Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32008R0489.pdf

3.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 143/30


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 489/2008

av den 2 juni 2008

om ändring av förordning (EG) nr 806/2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för griskött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött (1), särskilt artikel 11.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 806/2007 (2) öppnades tullkvoter för import av grisköttprodukter.

(2)

Till följd av frågor som rör importen av vissa produkter inom ramen för tullkvoterna med löpnummer 09.4038 och 09.4074 och med avseende på en enhetlig tillämpning är det nödvändigt att förtydliga varuslaget för nämnda löpnummer.

(3)

Förordning (EG) nr 806/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för griskött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1 i förordning (EG) nr 806/2007 ska följande punkt läggas till:

”4.   När det gäller de produkter med KN-nummer ex 0203 19 55 och ex 0203 29 55 av kvoterna med löpnummer 09.4038 (grupp G2) och 09.4074 (grupp G7) i bilaga I omfattas skinka och delar därav.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2). Med verkan från och med den 1 juli 2008 ersätts förordning (EEG) nr 2759/75 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 181, 11.7.2007, s. 3.