Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32007R1338.pdf

16.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 298/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1338/2007

av den 15 november 2007

om ändring av rådets förordning (EG) nr 747/2001 beträffande gemenskapstullkvoter för apelsiner med ursprung i Arabrepubliken Egypten och en bearbetad jordbruksprodukt med ursprung i Staten Israel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 747/2001 av den 9 april 2001 om förvaltningen av gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter för produkter som är berättigade till förmånsbehandling enligt avtal med vissa Medelhavsländer och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1981/94 och (EG) nr 934/95 (1), särskilt artikel 5.1 b, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut av den 30 oktober 2007 (2) godkände rådet undertecknandet och den provisoriska tillämpningen från och med den 1 januari 2007 av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Egypten, å andra sidan, som en anpassning till Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen.

(2)

I protokollet föreskrivs en ökad volym för de tullkvoter som är tillämpliga vid import till gemenskapen av apelsiner med ursprung i Egypten. Volymökningen ska tillämpas från och med den 1 juli 2007.

(3)

Genom beslut av den 22 oktober 2007 (3) godkände rådet undertecknandet och den provisoriska tillämpningen från och med den 1 januari 2007 av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Israel å andra sidan, som en anpassning till Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen.

(4)

Protokollet föreskriver en ny årlig tullkvot tillämplig på import till gemenskapen av en särskild bearbetad jordbruksprodukt med ursprung i Israel. Den nya tullkvoten ska tillämpas från och med den första dagen i den månad som följer på dagen för undertecknandet av protokollet.

(5)

För att kunna genomföra de tullmedgivanden som föreskrivs i dessa protokoll bör förteckningen över tullkvoter tillämpliga för Egypten och Israel i förordning (EG) nr 747/2001 anpassas.

(6)

Eftersom tullkvoten för Israel för 2007 inte är tillämplig från och med den 1 januari 2007 ska den nya tullkvotens volym vara lägre än den årliga tullkvoten.

(7)

Förordning (EG) nr 747/2001 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med tullkodexkommitténs yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 747/2001 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2007.

Punkt 2 i bilagan ska emellertid tillämpas från och med den 1 november 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 november 2007.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 109, 19.4.2001, s. 2. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1712/2006 (EUT L 321, 21.11.2006, s. 7).

(2)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(3)  Ännu ej offentliggjort i EUT.


BILAGA

Förordning (EG) nr 747/2001 ska ändras på följande sätt:

1.

I tabellen i bilaga IV ska raden för tullkvoterna med löpnummer 09.1707 och 09.1711 ersättas med följande:

”09.1707

0805 10

Apelsiner och pomeranser, färska eller torkade

Under tiden 1.7.2007–30.6.2008 och för varje efterföljande period 1.7–30.6

70 320

Fri (2)

 

 

varav

 

varav

 

09.1711

0805 10 20

Apelsiner, färska

Under tiden 1.12.2007–31.5.2008 och för varje efterföljande period 1.12–31.5

36 300 (5)

Fri (6)”

2.

I tabellen i del A till bilaga VII ska följande rad läggas till:

Löpnr

KN-nummer

TARIC-underuppdelning

Varuslag

Kvotperiod

Kvotvolym

(i ton)

Kvottullsats

”09.1367

ex 2106 90 98

44

Citrusberedningar för läskedrycker och drycker som innehåller minst 30 viktprocent koncentrerad fruktsaft och högst 50 viktprocent sackaros, inte innehållande mjölk eller mjölkprodukter

Under tiden 1.11–31.12.2007

3 240

67 % av den jordbruksrelaterade delen”

Under tiden 1.1–31.12.2008 och för varje efterföljande period 1.1–31.12

5 550