Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32008R0815.pdf

15.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 220/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 815/2008

av den 14 augusti 2008

om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 med avseende på definitionen av begreppet ”ursprungsprodukter” som fastställs inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling för att ta hänsyn till Kap Verdes särskilda situation när det gäller vissa fiskeriprodukter som exporteras från detta land till gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1), särskilt artikel 247,

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2), särskilt i artikel 76, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 980/2005 av den 27 juni 2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet (3) beviljade gemenskapen Kap Verde allmänna tullförmåner.

(2)

I förordning (EEG) nr 2454/93 fastställs definitionen av begreppet ”ursprungsprodukter” inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling, dvs. EU:s allmänna preferenssystem. I artikel 76 i den förordningen anges en möjlighet att göra undantag från den definitionen för de minst utvecklade förmånsländer som omfattas av systemet för allmän förmånsbehandling när dessa begär detta hos gemenskapen.

(3)

Från och med den 1 mars 2005 har Kap Verde omfattats av beslut nr 2/2005 av Tullsamarbetskommittén AVS–EG av den 1 mars 2005 om undantag från definitionen av begreppet ”ursprungsprodukter” för att ta hänsyn till AVS-staternas särskilda situation när det gäller produktion av konserverad tonfisk och tonfiskfiléer (HS-nummer ex 1604) (4).

(4)

Den 31 december 2007 upphörde emellertid denna ordning att gälla och Kap Verde har ännu inte ingått något ekonomiskt partnerskapsavtal med gemenskapen. Den enda förmånsordningen när det gäller handel som är tillgänglig för Kap Verde från och med den 1 januari 2008 är således Allmänna preferenssystemet.

(5)

Genom en skrivelse av den 27 november 2007 lämnade Kap Verde i enlighet med artikel 76 i förordning (EEG) nr 2454/93 in en begäran om ett undantag från Allmänna preferenssystemets ursprungsregler. Genom en skrivelse av den 27 februari 2008 lämnade landet kompletterande uppgifter till stöd för sin begäran.

(6)

Begäran om undantag avser en total årlig kvantitet om 1 561 ton av tre olika arter av beredd eller konserverad fisk, varav två inte omfattas av det undantag som beviljades genom beslut nr 2/2005: fregattmakrill eller auxidmakrill, makrill och tonfisk.

(7)

Kommissionen har prövat den begäran om undantag som lämnats av Kap Verde och har funnit att den är fullständig och tillräckligt underbyggd.

(8)

Undantaget behövs för att säkerställa kontinuitet i tillgången under året och således säkra en betydande investering av ett företag som redan har visat sitt engagemang för att stödja utvecklingen av den berörda verksamheten i Kap Verde.

(9)

Denna investering skulle inte enbart få direkta effekter för Kap Verdes fiskindustri när det gäller de arter för vilka undantaget begärs, utan också betydande indirekta positiva effekter när det gäller återupplivandet av Kap Verdes fiskeflotta i allmänhet. Om fler fartyg från Kap Verde är i drift kommer förmågan att leverera fisk med ursprungsstatus att öka.

(10)

Undantaget bör gälla tillräckligt länge för att säkerställa investeringen och den allmänna förutsägbarheten för ekonomiska aktörer, men det får inte i något fall gälla längre än till den 31 december 2010 då Kap Verde inte längre kommer att omfattas av den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna inom ramen för Allmänna preferenssystemet. Därefter bör livsdugligheten för konserveringsindustrin i Kap Verde säkerställas inom ramen för ett ekonomiskt partnerskapsavtal.

(11)

Förordning (EEG) nr 2454/93 innehåller regler om förvaltningen av tullkvoter. För att få en effektiv kvotförvaltning med ett nära samarbete mellan Kap Verdes myndigheter, tullmyndigheterna i gemenskapen och kommissionen bör dessa regler gälla i tillämpliga delar för de kvantiteter som importeras inom ramen för det undantag som beviljas genom denna förordning.

(12)

För att tillämpningen av undantaget ska kunna övervakas mera effektivt bör Kap Verdes myndigheter regelbundet lämna uppgifter till kommissionen om utfärdade ursprungsintyg.

(13)

I sin begäran angav Kap Verdes myndigheter att det berörda företaget under det första verksamhetsåret efter det att investeringen gjorts troligen inte skulle ha tillräcklig produktionskapacitet för att använda hela den kvotkvantitet som begärs. Medan den begärda kvantiteten bör beviljas till fullo för åren 2009 och 2010, bör kvoterna följaktligen reduceras proportionerligt för den period som undantaget kommer att gälla för under 2008.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från bestämmelserna i artiklarna 67–97 i förordning (EEG) nr 2454/93 ska beredd eller konserverad makrill, fregattmakrill eller auxidmakrill och tonfisk enligt KN-nummer ex 1604 15, ex 1604 19 och ex 1604 14 som produceras i Kap Verde av sådan fisk som inte har ursprungsstatus anses ha ursprung i Kap Verde i enlighet med vad som fastställs i artiklarna 2, 3 och 4.

Artikel 2

Det undantag som avses i artikel 1 ska avse produkter som transporteras direkt från Kap Verde och importeras till gemenskapen under perioden den 1 september 2008–den 31 december 2010 inom ramen för de årliga kvantiteter som anges för varje produkt i bilagan.

Artikel 3

De kvantiteter som avses i bilagan ska förvaltas i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 4

1.   Kap Verdes tullmyndigheter ska vidta nödvändiga åtgärder för att utföra kvantitativa kontroller av exporten av de produkter som avses i artikel 1.

2.   De ursprungscertifikat formulär A som utfärdas av de behöriga myndigheterna i Kap Verde enligt denna förordning ska innehålla följande uppgift i fält 4: ”Derogation — Regulation (EC) No 815/2008”.

3.   De behöriga myndigheterna i Kap Verde ska varje kvartal sända kommissionen en sammanställning över de kvantiteter för vilka ursprungscertifikat formulär A utfärdats i kraft av denna förordning samt över certifikatens serienummer.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 september 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 augusti 2008.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 214/2007 (EUT L 62, 1.3.2007, s. 6).

(3)  EUT L 169, 30.6.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 55/2008 (EUT L 20, 24.1.2008, s. 1).

(4)  EUT L 61, 8.3.2005, s. 48.


BILAGA

Löpnr

KN-nummer

Varuslag

Period

Kvantitet (i ton)

09.1647

ex 1604 15 11

ex 1604 19 98

Makrill (Scomber colias, Scomber japonicus, Scomber scombrus) filéer, beredda eller konserverade

1.9.2008 till 31.12.2008

333

1.1.2009 till 31.12.2009

1 000

1.1.2010 till 31.12.2010

1 000

09.1648

ex 1604 19 98

Fregattmakrill eller auxidmakrill (Auxis thazard, Auxis rochei) filéer, beredda eller konserverade

1.9.2008 till 31.12.2008

116

1.1.2009 till 31.12.2009

350

1.1.2010 till 31.12.2010

350

09.1649

ex 1604 14 16

ex 1604 14 18

Gulfenad tonfisk, bonit (Tunnus albacares, Katsuwonus pelamis) filéer, beredda eller konserverade

1.9.2008 till 31.12.2008

70

1.1.2009 till 31.12.2009

211

1.1.2010 till 31.12.2010

211