Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32007R1518.pdf

20.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1518/2007

av den 19 december 2007

om öppnande och förvaltning av en autonom tullkvot för vermouth

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 7.2, och

av följande skäl:

(1)

I avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska gemenskapen (2), som godkändes genom rådets beslut 2006/930/EG (3), fastställs bestämmelser om öppnande av en tullkvot (erga omnes) för vermouth. Denna tullkvot bör därför öppnas.

(2)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (4) fastställs förvaltningsföreskrifterna för de tullkvoter som ska användas i kronologisk ordning efter tulldeklarationernas datum. Det är lämpligt att den tullkvot som öppnas genom denna förordning förvaltas i enlighet med dessa bestämmelser.

(3)

I enlighet med gemenskapens åtaganden enligt avtalet genom skriftväxling bör denna förordning gälla från och med den 1 januari 2007.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för övergripande frågor rörande handeln med bearbetade jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En årlig tullkvot (löpnummer 09.0098) på 13 810 hl (erga omnes) öppnas för fri omsättning i gemenskapen av vermouth och annat vin av färska druvor smaksatt med växter eller aromatiska ämnen på kärl rymmande mer än 2 liter och med en verklig alkoholhalt på högst 18 % volymprocent, under KN-nummer 2205 90 10 och med en tullsats på 7 euro/hl inom kvoten.

Artikel 2

Kommissionen ska förvalta den årliga tullkvot som avses i artikel 1 i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2007.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 318, 20.12.1993, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (EGT L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  EUT L 355, 15.12.2006, s. 92.

(3)  EUT L 355, 15.12.2006, s. 91.

(4)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 214/2007 (EUT L 62, 1.3.2007, s. 6).