Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32007R1382.pdf

27.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 309/28


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1382/2007

av den 26 november 2007

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 774/94 beträffande importordningen för griskött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött (1), särskilt artikel 11.1,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 774/94 av den 29 mars 1994 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter (2), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 1556/2006 av den 18 oktober 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 774/94 vad gäller importordningen för griskött (3) har ändrats i väsentliga avseenden och nya ändringar är nödvändiga. Förordning (EG) nr 1556/2006 bör därför upphävas och ersättas med en ny förordning.

(2)

Genom förordning (EG) nr 774/94 öppnades från och med den 1 januari 1994 nya årliga tullkvoter för vissa grisköttsprodukter. Tillämpningen av dessa kvoter är inte tidsbegränsad.

(3)

Tullkvoterna bör förvaltas med hjälp av importlicenser. För detta ändamål bör det fastställas regler om hur ansökningarna ska lämnas in och om vilka uppgifter som ska anges i ansökningarna och i licenserna.

(4)

Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (4) och kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (5) bör tillämpas, om inte annat föreskrivs genom den här förordningen.

(5)

För att säkra regelbundenhet i importen bör kvotperioden från och med den 1 januari till och med den 31 december delas in i flera delperioder. Under alla omständigheter upphör enligt förordning (EG) nr 1301/2006 licenserna att gälla efter kvotperiodens sista dag.

(6)

Risken för spekulation inom grisköttssektorn gör att det måste fastställas exakta villkor för aktörernas tillträde till tullkvotsordningen.

(7)

För att säkra att tullkvoterna förvaltas korrekt bör en säkerhet på 20 euro per 100 kilogram föreskrivas för importlicenserna.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för griskött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Genom denna förordning fastställs föreskrifter för förvaltningen av den importtullkvot för färskt, kylt eller fryst griskött enligt KN-nummer 0203 19 13 och 0203 29 15 som öppnas enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 774/94.

2.   Tullkvoten öppnas på årsbasis för perioden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

3.   I bilaga I anges den kvantitet produkter som omfattas av den kvot som avses i punkt 1, gällande tullsats och löpnummer.

Artikel 2

Om inte annat följer av den här förordningen ska förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1301/2006 tillämpas.

Artikel 3

Den kvantitet som fastställs för den årliga kvotperioden ska fördelas på fyra delperioder enligt följande:

a)

25 % för perioden 1 januari–31 mars.

b)

25 % för perioden 1 april–30 juni.

c)

25 % för perioden 1 juli–30 september.

d)

25 % för perioden 1 oktober–31 december.

Artikel 4

1.   När artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 tillämpas, ska den som ansöker om en importlicens, samtidigt som den första ansökan för en viss årlig kvotperiod lämnas in, lämna bevis för att sökanden under var och en av de båda perioder som avses i den artikeln har importerat eller exporterat minst 50 ton av de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EEG) nr 2759/75.

2.   Det löpnummer som anges i bilaga I till denna förordning ska anges i licensansökan. Denna får avse flera produkter med olika KN-nummer. I sådana fall ska samtliga KN-nummer anges i fält 16 och varubeskrivningen i fält 15 i licensansökan och licensen.

Licensansökningar måste avse minst 20 ton och högst 20 % av den kvantitet som är tillgänglig för den berörda kvoten för den aktuella delperioden.

3.   I licensansökan och i själva licensen ska följande anges:

a)

I fält 8: ursprungslandet.

b)

I fält 20: en av de uppgifter som anges i del A i bilaga II.

Fält 24 i licensen ska innehålla någon av uppgifterna i del B i bilaga II.

Artikel 5

1.   Licensansökningar får endast lämnas in under de första sju dagarna i den månad som föregår varje delperiod som anges i artikel 3.

2.   En säkerhet på 20 euro per 100 kilogram ska ställas samtidigt med licensansökan.

3.   Med avvikelse från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006 får varje sökande lämna in flera ansökningar om importlicenser för produkter tillhörande ett och samma löpnummer, om dessa produkter har sitt ursprung i olika länder. Separata ansökningar för varje ursprungsland ska lämnas in samtidigt till den behöriga myndigheten i respektive medlemsstat. De ska betraktas som en enda ansökan vad beträffar den maximikvantitet som avses i artikel 4.2 andra stycket i denna förordning.

4.   Medlemsstaterna ska, senast den tredje arbetsdagen efter utgången av perioden för inlämnande av ansökan, till kommissionen anmäla de sammanlagda kvantiteter (i kilogram) för vilka ansökningar har lämnats in för varje produktgrupp.

5.   Licenserna ska utfärdas från och med den sjunde arbetsdagen och senast den elfte arbetsdagen efter slutet av den rapporteringsperiod som föreskrivs i punkt 4.

6.   Kommissionen ska i tillämpliga fall fastställa de kvantiteter för vilka inga ansökningar har lämnats in och som automatiskt ska läggas till de fastställda kvantiteterna för den följande delkvotperioden.

Artikel 6

1.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna före utgången av den första månaden av varje delkvotperiod till kommissionen anmäla de sammanlagda kvantiteter, uttryckta i kilogram, för vilka licenser har utfärdats enligt artikel 11.1 b i den förordningen.

2.   Medlemsstaterna ska, före slutet av den fjärde månaden efter varje årlig kvotperiod, meddela kommissionen de kvantiteter (i kilogram) för varje löpnummer som har övergått till fri omsättning enligt denna förordning under perioden i fråga.

3.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna till kommissionen anmäla de kvantiteter (i kilogram) som omfattas av outnyttjade, eller endast delvis utnyttjade, importlicenser, den första gången samtidigt med ansökningarna för den sista delperioden och den andra gången före den sista dagen i den fjärde månaden efter utgången av varje årlig period.

Artikel 7

1.   Genom undantag från artikel 23 i förordning (EG) nr 1291/2000 ska giltighetstiden för importlicenserna vara etthundrafemtio dagar från och med den första dagen av den delperiod som de har utfärdats för.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1291/2000, får de rättigheter som följer av licenserna endast överlåtas till mottagare som uppfyller de urvalskriterier som anges i artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 och i artikel 4.1 i den här förordningen.

Artikel 8

Förordning (EG) nr 1556/2006 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 december 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 91, 8.4.1994, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2198/95 (EGT L 221, 19.9.1995, s. 3).

(3)  EUT L 288, 19.10.2006, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1940/2006 (EUT L 407, 30.12.2006, s. 153. Rättad i EUT L 44, 15.2.2007, s. 77).

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).


BILAGA I

Löpnummer

KN-nummer

Tullsats

Kvantitet (ton)

(produktvikt)

09.4046

0203 19 13

0203 29 15

0 %

7 000


BILAGA II

A.   Uppgifter som avses i artikel 4.3 första stycket b:

På bulgariska

:

Регламент (EО) № 1382/2007

På spanska

:

Reglamento (CE) no 1382/2007

På tjeckiska

:

Narízení (ES) c. 1382/2007

På danska

:

Forordning (EF) nr. 1382/2007

På tyska

:

Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

På estniska

:

Määrus (EÜ) nr 1382/2007

På grekiska

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

På engelska

:

Regulation (EC) No 1382/2007

På franska

:

Règlement (CE) no 1382/2007

På italienska

:

Regolamento (CE) n. 1382/2007

På lettiska

:

Regula (EK) Nr. 1382/2007

På litauiska

:

Reglamentas (EB) Nr. 1382/2007

På ungerska

:

1382/2007/EK rendelet

På maltesiska

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

På nederländska

:

Verordening (EG) nr. 1382/2007

På polska

:

Rozporządzenie (WE) nr 1382/2007

På portugisiska

:

Regulamento (CE) n.o 1382/2007

På rumänska

:

Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

På slovakiska

:

Nariadenie (ES) c. 1382/2007

På slovenska

:

Uredba (ES) st. 1382/2007

På finska

:

Asetus (EY) N:o 1382/2007

På svenska

:

Förordning (EG) nr 1382/2007

B.   Uppgifter som avses i artikel 4.3 andra stycket:

På bulgariska

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (EО) № 1382/2007

På spanska

:

Derecho de aduana del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1382/2007

På tjeckiska

:

Clo stanoveno na 0 % podle narízení (ES) c. 1382/2007

På danska

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1382/2007

På tyska

:

Auf 0 v. H. festgesetzter Zoll gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

På estniska

:

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1382/2007 on kinnitatud 0 % tollimaks

På grekiska

:

Δασμός καθοριζόμενος σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

På engelska

:

Customs duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1382/2007

På franska

:

droit de douane fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1382/2007

På italienska

:

Dazio doganale fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1382/2007

På lettiska

:

Noteikts 0 % muitas nodoklis, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1382/2007

På litauiska

:

0 % muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1382/2007

På ungerska

:

0 %-os vámtétel az 1382/2007/EK rendelet alapján

På maltesiska

:

Rata ta’ dazju doganali ffissat għal 0 % skond ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

På nederländska

:

Douanerecht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1382/2007

På polska

:

Cło ustalone na poziomie 0 % na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1382/2007

På portugisiska

:

Direito aduaneiro fixado em 0 %, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1382/2007

På rumänska

:

Taxe vamale fixate la 0 % în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

På slovakiska

:

Clo stanovené na úrovni 0 % podla nariadenia (ES) c. 1382/2007

På slovenska

:

0 % dajatev v skladu z Uredbo (ES) st. 1382/2007

På finska

:

Tulliksi vahvistettu 0 % asetuksen (EY) N:o 1382/2007 mukaisesti

På svenska

:

Tullsats fastställd till 0 % i enlighet med Förordning (EG) nr 1382/2007


BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 1556/2006

Denna förordning

Artikel 1.1

Artikel 1.1

Artikel 1.2

Artikel 2

Artikel 1.3

Artikel 1.2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3.1

Artikel 4.1

Artikel 3.2

Artikel 4.2

Artikel 3.3

Artikel 4.3 a

Artikel 3.4

Artikel 4.3 b

Artikel 3.5

Artikel 4.3 andra stycket

Artikel 4.1 första stycket

Artikel 5.1

Artikel 4.1 andra stycket

Artikel 4.2

Artikel 5.3

Artikel 4.3

Artikel 5.4

Artikel 4.4

Artikel 5.5

Artikel 4.5

Artikel 6.2

Artikel 5.1

Artikel 7.1

Artikel 5.2

Artikel 7.2

Artikel 6

Artikel 5.2

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga IIa

Bilaga II del A

Bilaga IIb

Bilaga II del B

Bilaga III

Bilaga IV

Bilaga V

Bilaga VI