Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32007R1385.pdf

27.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 309/47


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1385/2007

av den 26 november 2007

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 774/94 beträffande öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött (1), särskilt artikel 6.1,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 774/94 av den 29 mars 1994 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter (2), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 1431/94 av den 22 juni 1994 om föreskrifter för tillämpningen inom fjäderfäköttsektorn av de importförfaranden som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter (3) har vid flera tillfällen ändrats i väsentligt avseende och nya ändringar är nödvändiga. Förordning (EG) nr 1431/94 bör därför upphävas och ersättas med en ny förordning.

(2)

Tullkvoterna bör förvaltas med hjälp av importlicenser. För detta ändamål bör det fastställas regler om hur ansökningarna ska lämnas in och om vilka uppgifter som ska anges i ansökningarna och i licenserna.

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (4) och kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (5) bör tillämpas, om inte annat föreskrivs genom den här förordningen,

(4)

För att säkra regelbundenhet i importen bör den kvotperiod som sträcker sig från och med den 1 januari till och med den 31 december delas in i flera delperioder. Under alla omständigheter begränsar förordning (EG) nr 1301/2006 licensernas giltighetstid till kvotperiodens sista dag.

(5)

Risken för spekulation inom fjäderfäköttssektorn gör att det måste fastställas exakta villkor för aktörernas tillträde till tullkvotsordningen.

(6)

För att säkra att tullkvoterna förvaltas korrekt bör en säkerhet på 50 euro per 100 kilogram föreskrivas för importlicenserna.

(7)

I aktörernas intresse bör det föreskrivas att kommissionen ska fastställa vilka kvantiteter som inte omfattas av någon ansökan och som därför ska överföras till följande delperiod i enlighet med artikel 7.4 i förordning (EG) nr 1301/2006.

(8)

De åtgärder som föreskrivs genom denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för ägg och fjäderfäkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De tullkvoter som anges i bilaga I ska öppnas i enlighet med förordning (EG) nr 774/94 för import av fjäderfäköttprodukter med de KN-nummer som anges i bilaga I.

Tullkvoterna öppnas på årsbasis för perioden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

2.   I bilaga I anges gruppnummer, löpnummer, tillämplig nedsättning av tullsatsen och de produktkvantiteter som omfattas av de kvoter som avses i punkt 1.

Artikel 2

Om inte annat följer av den här förordningen, ska förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1301/2006 tillämpas.

Artikel 3

Den fastställda kvantiteten för den årliga kvotperioden ska för varje löpnummer fördelas på fyra delperioder enligt följande:

a)

25 % för perioden 1 januari–31 mars.

b)

25 % för perioden 1 april–30 juni.

c)

25 % för perioden 1 juli–30 september.

d)

25 % för perioden 1 oktober–31 december.

Artikel 4

1.   Vid tillämpning av artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 ska den som ansöker om en importlicens, då den första ansökan för en viss tullkvotperiod lämnas in, lämna bevis om att sökanden under var och en av de båda perioder som avses i artikeln har importerat eller exporterat minst 50 ton produkter som omfattas av förordning (EEG) nr 2777/75.

2.   En licensansökan får inte avse mer än ett av de löpnummer som anges i bilaga I till denna förordning. Den får däremot avse flera produkter med olika KN-nummer. I sådana fall ska samtliga KN-nummer anges i fält 16 och varubeskrivningen i fält 15 i licensansökan och i licensen.

Licensansökningar ska avse minst 10 ton och högst 10 % av den kvantitet som är tillgänglig för respektive tullkvot under delperioden i fråga.

3.   I fråga om grupperna 3, 5 och 6 får dock, med avvikelse från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006, varje sökande ge in mer än en ansökan om importlicenser för produkter i en och samma grupp, om dessa har sitt ursprung i mer än ett land. Separata ansökningar för varje ursprungsland ska ges in samtidigt till den behöriga myndigheten i en medlemsstat. De ska betraktas som en enda ansökan när det gäller den maximikvantitet som avses i punkt 5 i denna artikel.

4.   Utom för grupperna 3, 5 och 6 medför utfärdandet av en licens skyldighet att importera från det land som anges. För de grupper som omfattas av denna skyldighet ska ursprungslandet anges i fält 8 i licensansökan och i licensen och svarsalternativet ”ja” markeras med ett kryss.

5.   Fält 20 i licensansökan och i licensen ska innehålla någon av uppgifterna i del A i bilaga II.

Fält 24 i licensen ska innehålla någon av uppgifterna i del B i bilaga II.

I licenser för grupp 3 ska i fält 24 någon av uppgifterna i del C i bilaga II anges.

I licenser för grupp 5 ska i fält 24 någon av uppgifterna i del D i bilaga II anges.

Artikel 5

1.   Licensansökningar får endast ges in under de första sju dagarna av den månad som föregår varje delperiod som anges i artikel 3.

2.   Licensansökan ska åtföljas av ett leveransavtal där det anges att fjäderfäprodukten finns tillgänglig för leverans i Europeiska unionen under kvotperioden i den mängd och med det ursprung som anges i ansökan.

Första stycket ska endast tillämpas på produkter i grupperna 1, 2 och 4.

3.   En säkerhet på 50 euro per 100 kilogram ska ställas samtidigt med licensansökan.

4.   Medlemsstaterna ska, senast den femte dagen efter utgången av perioden för inlämnande av ansökan, till kommissionen anmäla de sammanlagda kvantiteter (i kilogram) för vilka ansökningar gjorts för varje grupp.

5.   Licenserna ska utfärdas från och med den sjunde till och med den elfte arbetsdagen efter slutet av den rapporteringsperiod som föreskrivs i punkt 4.

6.   Kommissionen ska i tillämpliga fall fastställa de kvantiteter för vilka inga ansökningar har lämnats in och som automatiskt ska läggas till de fastställda kvantiteterna för den följande delkvotperioden.

Artikel 6

1.   Med avvikelse från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna före utgången av den första månaden av varje delkvotperiod till kommissionen anmäla de sammanlagda kvantiteter, uttryckta i kilogram, för vilka licenser har utfärdats enligt artikel 11.1 b i den förordningen.

2.   Medlemsstaterna ska, före utgången av den fjärde månaden efter varje årlig kvotperiod, meddela kommissionen vilka kvantiteter (uttryckta i kilogram och redovisade per löpnummer) som faktiskt har övergått till fri omsättning i enlighet med denna förordning under den berörda perioden.

3.   Med avvikelse från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna till kommissionen vid två tillfällen anmäla de kvantiteter (i kilogram) som omfattas av outnyttjade, eller endast delvis utnyttjade, importlicenser, en första gång samtidigt med ansökningarna för den sista delperioden och en andra gång före utgången av den fjärde månaden efter varje årlig period.

Artikel 7

1.   Med avvikelse från artikel 23 i förordning (EG) nr 1291/2000 ska giltighetstiden för importlicenserna vara etthundrafemtio dagar från och med den första dagen av den delperiod som de har utfärdats för.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1291/2000, får de rättigheter som följer av licenserna endast överlåtas till mottagare som uppfyller de urvalskriterier som anges i artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 och i artikel 4.1 i den här förordningen.

Artikel 8

Förordning (EG) nr 1431/94 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  EGT L 91, 8.4.1994, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2198/95 (EGT L 221, 19.9.1995, s. 3).

(3)  EGT L 156, 23.6.1994, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 249/2007 (EUT L 69, 9.3.2007, s. 16).

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).


BILAGA I

Kycklingkött

Land

Grupp

Löpnummer

KN-nummer

Tullnedsättning

%

Årliga kvantiteter

(ton)

Brasilien

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

9 432

Thailand

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

5 100

Övriga

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

3 300

Kalkonkött

Land

Grupp

Löpnummer

KN-nummer

Tullnedsättning

Årlig kvantitet

(ton)

Brasilien

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

1 800

Övriga

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

700

Alla tredjeländer (”erga omnes”)

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

2 485


BILAGA II

A.   Uppgifter som avses i artikel 4.5 första stycket:

på bulgariska

:

Регламент (EО) № 1385/2007.

på spanska

:

Reglamento (CE) no 1385/2007.

på tjeckiska

:

Narízení (ES) c. 1385/2007.

på danska

:

Forordning (EF) nr. 1385/2007.

på tyska

:

Verordnung (EG) Nr. 1385/2007.

på estniska

:

Määrus (EÜ) nr 1385/2007.

på grekiska

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

på engelska

:

Regulation (EC) No 1385/2007.

på franska

:

Règlement (CE) no 1385/2007.

på italienska

:

Regolamento (CE) n. 1385/2007.

på lettiska

:

Regula (EK) Nr. 1385/2007.

på litauiska

:

Reglamentas (EB) Nr. 1385/2007.

på ungerska

:

1385/2007/EK rendelet.

på maltesiska

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

på nederländska

:

Verordening (EG) nr. 1385/2007.

på polska

:

Rozporządzenie (WE) nr 1385/2007.

på portugisiska

:

Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

på rumänska

:

Regulamentul (CE) nr. 1385/2007.

på slovakiska

:

Nariadenie (ES) c. 1385/2007.

på slovenska

:

Uredba (ES) st. 1385/2007.

på finska

:

Asetus (EY) N:o 1385/2007.

på svenska

:

Förordning (EG) nr 1385/2007.

B.   Uppgifter som avses i artikel 4.5 andra stycket

på bulgariska

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (EО) № 1385/2007.

på spanska

:

derecho del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

på tjeckiska

:

Clo stanoveno na 0 % v souladu s narízením (ES) c. 1385/2007.

på danska

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

på tyska

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 auf 0 v. H. festgesetzter Zoll.

på estniska

:

0 %line maks kehtestatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

på grekiska

:

δασμός που καθορίζεται σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

på engelska

:

Duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

på franska

:

droit fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1385/2007.

på italienska

:

Dazio fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

på lettiska

:

piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, ir noteikts 0 % nodoklis.

på litauiska

:

nulinis muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

på ungerska

:

0 %-os vám az 1385/2007/EK rendelet szerint.

på maltesiska

:

ħlas stabbilit fil-livell ta’ 0 % b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

på nederländska

:

recht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1385/2007.

på polska

:

cło według stawki 0 % zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

på portugisiska

:

direito fixado em 0 %, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

på rumänska

:

taxa stabilita la 0 % în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

på slovakiska

:

clo stanovené vo výske 0 % na základe nariadenia (ES) c. 1385/2007.

på slovenska

:

dajatev, dolocena na 0 % v skladu z Uredbo (ES) st. 1385/2007.

på finska

:

Tulli vahvistettu 0 prosentiksi asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

på svenska

:

Tullsatsen fastställd till 0 % i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

C.   Uppgifter som avses i artikel 4.5 tredje stycket

på bulgariska

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (EО) № 1385/2007.

på spanska

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

på tjeckiska

:

Nepouzije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s narízením (ES) c. 1385/2007.

på danska

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

på tyska

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Usprung in Brasilien und Thailand.

på estniska

:

Ei ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

på grekiska

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

på engelska

:

Not to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

på franska

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) no 1385/2007.

på italienska

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

på lettiska

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.

på litauiska

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės salys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

på ungerska

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából és Thaiföldről származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

på maltesiska

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil u mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

på nederländska

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

på polska

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

på portugisiska

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

på rumänska

:

Nu se utilizeaza pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

på slovakiska

:

Podla nariadenia (ES) c. 1385/2007 nepouzívat pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.

på slovenska

:

V skladu z Uredbo (ES) st. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.

på finska

:

Ei voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

på svenska

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

D.   Uppgifter som avses i artikel 4.5 fjärde stycket

på bulgariska

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (EО) № 1385/2007.

på spanska

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

på tjeckiska

:

Nepouzije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s narízením (ES) c. 1385/2007.

på danska

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

på tyska

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.

på estniska

:

Ei ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

på grekiska

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

på engelska

:

Not to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

på franska

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) no 1385/2007.

på italienska

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

på lettiska

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.

på litauiska

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės salys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

på ungerska

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

på maltesiska

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

på nederländska

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

på polska

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

på portugisiska

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

på rumänska

:

Nu se utilizeaza pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

på slovakiska

:

Podla nariadenia (ES) c. 1385/2007 nepouzívat pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.

på slovenska

:

V skladu z Uredbo (ES) st. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.

på finska

:

Ei voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

på svenska

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.


BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 1431/94

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 3.1 a

Artikel 4.1

Artikel 3.1 b

Artikel 4.2

Artikel 3.1 c

Artikel 4.4

Artikel 3.1 d

Artikel 4.5 första stycket

Artikel 3.1 e

Artikel 4.5 andra stycket

Artikel 3.1 f

Artikel 4.5 tredje stycket

Artikel 3.1 g

Artikel 4.5 fjärde stycket

Artikel 4.1 första stycket

Artikel 5.1

Artikel 4.1a

Artikel 5.2

Artikel 4.2 första och andra styckena

Artikel 4.2 tredje stycket

Artikel 4.3

Artikel 4.3

Artikel 5.4

Artikel 4.4

Artikel 4.5

Artikel 5.5

Artikel 4.6

Artikel 4.7

Artikel 6.2

Artikel 5 första stycket

Artikel 7.1

Artikel 5 andra stycket

Artikel 6

Artikel 5.3

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga IV