Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32007R1383.pdf

27.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 309/34


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1383/2007

av den 26 november 2007

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 779/98 beträffande öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter avseende import till gemenskapen av fjäderfäkött med ursprung i Turkiet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött (1), särskilt artikel 6.1,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 779/98 av den 7 april 1998 om import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet och om upphävande av förordning (EEG) nr 4115/86 och om ändring av förordning (EG) nr 3010/95 (2), särskilt artikel 1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 1396/98 av den 30 juni 1998 om tillämpningsföreskrifter vad avser fjäderfäkött för rådets förordning (EG) nr 779/98 om import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet och om upphävande av förordning (EEG) nr 4115/86 och om ändring av förordning (EG) nr 3010/95 (3) har vid flera tillfällen ändrats i väsentliga avseenden och nya ändringar är nödvändiga. Förordning (EG) nr 1396/98 bör därför upphävas och ersättas med en ny förordning.

(2)

Tullkvoterna bör förvaltas med hjälp av importlicenser. För detta ändamål bör det fastställas regler om hur ansökningarna ska lämnas in och om vilka uppgifter som ska anges i ansökningarna och i licenserna.

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (4) och kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (5) bör tillämpas, om inte annat föreskrivs genom den här förordningen.

(4)

För att säkra regelbundenhet i importen bör den kvotperiod som sträcker sig från och med den 1 januari till och med den 31 december delas in i flera delperioder. Under alla omständigheter begränsar förordning (EG) nr 1301/2006 licensernas giltighetstid till kvotperiodens sista dag.

(5)

Risken för spekulation inom fjäderfäköttssektorn gör att det måste fastställas exakta villkor för aktörernas tillträde till tullkvotsordningen.

(6)

För att säkra att tullkvoterna förvaltas korrekt bör en säkerhet på 20 euro per 100 kilo föreskrivas för importlicenserna.

(7)

I aktörernas intresse bör det föreskrivas att kommissionen ska fastställa vilka kvantiteter som inte omfattas av någon ansökan och som därför ska överföras till följande delperiod i enlighet med artikel 7.4 i förordning (EG) nr 1301/2006.

(8)

De åtgärder som föreskrivs genom denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Den tullkvot som anges i bilaga I ska öppnas för import av fjäderfäköttprodukter med de KN-nummer som anges i bilaga I.

Tullkvoten öppnas på årsbasis för perioden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

2.   I bilaga I anges de produktkvantiteter som omfattas av den kvot som avses i punkt 1, tillämplig tullsats, löpnummer och motsvarande gruppnummer.

Artikel 2

Om inte annat följer av den här förordningen, ska förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1301/2006 tillämpas.

Artikel 3

Den kvantitet som fastställs för den årliga kvotperioden ska fördelas på fyra delperioder enligt följande:

a)

25 % för perioden 1 januari–31 mars.

b)

25 % för perioden 1 april–30 juni.

c)

25 % för perioden 1 juli–30 september.

d)

25 % för perioden 1 oktober–31 december.

Artikel 4

1.   Vid tillämpning av artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 ska den som ansöker om en importlicens, då den första ansökan för en viss tullkvotperiod lämnas in, lämna ett intyg på att sökanden under var och en av de båda perioder som avses i artikeln har importerat eller exporterat minst 50 ton produkter som omfattas av förordning (EEG) nr 2777/75.

2.   Licensansökan får avse flera produkter som omfattas av olika KN-nummer. I sådana fall ska samtliga KN-nummer anges i fält 16 och varubeskrivningen i fält 15 i licensansökan och i licensen.

Licensansökningar ska avse minst 10 ton och högst 10 % av den kvantitet som är tillgänglig för kvoten i fråga under den berörda delperioden.

3.   Utfärdandet av en licens medför skyldighet att importera från Turkiet.

I licensansökan och i själva licensen ska följande anges:

a)

I fält 8: ursprungslandet och kryssmarkering av svarsalternativet ”ja”.

b)

I fält 20: en av de uppgifter som anges i del A i bilaga II.

Fält 24 i licensen ska innehålla någon av uppgifterna i del B i bilaga II.

Artikel 5

1.   Licensansökningar får endast lämnas in under de första sju dagarna i den månad som föregår varje delperiod som anges i artikel 3.

2.   En säkerhet på 20 euro per 100 kilo ska ställas samtidigt med licensansökan.

3.   Medlemsstaterna ska, senast den femte dagen efter utgången av perioden för inlämnande av ansökan, till kommissionen anmäla de sammanlagda kvantiteter (i kilo) för vilka ansökningar gjorts för varje grupp.

4.   Licenserna ska utfärdas från och med den sjunde arbetsdagen och senast den elfte arbetsdagen efter slutet av den rapporteringsperiod som föreskrivs i punkt 3.

5.   Kommissionen ska i tillämpliga fall fastställa de kvantiteter för vilka inga ansökningar har lämnats in och som automatiskt ska läggas till de fastställda kvantiteterna för den följande delkvotperioden.

Artikel 6

1.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna före utgången av den första månaden av varje delkvotperiod till kommissionen anmäla de sammanlagda kvantiteter, uttryckta i kilo, för vilka licenser har utfärdats enligt artikel 11.1 b i den förordningen.

2.   Medlemsstaterna ska, före utgången av den fjärde månaden efter varje årlig kvotperiod, underrätta kommissionen om vilka kvantiteter (i kilo) som faktiskt har övergått till fri omsättning i enlighet med denna förordning under den berörda perioden för varje löpnummer.

3.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna till kommissionen vid två tillfällen anmäla de kvantiteter (i kilo) som omfattas av outnyttjade, eller endast delvis utnyttjade, importlicenser, för första gången samtidigt med ansökningarna för den sista delperioden och för andra gången före utgången av den fjärde månaden efter varje årlig period.

Artikel 7

1.   Genom undantag från artikel 23 i förordning (EG) nr 1291/2000 ska giltighetstiden för importlicenserna vara etthundrafemtio dagar från och med den första dagen av den delperiod som de har utfärdats för.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 får de rättigheter som följer av licenserna endast överlåtas till mottagare som uppfyller de urvalskriterier som anges i artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 och i artikel 4.1 i den här förordningen.

Artikel 8

Innan importerade produkter får övergå till fri omsättning ska ett ursprungsbevis uppvisas i enlighet med bestämmelserna i protokoll nr 3 till beslut nr 1/98 fattat av associeringsrådet för EG och Turkiet (6).

Artikel 9

Förordning (EG) nr 1396/98 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  EGT L 113, 15.4.1998, s. 1.

(3)  EGT L 187, 1.7.1998, s. 41. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1961/2006 (EUT L 408, 30.12.2006, s. 1).

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(6)  EGT L 86, 20.3.1998, s. 1.


BILAGA I

Grupp

Löpnummer

KN-nummer

Kvottullsats

(euro per ton)

Årlig tullkvot

(nettoton)

T1

09.4103

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


BILAGA II

A.   Uppgifter som avses i artikel 4.3 andra stycket, punkt b:

på bulgariska

:

Регламент (EО) № 1383/2007.

på spanska

:

Reglamento (CE) no 1383/2007.

på tjeckiska

:

Narízení (ES) c. 1383/2007.

på danska

:

Forordning (EF) nr. 1383/2007.

på tyska

:

Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

på estniska

:

Määrus (EÜ) nr 1383/2007.

på grekiska

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

på engelska

:

Regulation (EC) No 1383/2007.

på franska

:

Règlement (CE) no 1383/2007.

på italienska

:

Regolamento (CE) n. 1383/2007.

på lettiska

:

Regula (EK) Nr. 1383/2007.

på litauiska

:

Reglamentas (EB) Nr. 1383/2007.

på ungerska

:

1383/2007/EK rendelet.

på maltesiska

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

på nederländska

:

Verordening (EG) nr. 1383/2007.

på polska

:

Rozporządzenie (WE) nr 1383/2007.

på portugisiska

:

Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

på rumänska

:

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

på slovakiska

:

Nariadenie (ES) c. 1383/2007.

på slovenska

:

Uredba (ES) st. 1383/2007.

på finska

:

Asetus (EY) N:o 1383/2007.

på svenska

:

Förordning (EG) nr 1383/2007.

B.   Uppgifter som avses i artikel 4.3 tredje stycket:

på bulgariska

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (EО) № 1383/2007.

på spanska

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1383/2007.

på tjeckiska

:

snízení spolecné celní sazby tak, jak je stanoveno v narízení (ES) c. 1383/2007.

på danska

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1383/2007.

på tyska

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

på estniska

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1383/2007.

på grekiska

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

på engelska

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1383/2007.

på franska

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1383/2007.

på italienska

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007.

på lettiska

:

Regulā (EK) Nr. 1383/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

på litauiska

:

bendrojo muito tarifo muito sumazinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1383/2007.

på ungerska

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1383/2007/EK rendelet szerint.

på maltesiska

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

på nederländska

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1383/2007.

på polska

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1383/2007.

på portugisiska

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

på rumänska

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevazut de Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

på slovakiska

:

Znízenie spolocnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) c. 1383/2007.

på slovenska

:

znizanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) st. 1383/2007.

på finska

:

Asetuksessa (EY) N:o 1383/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

på svenska

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1383/2007.


BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 1396/98

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3.1 a

Artikel 4.1

Artikel 3.1 b

Artikel 4.2

Artikel 3.1 c

Artikel 4.3

Artikel 3.1 d

Artikel 4.3

Artikel 3.1 e

Artikel 4.3

Artikel 4.1 första stycket

Artikel 5.1

Artikel 4.1 andra stycket

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 5.2

Artikel 4.4 första stycket

Artikel 5.3

Artikel 4.4 andra stycket

Artikel 4.5

Artikel 4.6

Artikel 5.4

Artikel 4.7

Artikel 4.8 första stycket

Artikel 6.2

Artikel 4.8 andra stycket

Artikel 5 första stycket

Artikel 7.1

Artikel 5 andra stycket

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 10

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga IV