Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32008R0749.pdf

31.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/37


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 749/2008

av den 30 juli 2008

om ändring av flera förordningar om importtullkvoter i nötköttssektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruks produkter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 144.1 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 11.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2) innehåller vissa regler för medlemsstaternas meddelanden till kommissionen. Förordning (EG) nr 1301/2006 gäller utan att det påverkar eventuella tilläggsvillkor eller undantag i olika sektorsförordningar. Kommissionsförordningar som rör vissa kvoter inom nötköttssektorn bör innehålla mer detaljerade regler för meddelanden om importlicenser i den sektorn. I synnerhet för att klargöra de skyldigheter som är kopplade till sista dag för meddelanden om kvantiteter som omfattas av importlicenser, bör de skyldigheterna fastställas för alla berörda importtullkvoter och det är därför nödvändigt att avvika från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006. Följande förordningar bör därför ändras i enlighet med detta:

Kommissionens förordning (EG) nr 297/2003 av den 17 februari 2003 om tillämpningsföreskrifter för tullkvoter för nötkött med ursprung i Chile (3).

Kommissionens förordning (EG) nr 2092/2004 av den 8 december 2004 om tillämpningsföreskrifter för en importkvot för torkat benfritt nötkött med ursprung i Schweiz (4).

Kommissionens förordning (EG) nr 2172/2005 av den 23 december 2005 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för import av levande nötkreatur med en vikt på mer än 160 kg med ursprung i Schweiz som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (5).

Kommissionens förordning (EG) nr 529/2007 av den 11 maj 2007 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av fryst kött av nötkreatur med KN-nummer 0202 och produkter med KN-nummer 0206 29 91 (1 juli 2007–30 juni 2008) (6).

Kommissionens förordning (EG) nr 545/2007 av den 16 maj 2007 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst kött av nötkreatur och andra oxdjur avsett för bearbetning (1 juli 2007–30 juni 2008) (7).

Kommissionens förordning (EG) nr 558/2007 av den 23 maj 2007 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av unga handjur av nötkreatur avsedda för gödning (8).

Kommissionens förordning (EG) nr 659/2007 av den 14 juni 2007 om öppnande och förvaltning av importtullkvoter för tjurar, kor och kvigor av vissa alp- och bergsraser som inte är slaktboskap (9).

(2)

Den importtullkvot som öppnats genom förordning (EG) nr 2092/2004 förvaltas på basis av dokument som utfärdats av berört tredjeland. Det är därför nödvändigt att förtydliga att bestämmelserna i kapitel III i förordning (EG) nr 1301/2006 bör gälla importlicenser som utfärdats i enlighet med förordning (EG) nr 2092/2004, utan att det påverkar kompletterande villkor i denna förordning.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 297/2003 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel 9a ska införas:

”Artikel 9a

1.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna meddela kommissionen

a)

senast den 31 augusti efter slutet av varje tullkvotsperiod och även om inga ansökningar lämnats in, de produktkvantiteter för vilka importlicenser utfärdades under föregående importtullkvotsperiod,

b)

senast den 31 oktober efter slutet av varje tullkvotperiod och även om inga ansökningar lämnats in, de produktkvantiteter som är outnyttjade eller endast delvis utnyttjade i importlicenserna, dvs. mellanskillnaden mellan de kvantiteter som anges på baksidan av importlicensen och de kvantiteter som licensen avser.

2.   Senast den 31 oktober efter slutet av varje tullkvotsperiod ska medlemsstaterna meddela kommissionen de produktkvantiteter som övergått till fri omsättning under föregående tullkvotsperiod.

Från och med den tullkvotsperiod som inleds den 1 juli 2009 ska medlemsstaterna till kommissionen lämna uppgifter om hur stora produktkvantiteter som har övergått till fri omsättning från och med den 1 juli 2009 i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1301/2006.

3.   De meddelanden som avses i punkt 1 och första stycket i punkt 2 i den här artikeln ska ske i enlighet med bilagorna IV, V och VI till den här förordningen, och de produktkategorier som anges i bilaga V till kommissionens förordning (EG) nr 382/2008 (10) ska användas.

2.

Nya bilagor IV, V och VI, som återfinns i bilaga I till den här förordningen, ska läggas till.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 2092/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

Bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 (11), kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (12) och kommissionens förordning (EG) nr 382/2008 (13) ska tillämpas, om inte annat anges i den här förordningen.

2.

Följande artikel 7a ska införas:

”Artikel 7a

1.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna meddela kommissionen

a)

senast den 28 februari efter slutet av varje tullkvotsperiod och även om inga ansökningar har lämnats in, de produktkvantiteter för vilka importlicenser utfärdades under föregående tullkvotsperiod,

b)

senast den 30 april efter slutet av varje tullkvotperiod och även om inga ansökningar har lämnats in, de produktkvantiteter som är outnyttjade eller endast delvis utnyttjade i importlicenserna, dvs. mellanskillnaden mellan de kvantiteter som anges på baksidan av importlicensen och de kvantiteter som licensen avser.

2.   Senast den 30 april efter slutet av varje tullkvotsperiod ska medlemsstaterna meddela kommissionen de produktkvantiteter som övergått till fri omsättning under föregående tullkvotsperiod.

Från och med den tullkvotperiod som inleds den 1 januari 2009 ska medlemsstaterna till kommissionen lämna uppgifter om hur stora produktkvantiteter som har övergått till fri omsättning från och med den 1 januari 2009 i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1301/2006.

3.   De meddelanden som avses i punkt 1 och första stycket i punkt 2 i den här artikeln ska ske i enlighet med bilagorna IV, V och VI till den här förordningen, och de produktkategorier som anges i bilaga V till förordning (EG) nr 382/2008 ska användas.”

3.

Nya bilagor IV, V och VI, som återfinns i bilaga II till den här förordningen, ska läggas till.

Artikel 3

I förordning (EG) nr 2172/2005 ska följande artikel 8a införas:

”Artikel 8a

1.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna meddela kommissionen

a)

senast den 28 februari efter slutet av varje tullkvotsperiod och även om inga ansökningar har lämnats in, de produktkvantiteter för vilka importlicenser utfärdades under föregående tullkvotsperiod,

b)

senast den 30 april efter slutet av varje tullkvotsperiod och även om inga ansökningar har lämnats in, de produktkvantiteter som är outnyttjade eller endast delvis utnyttjade i importlicenserna, dvs. mellanskillnaden mellan de kvantiteter som anges på baksidan av importlicensen och de kvantiteter som licensen avser.

2.   Senast den 30 april efter slutet av varje tullkvotsperiod ska medlemsstaterna meddela kommissionen de produktkvantiteter som övergått till fri omsättning under föregående tullkvotsperiod.

Från och med den tullkvotperiod som inleds den 1 januari 2009 ska medlemsstaterna till kommissionen lämna uppgifter om hur stora produktkvantiteter som har övergått till fri omsättning från och med den 1 januari 2009 i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1301/2006.

3.   I fråga om de meddelanden som avses i punkt 1 och första stycket i punkt 2 i den här artikeln ska kvantiteterna anges per djur och per produktkategori enligt bilaga V till kommissionens förordning (EG) nr 382/2008 (14).

Artikel 4

I förordning (EG) nr 529/2007 ska följande artikel 8a införas:

”Artikel 8a

1.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna meddela kommissionen

a)

senast den tionde dagen i varje månad och även om inga ansökningar har lämnats in, de produktkvantiteter för vilka importlicenser utfärdades under föregående månad,

b)

senast den 31 oktober 2008 och även om inga ansökningar har lämnats in, de produktkvantiteter, som är outnyttjade eller endast delvis utnyttjade i importlicenserna, dvs. mellanskillnaden mellan de kvantiteter som anges på baksidan av importlicensen och de kvantiteter som licensen avser:

2.   Senast den 31 oktober 2008 ska medlemsstaterna meddela kommissionen de produktkvantiteter som övergått till fri omsättning under föregående tullkvotsperiod.

3.   I fråga om de meddelanden som avses i punkterna 1 och 2 i den här artikeln ska kvantiteterna anges i kilogram produktvikt och per produktkategori enligt bilaga V till kommissionens förordning (EG) nr 382/2008 (15).

Artikel 5

I förordning (EG) nr 545/2007 ska följande artikel 11a införas:

”Artikel 11a

1.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna meddela kommissionen

a)

senast den tionde dagen i varje månad och även om inga ansökningar har lämnats in, de produktkvantiteter för vilka importlicenser utfärdades under föregående månad,

b)

senast den 31 oktober 2008 och även om inga ansökningar har lämnats in, de produktkvantiteter som är outnyttjade eller endast delvis utnyttjade i importlicenserna, dvs. mellanskillnaden mellan de kvantiteter som anges på baksidan av importlicensen och de kvantiteter som licensen avser.

2.   Senast den 31 oktober 2008 ska medlemsstaterna meddela kommissionen de produktkvantiteter som övergått till fri omsättning under föregående tullkvotsperiod.

3.   I fråga om de meddelanden som avses i punkterna 1 och 2 i den här artikeln ska kvantiteterna anges i kilogram produktvikt och per produktkategori enligt bilaga V till kommissionens förordning (EG) nr 382/2008 (16).

Artikel 6

I förordning (EG) nr 558/2007 ska följande artikel 9a införas:

”Artikel 9a

1.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna meddela kommissionen

a)

senast den 31 augusti efter slutet av varje tullkvotsperiod och även om inga ansökningar har lämnats in, de produktkvantiteter för vilka importlicenser utfärdades under föregående importtullkvotsperiod,

b)

senast den 31 oktober efter slutet av varje tullkvotsperiod och även om inga ansökningar har lämnats in, de produktkvantiteter som är outnyttjade eller endast delvis utnyttjade i importlicenserna, dvs. mellanskillnaden mellan de kvantiteter som anges på baksidan av importlicensen och de kvantiteter som licensen avser.

2.   Senast den 31 oktober efter slutet av varje tullkvotsperiod ska medlemsstaterna meddela kommissionen de produktkvantiteter som övergått till fri omsättning under föregående tullkvotsperiod.

Från och med den tullkvotperiod som inleds den 1 juli 2009 ska medlemsstaterna till kommissionen lämna uppgifter om hur stora produktkvantiteter som har övergått till fri omsättning från och med 1 juli 2009 i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1301/2006.

3.   I fråga om de meddelanden som avses i punkt 1 och första stycket i punkt 2 i den här artikeln ska kvantiteterna anges per djur och per produktkategori enligt bilaga V till kommissionens förordning (EG) nr 382/2008 (17).

Artikel 7

I förordning (EG) nr 659/2007 ska följande artikel 10a införas:

”Artikel 10a

1.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna meddela kommissionen

a)

senast den 31 augusti efter slutet av varje tullkvotsperiod de produktkvantiteter, även om inga ansökningar lämnats in, för vilka importlicenser utfärdades under föregående tullkvotsperiod,

b)

senast den 31 oktober efter slutet av varje tullkvotsperiod de produktkvantiteter, även om inga ansökningar har kommit in, som är outnyttjade eller endast delvis utnyttjade, dvs. mellanskillnaden mellan de kvantiteter som anges på baksidan av importlicensen och de kvantiteter som licensen avser.

2.   Senast den 31 oktober efter slutet av varje tullkvotsperiod ska medlemsstaterna meddela kommissionen de produktkvantiteter som övergått till fri omsättning under föregående tullkvotsperiod.

Från och med den tullkvotperiod som inleds den 1 juli 2009 ska medlemsstaterna till kommissionen lämna uppgifter om hur stora produktkvantiteter som har övergått till fri omsättning från och med den 1 juli 2009 i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1301/2006.

3.   I fråga om de meddelanden som avses i punkt 1 och första stycket i punkt 2 i den här artikeln ska kvantiteterna anges per djur och per produktkategori enligt bilaga V till kommissionens förordning (EG) nr 382/2008 (18).

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 510/2008 (EUT L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUT L 43, 18.2.2003, s. 26. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 332/2008 (EUT L 102, 12.4.2008, s. 17).

(4)  EUT L 362, 9.12.2004, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1965/2006 (EUT L 408, 30.12.2006, s. 27. Rättad i EUT L 47, 16.2.2007, s. 21).

(5)  EUT L 346, 29.12.2005, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1965/2006.

(6)  EUT L 123, 12.5.2007, s. 26.

(7)  EUT L 129, 17.5.2007, s. 14. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 98/2008 (EUT L 29, 2.2.2008, s. 5).

(8)  EUT L 132, 24.5.2007, s. 21.

(9)  EUT L 155, 15.6.2007, s. 20.

(10)  EUT L 115, 29.4.2008, s. 10.”

(11)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.

(12)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(13)  EUT L 115, 29.4.2008, s. 10.”

(14)  EUT L 115, 29.4.2008, s. 10.”

(15)  EUT L 115, 29.4.2008, s. 10.”

(16)  EUT L 115, 29.4.2008, s. 10.”

(17)  EUT L 115, 29.4.2008, s. 10.”

(18)  EUT L 115, 29.4.2008, s. 10.”


BILAGA I

BILAGA IV

Meddelande om importlicenser (utfärdade) – förordning (EG) nr 297/2003

Medlemsstat: …

Tillämpning av artikel 9a i förordning (EG) nr 297/2003

Produktkvantiteter för vilka importlicenser har utfärdats

Från: … till: …

Löpnummer

Produktkategori(er) (1)

Kvantitet

(kilogram produktvikt)

09.4181

 

 

BILAGA V

Meddelande om importlicenser (outnyttjade kvantiteter) – förordning (EG) nr 297/2003

Medlemsstat: …

Tillämpning av artikel 9a i förordning (EG) nr 297/2003

Produktkvantiteter för vilka importlicenser inte utnyttjades

Från: … till: …

Löpnummer

Produktkategori(er) (2)

Outnyttjade kvantiteter

(kilogram produktvikt)

09.4181

 

 

BILAGA VI

Meddelande om produktkvantiteter som övergått till fri omsättning – förordning (EG) nr 297/2003

Medlemsstat: …

Tillämpning av artikel 9a i förordning (EG) nr 297/2003

Produktkvantiteter som övergått till fri omsättning:

Från: … till: … (tullkvotsperiod).

Löpnummer

Produktkategori(er) (3)

Kvantitet som övergått till fri omsättning

(kilogram produktvikt)

09.4181

 

 


(1)  Produktkategori(er) enligt bilaga V till förordning (EG) nr 382/2008.

(2)  Produktkategori(er) enligt bilaga V till förordning (EG) nr 382/2008.

(3)  Produktkategori(er) enligt bilaga V till förordning (EG) nr 382/2008.


BILAGA II

BILAGA IV

Meddelande om importlicenser (utfärdade) – förordning (EG) nr 2092/2004

Medlemsstat: …

Tillämpning av artikel 7a i förordning (EG) nr 2092/2004

Produktkvantiteter för vilka importlicenser har utfärdats

Från: … till: …

Löpnummer

Produktkategori(er) (1)

Kvantitet

(kilogram produktvikt)

09.4202

 

 

BILAGA V

Meddelande om importlicenser (outnyttjade kvantiteter) – förordning (EG) nr 2092/2004

Medlemsstat: …

Tillämpning av artikel 7a i förordning (EG) nr 2092/2004

Produktkvantiteter för vilka importlicenser inte utnyttjades

Från: … till: …

Löpnummer

Produktkategori(er) (2)

Outnyttjade kvantiteter

(kilogram produktvikt)

09.4202

 

 

BILAGA VI

Meddelande om produktkvantiteter som övergått till fri omsättning – förordning (EG) nr 2092/2004

Medlemsstat: …

Tillämpning av artikel 7a i förordning (EG) nr 2092/2004

Produktkvantiteter för vilka importlicenser har utfärdats

Från: … till: … (tullkvotsperiod).

Löpnummer

Produktkategori(er) (3)

Kvantitet som övergått till fri omsättning

(kilogram produktvikt)

09.4202

 

 


(1)  Produktkategori(er) enligt bilaga V till förordning (EG) nr 382/2008.

(2)  Produktkategori(er) enligt bilaga V till förordning (EG) nr 382/2008.

(3)  Produktkategori(er) enligt bilaga V till förordning (EG) nr 382/2008.