Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32008R0407.pdf

8.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 122/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 407/2008

av den 7 maj 2008

om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2000 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2007/2000 av den 18 september 2000 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess samt om ändring av förordning (EG) nr 2820/98 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1763/1999 och (EG) nr 6/2000 (1), särskilt artikel 9, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 2007/2000 föreskrivs obegränsad tullfri tillgång till gemenskapsmarknaden för nästan alla produkter med ursprung i de länder som omfattas av stabiliserings- och associeringsprocessen.

(2)

Den 15 oktober 2007 undertecknades i Luxemburg ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och dess medlemsstater å ena sidan, och Republiken Montenegro å andra sidan. I avvaktan på fullbordandet av de förfaranden som krävs för att avtalet ska träda i kraft, undertecknades och ingicks ett interimsavtal mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan, om handel och handelsrelaterade bestämmelser, vilket trädde i kraft den 1 januari 2008 (2).

(3)

Genom stabiliserings- och associeringsavtalen och interimsavtalen upprättas en avtalsbaserad handelsordning mellan gemenskapen och Montenegro. Gemenskapens bilaterala handelsmedgivanden motsvarar de medgivanden som är tillämpliga inom de unilaterala autonoma handelsåtgärderna enligt förordning (EG) nr 2007/2000.

(4)

Därför bör förordning (EG) nr 2007/2000 ändras så att denna utveckling beaktas. Särskilt bör Montenegro strykas från förteckningen över förmånstagare till tullmedgivanden som beviljats för samma produkter inom det avtalsbaserade systemet. Dessutom måste de övergripande tullkvoterna anpassas för särskilda produkter för vilka tullkvoter beviljats enligt de avtalsbaserade systemen.

(5)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1398/2007 av den 28 november 2007 (3) har Montenegro och Kosovo (4) undantagits från tillämpningsområdet för rådets förordning (EG) nr 517/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda gemenskapsbestämmelser för import (5). Artikel 3 i förordning (EG) nr 2007/2000 har därför blivit föråldrad och bör strykas.

(6)

Montenegro kommer att kvarstå som förmånstagare enligt förordning (EG) nr 2007/2000 i den mån det i den förordningen föreskrivs medgivanden som är mer gynnsamma än medgivandena enligt det avtalsbaserade systemet.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den tullkodexkommitté som avses i artikel 10 i förordning (EG) nr 2007/2000.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2007/2000 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Förmånsordningar

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av de speciella bestämmelserna i artikel 4 får produkter med ursprung i Bosnien och Hercegovina eller i Serbiens eller Kosovos tullområde, andra än de under nummer 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 och 2204 i Kombinerade nomenklaturen, importeras till gemenskapen utan kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan och med befrielse från tullar och avgifter med motsvarande verkan.

2.   Produkter med ursprung i Albanien, Republiken Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien eller Montenegro ska även fortsättningsvis omfattas av bestämmelserna i denna förordning när så anges eller av åtgärder som anges i denna förordning och som är mer gynnsamma än de handelsmedgivanden som fastställts inom ramen för de bilaterala avtalen mellan Europeiska gemenskaperna och dessa länder.

3.   Import av sockerprodukter under nummer 1701 och 1702 i Kombinerade nomenklaturen med ursprung i Bosnien och Hercegovina, eller i Serbiens eller Kosovos tullområde ska omfattas av medgivandena i artikel 4.”

2.

Artikel 3 ska upphöra att gälla.

3.

I artikel 4.2 ska led d ersättas med följande:

”d)

9 175 ton (slaktvikt) för ’baby-beef’-produkter med ursprung i Serbiens eller Kosovos tullområde.”

4.

I artikel 4 ska punkt 4 ersättas med följande:

”4.   Import av sockerprodukter under nummer 1701 och 1702 i Kombinerade nomenklaturen med ursprung i Bosnien och Hercegovina samt i Serbiens eller Kosovos tullområde ska vara befriad från tull inom följande årliga tullkvoter:

a)

12 000 ton (nettovikt) för sockerprodukter med ursprung i Bosnien och Hercegovina.

b)

180 000 ton (nettovikt) för sockerprodukter med ursprung i Serbiens eller Kosovos tullområde.”

5.

Bilaga I ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Varor som den dag då denna förordning träder i kraft befinner sig under transitering eller i gemenskapen i tillfällig förvaring, i tullager eller frizoner och för vilka det innan den dagen i vederbörlig ordning utfärdats intyg över ursprung i Montenegro i enlighet med avdelning IV kapitel 2 avsnitt 2 i kommissionens förordning (EEG) 2454/93 (6), ska fortsätta att omfattas av förordning (EG) nr 2007/2000 under en period av fyra månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 maj 2008.

På kommissionens vägnar

Peter MANDELSON

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 240, 23.9.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 530/2007 (EUT L 125, 15.5.2007, s. 1).

(2)  EUT L 345, 28.12.2007, s. 1.

(3)  EUT L 311, 29.11.2007, s. 5.

(4)  Enligt definitionen i FN: s säkerhetsråds resolution 1244.

(5)  EGT L 67, 10.3.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1398/2007 (EUT L 311, 29.11.2007, s. 5).

(6)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.


BILAGA

”BILAGA I

BETRÄFFANDE DE TULLKVOTER SOM NÄMNS I ARTIKEL 4.1

Utan hinder av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska beskrivningen av varorna (’Varuslag’) endast anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet när det gäller denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ’ex KN-nummer’ anges, ska förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

Löpnummer

KN-nr

Beskrivning

Kvotvolym per år (1)

Förmånstagare

Tullsats

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster): levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake; rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

50 ton

Bosnien och Hercegovina, Serbiens eller Kosovos tullområde

Tullbefrielse

09.1573

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karp: levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake; rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

110 ton

Bosnien och Hercegovina, Serbiens eller Kosovos tullområde

Tullbefrielse

09.1575

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Havsruda (Dentex dentex och Pagellus spp.): levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake; rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

75 ton

Bosnien och Hercegovina, Serbiens eller Kosovos tullområde

Tullbefrielse

09.1577

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Havsaborre (Dicentrarchus labrax): levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake, rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

60 ton

Bosnien och Hercegovina, Serbiens eller Kosovos tullområde

Tullbefrielse

09.1561

1604 16 00

1604 20 40

Ansjovis, beredd eller konserverad

60 ton

Bosnien och Hercegovina, Serbiens eller Kosovos tullområde

12,5 %

09.1515

ex 2204 21 79

ex 2204 21 80

ex 2204 21 84

ex 2204 21 85

2204 29 65

ex 2204 29 75

2204 29 83

ex 2204 29 84

Vin av färska druvor med en faktisk alkoholhalt av högst 15 volymprocent, annat än mousserande vin

129 000 hl (2)

Albanien (3), Bosnien och Hercegovina, Kroatien (4), f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (5), Montenegro (6), Serbiens eller Kosovos tullområde

Tullbefrielse


(1)  En övergripande volym per tullkvot för import med ursprung i förmånsländerna.

(2)  Denna övergripande tullkvot ska minskas om de individuella tullkvoterna i enlighet med löpnummer 09.1588 för vissa viner med ursprung i Kroatien ökar.

(3)  Vin med ursprung i Republiken Albanien ska enbart kunna omfattas av denna övergripande tullkvot om de individuella tullkvoter som fastställs i tilläggsprotokollet om vin för Albanien har förbrukats. Dessa individuella tullkvoter öppnas under löpnummer 09.1512 och 09.1513.

(4)  Vin med ursprung i Kroatien ska enbart kunna omfattas av denna övergripande tullkvot om de individuella tullkvoter som fastställs i tilläggsprotokollet om vin för Kroatien har förbrukats. Dessa individuella tullkvoter öppnas under löpnummer 09.1588 och 09.1589.

(5)  Vin med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska enbart kunna omfattas av denna övergripande tullkvot om de individuella tullkvoter som fastställs i tilläggsprotokollet om vin för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien har förbrukats. Dessa individuella tullkvoter öppnas under löpnummer 09.1558 och 09.1559.

(6)  Vin med ursprung i Republiken Montenegro ska enbart kunna omfattas av denna övergripande tullkvot om de individuella tullkvoter som fastställs i protokollet om vin för Montenegro har förbrukats. Denna individuella tullkvot öppnas under löpnummer 09.1514.”