605209140

1605209191

1605209920

1605209940

1605209991”

b)

Följande rader ska införas:

Löpnummer

KN-nummer

TARIC-nummer

”09.0852

ex 0304 99 23

0304992310

0304992320

0304992330

09.0855

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

1605201020

1605201040

1605201091

1605209120

1605209140

1605209191

1605209920

1605209940

1605209991

09.0856

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

1605201020

1605201040

1605201091

1605209120

1605209140

1605209191

1605209920

1605209940

1605209991

09.0858

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

1605201020

1605201040

1605201091

1605209120

1605209140

1605209191

1605209920

1605209940

1605209991”

c)

Raderna för löpnumren 09.0752, 09.0754, 09.0760, 09.0763 och 09.0778 ska utgå.


(1)  Eftersom MGN-tullsatsen är fri under tiden 15 februari–15 juni ska denna tullkvot inte beviljas för varor som deklareras för övergång till fri omsättning under den tiden.

(2)  Eftersom MGN-tullsatsen är fri under tiden 15 februari–15 juni för varor enligt KN-nummer 0304 99 23 ska denna tullkvot inte beviljas för varor enligt detta KN-nummer som deklareras för övergång till fri omsättning under den tiden.”

(3)  Eftersom MGN-tullsatsen är fri under tiden 15 februari–15 juni ska denna tullkvot inte beviljas för varor som deklareras för övergång till fri omsättning under den tiden.

(4)  Eftersom MGN-tullsatsen är fri under tiden 15 februari–15 juni för varor enligt KN-nummer 0304 99 23 ska denna tullkvot inte beviljas för varor enligt detta KN-nummer som deklareras för övergång till fri omsättning under den tiden.”