Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32008R0060.pdf

25.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 60/2008

av den 24 januari 2008

om undantag från förordning (EG) nr 327/98 vad gäller fördelningen i delperioder för 2008 av en tullkvot för import av helt slipat och delvis slipat ris

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt GATT artikel XXIV.6 avslutats (1), särskilt artikel 1,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (2), särskilt artikel 13.4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 327/98 av den 10 februari 1998 om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris (3) föreskrivs en fördelning i delperioder av de kvoter som avses i artikel 1 i förordningen så att importen av ris sprids ut över året.

(2)

Till följd av störningar under 2006 och 2007 i importen av ris från Förenta staterna till gemenskapen, efter framträdandet på den amerikanska marknaden av genetiskt modifierat ris, benämnt ”LL RICE 601”, kunde den kvot på 38 721 ton helt slipat eller delvis slipat ris från detta land som var en del av den totala importkvot på 63 000 ton helt slipat eller delvis slipat ris i enlighet med förordning (EG) nr 327/98, inte användas fullt ut under 2007 för import av ris från Förenta staterna.

(3)

Eftersom Amerikas förenta stater är en regelbunden leverantör av ris till gemenskapen bör den normala importen av ris från detta land återupptas så snabbt som möjligt. I detta syfte bör fördelningen i delperioder för 2008 av den totala importkvoten på 63 000 ton helt slipat eller delvis slipat ris ändras genom att det tillhandahålls ytterligare en delperiod för februari för kvoten ris från Förenta staterna. Från den kvoten bör en kvantitet som är tillräckligt hög för att nå det mål som avses ovan överföras från delperioderna april och juli 2008 till delperioden februari 2008 utan att läget på gemenskapsmarknaden eller importen från andra länder störs, och inom ramen för den totala årliga kvot på 38 721 ton som fastställs för denna kvot.

(4)

På grund av ovannämnda störningar i importen var det inte möjligt att använda vissa exportlicenser 2007. Dessa licenser bör därför inte hindras från att användas under 2008.

(5)

Förordning (EG) nr 327/98 bör därför ändras för 2008.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För 2008 är den kvantitet på 38 721 ton helt eller delvis slipat ris med KN-nummer 1006 30, som omfattas av kvoten med löpnummer 09.4127, från Amerikas förenta stater och som anges i punkt a i bilaga IX till förordning (EG) nr 327/98 fördelas i enlighet med bilagan till den här förordningen.

2.   De exportlicenser som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 327/98 och som utfärdats 2007 av de tredjeländer som avses i denna artikel får användas för ansökningar om importlicenser som lämnats för kvotåret 2008.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 797/2006 (EUT L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  EGT L 37, 11.2.1998, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1538/2007 (EUT L 337, 21.12.2007, s. 49).


BILAGA

Fördelning i delperioder för 2008 av kvoten på 63 000 ton helt eller delvis slipat ris i enlighet med artikel 1.1 a i förordning (EG) nr 327/98:

Ursprungsland

Kvantitet i ton

Löpnummer

Delperioder (kvantitet i ton)

Januari

Februari

April

Juli

September

Oktober

Förenta staterna

38 721

09.4127

9 681

13 813

10 151

5 076

 

Thailand

21 455

09.4128

10 727

 

5 364

5 364

 

Australien

1 019

09.4129

0

 

1 019

 

Andra länder

1 805

09.4130

0

 

1 805

 

Alla länder

 

09.4138

 

 

 

 

 

 (1)

Totalt

63 000

20 408

13 813

18 339

10 440

 


(1)  Icke utnyttjad kvantitet från tidigare delperioder, offentliggjord i kommissionsförordning.

De kvantiteter som ändrats för 2008 gäller endast ursprungslandet Förenta staterna och totalkvantiteterna per delperiod.