Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32008R1192.pdf

6.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 329/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1192/2008

av den 17 november 2008

om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1), särskilt artikel 247, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (2) finns i nuläget bestämmelser om enhetstillstånd som involverar tullförvaltningar i flera medlemsstater enbart när det gäller tullförfaranden med ekonomisk verkan och för användning för särskilda ändamål.

(2)

Med beaktande av Lissabonstrategin, som syftar till att EU ska bli världens mest konkurrenskraftiga ekonomi, är det av avgörande betydelse att man skapar en modern och förenklad regelram, med förutsättningar för en genuin inre marknad där företagens konkurrenskraft ökar och snedvridning av konkurrensen mellan företag i olika medlemsstater undviks. Enhetstillstånd för förenklade förfaranden samt integrerade enhetstillstånd ger aktörer möjlighet att centralisera och integrera funktionerna för redovisning, logistik och distribution, vilket medför minskade administrativa kostnader och transaktionskostnader och utgör en verklig förenkling. Bestämmelserna om enhetstillstånd bör därför utvidgas till att omfatta det förenklade deklarationsförfarandet och det lokala klareringsförfarandet.

(3)

De befintliga definitionerna av ”enhetstillstånd” inom ramen för tullförfaranden med ekonomisk verkan och för användning för särskilda ändamål bör således slås samman med definitionerna för det förenklade deklarationsförfarandet och det lokala klareringsförfarandet, eftersom dessa förfaranden kan kombineras.

(4)

I kommissionens förordning (EG) nr 1875/2006 (3) om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om vilka uppgifter som minst måste deklareras vid det förenklade deklarationsförfarandet eller som måste bokföras vid det lokala klareringsförfarandet. När enhetstillstånd används bör de uppgifter som minst måste deklareras vid det förenklade deklarationsförfarandet utgöras av den maximala mängd upplysningar som kan göras tillgängliga för ett tullkontor i en annan medlemsstat.

(5)

Eftersom AEO-certifikat, särskilt de som gäller för tullförenklingar, ofta kommer att kombineras med enhetstillstånd, bör reglerna om beviljande, upphävande för viss tid och återkallelse av båda typerna av tillstånd anpassas till varandra så mycket som möjligt, inklusive bestämmelserna om bokföring som möjliggör en lämplig kontroll av förfarandet.

(6)

Fraktförare, speditörer och tullombud som innehar AEO-certifikat har lättare att få tillgång till tullförenklingar, inbegripet för att använda det förenklade deklarationsförfarandet och det lokala klareringsförfarandet. Det bör därför föreskrivas att ombud kan beviljas tillstånd att använda det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet, förutsatt att de uppfyller vissa villkor och kriterier.

(7)

Det är nödvändigt att förbättra förfarandet för ansökan om och beviljande av enhetstillstånd genom att minska den tid som går åt för informationsutbyte och genom att utforma gemensamma bestämmelser, så att beviljandet av sådana tillstånd inte fördröjs. Dessa bestämmelser bör göra det möjligt för tullmyndigheterna att övervaka och kontrollera verksamhet inom ramen för enhetstillstånd, utan att de administrativa förfarandena blir oproportionella i förhållande till de ekonomiska behoven i fråga.

(8)

Villkoren och kriterierna för beviljande av både nationella tillstånd och enhetstillstånd för det förenklade deklarationsförfarandet och det lokala klareringsförfarandet bör vara identiska, så att harmonisering uppnås på den inre marknaden.

(9)

Det är nödvändigt att införa gemensamma regler för ändring, upphävande för viss tid och återkallelse av tillstånd att använda det förenklade deklarationsförfarandet och det lokala klareringsförfarandet, så att bruket blir detsamma i hela gemenskapens tullområde.

(10)

För att uppnå målet att förbättra förfarandena för ansökan och beviljande av tillstånd är det nödvändigt att införa ett elektroniskt kommunikations- och databassystem för enhetstillstånd, som används för informationsutbyte och kommunikation mellan tullmyndigheterna och för information till kommissionen och ekonomiska aktörer. Detta system bör utgöra en förlängning av det informations- och kommunikationssystem som inrättats för beviljande av AEO-certifikat.

(11)

Användningen av det förenklade deklarationsförfarandet och det lokala klareringsförfarandet bör efter en övergångsperiod endast tillåtas för ekonomiska aktörer som inger tulldeklarationer eller anmälningar på elektronisk väg, med tanke på behovet av en enkel och papperslös miljö.

(12)

Det bör klargöras att en tulldeklaration kan inges till ett annat tullkontor än det där varorna anmäls eller kommer att anmälas eller göras tillgängliga för kontroll, förutsatt att den eller de tullmyndigheter som är involverade i beviljandet av ett tillstånd godkänner det.

(13)

När transiteringsformaliteter fullgörs med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik bör summariska deklarationer kunna godtas på grundval av ett ”förhandsmeddelande om ankomst”, till dess att förordning (EG) nr 1875/2006 är tillämplig.

(14)

I enlighet med förordning (EEG) nr 2454/93, i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 837/2005 (4), som kräver att transiteringsdeklarationer ska inges med hjälp av dataförfaranden från och med den 1 juli 2005, bör samtliga ekonomiska aktörer inge sina transiteringsdeklarationer i tullens datoriserade transiteringssystem. Vidare bör resande kunna inge skriftliga transiteringsdeklarationer till tullmyndigheterna, som bör sörja för att transiteringsuppgifterna utbyts mellan tullmyndigheterna med hjälp av informationsteknik och datornät.

(15)

Konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande (5) har ändrats i överensstämmelse med kravet på att deklarationer för gemensam transitering enligt standardförfarandet ska inges med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik, och följaktligen bör de parallella bestämmelserna i gemenskapslagstiftningen anpassas därefter.

(16)

Under dessa omständigheter bör tillämpningsföreskrifterna för förfarandet för gemenskapstransitering, som baseras på ett ingivande av skriftliga transiteringsdeklarationer, inbegripet bestämmelserna om därtill hörande dokument, anpassas till kravet på att deklarationer för gemenskapstransitering enligt standardförfarandet ska inges med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik.

(17)

Utom när det gäller resande bör skriftliga deklarationer och tillhörande dokument enbart få användas som en reservrutin för att genomföra transitering när tullens datoriserade transiteringssystem eller den godkända avsändarens eller den huvudansvariges datorsystem inte fungerar eller när nätet mellan dessa och tullmyndigheterna inte fungerar.

(18)

Det är nödvändigt att använda databehandlingsteknik för TIR-transiteringar inom gemenskapens tullområde, för att säkerställa ett effektivt utbyte av uppgifter och samma nivå på tullkontrollerna som vid gemenskapstransitering eller gemensam transitering.

(19)

För att aktörer ska kunna inge deklarationer före ankomst och före avgång på elektronisk väg bör TIR-transiteringarna inom gemenskapens tullområde integreras i den elektroniska omgivning som införts genom förordning (EG) nr 1875/2006.

(20)

När datorsystemet används för överföring av elektroniska uppgifter borde behovet av att återlämna den berörda delen av kupong nr 2 i TIR-carneten inom gemenskapens tullområde försvinna, och till följd därav bör antalet onödiga efterlysningsförfaranden minska. Eftersom datorsystemet innebär att övervakningen av TIR-transiteringarna påskyndas, bör också effektiviteten och säkerheten vid dessa förfaranden öka, något som medför påtagliga fördelar för både tullförvaltningar och ekonomiska aktörer.

(21)

Det bör föreskrivas att innehavaren av TIR-carneten ska lämna in uppgifterna från TIR-carneten till avgångs- eller infartskontoret med hjälp av databehandlingsteknik. Eventuella rättsliga följder som uppstår till följd av avvikelser mellan de elektroniska uppgifter från TIR-carneten som lämnats in och själva TIR-carneten, bör emellertid bygga på uppgifterna i TIR-carneten, i enlighet med TIR-konventionen. Formaliteter som rör andra parter än tullmyndigheterna i gemenskapen bör även fortsättningsvis fullgöras med hjälp av TIR-carneten, däribland användningen av TIR-carneten som bevis på en internationell garanti.

(22)

Undantag från kravet att lämna in uppgifterna från TIR-carneten med hjälp av databehandlingsteknik bör endast medges i undantagsfall, när tullens datoriserade transiteringssystem, programvaran för att inge deklarationer eller nätet mellan de båda systemen inte fungerar.

(23)

Av tydlighetsskäl bör det i artikel 453.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 hänvisas till den bestämmelse som gör det möjligt att fastställa gemenskapsstatus för varor som hänförts till TIR-förfarandet.

(24)

Bestämmelserna om de elektroniska TIR-carnet-uppgifter som ska föras in i datorsystemet bör införlivas med reglerna och koderna för elektroniska transiteringsdeklarationer i bilagorna 37a och 37c.

(25)

För att förenkla och skynda på offentliggörandet av ändringar i förteckningen över de samordningskontor som medlemsstaterna utsett för att ansvara för alla åtgärder som gäller överträdelser eller oegentligheter i samband med ATA-carneter, bör det offentliggörandet ske via Europeiska unionens officiella webbplats på Internet.

(26)

Vid den regelbundna översyn av förteckningen över varor som medför ökad risk för bedrägeri i samband med transitering i bilaga 44c till förordning (EEG) nr 2454/93 som i enlighet med artikel 340a i den förordningen utförts mot bakgrund av uppgifter som inhämtas från medlemsstaterna, framgick det att vissa varor i förteckningen inte längre anses medföra någon ökad risk för bedrägeri. Därför bör förteckningen i bilaga 44c anpassas i enlighet med detta.

(27)

Bilaga 67 till förordning (EEG) nr 2454/93 innehåller gemensamma formulär för ansökan om och tillstånd till tullförfaranden med ekonomisk verkan och användning för särskilda ändamål. Dessa formulär ska användas oavsett om en eller flera tullförvaltningar är involverade. Bilaga 67 bör utvidgas till att omfatta ansökningar om tillstånd att använda det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet, både på nationell nivå och när flera tullförvaltningar är involverade.

(28)

Förordning (EEG) nr 2454/93 bör därför ändras i enlighet med detta.

(29)

Eftersom de ändringar som föreskrivs i beslut nr 1/2008 av blandade EG–Efta-kommittén av den 16 juni 2008 om ändring av konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande är tillämpliga från och med den 1 juli 2008 och den 1 juli 2009, bör motsvarande bestämmelser i den här förordningen tillämpas från dessa datum.

(30)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2454/93 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande punkter 13, 14 och 15 läggas till:

”13.

enhetstillstånd:

ett tillstånd som involverar tullförvaltningar i mer än en medlemsstat för ett av följande förfaranden:

Det förenklade deklarationsförfarandet enligt artikel 76.1 i kodexen.

Det lokala klareringsförfarandet enligt artikel 76.1 i kodexen.

Tullförfaranden med ekonomisk verkan enligt artikel 84.1 b i kodexen.

Användning för särskilda ändamål enligt artikel 21.1 i kodexen.

14.

integrerat tillstånd:

ett tillstånd att använda mer än ett av de förfaranden som avses i punkt 13; om mer än en tullförvaltning är involverad kan det utformas som ett integrerat enhetstillstånd.

15.

tillståndsgivande tullmyndighet:

den tullmyndighet som beviljar ett tillstånd.”

2.

I artikel 183 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Den summariska deklarationen för varor som har befordrats enligt ett transiteringsförfarande där formaliteterna fullgörs med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik innan varorna anmäls till tullen ska utgöras av den transiteringsdeklaration som överförts till bestämmelsekontoret med hjälp av ett ’förhandsmeddelande om ankomst’.

Den summariska deklarationen ska utgöras av ett exemplar av transiteringsdokumentet eller transiteringsföljedokumentet när artikel 353.2 tillämpas.”

3.

I artikel 199 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1.   Utan att det påverkar den eventuella tillämpningen av straffrättsliga bestämmelser ska ett ingivande till ett tullkontor av en deklaration som är undertecknad av deklaranten eller dennes ombud eller en transiteringsdeklaration som inges med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik innebära att deklaranten eller dennes ombud enligt gällande bestämmelser ansvarar för

att de uppgifter som lämnas i deklarationen är riktiga,

att de uppvisade dokumenten är äkta, och

att alla skyldigheter som gäller hänförandet av varorna i fråga till det berörda förfarandet fullgörs.

2.   Om deklaranten använder databehandlingssystem för att göra sina tulldeklarationer, inbegripet transiteringsdeklarationer enligt artikel 353.2 b, kan tullmyndigheterna bestämma att den handskrivna namnteckningen får ersättas med en annan identifieringsmetod som kan grunda sig på användandet av koder. Denna lättnad ska bara medges om de tekniska och administrativa villkor som fastställs av tullmyndigheterna uppfylls.

Tullmyndigheterna kan också bestämma att deklarationer, inbegripet transiteringsdeklarationer enligt artikel 353.2 b, som görs med hjälp av tullens databehandlingssystem kan bestyrkas direkt genom dessa system i stället för genom ett manuellt eller mekaniskt anbringande av tullkontorets stämpel och behörig tjänstemans namnteckning.”

4.

I artikel 201 ska följande punkt 3 läggas till:

”3.   Tullmyndigheterna får medge att tulldeklarationen inges vid ett annat tullkontor än det där varorna anmäls eller kommer att anmälas eller göras tillgängliga för kontroll, om något av följande villkor uppfylls:

a)

De tullkontor som avses i den inledande meningen är belägna i samma medlemsstat.

b)

Innehavaren av ett enhetstillstånd för det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet avser att hänföra varorna till ett tullförfarande.”

5.

I artikel 202 ska följande punkt 3 läggas till:

”3.   Transiteringsdeklarationen ska inges och varorna anmälas till avgångskontoret under de dagar och tider som fastställs av tullmyndigheterna.

På den huvudansvariges begäran och bekostnad får avgångskontoret medge att varorna anmäls på en annan plats.”

6.

Artikel 203 ska ersättas med följande:

”Artikel 203

1.   Datum för godtagande av deklarationen ska antecknas på denna.

2.   Deklarationen för gemenskapstransitering ska godtas och registreras av avgångskontoret under de dagar och tider som fastställs av tullmyndigheterna.”

7.

I artikel 205.3 ska femte och sjätte strecksatserna ersättas med följande:

”—

de berörda personerna, vid tillämpning av artiklarna 353.2 och 441, använder lastspecifikationer för att fullgöra formaliteterna för gemenskapstransitering i de fall sändningarna består av mer än ett varuslag,

deklarationer för export eller import eller, vid tillämpning av artikel 353.2, transitering och dokument som styrker gemenskapsstatus för varor som inte befordras enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering skrivs ut med hjälp av databehandlingssystem inom den offentliga eller privata sektorn, vid behov på blankt papper, enligt villkor fastställda av medlemsstaterna.”

8.

I artikel 208 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Om förfarandet för gemenskapstransitering eller förfarandet för gemensam transitering föregås eller följs av ett annat tullförfarande, får ett set som innehåller det antal exemplar som krävs för att fullgöra formaliteterna för transiteringsförfarandet, vid tillämpning av artikel 353.2, och för det föregående eller följande tullförfarandet uppvisas.”

9.

I artikel 215.1 ska andra och tredje styckena ersättas med följande:

”Papperet ska vara vitt i alla exemplar. På de exemplar som används för gemenskapstransitering i enlighet med artikel 353.2 ska dock fält 1 (första och tredje delfältet), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (första delfältet till vänster), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 och 56 ha en grön bakgrund.

Formulären ska tryckas med grön tryckfärg.”

10.

I artikel 219 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   De varor som tas upp i transiteringsdeklarationen ska anmälas tillsammans med transportdokumentet.

Avgångskontoret får frångå kravet att detta dokument ska uppvisas när tullformaliteterna fullgörs, förutsatt att dokumentet hålls tillgängligt för kontoret.

Transportdokumentet ska dock uppvisas under transporten om tullmyndigheterna eller någon annan behörig myndighet begär detta.”

11.

I artikel 247 ska följande punkt 5 läggas till:

”5.   Vid genomförandet av förfarandet för gemenskapstransitering ska avgångskontoret registrera resultatet av kontrollen genom att föra in relevanta uppgifter i transiteringsdeklarationen.”

12.

I artikel 249 ska följande punkt 3 läggas till:

”3.   Vid genomförandet av förfarandet för gemenskapstransitering och om resultatet av kontrollen av deklarationen medger det, ska avgångskontoret godkänna att varorna frigörs och registrera datumet för frigörandet i datorsystemet.”

13.

I del I avdelning IX kapitel 1 ska följande rubrik införas före artikel 253:

Avsnitt 1

Allmänt

14.

I artikel 253 ska följande punkter 4–8 läggas till:

”4.   Varje person får ansöka om ett tillstånd att använda det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet, som beviljas denna person själv för egen användning eller för användning som ombud, förutsatt att det finns tillfredsställande bokföring och förfaranden som gör det möjligt för den tillståndsgivande tullmyndigheten att identifiera de företrädda personerna och utföra lämpliga tullkontroller.

En sådan ansökan kan också avse ett integrerat tillstånd, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 64 i kodexen.

5.   Användningen av det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet ska vara villkorad av att det ställs en garanti för importtullar och andra avgifter.

6.   Tillståndshavaren ska uppfylla de villkor och kriterier som anges i detta kapitel samt fullgöra de skyldigheter som tillståndet föranleder, utan att det påverkar tillämpningen av reglerna om en deklarants skyldigheter och om uppkomst av tullskuld.

7.   Tillståndshavaren ska underrätta den tillståndsgivande tullmyndigheten om alla omständigheter som uppkommer efter tillståndets beviljande och som kan påverka dess fortsatta giltighet eller innehåll.

8.   Den tillståndsgivande tullmyndigheten ska ompröva tillståndet att använda det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet i följande fall:

a)

När det sker större ändringar av relevant gemenskapslagstiftning.

b)

När det finns rimliga indikationer på att tillståndshavaren inte längre uppfyller de relevanta villkoren.

När ett tillstånd att använda det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet utfärdats till en sökande som har varit etablerad under kortare tid än tre år, ska en noggrann övervakning ske under det första året efter utfärdandet.”

15.

I artikel 253a ska följande stycke läggas till:

”Användningen av det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet ska vara villkorad av att tulldeklarationer och anmälningar ges in på elektronisk väg.”

16.

I del I avdelning IX kapitel 1 ska följande avsnitt 2 införas efter artikel 253a:

Avsnitt 2

Beviljande, upphävande för viss tid och återkallelse av tillstånd för det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet

Artikel 253b

1.   Ansökningar om tillstånd att använda det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet ska göras på ett formulär enligt förlagan i bilaga 67 eller i motsvarande elektroniska format.

2.   När den tillståndsgivande tullmyndigheten fastställer att ansökan inte innehåller alla de uppgifter som krävs ska den inom 30 kalenderdagar från mottagandet av ansökan begära att den sökande lämnar de relevanta upplysningarna, med angivande av skälen för sin begäran.

3.   Ansökan får inte godtas i följande fall:

a)

Den uppfyller inte det krav som anges i punkt 1.

b)

Den har inte lämnats in till de behöriga tullmyndigheterna.

c)

Den sökande har dömts för ett allvarligt brott med anknytning till sin ekonomiska verksamhet.

d)

Den sökande är föremål för konkursförfaranden vid tiden för inlämnandet av ansökan.

4.   Innan tullmyndigheterna beviljar ett tillstånd att använda det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet ska de granska den sökandes bokföring, såvida inte resultaten av en tidigare granskning kan användas.

Artikel 253c

1.   Ett tillstånd att använda det förenklade deklarationsförfarandet ska beviljas om villkoren och kriterierna i artikel 14h, med undantag för punkt 1 c, i artikel 14i d, e och g och i artikel 14j är uppfyllda.

Ett tillstånd att använda det lokala klareringsförfarandet ska beviljas om villkoren och kriterierna i artikel 14h, med undantag av punkt 1 c, i artikel 14i och i artikel 14j är uppfyllda.

Vid beviljande av tillstånd enligt första och andra styckena ska tullmyndigheterna tillämpa artikel 14a.2 och använda det tillståndsformulär som fastställs i bilaga 67.

2.   När den sökande innehar ett AEO-certifikat enligt artikel 14a.1 a eller c, ska villkoren och kriterierna i punkt 1 i den här artikeln anses vara uppfyllda.

Artikel 253d

1.   Den tillståndsgivande tullmyndigheten ska för viss tid upphäva ett tillstånd att använda det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet i följande fall:

a)

Det har upptäckts att villkoren och kriterierna i artikel 253c.1 inte har efterlevts.

b)

Tullmyndigheterna har tillräckliga skäl att anta att en handling som leder till straffrättsliga förfaranden och som har anknytning till en överträdelse av tullbestämmelserna har begåtts av tillståndshavaren eller en annan person som avses i artikel 14h.1 a, b eller d.

I de fall som avses i första stycket b i denna artikel får emellertid den tillståndsgivande tullmyndigheten besluta att inte upphäva tillståndet att använda det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet, om den anser att överträdelsen är försumbar i förhållande till antalet eller storleken av de tullrelaterade transaktionerna och inte ger anledning till tvivel om att tillståndshavaren har agerat i god tro.

Innan den fattar ett beslut ska den tillståndsgivande tullmyndigheten meddela tillståndshavaren sina undersökningsresultat. Tillståndshavaren ska ha rätt att avhjälpa situationen och/eller uttrycka sin uppfattning inom 30 kalenderdagar från dagen för meddelandet.

2.   Om tillståndshavaren inte avhjälper den situation som avses i punkt 1 första stycket a inom perioden av 30 kalenderdagar, ska den tillståndsgivande tullmyndigheten meddela tillståndshavaren att tillståndet att använda det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet upphävs för en period av 30 kalenderdagar, så att tillståndshavaren får möjlighet att vidta de åtgärder som krävs för att avhjälpa situationen.

3.   I de fall som avses i punkt 1 första stycket b ska den tillståndsgivande tullmyndigheten upphäva tillståndet till dess att domstolsförfarandet har avslutats. Den ska underrätta tillståndshavaren om detta.

4.   Om tillståndshavaren inte har kunnat avhjälpa situationen inom 30 kalenderdagar men kan bevisa att villkoren kan bli uppfyllda om upphävandeperioden förlängs, ska den tillståndsgivande tullmyndigheten upphäva tillståndet att använda det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet för ytterligare 30 kalenderdagar.

5.   Upphävandet av ett tillstånd får inte påverka ett tullförfarande som har påbörjats före dagen för upphävandet och som ännu inte fullbordats.

Artikel 253e

1.   När tillståndshavaren på ett för den tillståndsgivande tullmyndigheten tillfredsställande sätt har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppfylla villkoren och kriterierna enligt tillståndet att använda det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet, ska den tillståndsgivande tullmyndigheten dra tillbaka upphävandet och underrätta tillståndshavaren. Upphävandet får dras tillbaka innan tidsfristen enligt artikel 253d.2 eller 253d.4 löper ut.

2.   Om tillståndshavaren inte vidtar de nödvändiga åtgärderna inom den upphävandeperiod som anges i artikel 253d.2 eller 253d.4, ska artikel 253g tillämpas.

Artikel 253f

1.   Om en tillståndshavare tillfälligtvis inte kan uppfylla något av de villkor och kriterier som fastställts för ett tillstånd att använda det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet, får denne begära att tillståndet upphävs för viss tid. I detta fall ska tillståndshavaren meddela den tillståndsgivande tullmyndigheten och ange vilken dag villkoren och kriterierna återigen kommer att kunna uppfyllas. Tillståndshavaren ska även meddela den tillståndsgivande tullmyndigheten alla planerade åtgärder och tidtabellen för dem.

2.   Om tillståndshavaren inte avhjälper situationen inom den period som anges i dennes meddelande, får den tillståndsgivande tullmyndigheten bevilja en skälig förlängning, förutsatt att tillståndshavaren har agerat i god tro.

Artikel 253g

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9 i kodexen och artikel 4 i denna förordning ska den tillståndsgivande tullmyndigheten återkalla ett tillstånd att använda det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet i följande fall:

a)

När en tillståndshavare inte avhjälper den situation som avses i artiklarna 253d.2 och 253f.1.

b)

När en tillståndshavare eller någon annan person som avses i artikel 14h.1 a, b eller d har begått allvarliga eller upprepade överträdelser med anknytning till tullbestämmelserna och det inte finns någon ytterligare rätt att överklaga.

c)

När en tillståndshavare begär det.

I de fall som avses i första stycket b får emellertid den tillståndsgivande tullmyndigheten besluta att inte återkalla tillståndet att använda det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet, om den anser att överträdelserna är försumbara i förhållande till antalet eller storleken av de tullrelaterade transaktionerna och inte ger anledning till tvivel om att tillståndshavaren har agerat i god tro.”

17.

I del I avdelning IX ska följande kapitel 1A införas:

”KAPITEL 1A

Enhetstillstånd för det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet

Avsnitt 1

Ansökningsförfarande

Artikel 253h

1.   En ansökan om ett enhetstillstånd för det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet ska lämnas till en av de tullmyndigheter som avses i artikel 14d.1 och 14d.2.

När en ansökan om tillstånd att använda det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet lämnas i samband med, eller efter, en ansökan om ett enhetstillstånd för användning för särskilda ändamål eller för ett tullförfarande med ekonomisk verkan ska emellertid artikel 292.5 och 292.6 eller artiklarna 500 och 501 tillämpas.

2.   Om en del av den relevanta bokföringen och dokumentationen hålls i en annan medlemsstat än den där ansökan lämnas, ska den sökande fylla i fälten 5a, 5b och 7 i ansökningsformuläret enligt förlagan i bilaga 67.

3.   Den sökande ska ange en lättillgänglig central informationspunkt eller utse en kontaktperson inom sin administration i den medlemsstat där ansökan lämnas, som ställer alla de upplysningar till tullmyndigheternas förfogande som krävs för att visa att kraven för beviljande av enhetstillstånd efterlevs.

4.   Sökande ska, i den utsträckning det är möjligt, lämna nödvändiga uppgifter till tullmyndigheterna på elektronisk väg.

5.   Till dess att man inför ett sådant elektroniskt system för uppgiftsutbyte mellan involverade medlemsstater som krävs för det berörda tullförfarandet, får den tillståndsgivande tullmyndigheten avslå ansökningar som lämnats enligt punkt 1 om ett enhetstillstånd skulle skapa en oproportionell administrativ börda.

Artikel 253i

1.   Medlemsstaterna ska till kommissionen skicka en förteckning över tullmyndigheter som avses i artikel 253h.1 och till vilka ansökningar ska lämnas, samt alla senare ändringar av denna. Kommissionen ska offentliggöra dessa uppgifter på Internet. Dessa myndigheter ska agera som tillståndsgivande tullmyndigheter för enhetstillstånd för det förenklade deklarationsförfarandet och det lokala klareringsförfarandet.

2.   Medlemsstaterna ska utse ett centralt kontor som ansvarar för informationsutbytet mellan medlemsstaterna och med kommissionen, och ska underrätta kommissionen om detta kontor.

Avsnitt 2

Förfarande för utfärdande

Artikel 253j

1.   När en ansökan om ett enhetstillstånd för det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet lämnas, ska den tillståndsgivande tullmyndigheten göra följande tillgängligt för övriga berörda tullmyndigheter:

a)

Ansökan.

b)

Utkastet till tillstånd.

c)

Alla uppgifter som krävs för beviljande av tillstånd.

Dessa uppgifter ska göras tillgängliga med hjälp av det kommunikationssystem som avses i artikel 253m, när detta system är tillgängligt.

2.   Den tillståndsgivande tullmyndigheten ska göra tillgängliga de uppgifter som avses i punkt 1 a, b och c inom följande tidsfrister:

a)

30 kalenderdagar, om den sökande tidigare beviljats tillstånd att använda det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet eller ett AEO-certifikat enligt artikel 14a.1 a eller c.

b)

90 kalenderdagar i alla övriga fall.

Om den tillståndsgivande tullmyndigheten inte kan iaktta dessa tidsfrister, får den förlänga dem med 30 kalenderdagar. I sådana fall ska den tillståndsgivande tullmyndigheten innan tidsfristen löper ut underrätta den sökande om skälen för förlängningen.

Tidsfristen ska löpa från den dag då den tillståndsgivande tullmyndigheten mottar alla de uppgifter som avses i punkt 1 a, b och c. Den tillståndsgivande tullmyndigheten ska underrätta den sökande om att ansökan har godtagits och ange från vilken dag tidsfristen löper.

3.   Fram till och med den 31 december 2009 ska den maximala period på 30 eller 90 kalenderdagar som avses i punkt 2 första stycket ersättas med 90 respektive 210 kalenderdagar.

Artikel 253k

1.   Den tillståndsgivande tullmyndigheten i den medlemsstat där ansökan har lämnats och de tullmyndigheter i övriga medlemsstater som är involverade i det enhetstillstånd som ansökan gäller ska i samarbete uppställa operativa krav och rapporteringskrav, inklusive en kontrollplan för övervakning av det tullförfarande som används inom ramen för enhetstillståndet. De uppgifter som utbyts mellan de berörda tullmyndigheterna i fråga om det eller de berörda tullförfarandena får emellertid inte gå utöver vad som fastställs i bilaga 30a.

2.   Tullmyndigheterna i de övriga medlemsstater som berörs av det enhetstillstånd som ansökan gäller ska meddela den tillståndsgivande tullmyndigheten eventuella invändningar inom 30 kalenderdagar från den dag då utkastet till tillstånd mottas. Om de behöver ytterligare tid ska de underrätta den tillståndsgivande tullmyndigheten snarast möjligt och under alla omständigheter inom denna tidsfrist. Tidsfristen får förlängas med högst 30 kalenderdagar. Om en förlängning beviljas ska den tillståndsgivande tullmyndigheten underrätta den sökande om förlängningen av tidsfristen.

Om invändningar meddelas och tullmyndigheterna inte kommer överens inom denna tid, ska ansökan avslås till den del som invändningarna avser.

Om en rådfrågad tullmyndighet inte svarar inom de tidsfrister som anges i första stycket, får den tillståndsgivande tullmyndigheten anta att det inte föreligger några invändningar mot att tillståndet utfärdas, varvid dock ansvaret förblir hos den rådfrågade tullmyndigheten.

3.   Innan den tillståndsgivande tullmyndigheten avslår en ansökan, till viss del eller helt och hållet, ska den underrätta den sökande om de skäl som den avser att grunda sitt beslut på, och den sökande ska ges möjlighet att uttrycka sin ståndpunkt inom 30 kalenderdagar från dagen för denna underrättelse.

Artikel 253l

1.   Om den person som ansöker om ett enhetstillstånd innehar ett AEO-certifikat enligt artikel 14a.1 a eller c, ska tillståndet beviljas när det nödvändiga informationsutbytet har skett mellan

a)

den sökande och den tillståndsgivande tullmyndigheten,

b)

den tillståndsgivande myndigheten och de övriga tullmyndigheter som berörs av det enhetstillstånd som ansökan gäller.

Om den sökande inte innehar ett AEO-certifikat enligt artikel 14a.1 a eller c, ska tillståndet beviljas när den tillståndsgivande tullmyndigheten är övertygad om att den sökande kommer att kunna uppfylla de villkor och kriterier för tillståndet som fastställs eller avses i artiklarna 253, 253a och 253c och när det nödvändiga informationsutbyte som avses i första stycket i denna punkt har skett.

2.   Efter att ha mottagit samtycke eller i frånvaro av motiverade invändningar från övriga berörda tullmyndigheter ska den tillståndsgivande tullmyndigheten utfärda tillståndet i enlighet med det tillståndsformulär som fastställs i bilaga 67, inom 30 kalenderdagar från utgången av de tidsfrister som anges i artikel 253k.2 eller 253k.3.

Den tillståndsgivande tullmyndigheten ska göra tillståndet tillgängligt för de deltagande medlemsstaternas tullmyndigheter, med hjälp av det informations- och kommunikationssystem som avses i artikel 253m, när detta system är tillgängligt.

3.   Enhetstillstånd för det förenklade deklarationsförfarandet och det lokala klareringsförfarandet ska erkännas i alla de medlemsstater som anges i fält 10 eller fält 11, eller i båda fälten, i det tillämpliga tillståndet.

Avsnitt 3

Informationsutbyte

Artikel 253m

1.   Ett elektroniskt informations- och kommunikationssystem, utformat av kommissionen och tullmyndigheterna i samförstånd, ska så snart det är tillgängligt användas för information och kommunikation mellan tullmyndigheterna och för information till kommissionen och ekonomiska aktörer. Informationen till ekonomiska aktörer ska begränsas till de icke-konfidentiella uppgifter som anges i avdelning II punkt 16 i de förklarande anmärkningarna till det ansökningsformulär för förenklade förfaranden som fastställs i bilaga 67.

2.   Kommissionen och tullmyndigheterna ska med hjälp av det system som avses i punkt 1 utbyta, lagra och ha tillgång till följande uppgifter:

a)

Uppgifter i ansökningar.

b)

De uppgifter som krävts för utfärdandeprocessen.

c)

De enhetstillstånd som utfärdats för de förfaranden som avses i artikel 1.13 och 1.14 samt, i tillämpliga fall, uppgifter om ändring, upphävande för viss tid eller återkallelse av dessa tillstånd.

d)

Resultaten av omprövningar enligt artikel 253.8.

3.   Kommissionen och medlemsstaterna får, med samtycke i förväg från tillståndshavaren, via Internet offentliggöra en förteckning över enhetstillstånd samt de icke-konfidentiella uppgifter som anges i avdelning II punkt 16 i de förklarande anmärkningarna till det ansökningsformulär för förenklade förfaranden som fastställs i bilaga 67. Förteckningen ska uppdateras.”

18.

I artikel 260.1 ska ordet ”Deklaranten” ersättas med ”En sökande”.

19.

Artikel 261 ska ersättas med följande:

”Artikel 261

1.   Den sökande ska beviljas ett tillstånd att använda det förenklade deklarationsförfarandet om villkoren och kriterierna i artiklarna 253, 253a och 253c är uppfyllda.

2.   Om den sökande innehar ett AEO-certifikat enligt artikel 14a.1 a eller c ska den tillståndsgivande tullmyndigheten bevilja tillståndet när det nödvändiga informationsutbytet har skett mellan den sökande och den tillståndsgivande tullmyndigheten. Alla de villkor och kriterier som avses i punkt 1 i den här artikeln ska anses vara uppfyllda.”

20.

Artikel 264 ska ersättas med följande:

”Artikel 264

1.   Den sökande ska beviljas ett tillstånd att använda det lokala klareringsförfarandet om villkoren och kriterierna i artiklarna 253, 253a och 253c är uppfyllda.

2.   Om den sökande innehar ett AEO-certifikat enligt artikel 14a.1 a eller c ska den tillståndsgivande tullmyndigheten bevilja tillståndet när det nödvändiga informationsutbytet har skett mellan den sökande och den tillståndsgivande tullmyndigheten. Alla de villkor och kriterier som avses i punkt 1 i den här artikeln ska anses vara uppfyllda.”

21.

Artikel 265 ska utgå.

22.

I artikel 269 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Ett tillstånd att använda det förenklade deklarationsförfarandet ska beviljas den sökande i enlighet med villkoren och kriterierna i och på det sätt som anges i artiklarna 253, 253a, 253c och 270.”

23.

Artikel 270 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 2, 3 och 4 ska utgå.

b)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Om den sökande innehar ett AEO-certifikat enligt artikel 14a.1 a eller c ska den tillståndsgivande tullmyndigheten bevilja tillståndet när det nödvändiga informationsutbytet har skett mellan den sökande och den tillståndsgivande tullmyndigheten. Alla de villkor och kriterier som avses i punkt 1 i den här artikeln ska anses vara uppfyllda.”

24.

I artikel 282 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Ett tillstånd att använda det förenklade deklarationsförfarandet ska beviljas den sökande om villkoren och kriterierna i artiklarna 261 och 262 är uppfyllda i tillämpliga delar.”

25.

Artikel 288 ska utgå.

26.

I artikel 291.2 ska led a utgå.

27.

I artikel 340b ska följande punkter läggas till:

”6.   transiteringsföljedokument: ett dokument utskrivet av datorsystemet som åtföljer varorna och baseras på uppgifterna i transiteringsdeklarationen.

7.   reservrutin: ett på pappersdokument baserat förfarande som möjliggör ingivande och kontroll av transiteringsdeklarationer och uppföljning av transiteringar när standardförfarandet på elektronisk väg inte kan användas.”

28.

I artikel 340c ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Gemenskapsvaror ska hänföras till förfarandet för intern gemenskapstransitering när de sänds

a)

från en del av gemenskapens tullområde där bestämmelserna i direktiv 2006/112/EG är tillämpliga till en del av gemenskapens tullområde där dessa bestämmelser inte är tillämpliga, eller

b)

från en del av gemenskapens tullområde där bestämmelserna i direktiv 2006/112/EG inte är tillämpliga till en del av gemenskapens tullområde där dessa bestämmelser är tillämpliga, eller

c)

från en del av gemenskapens tullområde där bestämmelserna i direktiv 2006/112/EG inte är tillämpliga till en annan del av gemenskapens tullområde där dessa bestämmelser inte är tillämpliga.”

29.

I artikel 342 ska följande punkt 4 läggas till:

”4.   Om säkerheten ställs genom en borgensman vid ett garantikontor ska

a)

den huvudansvarige tilldelas ett ’referensnummer för säkerhet’ för användning av säkerheten och så att borgensmannens alla enskilda åtaganden kan identifieras,

b)

den huvudansvarige tilldelas och meddelas en tillträdeskod som är knuten till referensnumret för säkerheten.”

30.

Artikel 343 ska ersättas med följande:

”Artikel 343

Varje medlemsstat ska i datorsystemet införa en förteckning över tullkontor som är behöriga för transiteringar enligt förfarandet för gemenskapstransitering samt uppgifter om kontorens identifieringsnummer och ansvarsområden och om vilka dagar och mellan vilka klockslag dessa är öppna. Varje ändring av dessa uppgifter ska också införas i datorsystemet.

Kommissionen ska med hjälp av datorsystemet meddela övriga medlemsstater dessa uppgifter.”

31.

Följande artikel 343a ska införas:

”Artikel 343a

Varje medlemsstat ska i förekommande fall underrätta kommissionen om upprättandet av centralkontor och deras ansvarsområden i fråga om hantering och övervakning av förfarandet för gemenskapstransitering, mottagande och överlämning av dokument samt uppgifter om vilka dokumenttyper som berörs.

Kommissionen ska meddela övriga medlemsstater dessa uppgifter.”

32.

I del II avdelning II kapitel 4 avsnitt 1 ska följande artikel 344a införas:

”Artikel 344a

1.   Vid förfarandet för gemenskapstransitering ska formaliteterna fullgöras med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik.

2.   De meddelanden som sänds mellan förvaltningarna ska överensstämma med den struktur och innehålla de uppgifter som överenskommits mellan tullmyndigheterna.”

33.

I artikel 345 ska följande punkt 4 läggas till:

”4.   När den individuella säkerheten ställs genom borgensman får den huvudansvarige inte ändra den tillträdeskod som är knuten till referensnumret för säkerheten, utom när bilaga 47a punkt 3 är tillämplig.”

34.

I artikel 346 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   För individuell säkerhet som ställs genom borgensman ska en borgensförbindelse som överensstämmer med förlagan i bilaga 49 upprättas.

Garantikontoret ska behålla borgensförbindelsen.”

35.

Artikel 347 ska ersättas med följande:

”Artikel 347

1.   I det fall som avses i artikel 345.3 ska en borgensförbindelse som överensstämmer med förlagan i bilaga 50 upprättas för den individuella säkerheten.

Artikel 346.2 ska gälla i tillämpliga delar.

2.   Borgensmannen ska på det sätt som beslutas av tullmyndigheterna tillhandahålla garantikontoret alla begärda uppgifter om de garantikuponger för individuell säkerhet som han eller hon utfärdat.

Sista dagen för användning av dessa garantikuponger får inte ligga längre fram i tiden än ett år från och med utfärdandedagen.

3.   Borgensmannen ska meddela den huvudansvarige ett ’referensnummer för säkerhet’ för varje garantikupong för individuell säkerhet som denne tilldelas. Den huvudansvarige får inte ändra den tillträdeskod som är knuten till referensnumret för säkerheten.

4.   Vid tillämpning av artikel 353.2 b ska borgensmannen till den huvudansvarige utfärda garantikuponger för individuell säkerhet på pappersdokument som upprättas i enlighet med förlagan i bilaga 54, och ange ett identifieringsnummer på varje garantikupong.

5.   Borgensmannen får utfärda garantikuponger för individuell säkerhet som inte är giltiga för transiteringar enligt förfarandet för gemenskapstransitering av varor som anges i förteckningen i bilaga 44c. I detta fall ska borgensmannen diagonalt i samtliga garantikuponger på pappersdokument införa följande uppgift:

Begränsad giltighet – 99200.

6.   Den huvudansvarige ska till avgångskontoret lämna det antal garantikuponger för individuell säkerhet som motsvarar den multipel av 7 000 euro som krävs för att täcka hela det belopp som avses i artikel 345.1. Vid tillämpning av artikel 353.2 b ska garantikupongerna på pappersdokument lämnas till och behållas av avgångskontoret, som ska meddela identifieringsnumret på varje garantikupong till det garantikontor som anges på kupongen.”

36.

I artikel 348 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Tullmyndigheterna i den medlemsstat som garantikontoret hör till ska i datorsystemet införa uppgifter om återkallelsen eller uppsägningen samt dagen då den börjar gälla.”

37.

Artikel 350 ska utgå.

38.

Artikel 351 ska ersättas med följande:

”Artikel 351

Om en sändning innehåller både varor som ska hänföras till förfarandet för extern gemenskapstransitering och varor som ska hänföras till förfarandet för intern gemenskapstransitering ska attributet ’T1’, ’T2’ eller ’T2F’ anges för varje varupost i en transiteringsdeklaration som har försetts med koden ’T’.”

39.

Artikel 352 ska utgå.

40.

Artikel 353 ska ersättas med följande:

”Artikel 353

1.   Transiteringsdeklarationer ska överensstämma med den struktur och innehålla de uppgifter som anges i bilaga 37a.

2.   Tullmyndigheterna ska i enlighet med det förfarande som överenskommits mellan tullmyndigheterna godta skriftliga transiteringsdeklarationer som upprättats på ett formulär som överensstämmer med förlagan i bilaga 31 i följande fall:

a)

När varor transporteras av resande som inte har direkt tillgång till tullens datorsystem, enligt de metoder som anges i artikel 353a.

b)

När reservrutinen tillämpas, på de villkor och enligt de metoder som anges i bilaga 37d.

3.   Användningen av en skriftlig transiteringsdeklaration enligt punkt 2 b när den huvudansvariges datorsystem och/eller nätet inte fungerar ska godkännas av tullmyndigheterna.

4.   Transiteringsdeklarationen får kompletteras med ett eller flera tilläggsblad som överensstämmer med förlagan i bilaga 33. Tilläggsbladen ska utgöra en integrerad del av deklarationen.

5.   Lastspecifikationer som upprättats i enlighet med bilaga 44a och överensstämmer med förlagan i bilaga 45 får användas i stället för tilläggsblad som beskrivande del av en skriftlig transiteringsdeklaration, och ska utgöra en integrerad del av deklarationen.”

41.

I del II avdelning II kapitel 4 avsnitt 2 underavsnitt 2 ska följande artikel 353a införas:

”Artikel 353a

1.   Vid tillämpning av artikel 353.2 a ska resande upprätta transiteringsdeklarationer i enlighet med artikel 208 och bilaga 37.

2.   De behöriga myndigheterna ska sörja för att uppgifterna om transitering utbyts mellan myndigheterna med hjälp av informationsteknik och datornät.”

42.

I artikel 356 ska punkt 3 utgå.

43.

Artikel 357 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 får varor som hänförs till förfarandet för gemenskapstransitering inte frigöras förrän de har förseglats. Avgångskontoret ska vidta de identifieringsåtgärder som bedöms nödvändiga och införa uppgifter om detta i transiteringsdeklarationen.”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Avgångskontoret får medge befrielse från kravet på försegling om det, med beaktande av andra eventuella identifieringsåtgärder, är enkelt att identifiera varorna genom beskrivningen av dessa i transiteringsdeklarationen eller i kompletterande dokument.

Varubeskrivningen ska anses möjliggöra identifiering av varorna om den är så detaljerad att varornas kvantitet och beskaffenhet lätt kan fastställas.”

44.

Artiklarna 358 och 359 ska ersättas med följande:

”Artikel 358

1.   Vid frigörande av varorna ska avgångskontoret lämna uppgifter om en transitering enligt förfarandet för gemenskapstransitering genom ett ’förhandsmeddelande om ankomst’ till det deklarerade bestämmelsekontoret och ett ’förhandsmeddelande om gränspassering’ till varje deklarerat transitkontor. Dessa meddelanden ska baseras på de, vid behov rättade, uppgifter som anges i transiteringsdeklarationen.

2.   Efter frigörandet av varorna ska ett transiteringsföljedokument åtfölja de varor som hänförts till förfarandet för gemenskapstransitering. Det ska överensstämma med den förlaga och innehålla de uppgifter som anges i bilaga 45a. Dokumentet ska ställas till den ekonomiska aktörens förfogande på ett av följande sätt:

a)

Det lämnas till den huvudansvarige av avgångskontoret eller skrivs ut, på grundval av ett tillstånd från tullmyndigheterna, från den huvudansvariges datorsystem.

b)

Det skrivs ut från den godkände avsändarens datorsystem efter mottagandet av meddelandet från avgångskontoret om att varorna får frigöras.

3.   Transiteringsföljedokumentet ska vid behov kompletteras med en varupostförteckning, till vilken en förlaga och förklarande anmärkningar anges i bilaga 45b. Denna förteckning ska utgöra en integrerad del av transiteringsföljedokumentet.

Artikel 359

1.   Sändningen och transiteringsföljedokumentet ska anmälas respektive uppvisas vid varje transitkontor.

2.   Transitkontoret ska registrera gränsövergången på grundval av det ’förhandsmeddelande om gränspassering’ som erhållits från avgångskontoret. Avgångskontoret ska underrättas om gränsövergången med hjälp av ett ’meddelande om gränspassering’.

3.   Transitkontoren ska inspektera varorna om de anser det nödvändigt. En eventuell inspektion av varorna ska göras på grundval av i synnerhet ’förhandsmeddelandet om gränspassering’.

4.   Om transporten sker via ett annat transitkontor än det deklarerade kontor som anges i transiteringsföljedokumentet ska det transitkontor som används begära ett ’förhandsmeddelande om gränspassering’ från avgångskontoret och informera detta kontor om gränsövergången med hjälp av ett ’meddelande om gränspassering’.”

45.

Artikel 360 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska den inledande meningen ersättas med följande:

”I följande fall ska fraktföraren göra nödvändiga anteckningar i transiteringsföljedokumentet och visa upp det, tillsammans med sändningen, för tullmyndigheterna i den medlemsstat på vars territorium transportmedlet befinner sig:”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Om tullmyndigheterna anser att transiteringen enligt förfarandet för gemenskapstransitering kan fortsätta som vanligt ska de, efter att de vidtagit eventuellt nödvändiga åtgärder, påteckna transiteringsföljedokumentet.

Tullmyndigheterna vid, alltefter omständigheterna, transitkontoret eller bestämmelsekontoret ska införa relevanta uppgifter om överföringen eller andra händelser i datorsystemet.”

46.

Artiklarna 361, 362 och 363 ska ersättas med följande:

”Artikel 361

1.   Varorna och de begärda dokumenten ska anmälas till respektive uppvisas för bestämmelsekontoret under de dagar och tider då kontoret är öppet. Kontoret får dock på den berörda personens begäran och bekostnad tillåta att dokumenten och varorna uppvisas respektive anmäls vid en annan tidpunkt. Bestämmelsekontoret får på den berörda personens begäran och bekostnad även tillåta att varorna och de nödvändiga dokumenten anmäls respektive uppvisas på en annan plats.

2.   Om varorna anmäls till bestämmelsekontoret efter det att den av avgångskontoret fastställda tidsfristen har löpt ut och underlåtenheten att iaktta tidsfristen beror på omständigheter som kan förklaras på ett för bestämmelsekontoret tillfredsställande sätt och som inte kan tillskrivas fraktföraren eller den huvudansvarige, ska den senare anses ha iakttagit den fastställda tidsfristen.

3.   Bestämmelsekontoret ska behålla transiteringsföljedokumentet, och varorna ska inspekteras på grundval av i synnerhet det ’förhandsmeddelande om ankomst’ som erhållits från avgångskontoret.

4.   På begäran av den huvudansvarige och i syfte att tillhandahålla bevisning för att förfarandet har slutförts i enlighet med artikel 366.1 ska bestämmelsekontoret påteckna ett exemplar av transiteringsföljedokumentet med följande uppgift:

Alternativt bevis – 99202.

5.   En transitering får slutföras vid ett annat kontor än det som anges i transiteringsdeklarationen. Detta andra kontor ska då bli bestämmelsekontor.

Om det nya bestämmelsekontoret hör till en annan medlemsstat än den som det ursprungligen angivna kontoret hör till, ska det nya bestämmelsekontoret begära att avgångskontoret skickar ett ’förhandsmeddelande om ankomst’.

Artikel 362

1.   Bestämmelsekontoret ska på begäran av den person som anmäler respektive uppvisar varorna och de begärda dokumenten påteckna ett kvitto.

2.   Kvittot ska överensstämma med förlagan i bilaga 47.

3.   Kvittot ska fyllas i på förhand av den berörda personen. Det får, utanför det utrymme som är reserverat för bestämmelsekontoret, innehålla andra uppgifter om sändningen. Kvittot får inte användas för att i den mening som avses i artikel 366.1 bevisa att förfarandet har slutförts.

Artikel 363

1.   Bestämmelsekontoret ska samma dag som varorna anmäls till det kontoret underrätta avgångskontoret om deras ankomst, genom ett ’ankomstmeddelande’.

2.   Om transiteringen slutförs vid ett annat kontor än det som ursprungligen deklarerades i transiteringsdeklarationen ska det nya bestämmelsekontoret underrätta avgångskontoret om varornas ankomst genom ett ’ankomstmeddelande’.

Avgångskontoret ska meddela ankomsten till det ursprungligen deklarerade bestämmelsekontoret genom ett ’vidarebefordrat ankomstmeddelande’.

3.   Det ’ankomstmeddelande’ som avses i punkterna 1 och 2 får inte användas för att i den mening som avses i artikel 366.1 bevisa att förfarandet har slutförts.

4.   Utom i vederbörligen motiverade fall ska bestämmelsekontoret sända ett meddelande om ’kontrollresultat’ till avgångskontoret senast den tredje dagen efter den dag då varorna anmäldes till bestämmelsekontoret. Vid tillämpning av artikel 408 ska dock bestämmelsekontoret sända meddelandet om ’kontrollresultat’ till avgångskontoret senast den sjätte dagen efter den dag då varorna anmäldes.”

47.

Artikel 364 ska utgå.

48.

I del II avdelning II kapitel 4 avsnitt 2 ska rubriken på underavsnitt 6 ersättas med följande:

Efterlysningsförfarande

49.

Artikel 365 ska ersättas med följande:

”Artikel 365

1.   Om tullmyndigheterna i avgångsmedlemsstaten inte har mottagit ett ’ankomstmeddelande’ inom tidsfristen för anmälan av varornas ankomst till bestämmelsekontoret, eller om de inte har mottagit ett meddelande om ’kontrollresultat’ inom sex dagar efter mottagandet av ’ankomstmeddelandet’, ska de överväga att inleda ett efterlysningsförfarande för att inhämta de uppgifter som behövs för att avsluta förfarandet eller, om detta inte är möjligt, för att fastställa

om en tullskuld har uppkommit,

vem som är gäldenär, och

vilka tullmyndigheter som är behöriga för uppbörd.

2.   Efterlysningsförfarandet ska inledas senast sju dagar efter utgången av en av de tidsfrister som avses i punkt 1, utom i undantagsfall som överenskommits mellan medlemsstaterna. Om tullmyndigheterna i ett tidigare skede underrättas om att transiteringsförfarandet inte har slutförts, eller om de misstänker att det inte har slutförts, ska de inleda efterlysningsförfarandet omedelbart.

3.   Om tullmyndigheterna i avgångsmedlemsstaten bara har mottagit ’ankomstmeddelandet’ ska de inleda ett efterlysningsförfarande genom att begära att det bestämmelsekontor som sänt ’ankomstmeddelandet’ sänder ett meddelande om ’kontrollresultat’.

4.   Om tullmyndigheterna i avgångsmedlemsstaten inte har mottagit ett ’ankomstmeddelande’ ska de inleda ett efterlysningsförfarande genom att begära de uppgifter som krävs för förfarandets avslutande från den huvudansvarige eller, om det finns tillräckliga uppgifter för efterlysningen vid bestämmelseorten, från bestämmelsekontoret.

När förfarandet för transitering inte kan avslutas ska den huvudansvarige uppmanas att lämna de uppgifter som krävs för förfarandets avslutande inom 28 dagar efter inledandet av efterlysningsförfarandet vid bestämmelsekontoret.

5.   Bestämmelsekontoret och den huvudansvarige ska hörsamma den begäran som avses punkt 4 inom 28 dagar. Om den huvudansvarige lämnar tillräckliga uppgifter under denna period ska tullmyndigheterna i avgångsmedlemsstaten beakta dessa uppgifter eller avsluta förfarandet om de lämnade uppgifterna medger det.

6.   Om de uppgifter som lämnats av den huvudansvarige inte medger att förfarandet avslutas men av tullmyndigheterna i avgångsmedlemsstaten bedöms som tillräckliga för att fortsätta med efterlysningsförfarandet, ska en begäran omedelbart skickas till det berörda tullkontoret.

7.   Om efterlysningsförfarandet leder till slutsatsen att förfarandet för transitering har slutförts korrekt, ska tullmyndigheterna i avgångsmedlemsstaten avsluta förfarandet och omedelbart underrätta den huvudansvarige därom samt i förekommande fall de tullmyndigheter som kan ha inlett ett uppbördsförfarande i enlighet med artiklarna 217–232 i kodexen.”

50.

Följande artikel 365a ska införas:

”Artikel 365a

1.   Om det, efter inledandet av ett efterlysningsförfarande och innan tidsfristen enligt artikel 450a första strecksatsen har löpt ut, på något sätt för tullmyndigheterna i avgångsmedlemsstaten (nedan kallade anmodande myndigheter) bevisas på vilken plats de händelser ägt rum som gjort att tullskulden uppkommit och om denna plats är belägen i en annan medlemsstat, ska dessa myndigheter omedelbart sända alla tillgängliga uppgifter till de myndigheter som är behöriga för denna plats (nedan kallade anmodade myndigheter).

2.   De anmodade myndigheterna ska bekräfta mottagandet av uppgifterna och uppge om de är behöriga för uppbörden. Om ett svar inte inkommit inom 28 dagar ska de anmodande myndigheterna omedelbart fortsätta efterlysningsförfarandet.”

51.

Artiklarna 366 och 367 ska ersättas med följande:

”Artikel 366

1.   Den huvudansvarige får, på ett för tullmyndigheterna tillfredsställande sätt, bevisa att förfarandet har slutförts inom den tidsfrist som anges i deklarationen genom att lämna ett dokument som är bestyrkt av tullmyndigheterna i bestämmelsemedlemsstaten och som identifierar de berörda varorna och fastställer att de har anmälts till bestämmelsekontoret eller, om artikel 406 är tillämplig, till en godkänd mottagare.

2.   Förfarandet för gemenskapstransitering ska också anses ha slutförts om den huvudansvarige, på ett för tullmyndigheterna tillfredsställande sätt, uppvisar ett av följande dokument:

a)

Ett tulldokument som utfärdats i ett tredjeland, vilket avser hänförande av varorna till godkänd tullbehandling.

b)

Ett dokument som utfärdats i ett tredjeland, som stämplats av tullmyndigheterna i detta land och som intygar att varorna anses vara i fri omsättning i det landet.

3.   De dokument som avses i punkt 2 får ersättas av kopior eller fotokopior som är bestyrkta av det organ som bestyrkte originaldokumenten eller av myndigheterna i de berörda tredjeländerna eller i en av medlemsstaterna.

Artikel 367

Bestämmelserna om utbyte av meddelanden mellan tullmyndigheterna med hjälp av informationsteknik och datornät ska inte tillämpas på de förenklade förfaranden för vissa transportsätt och andra förenklade förfaranden som grundas på artikel 97.2 i kodexen och avses i artikel 372.1 f och g.”

52.

Artiklarna 368a, 369, 369a, 370 och 371 ska utgå.

53.

Artikel 372 ska ersättas med följande:

”Artikel 372

1.   På ansökan av, alltefter omständigheterna, den huvudansvarige eller en varumottagare får tullmyndigheterna ge tillstånd till följande förenklingar:

a)

Användning av samlad säkerhet eller av befrielse från ställande av säkerhet.

b)

Användning av förseglingar av särskild modell.

c)

Befrielse från bindande färdväg.

d)

Ställning som godkänd avsändare.

e)

Ställning som godkänd mottagare.

f)

Tillämpning av förenklade förfaranden för transport av varor

i)

på järnväg eller med storcontainrar,

ii)

med flyg,

iii)

sjövägen,

iv)

i rörledning.

g)

Tillämpning av andra förenklade förfaranden, som grundas på artikel 97.2 i kodexen.

2.   När tillstånd att använda de förenklingar som avses i punkt 1 a och f beviljas, ska förenklingarna gälla i samtliga medlemsstater, om inte annat anges i detta avsnitt eller i tillståndet. När tillstånd att använda de förenklingar som avses i punkt 1 b, c och d beviljas, ska förenklingarna endast gälla transiteringar enligt förfarandet för gemenskapstransitering som inleds i den medlemsstat där tillståndet beviljats. När tillstånd att använda den förenkling som avses i punkt 1 e beviljas, ska förenklingen endast gälla i den medlemsstat där tillståndet beviljats.”

54.

I artikel 373.1 ska b ersättas med följande:

”b)

regelbundet använder förfarandet för gemenskapstransitering eller som tullmyndigheterna vet kan fullgöra de skyldigheter som är förenade med detta förfarande eller, när det gäller den förenkling som avses i artikel 372.1 e, som regelbundet mottar varor som hänförts till förfarandet för gemenskapstransitering, och”

55.

I artikel 374 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   En ansökan om tillstånd att använda förenklingar, nedan kallad ansökan, ska dateras och undertecknas. De behöriga myndigheterna ska föreskriva att ansökan ska göras skriftligen eller inges med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik, på de villkor och enligt de bestämmelser som de ska ange.”

56.

I artikel 376 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   När det gäller de förenklingar som avses i artikel 372.1 b, c och f ska tillståndet uppvisas på begäran av avgångskontoret.”

57.

Artikel 379 ska ersättas med följande:

”Artikel 379

1.   Den huvudansvarige får använda en samlad säkerhet eller en befrielse från ställande av säkerhet inom ramen för ett referensbelopp.

2.   Referensbeloppet ska motsvara beloppet för den tullskuld som kan uppkomma för varor som den huvudansvarige hänför till förfarandet för gemenskapstransitering under en period av minst en vecka.

Garantikontoret ska i samarbete med den berörda personen fastställa detta belopp på följande sätt:

a)

På grundval av uppgifter om de varor som transporterats tidigare och av en särskilt på den berörda personens affärs- och räkenskapshandlingar grundad uppskattning av volymen av förestående transiteringar enligt förfarandet för gemenskapstransitering.

b)

Med beaktande av de högsta tull- och avgiftssatser som tillämpas på varorna i den medlemsstat där garantikontoret är beläget. Vid beräkningen ska gemenskapsvaror som ska transporteras eller har transporterats i enlighet med konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande behandlas som icke-gemenskapsvaror.

För varje transitering ska en beräkning göras av den tullskuld som kan uppkomma. När nödvändiga uppgifter inte är tillgängliga ska beloppet antas vara 7 000 euro, om inte annan för tullmyndigheterna känd information leder till ett annat belopp.

3.   Garantikontoret ska se över referensbeloppet, särskilt när den huvudansvarige ansöker om det, och ska vid behov justera beloppet.

4.   Varje huvudansvarig ska se till att de belopp som står på spel med hänsyn till icke-slutförda transiteringar inte överstiger referensbeloppet.

Referensbeloppen ska behandlas och kan kontrolleras med hjälp av tullmyndigheternas datorsystem för varje transitering.”

58.

Följande artikel 380a ska införas:

”Artikel 380a

För användningen av varje samlad säkerhet och varje befrielse från ställande av säkerhet ska

a)

den huvudansvarige tilldelas ett ’referensnummer för säkerhet’ som är knutet till det fastställda referensbeloppet,

b)

garantikontoret tilldela och meddela den huvudansvarige en ursprunglig tillträdeskod som är knuten till referensnumret för säkerheten.

Den huvudansvarige får tilldela sig själv eller sina ombud en eller flera tillträdeskoder för denna säkerhet.”

59.

Artikel 382 ska ersättas med följande:

”Artikel 382

1.   Samlad säkerhet ska ställas genom borgensman.

2.   För samlad säkerhet ska en borgensförbindelse som överensstämmer med förlagan i bilaga 48 upprättas. Garantikontoret ska behålla borgensförbindelsen.

3.   Artikel 346.2 ska gälla i tillämpliga delar.”

60.

Artikel 383 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Ett intygs giltighetstid ska vara begränsad till två år. Garantikontoret får dock förlänga giltighetstiden en gång, för en period av högst två år.”

b)

Punkt 3 ska utgå.

61.

Artikel 384 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Garantikontoret ska i datorsystemet införa uppgifter om en tullmyndighets återkallelse av ett tillstånd till användning av samlad säkerhet eller till befrielse från ställande av säkerhet och det datum då ett garantikontors återkallelse av ett beslut om att godta en borgensmans åtagande börjar gälla eller det datum då en borgensmans uppsägning av sitt åtagande börjar gälla.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Från och med den dag då återkallelsen eller uppsägningen börjar gälla får intyg som utfärdats för tillämpning av artikel 353.2 b inte längre användas vid hänförande av varor till förfarandet för gemenskapstransitering, och den huvudansvarige ska utan dröjsmål återlämna intygen till garantikontoret.

Varje medlemsstat ska meddela kommissionen uppgifter som möjliggör identifiering av fortfarande gällande intyg som inte har återlämnats eller som har anmälts som stulna, förlorade eller förfalskade. Kommissionen ska underrätta övriga medlemsstater om detta.”

c)

Punkt 4 ska utgå.

62.

Artikel 385 ska utgå.

63.

I artikel 386 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Den huvudansvarige ska i transiteringsdeklarationen ange de använda förseglingarnas antal, typ och märken.

Den huvudansvarige ska anbringa förseglingarna senast när varorna frigörs.”

64.

I artikel 387 ska punkt 2 utgå.

65.

I artikel 398 ska första stycket ersättas med följande:

”Var och en som önskar genomföra transiteringar enligt förfarandet för gemenskapstransitering utan att för avgångskontoret eller på annan godkänd plats uppvisa de varor som omfattas av transiteringsdeklarationen kan beviljas ställning som godkänd avsändare.”

66.

I artikel 399 ska b ersättas med följande:

”b)

Hur lång tid tullmyndigheterna har på sig efter det att den godkände avsändaren ingivit en transiteringsdeklaration, så att de vid behov kan genomföra eventuella kontroller innan varorna sänds iväg.”

67.

Artikel 400 ska ersättas med följande:

”Artikel 400

Den godkände avsändaren ska inge en transiteringsdeklaration till avgångskontoret. Varorna får inte frigöras förrän tidsfristen enligt artikel 399 b har löpt ut.”

68.

Artikel 401 ska utgå.

69.

Artikel 402 ska ersättas med följande:

”Artikel 402

Den godkände avsändaren ska i datorsystemet i förekommande fall införa uppgifter om den i enlighet med artikel 355.2 fastställda bindande färdvägen, den i enlighet med artikel 356 fastställda tidsfristen för anmälan av varorna till bestämmelsekontoret samt använda förseglingars antal, typ och märken.”

70.

Artiklarna 403 och 404 ska utgå.

71.

Artikel 406 ska ersättas med följande:

”Artikel 406

1.   Personer som i sina lokaler eller på annan bestämd plats önskar motta varor som hänförts till förfarandet för gemenskapstransitering utan att för bestämmelsekontoret uppvisa varorna eller transiteringsföljedokumentet kan beviljas ställning som godkänd mottagare.

2.   Om det transiteringsföljedokument som åtföljer sändningen samt varorna i oförändrat skick lämnats inom föreskriven tid till den godkände mottagaren i dennes lokaler eller på en i tillståndet angiven plats och om hänsyn tagits till vidtagna identifieringsåtgärder, ska den huvudansvarige anses ha fullgjort sina skyldigheter enligt artikel 96.1 a i kodexen och förfarandet för gemenskapstransitering anses ha slutförts.

3.   För varje sändning som lämnas till en godkänd mottagare i enlighet med punkt 2 ska denne, på begäran av fraktföraren, utfärda ett kvitto enligt artikel 362, som ska gälla i tillämpliga delar.”

72.

I artikel 407 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   I tillståndet ska särskilt följande anges:

a)

Det eller de bestämmelsekontor som har behörighet för de varor som den godkände mottagaren mottar.

b)

När den godkände mottagaren via meddelandet ’lossningsmedgivande’ från bestämmelsekontoret mottar de relevanta uppgifterna i ’förhandsmeddelandet om ankomst’ för tillämpning av artikel 361.3 i tillämpliga delar.

c)

De varukategorier eller varubefordringar som inte omfattas av tillståndet.”

73.

Artikel 408 ska ersättas med följande:

”Artikel 408

1.   Godkända mottagare ska för de varor som ankommer till deras lokaler eller till de platser som anges i tillståndet

a)

omedelbart underrätta det behöriga bestämmelsekontoret om varornas ankomst med hjälp av meddelandet ’ankomstanmälan’, med uppgift om alla händelser under transporten,

b)

avvakta meddelandet ’lossningsmedgivande’ innan varorna börjar lossas,

c)

efter mottagandet av meddelandet ’lossningsmedgivande’ och senast tre dagar efter varornas ankomst sända meddelandet ’lossningsresultat’ med uppgift om alla avvikelser till bestämmelsekontoret, i enlighet med villkoren i tillståndet,

d)

för bestämmelsekontoret hålla tillgängligt eller till detta skicka ett exemplar av det transiteringsföljedokument som åtföljt varorna, i enlighet med villkoren i tillståndet.

2.   Bestämmelsekontoret ska införa de uppgifter som finns i meddelandet om ’kontrollresultat’ i datorsystemet.”

74.

Artikel 408a ska utgå.

75.

I artikel 441.1 ska första stycket ersättas med följande:

”1.   Artikel 353.5 och punkt 23 i bilaga 37d ska tillämpas på alla lastspecifikationer som medföljer CIM-fraktsedeln eller TR-överlämningssedeln.”

76.

I artikel 442 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Om förfarandet för gemenskapstransitering är tillämpligt ska artiklarna 412–441 inte utesluta att de förfaranden används som föreskrivs i artiklarna 344–362, artikel 367 och punkt 22 i bilaga 37d, varvid dock artiklarna 415 och 417 eller 429 och 432 ska gälla.”

77.

Artikel 450a ska ersättas med följande:

”Artikel 450a

Den tid som avses i artikel 215.1 tredje strecksatsen i kodexen ska vara

sju månader från den sista dagen för anmälan av varorna till bestämmelsekontoret, om inte en begäran om uppbörd enligt artikel 365a har skickats, i vilket fall denna period förlängs med högst en månad, eller

en månad från utgången av den tidsfrist som avses i artikel 365.5, när den huvudansvarige har lämnat otillräckliga uppgifter eller inte lämnat några uppgifter.”

78.

I artikel 450c ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Om förfarandet inte har avslutats, ska tullmyndigheterna i avgångsmedlemsstaten inom nio månader från den sista dagen för anmälan av varorna till bestämmelsekontoret underrätta borgensmannen om att förfarandet inte har avslutats.”

79.

I artikel 450d ska andra stycket ersättas med följande:

”Dessa myndigheter ska underrätta avgångskontoret och garantikontoret om alla fall av uppkomst av tullskuld som har samband med av avgångskontoret godtagna deklarationer för gemenskapstransitering, och om de gentemot gäldenären vidtagna åtgärderna för uppbörd. De ska även underrätta avgångskontoret om uttag av tullar och andra avgifter, så att det kontoret kan avsluta förfarandet för transitering.”

80.

I artikel 453.2 ska ”artikel 314b” ersättas med ”artikel 314”.

81.

Artikel 454 ska ersättas med följande:

”Artikel 454

1.   Detta avsnitt gäller transport av varor upptagna i TIR-carneter inom gemenskapens tullområde.

2.   De meddelanden som avses i detta avsnitt ska överensstämma med den struktur och innehålla de uppgifter som tullmyndigheterna överenskommit.

3.   Innehavaren av en TIR-carnet ska inge uppgifterna från TIR-carneten till avgångs- eller infartstullkontoret med hjälp av databehandlingsteknik och i enlighet med den struktur och motsvarande upplysningskrav som anges i bilagorna 37a och 37c.

4.   När varorna frigörs för TIR-transiteringen ska avgångs- eller infartstullkontoret skriva ut ett transiteringsföljedokument som ska förvaras tillsammans med kupong nr 2 och sända de elektroniska uppgifterna till det deklarerade bestämmelse- eller utfartstullkontoret med hjälp av ett ’förhandsmeddelande om ankomst’.

5.   Uppgifterna i TIR-carneten ska användas för att fastställa eventuella rättsliga följder som uppstår till följd av avvikelser mellan de elektroniska uppgifterna från TIR-carneten och själva TIR-carneten.

6.   Kravet på att TIR-carnetuppgifterna ska lämnas in med hjälp av databehandlingsteknik får endast frångås i följande undantagsfall:

a)

Om tullmyndigheternas datoriserade transiteringssystem inte fungerar.

b)

Om programvaran för inlämning av TIR-carnetuppgifterna med hjälp av databehandlingsteknik inte fungerar.

c)

Om nätet mellan programvaran för inlämning av TIR-carnetuppgifterna med hjälp av databehandlingsteknik och tullmyndigheterna inte fungerar.

7.   Undantag i enlighet med punkt 6 b och c måste godkännas av tullmyndigheterna.”

82.

I artikel 454a.2 ska följande led d införas:

”d)

använder databehandlingsteknik för kommunikation med bestämmelsetullkontoret.”

83.

Artikel 454b ska ersättas med följande:

”Artikel 454b

1.   När varor ankommer till en godkänd mottagares lokaler, eller till den plats som anges i det tillstånd som avses i artikel 454a, ska denne, i enlighet med vad som närmare anges i tillståndet,

a)

omedelbart underrätta bestämmelsetullkontoret om varornas ankomst med hjälp av meddelandet ’ankomstanmälan’, med uppgift om eventuella oegentligheter eller händelser som ägt rum under transporten,

b)

avvakta meddelandet ’lossningsmedgivande’ innan varorna lossas,

c)

utan dröjsmål bokföra resultatet av lossningen,

d)

senast den tredje dagen efter varornas ankomst sända meddelandet ’lossningsresultat’ till bestämmelsetullkontoret med uppgift om eventuella oegentligheter eller händelser.

2.   Den godkände mottagaren ska se till att TIR-carneten och transiteringsföljedokumentet utan dröjsmål uppvisas för tullmyndigheterna vid bestämmelsetullkontoret. De myndigheterna ska fylla i talong nr 2 i TIR-carneten och se till att carneten återlämnas till sin innehavare eller till den person som agerar på innehavarens vägnar. Bestämmelse- eller utfartstullkontoret ska behålla kupong nr 2.

3.   TIR-transiteringen ska anses vara slutförd på dagen för den bokföring som avses i punkt 1 c.

Om någon oegentlighet eller händelse har ägt rum under transporten ska TIR-transiteringen emellertid anses vara slutförd på dagen för det meddelande om ’kontrollresultat’ som avses i artikel 455.4.

4.   På begäran av TIR-carnetinnehavaren ska den godkände mottagaren utfärda ett kvitto som intygar att varorna har ankommit till dennes lokaler och som innehåller referensuppgifter om transiteringsföljedokumentet och TIR-carneten. Kvittot får inte användas som bevis på att TIR-transiteringen har slutförts i enlighet med artikel 1 d i TIR-konventionen eller artikel 455b.

5.   Bestämmelsetullkontoret ska föra in meddelandet om ’kontrollresultat’ i datorsystemet.

Tullmyndigheterna ska också sända de uppgifter som avses i bilaga 10 till TIR-konventionen.

6.   Om den godkände mottagarens programvara inte fungerar får de behöriga myndigheterna tillåta andra sätt att kommunicera med tullmyndigheterna på bestämmelsetullkontoret.”

84.

I artikel 454c ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   En TIR-transitering ska anses vara slutförd i den mening som avses i artikel 1 d i TIR-konventionen när kraven i artikel 454b.1 och 454b.2 första meningen har uppfyllts.”

85.

Artikel 455 ska ersättas med följande:

”Artikel 455

1.   Bestämmelse- eller utfartstullkontoret ska fylla i talong nr 2, behålla kupong nr 2 och transiteringsföljedokumentet och använda ’ankomstmeddelandet’ för att samma dag som varorna anmäls till bestämmelse- eller utfartstullkontoret underrätta avgångs- eller infartstullkontoret om att de ankommit.

2.   Om TIR-transiteringen slutförs på ett annat tullkontor än det som ursprungligen angavs i transiteringsdeklarationen ska det nya bestämmelse- eller utfartstullkontoret meddela ankomsten till avgångs- eller infartstullkontoret genom ett ’ankomstmeddelande’.

Avgångs- eller infartstullkontoret ska meddela ankomsten till det bestämmelse- eller utfartstullkontor som ursprungligen angavs genom ett ’vidarebefordrat ankomstmeddelande’.

3.   Det ’ankomstmeddelande’ som avses i punkterna 1 och 2 får inte användas som bevis på att förfarandet har slutförts i den mening som avses i artikel 455b.

4.   Utom i vederbörligen motiverade fall ska bestämmelse- eller utfartstullkontoret sända ett meddelande om ’kontrollresultat’ till avgångs- eller infartskontoret senast den tredje dagen efter den dag då varorna anmäldes till bestämmelse- eller utfartstullkontoret. Om artikel 454b är tillämplig ska emellertid bestämmelsetullkontoret sända meddelandet om ’kontrollresultat’ till avgångs- eller infartstullkontoret senast den sjätte dagen efter det att varorna ankommit till den godkände mottagarens lokaler.

Tullmyndigheterna ska också sända de uppgifter som avses i bilaga 10 till TIR-konventionen.

5.   Om artikel 454.6 är tillämplig ska tullmyndigheterna i bestämmelse- eller utfartsmedlemsstaten utan dröjsmål, dock senast åtta dagar efter den dag då TIR-transiteringen slutfördes, återlämna den berörda delen av kupong nr 2 i TIR-carneten till tullmyndigheterna i avgångs- eller infartsmedlemsstaten.”

86.

Artikel 455a ska ersättas med följande:

”Artikel 455a

1.   När tullmyndigheterna i avgångs- eller infartsmedlemsstaten inte har mottagit ett ’ankomstmeddelande’ inom tidsfristen för anmälan av varornas ankomst till bestämmelse- eller utfartstullkontoret, eller om de inte har mottagit ett meddelande om ’kontrollresultat’ inom sex dagar efter mottagandet av ’ankomstmeddelandet’, ska de överväga att inleda ett efterlysningsförfarande för att inhämta de uppgifter som behövs för att avsluta TIR-transiteringen eller, om detta inte är möjligt, för att fastställa

om en tullskuld har uppkommit,

vem som är gäldenär, och

vilka tullmyndigheter som är behöriga för bokföringen.

2.   Efterlysningsförfarande ska inledas senast sju dagar efter utgången av en av de tidsfrister som avses i punkt 1, utom i undantagsfall som överenskommits mellan medlemsstaterna. Om tullmyndigheterna i ett tidigare skede underrättas om att TIR-transiteringen inte har slutförts, eller om de misstänker att den inte har slutförts, ska de inleda efterlysningsförfarandet omedelbart.

3.   Om tullmyndigheterna i avgångs- eller infartsmedlemsstaten bara har mottagit ’ankomstmeddelandet’ ska de inleda ett efterlysningsförfarande genom att begära att det bestämmelse- eller utfartstullkontor som sänt ’ankomstmeddelandet’ sänder ett meddelande om ’kontrollresultat’.

4.   Om tullmyndigheterna vid avgångs- eller infartstullkontoret inte har mottagit ett ’ankomstmeddelande’ ska de inleda ett efterlysningsförfarande genom att begära de uppgifter från bestämmelse- eller utfartstullkontoret som krävs för att avsluta TIR-transiteringen. Kontoret i fråga ska hörsamma begäran inom 28 dagar.

5.   När TIR-transiteringen inte kan avslutas ska innehavaren av TIR-carneten uppmanas att lämna de uppgifter som krävs för förfarandets avslutande inom 28 dagar efter inledandet av efterlysningsförfarandet vid bestämmelse- eller utfartstullkontoret. Innehavaren av TIR-carneten ska hörsamma begäran inom 28 dagar. På begäran av innehavaren kan denna period förlängas med ytterligare 28 dagar.

Tullmyndigheterna i avgångs- eller infartsmedlemsstaten ska också underrätta den berörda garanterande sammanslutningen, utan att det påverkar underrättelsen enligt artikel 11.1 i TIR-konventionen, och uppmana den att lägga fram bevis på att TIR-transiteringen har slutförts.

6.   Om artikel 454.6 är tillämplig ska tullmyndigheterna i avgångs- eller infartsmedlemsstaten inleda det efterlysningsförfarande som avses i punkt 1 när de inte har tagit emot bevis på att TIR-transiteringen har slutförts inom två månader efter den dag då TIR-carneten godtogs. I detta syfte ska dessa myndigheter skicka en begäran och alla nödvändiga uppgifter till tullmyndigheterna i bestämmelse- eller utfartsmedlemsstaten. Om myndigheterna i ett tidigare skede underrättas om att TIR-transiteringen inte har slutförts, eller om de misstänker att den inte har slutförts, ska de inleda efterlysningsförfarandet omedelbart. Ett efterlysningsförfarande ska också inledas om det i efterhand visar sig att beviset för att TIR-transiteringen har slutförts är förfalskat, och ett efterlysningsförfarande är nödvändigt för att målen i punkt 1 ska kunna nås.

Förfarandet i punkt 5 ska gälla i tillämpliga delar.

Tullmyndigheterna i bestämmelse- eller utfartsmedlemsstaten ska hörsamma begäran inom 28 dagar.

7.   Om efterlysningsförfarandet leder till slutsatsen att TIR-transiteringen har slutförts korrekt, ska tullmyndigheterna i avgångs- eller infartsmedlemsstaten avsluta förfarandet och omedelbart underrätta den garanterande sammanslutningen och innehavaren av TIR-carneten därom samt i förekommande fall de tullmyndigheter som kan ha inlett ett uppbördsförfarande i enlighet med artiklarna 217–232 i kodexen.”

87.

Följande artikel 455b ska införas:

”Artikel 455b

1.   Ett bevis för att TIR-transiteringen har slutförts inom den tidsfrist som anges i TIR-carneten får på ett för tullmyndigheterna tillfredsställande sätt läggas fram i form av ett dokument som är bestyrkt av tullmyndigheterna i bestämmelse- eller utfartsmedlemsstaten och som identifierar de berörda varorna och fastställer att de har anmälts till bestämmelse- eller utfartstullkontoret eller, om artikel 454a är tillämplig, till en godkänd mottagare.

2.   TIR-transiteringen ska också anses ha slutförts om innehavaren av TIR-carneten eller den garanterande sammanslutningen, på ett för tullmyndigheterna tillfredsställande sätt, uppvisar ett av följande dokument som identifierar varorna:

a)

Ett tulldokument som utfärdats i ett tredjeland, vilket avser hänförande av varorna till godkänd tullbehandling.

b)

Ett dokument som utfärdats i ett tredjeland, som påtecknats av tullmyndigheterna i detta land och som intygar att varorna anses vara i fri omsättning i det landet.

3.   De dokument som avses i punkt 2 a och b får ersättas av kopior eller fotokopior som är bestyrkta av det organ som bestyrkte originaldokumenten eller av myndigheterna i de berörda tredjeländerna eller i en av medlemsstaterna.”

88.

Artikel 456 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande stycke läggas till:

”Den tidsfrist som avses i artikel 215.1 tredje strecksatsen i kodexen ska vara sju månader från och med den dag då varorna senast skulle ha anmälts till bestämmelse- eller utfartstullkontoret.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Artiklarna 450b och 450d ska gälla i tillämpliga delar vid ett uppbördsförfarande i samband med TIR-förfarandet.”.

89.

Artikel 457b ska ersättas med följande:

”Artikel 457b

1.   När en TIR-transitering rör sådana varor som avses i artikel 340a eller när tullmyndigheterna anser det nödvändigt, får avgångs- eller infartstullkontoret bestämma en bindande färdväg för sändningen.

2.   Tullmyndigheterna i den medlemsstat där sändningen befinner sig ska anteckna de relevanta uppgifterna i transiteringsföljedokumentet och i TIR-carnettalong nr 1 när

a)

färdvägen ändras på ansökan av innehavaren av TIR-carneten,

b)

fraktföraren har avvikit från den bindande färdvägen vid force majeure.

Bestämmelse- eller utfartstullkontoret ska föra in de aktuella uppgifterna i datorsystemet.

3.   I de fall som avses i punkt 2 b ska sändningen, transiteringsföljedokumentet och TIR-carneten utan dröjsmål anmälas respektive uppvisas för närmaste tullmyndighet.”

90.

I artikel 458.1 andra stycket ska sista meningen ersättas med följande:

”Kommissionen ska meddela övriga medlemsstater denna information via Europeiska unionens officiella webbplats på Internet.”

91.

Artikel 496 c ska utgå.

92.

I artikel 843 ska punkt 2 utgå.

93.

I bilaga 30a punkt 1 ”Inledande anmärkningar till tabellerna” anmärkning 5 ”Förenklade förfaranden” anmärkning 5.1 ska siffran ”288” utgå.

94.

I bilaga 37 avdelning I A c ska den första frasen ersättas med följande:

”c)

om gemenskapsregler särskilt föreskriver att de ska användas, i synnerhet när det gäller transiteringsdeklarationer för resande och reservrutiner inom ramen för förfarandet för gemenskapstransitering”.

95.

Bilaga 37a avdelning II B ”Uppgifter om data i transiteringsdeklarationen” ska ändras på följande sätt:

a)

För datagruppen ”TRANSITERING” ska anmärkningen till ”Aktiva transportmedlets identitet vid gränspassagen” (fält 21) ersättas med följande:

”Typ/Längd: an..27

Medlemsstaterna får i enlighet med bilaga 37 själva avgöra om detta attribut ska användas.”

b)

För datagruppen ”VARUPOST – KOD FÖR KÄNSLIGA VAROR” (fält 31) ska anmärkningen ersättas med följande:

”Kod för känsliga varor

(fält 31)

Antal: 9

Om transiteringsdeklarationen avser varor som avses i förteckningen i bilaga 44c, ska denna datagrupp användas.

Kod för känsliga varor

(fält 31)

Typ/Längd: n..2

Den kod som avses i bilaga 37c ska användas om varunumret inte medger entydig identifiering av varor som avses i förteckningen i bilaga 44c.

Känslig kvantitet

(fält 31)

Typ/Längd: n..11,3

Attributet ska användas om transiteringsdeklarationen avser varor som avses i förteckningen i bilaga 44c.”

c)

För datagruppen ”VARUPOST – KOLLI” (fält 31) ska anmärkningarna till attributen ”Kollis märke och nummer”, ”Slag av kollin” och ”Kollis antal” ersättas med följande:

”Kollis märke och nummer

(fält 31)

Typ/Längd: an..42

Attributet ska användas om attributet ’Slag av kollin’ innehåller en annan kod enligt bilaga 37c än de koder som används för bulk (VQ, VG, VL, VY, VR eller VO) och oemballerat (NE, NF, NG). Det är icke-obligatoriskt om attributet ’Slag av kollin’ innehåller någon av de ovan angivna koderna.

Slag av kollin

(fält 31)

Typ/Längd: a2

De förpackningskoder som förtecknas i anvisningarna för fält 31 i bilaga 38 ska användas.

Kollis antal

(fält 31)

Typ/Längd: n..5

Attributet ska användas om attributet ’Slag av kollin’ innehåller en annan kod enligt bilaga 37c än de koder som används för bulk (VQ, VG, VL, VY, VR eller VO) och oemballerat (NE, NF, NG). Det får inte användas om attributet ’Slag av kollin’ innehåller någon av de ovan angivna koderna.”

d)

För datagruppen ”VARUPOST – BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT” (fält 44) ska texten under ”Antal: 99” ersättas med följande:

”Datagruppen ska användas för TIR-meddelanden I övriga fall ska den användas i enlighet med bilaga 37. Om datagruppen används, ska minst ett av följande attribut användas:”

96.

I bilaga 37c ska följande punkter 9 och 10 läggas till:

”9.

För attributet ’Typ av deklaration’ (fält 1): För TIR-deklarationer, använd koden ’TIR’.

10.

För attributet ’Typ av säkerhet’ (fält 52): För TIR-meddelanden, använd koden ’B’.”

97.

Bilaga 37d, enligt lydelsen i bilaga I till den här förordningen, ska införas.

98.

Bilaga 38 ska ändras på det sätt som anges i bilaga II till den här förordningen.

99.

I bilaga 44a avdelning I ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.

Definition

1.1

En lastspecifikation är ett dokument som överensstämmer med vad som anges i denna bilaga.

1.2

Den kan användas tillsammans med en transiteringsdeklaration när artikel 353.2 tillämpas.”

100.

Bilaga 44b ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3.1 ska ersättas med följande:

”3.1

Papperet för formuläret för kvittot ska vara så starkt att det inte går sönder eller skrynklas vid normal användning. Vitt papper ska användas.”

b)

Punkt 4.3 ska ersättas med följande:

”4.3

Formuläret för intyget om individuell säkerhet ska vara försett med tryckeriets namn och adress eller med en symbol som gör det möjligt att identifiera tryckeriet, och ett identifieringsnummer.”

101.

Bilaga 44c ska ersättas med texten i bilaga III till den här förordningen.

102.

Bilaga 45a ska ändras på följande sätt:

a)

I kapitel I ska exemplar B av förlagan till transiteringsföljedokumentet utgå.

b)

Kapitel II ska ersättas med texten i bilaga IV till den här förordningen.

103.

Bilaga 45b ska ändras på det sätt som anges i bilaga V till den här förordningen.

104.

I bilaga 46b ska andra kolumnen i tabellen ändras på följande sätt:

a)

Anmärkningen till kriterium 1 ”Tillräcklig erfarenhet” ska ersättas med följande:

”Regelbunden och korrekt användning som huvudansvarig av förfarandet för gemenskapstransitering under någon av de nedan angivna tidsperioderna före ansökan om nedsättning visar på tillräcklig erfarenhet:

Sex månader vid tillämpning av artikel 380.2 a och artikel 381.1.

Ett år vid tillämpning av artikel 380.2 b och artikel 381.2 a.

Två år vid tillämpning av artikel 380.3 och artikel 381.2 b.”

b)

Anmärkningen till kriterium 2 ”Högt utvecklat samarbete med tullmyndigheterna” ska ersättas med följande:

”Huvudansvariga anses ha ett högt utvecklat samarbete med tullmyndigheterna om de för förvaltningen av sina transiteringar vidtar särskilda åtgärder som ger myndigheterna bättre möjligheter till kontroll och till skydd av de intressen som står på spel.

Detta kan bland annat gälla på ett för tullmyndigheterna tillfredsställande sätt vidtagna åtgärder rörande

särskilda metoder för att upprätta transiteringsdeklarationer, eller

innehållet i sådana deklarationer, i det att huvudansvariga anger kompletterande icke-obligatoriska uppgifter i deklarationerna, eller

formerna för att fullgöra formaliteterna för hänförande av varor till förfarandet (t.ex. att huvudansvariga alltid inger deklarationerna vid ett enda tullkontor).”

105.

Bilaga 47a ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

Situationer i vilka användning av samlad säkerhet till nedsatt belopp eller användning av samlad säkerhet tillfälligt får förbjudas

1.1

Tillfälligt förbud att använda samlad säkerhet till nedsatt belopp

Med ’särskilda omständigheter’ enligt artikel 94.6 i kodexen avses en situation där det i fråga om ett betydande antal fall – som gäller flera huvudansvariga och som innebär att förfarandets funktion äventyras – fastställs att det trots eventuell tillämpning av artikel 384 och artikel 9 i kodexen inte längre är möjligt att med användning av samlad säkerhet till nedsatt belopp, i enlighet med artikel 94.4 i kodexen, säkerställa betalning inom föreskriven tid av tullskulder som uppkommer till följd av att sådana varor som avses i förteckningen i bilaga 44c undandras från förfarandet för gemenskapstransitering.

1.2

Tillfälligt förbud att använda samlad säkerhet

Med ’bedrägeri i stor omfattning’ enligt artikel 94.7 i kodexen avses en situation där det fastställs att det trots eventuell tillämpning av artikel 384, artikel 9 och, vid behov, artikel 94.6 i kodexen inte längre är möjligt att med användning av samlad säkerhet, i enlighet med artikel 94.2 b i kodexen, säkerställa betalning inom föreskriven tid av tullskulder som uppkommer till följd av att sådana varor som avses i förteckningen i bilaga 44c undandras från förfarandet för gemenskapstransitering, med hänsyn till den volym varor som undandras och till de omständigheter under vilka det sker, särskilt när det är följden av organiserad brottslig verksamhet på internationell nivå.”

b)

I punkt 2 ska punkt 2.2 utgå.

c)

I punkt 3 ska andra strecksatsen utgå.

d)

I punkt 4 ska punkt 4.3 ersättas med följande:

”4.3

Om de behöriga myndigheterna beviljar ett undantag, ska de i fält 8 i intyget om samlad säkerhet införa följande uppgift:

OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING – 99209”

106.

I bilaga 51b ska punkt 1.2.1 ersättas med följande:

”1.2.1

Om samlad säkerhet inte får användas på grund av att varorna är upptagna i förteckningen i bilaga 44c, ska följande uppgift anges i fält 8 i intyget:

Begränsad giltighet – 99200”

107.

Bilaga 67 – Formulär för ansökningar och tillstånd – ska ändras på följande sätt:

a)

I rubrikens andra rad, mellan orden ”Artiklarna” och ”292”, ska ”253b”, ”253c,””253h,” och ”253l,”införas.

b)

Efter de allmänna anmärkningarna och före formuläret ”Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/till användning för särskilda ändamål” ska de formulär och förklarande anmärkningar som anges i bilaga VI till den här förordningen införas.

c)

Efter formuläret ”Tillstånd till passiv förädling – Kompletterande formulär” ska rubriken ”FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR” ersättas med följande:

”FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR TILL FORMULÄRET FÖR TULLFÖRFARANDEN MED EKONOMISK VERKAN OCH ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL”

Artikel 2

Senast den 1 januari 2012 ska tullmyndigheterna i enlighet med artikel 253.8 i förordning (EEG) nr 2454/93 ompröva tillstånd att använda det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet som beviljats före det datum som anges i artikel 3.3 i denna förordning och utfärda nya tillstånd i enlighet med förordning (EEG) nr 2454/93 i dess lydelse enligt denna förordning.

Artikel 3

1.   Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Punkterna 2, 3, 5–12, 27–48, 51–76, 92, 94, 95 a, b och c, 97–100 samt 102–106 i artikel 1 ska tillämpas från och med den 1 juli 2008.

3.   Punkterna 1, 4, 13, 14, 16–24, 26, 80–85, 87, 89, 90, 91, 95 d, 96, 101 och 107 i artikel 1 ska tillämpas från och med den 1 januari 2009.

4.   Punkterna 49, 50, 77, 78, 79, 86 och 88 i artikel 1 ska tillämpas från och med den 1 juli 2009.

5.   Punkterna 15, 25 och 93 i artikel 1 ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.

6.   Artikel 1.2 ska tillämpas till och med den 30 juni 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 november 2008.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  EUT L 360, 19.12.2006, s. 64.

(4)  EUT L 139, 2.6.2005, s. 1.

(5)  EGT L 226, 13.8.1987, s. 2.


BILAGA I

”BILAGA 37d

(som det hänvisas till i artikel 353.2 b)

DEL I

RESERVRUTIN

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

1.

I denna bilaga fastställs särskilda bestämmelser för användning av reservrutinen enligt artikel 353.2 i följande fall:

a)

För resande:

När tullmyndigheternas datorsystem inte fungerar.

b)

För huvudansvariga, inbegripet godkända avsändare:

När tullmyndigheternas datorsystem inte fungerar,

när en huvudansvarigs datorsystem inte fungerar, eller

när nätet mellan en huvudansvarig och tullmyndigheterna inte fungerar.

2.

Del I avdelningarna VII och VIII samt del II avdelning II kapitel 4 avsnitten 1, 2 och 3 underavsnitten 1–7 ska tillämpas för reservrutinen, om inte annat föreskrivs i punkterna 3–31 i denna bilaga.

3.

Transiteringsdeklarationer

3.1

Den transiteringsdeklaration som används vid reservrutinen ska vara igenkännlig för samtliga parter som är involverade i transiteringen, så att problem vid transitkontor och bestämmelsekontor kan undvikas. Av denna anledning begränsas dokumentanvändningen enligt följande:

Användning av det administrativa enhetsdokumentet,

användning av ett administrativt enhetsdokument som skrivits ut på vanligt papper av den ekonomiska aktörens system i enlighet med bilaga 37, eller

det administrativa enhetsdokumentet kan ersättas av transiteringsföljedokumentets layout, med tullmyndigheternas godkännande och när dessa anser att den ekonomiska aktörens behov är berättigade.

3.2

Vid tillämpningen av punkt 3.1 tredje strecksatsen i denna bilaga ska transiteringsföljedokumentet upprättas i enlighet med bilagorna 37 och 45a.

3.3

När bestämmelser i denna bilaga rör exemplar av en transiteringsdeklaration som åtföljer en sändning, ska dessa bestämmelser i tillämpliga delar även gälla transiteringsföljedokumentet.

KAPITEL II

Genomförandebestämmelser

4.

När tullmyndigheternas datorsystem inte är tillgängligt

4.1

Oavsett vilket dokument som används ska följande gälla:

Vid användning av det administrativa enhetsdokumentet ska deklarationen fyllas i och uppvisas för avgångskontoret i tre exemplar i enlighet med bilaga 37 och vid användning av transiteringsföljedokumentet ska deklarationen upprättas i enlighet med bilagorna 37 och 45a.

Tullen ska registrera deklarationen i fält C med hjälp av ett numreringssystem som skiljer sig från det som används i datorsystemet.

Användningen av reservrutinen ska anges på exemplaren av transiteringsdeklarationen med hjälp av ett stämpelavtryck, enligt förlagan i del II i denna bilaga, i fält A i det administrativa enhetsdokumentet eller i stället för transiteringsreferensnumret och streckkoden i transiteringsföljedokumentet.

När ett förenklat förfarande används ska den ekonomiska aktören fullgöra samtliga skyldigheter och uppfylla samtliga villkor beträffande uppgifter i deklarationen och användningen av den särskilda stämpel som avses i punkterna 26–29 genom att använda fält D respektive C.

Vid användning av normalförfarandet ska dokumentet stämplas av avgångskontoret och vid användning av ett förenklat förfarande ska dokumentet stämplas av den godkände avsändaren.

När transiteringsföljedokumentets layout används ska streckkod och transiteringsreferensnummer inte anges i deklarationen.

4.2

När ett beslut om att använda reservrutinen har fattats ska varje deklaration som har införts i datorsystemet men som ännu inte har behandlats till följd av att systemet inte fungerar ogiltigförklaras. Den ekonomiska aktören ska informera tullmyndigheterna varje gång som en deklaration införs i systemet men därefter omfattas av reservrutinen.

4.3

Tullmyndigheterna ska övervaka användningen av reservrutinen så att den inte missbrukas.

5.

När det inte finns tillgång till den huvudansvariges datorsystem eller nätet

Bestämmelserna i punkt 4 ska tillämpas, med undantag av bestämmelserna om förenklade förfaranden.

Huvudansvariga ska informera tullmyndigheterna när det på nytt finns tillgång till deras datorsystem eller nätet.

6.

När det inte finns tillgång till en godkänd avsändares datorsystem eller nätet

När det inte finns tillgång till en godkänd avsändares datorsystem eller nätet ska följande förfarande gälla:

Bestämmelserna i punkt 4 ska tillämpas.

Godkända avsändare ska informera tullmyndigheterna när det på nytt finns tillgång till deras datorsystem eller nätet.

Under dessa omständigheter eller när nätet uppvisar brister och när en godkänd avsändare upprättar mer än 2 % av sina deklarationer under ett år med hjälp av reservrutinen ska tillståndet ses över för en utvärdering av om villkoren för det fortfarande är uppfyllda.

7.

Inmatning av uppgifter av de nationella myndigheterna

I de fall som avses i punkterna 5 och 6 får de nationella tullmyndigheterna medge att ekonomiska aktörer inger transiteringsdeklarationer i ett exemplar (med användning av det administrativa enhetsdokumentet eller i tillämpliga fall transiteringsföljedokuments layout) till avgångskontoret, för att de ska behandlas i tullens datorsystem.

KAPITEL III

Genomförande av förfarandet

8.

De varor som hänförts till förfarandet för gemenskapstransitering ska transporteras upptagna i exemplar 4 och 5 av transiteringsdeklarationen eller i ett transiteringsföljedokument, som lämnats till den huvudansvarige av avgångskontoret.

9.

Individuell säkerhet som ställs genom borgensman

Om i fråga om en transitering avgångskontoret inte är detsamma som garantikontoret ska det senare behålla en kopia av det dokument genom vilket det har godtagit borgensmannens åtagande. Den huvudansvarige ska lämna originalet till avgångskontoret, där det ska behållas. Vid behov får detta kontor begära en översättning av det till det officiella språket, eller till något av de officiella språken, i det berörda landet.

10.

Blandade sändningar

Om en sändning innehåller både varor som ska befordras enligt T1-proceduren och varor som ska befordras enligt T2-proceduren, ska transiteringsdeklarationen med koden ’T’ kompletteras med

kompletterande formulär med koden ’T1bis’, ’T2bis’ eller ’T2Fbis’, eller

lastspecifikationer med koden ’T1’, ’T2’ eller ’T2F’.

11.

T1-proceduren som standard

Om koden ’T1’, ’T2’ eller ’T2F’ inte har angivits i det högra delfältet i fält 1 i transiteringsdeklarationen eller om, i fråga om sändningar som innehåller både varor som transporteras enligt T1-proceduren och varor som transporteras enligt T2-proceduren, bestämmelserna i punkt 10 inte har iakttagits, ska varorna anses befordras enligt T1-proceduren.

12.

Undertecknande av transiteringsdeklarationen och den huvudansvariges åtagande

Genom att underteckna en transiteringsdeklaration åtar sig den huvudansvarige ansvaret för att iaktta bestämmelserna i artikel 199.1.

13.

Identifieringsåtgärder

Vid tillämpning av artikel 357.4 ska avgångskontoret införa följande uppgift i fält D (Kontroll av avgångskontoret) i transiteringsdeklarationen, vid rubriken för förseglingar:

Befrielse – 99201

14.

Anteckningar i transiteringsdeklarationen och frigörande av varorna

Avgångskontoret ska i varje exemplar av transiteringsdeklarationen anteckna resultatet av utförda kontroller.

Om resultatet av kontrollen överensstämmer med deklarationen, ska avgångskontoret frigöra varorna och anteckna dagen för frigörandet i exemplaren av transiteringsdeklarationen

15.

Transitkontor

15.1

Fraktföraren ska för varje transitkontor uppvisa en gränsövergångsattest som upprättats på ett formulär enligt förlagan i bilaga 46, och transitkontoren ska behålla denna gränsövergångsattest.

15.2

När varorna transporteras via ett annat transitkontor än det som anges i exemplar 4 och 5 av transiteringsdeklarationen ska det transitkontor som används

utan dröjsmål skicka gränsövergångsattesten till det ursprungligen angivna transitkontoret, eller

i de fall och i enlighet med ett förfarande som överenskommits mellan tullmyndigheterna, informera avgångskontoret om gränsövergången.

16.

Uppvisande för bestämmelsekontoret

16.1

Bestämmelsekontoret ska registrera exemplar 4 och 5 av transiteringsdeklarationen och i dessa anteckna ankomstdag och uppgifter om utförda kontroller.

16.2

En transitering får slutföras vid ett annat kontor än det som anges i transiteringsdeklarationen. Detta andra kontor ska då bli bestämmelsekontor.

Om det nya bestämmelsekontoret hör till en annan medlemsstat än den som det ursprungligen angivna kontoret hör till, ska det nya bestämmelsekontoret i fält I (Kontroll av bestämmelsekontoret) i exemplar 5 av transiteringsdeklarationen, utöver de vanliga uppgifter som det ska ange, införa följande uppgift:

Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och land) – 99203

16.3

Om transiteringsdeklarationen i fall enligt punkt 16.2 andra stycket är försedd med nedanstående uppgift, ska det nya bestämmelsekontoret behålla varorna under sin kontroll och får inte utan uttryckligt tillstånd från avgångskontoret tillåta att varorna görs tillgängliga för någon annan bestämmelse än den medlemsstat som avgångskontoret hör till:

Utförsel från gemenskapen underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr … – 99204

17.

Kvitto

Ett kvitto får upprättas på det utrymme som finns nedtill på baksidan av exemplar 5 av transiteringsdeklarationen (det administrativa enhetsdokumentet).

18.

Återsändning av exemplar 5

Bestämmelsemedlemsstatens behöriga myndigheter ska utan dröjsmål, dock senast inom åtta dagar från den dag då förfarandet slutfördes, återsända exemplar 5 av transiteringsdeklarationen till avgångsmedlemsstatens tullmyndigheter. När ett transiteringsföljedokument används och uppvisas ska ett exemplar av detta återsändas på samma villkor som exemplar 5.

19.

Underrättelse till den huvudansvarige och alternativa bevis för förfarandets slutförande

Om exemplar 5 av transiteringsdeklarationen inte återsänts till avgångsmedlemsstatens tullmyndigheter inom en månad efter tidsfristen för anmälan av varorna till bestämmelsekontoret, ska dessa myndigheter underrätta den huvudansvarige därom och uppmana denne att bevisa att förfarandet har slutförts.

20.

Efterlysningsförfarande

20.1

Om det för avgångsmedlemsstatens tullmyndigheter inte inom två månader efter tidsfristen för anmälan av varorna till bestämmelsekontoret har bevisats att förfarandet har slutförts, ska dessa myndigheter omedelbart inleda ett efterlysningsförfarande för att inhämta de uppgifter som behövs för att avsluta förfarandet eller, om detta inte är möjligt, för att fastställa

om en tullskuld har uppkommit,

vem som är gäldenär, och

vilka tullmyndigheter som är behöriga för uppbörd.

20.2

Om tullmyndigheterna i ett tidigare skede underrättas om att transiteringsförfarandet inte har slutförts, eller om de misstänker att det inte har slutförts, ska de inleda efterlysningsförfarandet omedelbart.

20.3

Ett efterlysningsförfarande ska också inledas om det i efterhand visar sig att beviset för att förfarandet för transitering har slutförts är förfalskat, och ett efterlysningsförfarande är nödvändigt för att målen i punkt 20.1 ska kunna nås.

21.

Säkerhet – Referensbelopp

21.1

Vid tillämpningen av artikel 379.1 ska den huvudansvarige för varje transitering beräkna den skuld som kan uppkomma och se till att de belopp som står på spel med hänsyn till icke-slutförda transiteringar inte överstiger referensbeloppet.

21.2

Den huvudansvarige ska underrätta garantikontoret om referensbeloppet visar sig vara otillräckligt för att täcka dennes transiteringar enligt förfarandet för gemenskapstransitering.

22.

Intyg om samlad säkerhet och intyg om befrielse från ställande av säkerhet

På grundval av ett tillstånd enligt artikel 372.1 a ska det intyg om samlad säkerhet eller om befrielse från ställande av säkerhet som utfärdats av tullmyndigheterna uppvisas för avgångskontoret. Transiteringsdeklarationen ska innehålla uppgifter om intyget.

23.

Särskilda lastspecifikationer

23.1

Tullmyndigheterna kan ge en huvudansvarig som uppfyller de allmänna villkoren i artikel 373 tillstånd att som lastspecifikationer använda förteckningar som inte överensstämmer med alla de villkor som anges i bilagorna 44a, 44b och 45.

Tillstånd att använda sådana förteckningar får ges endast om

de upprättas av företag vars bokföring är baserad på ett integrerat elektroniskt eller automatiskt databehandlingssystem,

de utformas och fylls i på ett sådant sätt att tullmyndigheterna utan svårighet kan använda sig av dem,

de för varje varupost innehåller de uppgifter som krävs enligt bilaga 44a.

23.2

Tillstånd får även ges att som lastspecifikationer enligt punkt 23.1 använda beskrivande förteckningar som upprättas för att fullgöra avsändnings- eller exportformaliteter, även om förteckningarna upprättas av företag vars bokföring inte är baserad på ett integrerat elektroniskt eller automatiskt databehandlingssystem.

23.3

Företag vars bokföring är baserad på ett integrerat elektroniskt eller automatiskt databehandlingssystem och som redan fått tillstånd att använda förteckningar av särskild modell med stöd av punkt 23.1 och 23.2 får, om företagens datorprogram gör denna lättnad nödvändig, ges tillstånd att använda sådana förteckningar även för transiteringar enligt förfarandet för gemenskapstransitering som avser ett enda varuslag.

24.

Användning av förseglingar av särskild modell

Den huvudansvarige ska i fält D (Kontroll av avgångskontoret) i transiteringsdeklarationen, vid rubriken för förseglingar, ange förseglingarnas typ, antal och märken.

25.

Befrielse från bindande färdväg

Innehavaren av ett tillstånd som avser befrielse från bindande färdväg ska införa följande uppgift i fält 44 i transiteringsdeklarationen:

Befrielse från bindande färdväg – 99205

26.

Godkänd avsändare – Bestyrkande i förväg och formaliteter vid avgång

26.1

Vid tillämpning av punkterna 4 och 6 i denna bilaga ska det i tillståndet anges att fält C (Avgångskontor) i transiteringsdeklarationerna ska

stämplas i förväg med avgångskontorets stämpel och undertecknas av en tjänsteman på det kontoret, eller

av den godkände avsändaren förses med ett avtryck av en av de behöriga myndigheterna godkänd särskild metallstämpel som överensstämmer med förlagan i bilaga 62. Avtrycket av denna stämpel får förtryckas på formulären om tryckningen utförs av ett för detta ändamål godkänt tryckeri.

Den godkände avsändaren ska fylla i dagen för avsändningen av varorna i detta fält, och tilldela transiteringsdeklarationen ett nummer i enlighet med de regler som för detta ändamål anges i tillståndet.

26.2

Tullmyndigheterna får föreskriva att formulär med ett särskiljande märke ska användas för identifiering.

27.

Godkänd avsändare – Åtgärder för förvaring av stämplar

27.1

Den godkände avsändaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att särskilda stämplar och formulär som är försedda med ett avtryck av avgångskontorets stämpel eller av en särskild stämpel förvaras säkert.

Den godkände avsändaren ska underrätta tullmyndigheterna om de säkerhetsåtgärder som vidtas i enlighet med föregående stycke.

27.2

Om någon missbrukar formulär som på förhand försetts med ett avtryck av avgångskontorets stämpel eller av en särskild stämpel ska godkända avsändare, utan att det påverkar tillämpningen av straffrättsliga åtgärder, ansvara för att de tullar och andra avgifter som i ett land blivit utkrävbara för varor som transporterats upptagna i de formulären betalas, om de inte kan visa för de tullmyndigheter som godkänt dem att de vidtagit de åtgärder som avses i punkt 27.1.

28.

Godkänd avsändare – Obligatoriska uppgifter i deklarationer

28.1

Den godkände avsändaren ska senast när varorna sänds iväg fylla i transiteringsdeklarationen och i tillämpliga fall ange den i enlighet med artikel 355.2 fastställda bindande färdvägen i fält 44 samt den i enlighet med artikel 356 fastställda tidsfristen för anmälan av varorna till bestämmelsekontoret, de vidtagna identifieringsåtgärderna och följande uppgift i fält D (Kontroll av avgångskontoret):

Godkänd avsändare – 99206

28.2

Om avgångsmedlemsstatens behöriga myndigheter utför kontroll före en sändnings avgång, ska de påteckna fält D (Kontroll av avgångskontoret) i transiteringsdeklarationen.

28.3

Efter det att varorna avsänts, ska exemplar 1 av transiteringsdeklarationen utan dröjsmål sändas till avgångskontoret. Tullmyndigheterna får ange i tillståndet att exemplar 1 ska sändas till tullmyndigheterna i avgångsmedlemsstaten när transiteringsdeklarationen upprättats. Övriga exemplar ska åtfölja varorna i enlighet med punkt 8 i denna bilaga.

29.

Godkänd avsändare – Befrielse från underskrift

29.1

Den godkände avsändaren kan ges tillstånd att inte behöva underteckna sådana transiteringsdeklarationer som är försedda med ett avtryck av en särskild stämpel enligt förlagan i bilaga 62 och som upprättats med hjälp av ett integrerat elektroniskt eller automatiskt databehandlingssystem. Detta tillstånd kan ges under förutsättning att godkända avsändare i förväg har lämnat in en skriftlig förbindelse till tullmyndigheterna där de erkänner sig vara huvudansvariga för alla transiteringar som genomförs på grundval av transiteringsdeklarationer som är försedda med ett avtryck av den särskilda stämpeln.

29.2

De transiteringsdeklarationer som upprättas i enlighet med punkt 29.1 ska vara försedda med följande uppgift i fältet för den huvudansvariges underskrift:

Befrielse från underskrift – 99207

30.

Godkänd mottagare – Skyldigheter

30.1

Godkända mottagare ska, när det gäller varor som ankommer till deras lokaler eller till en i tillståndet angiven plats, utan dröjsmål till bestämmelsekontoret skicka transiteringsföljedokumentet eller exemplar 4 och 5 av den transiteringsdeklaration som åtföljt varorna, med uppgift om ankomstdag, eventuella förseglingars tillstånd samt eventuella oegentligheter.

30.2

Bestämmelsekontoret ska i exemplaren 4 och 5 av transiteringsdeklarationen göra de anteckningar som föreskrivs i punkt 16 i denna bilaga.

31.

Tillfälligt förbud mot att använda samlad säkerhet till nedsatt belopp eller mot att använda samlad säkerhet

De närmare föreskrifter för tillämpning av artikel 381.4 som finns i bilaga 47a ska kompletteras med följande bestämmelser:

31.1

För transiteringar av varor som omfattas av ett beslut om förbud mot användning av samlad säkerhet gäller följande:

Följande uppgift ska, i ett format av minst 100 × 10 mm, införas diagonalt med versaler i röd skrift i alla exemplar av transiteringsdeklarationen:

SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN – 99208

Genom undantag från punkt 18 ska bestämmelsekontoret återsända exemplar 5 av en transiteringsdeklaration som försetts med denna uppgift senast den arbetsdag som följer på den dag då sändningen och de nödvändiga exemplaren av deklarationen anmäldes till respektive uppvisades för det kontoret. Om sändningen mottas av godkända mottagare, i den mening som avses i artikel 406, ska dessa senast den arbetsdag som följer på den dag då sändningen mottogs lämna exemplar 5 till det för dem behöriga bestämmelsekontoret.

31.2

Åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av ett förbud mot att använda samlad säkerhet

Innehavare av ett tillstånd för användning av samlad säkerhet kan, om användning av samlad säkerhet tillfälligt förbjudits för varor som avses i förteckningen i bilaga 44c, på begäran få använda en individuell säkerhet. Följande särskilda villkor ska dock gälla:

Vid tillämpning av reservrutinen får denna individuella säkerhet enbart användas vid det avgångskontor som anges i borgensförbindelsen.

DEL II

FÖRLAGA TILL STÄMPEL

RESERVRUTIN NÄR NCTS INTE FUNGERARINGA DATA TILLGÄNGLIGA I SYSTEMETINLEDD DEN ____________________(Datum/klockslag)

(mått: 26 × 59 mm, röd tryckfärg)”


BILAGA II

I bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93 ska följande avdelning III läggas till:

”AVDELNING III

TABELL ÖVER DE UPPGIFTER PÅ OLIKA SPRÅK SOM ANVÄNDS OCH DERAS KODER

Uppgifter på olika språk

Koder

— BG

Ограничена валидност

— CS

Omezená platnost

— DA

Begrænset gyldighed

— DE

Beschränkte Geltung

— EE

Piiratud kehtivus

— EL

Περιορισμένη ισχύς

— ES

Validez limitada

— FR

Validité limitée

— IT

Validità limitata

— LV

Ierobezots derīgums

— LT

Galiojimas apribotas

— HU

Korlátozott érvényű

— MT

Validità limitata

— NL

Beperkte geldigheid

— PL

Ograniczona ważność

— PT

Validade limitada

— RO

Validitate limitata

— SL

Omejena veljavnost

— SK

Obmedzená platnost'

— FI

Voimassa rajoitetusti

— SV

Begränsad giltighet

— EN

Limited validity

Begränsad giltighet – 99200

— BG

Освободено

— CS

Osvobození

— DA

Fritaget

— DE

Befreiung

— EE

Loobutud

— EL

Απαλλαγή

— ES

Dispensa

— FR

Dispense

— IT

Dispensa

— LV

Derīgs bez zīmoga

— LT

Leista neplombuoti

— HU

Mentesség

— MT

Tneħħija

— NL

Vrijstelling

— PL

Zwolnienie

— PT

Dispensa

— RO

Dispensa

— SL

Opustitev

— SK

Oslobodenie

— FI

Vapautettu

— SV

Befrielse

— EN

Waiver

Befrielse – 99201

— BG

Алтернативно доказателство

— CS

Alternativní důkaz

— DA

Alternativt bevis

— DE

Alternativnachweis

— EE

Alternatiivsed tõendid

— EL

Εναλλακτική απόδειξη

— ES

Prueba alternativa

— FR

Preuve alternative

— IT

Prova alternativa

— LV

Alternatīvs pierādījums

— LT

Alternatyvusis įrodymas

— HU

Alternatív igazolás

— MT

Prova alternattiva

— NL

Alternatief bewijs

— PL

Alternatywny dowód

— PT

Prova alternativa

— RO

Proba alternativa

— SL

Alternativno dokazilo

— SK

Alternatívny dôkaz

— FI

Vaihtoehtoinen todiste

— SV

Alternativt bevis

— EN

Alternative proof

Alternativt bevis – 99202

— BG

Различия: митническо учреждение, където стоките са представени …… (наименование и страна)

— CS

Nesrovnalosti: úrad, kterému bylo zbozí predlozeno …… (název a zeme)

— DA

Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …… (navn og land)

— DE

Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …… (Name und Land)

— EE

Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati …….(nimi ja riik)

— EL

Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …… (Όνομα και χώρα)

— ES

Diferencias: mercancías presentadas en la oficina …… (nombre y país)

— FR

Différences: marchandises présentées au bureau …… (nom et pays)

— IT

Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …… (nome e paese)

— LV

Atsķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas …… (nosaukums un valsts)

— LT

Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės …… (pavadinimas ir valstybė)

— HU

Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént …… (név és ország)

— MT

Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati …… (isem u pajjiż)

— NL

Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …… (naam en land)

— PL

Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar …… (nazwa i kraj)

— PT

Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia …… (nome e país)

— RO

Diferenţe: marfuri prezentate la biroul vamal …… (nume şi ţara)

— SL

Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predlozeno …… (naziv in drzava)

— SK

Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný …… (názov a krajina).

— FI

Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi ja maa)

— SV

Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och land)

— EN

Differences: office where goods were presented …… (name and country)

Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och land) – 99203

— BG

Излизането от …………… подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,

— CS

Výstup ze …………… podléhá omezením nebo dávkám podle narízení/smernice/rozhodnutí c …

— DA

Udpassage fra …………… undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. …

— DE

Ausgang aus ……………- gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.

— EE

… territooriumilt väljumine on aluseks piirangutele ja maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr …

— EL

Η έξοδος από …………… υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. …

— ES

Salida de …………… sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no …

— FR

Sortie de …………… soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no …

— IT

Uscita dalla …………… soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. …

— LV

Izvesana no …………… piemērojot ierobezojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu No …,

— LT

Isvezimui is …………… taikomi apribojimai arba mokesciai, nustatytiReglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr.…,

— HU

A kilépés …………… területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

— MT

Ħruġ mill-…………… suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru …

— NL

Bij uitgang uit de …………… zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.

— PL

Wyprowadzenie z …………… podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …

— PT

Saída da …………… sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.o

— RO

Ieşire din …………… supusa restricţiilor sau impozitelor prin Regulamentul/Directiva/Decizia nr …

— SL

Iznos iz …………… zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odlocbe st. …

— SK

Výstup z ……………podlieha obmedzeniam alebo platbám podla nariadenia/smernice/rozhodnutia c ….

— FI

…………… vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja

— SV

Utförsel från …………… underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr …

— EN

Exit from …………… subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No …

Utförsel från … underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr … – 99204

— BG

Освободено от задължителен маршрут

— CS

Osvobození od stanovené trasy

— DA

Fritaget for bindende transportrute

— DE

Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute

— EE

Ettenähtud marsruudist loobutud

— EL

Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής

— ES

Dispensa de itinerario obligatorio

— FR

Dispense d'itinéraire contraignant

— IT

Dispensa dall'itinerario vincolante

— LV

Atļauts novirzīties no noteiktā marsruta

— LT

Leista nenustatyti marsruto

— HU

Előírt útvonal alól mentesítve

— MT

Tneħħija ta` l-itinerarju preskitt

— NL

Geen verplichte route

— PL

Zwolniony z wiążącej trasy przewozu

— PT

Dispensa de itinerário vinculativo

— RO

Dispensa de la itinerarul obligatoriu

— SL

Opustitev predpisane poti

— SK

Oslobodenie od predpísanej trasy

— FI

Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta

— SV

Befrielse från bindande färdväg

— EN

Prescribed itinerary waived

Befrielse från bindande färdväg – 99205

— BG

Одобрен изпращач

— CS

Schválený odesílatel

— DA

Godkendt afsender

— DE

Zugelassener Versender

— EE

Volitatud kaubasaatja

— EL

Εγκεκριμένος αποστολέας

— ES

Expedidor autorizado

— FR

Expéditeur agréé

— IT

Speditore autorizzato

— LV

Atzītais nosūtītājs

— LT

Įgaliotas siuntėjas

— HU

Engedélyezett feladó

— MT

Awtorizzat li jibgħat

— NL

Toegelaten afzender

— PL

Upoważniony nadawca

— PT

Expedidor autorizado

— RO

Expeditor agreat

— SL

Pooblasceni posiljatelj

— SK

Schválený odosielatel

— FI

Valtuutettu lähettäjä

— SV

Godkänd avsändare

— EN

Authorised consignor

Godkänd avsändare – 99206

— BG

Освободен от подпис

— CS

Podpis se nevyzaduje

— DA

Fritaget for underskrift

— DE

Freistellung von der Unterschriftsleistung

— EE

Allkirjanõudest loobutud

— EL

Δεν απαιτείται υπογραφή

— ES

Dispensa de firma

— FR

Dispense de signature

— IT

Dispensa dalla firma

— LV

Derīgs bez paraksta

— LT

Leista nepasirasyti

— HU

Aláírás alól mentesítve

— MT

Firma mhux meħtieġa

— NL

Van ondertekening vrijgesteld

— PL

Zwolniony ze składania podpisu

— PT

Dispensada a assinatura

— RO

Dispensa de semnatura

— SL

Opustitev podpisa

— SK

Oslobodenie od podpisu

— FI

Vapautettu allekirjoituksesta

— SV

Befrielse från underskrift

— EN

Signature waived

Befrielse från underskrift – 99207

— BG

ЗАБРАНEНО ОБЩО ОБEЗПEЧEНИE

— CS

ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY

— DA

FORBUD MOD SAMLET KAUTION

— DE

GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

— EE

ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

— EL

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

— ES

GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

— FR

GARANTIE GLOBALE INTERDITE

— IT

GARANZIA GLOBALE VIETATA

— LV

VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

— LT

NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UZDRAUSTA

— HU

ÖSSZKEZESSÉG TILOS

— MT

MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

— NL

DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

— PL

ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ

— PT

GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

— RO

GARANŢIA GLOBALA INTERZISA

— SL

PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE

— SK

ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

— FI

YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

— SV

SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

— EN

COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED.

SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN – 99208

— BG

ИЗПОЛЗВАНE БEЗ ОГРАНИЧEНИЯ

— CS

NEOMEZENÉ POUZITÍ

— DA

UBEGRÆNSET ANVENDELSE

— DE

UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

— EE

PIIRAMATU KASUTAMINE

— ΕL

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

— ES

UTILIZACIÓN NO LIMITADA

— FR

UTILISATION NON LIMITÉE

— IT

UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

— LV

NEIEROBEZOTS IZMANTOJUMS

— LT

NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS

— HU

KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

— MT

UŻU MHUX RISTRETT

— NL

GEBRUIK ONBEPERKT

— PL

NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

— PT

UTILIZAÇÃO ILIMITADA

— RO

UTILIZARE NELIMITATA

— SL

NEOMEJENA UPORABA

— SK

NEOBMEDZENÉ POUZITIE

— FI

KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

— SV

OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

— EN

UNRESTRICTED USE

OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING – 99209

— BG

Разни

— CS

Různí

— DA

Diverse

— DE

Verschiedene

— EE

Erinevad

— EL

Διάφορα

— ES

Varios

— FR

Divers

— IT

Vari

— LV

Dazādi

— LT

Įvairūs

— HU

Többféle

— MT

Diversi

— NL

Diverse

— PL

Różne

— PT

Diversos

— RO

Diverşi

— SL

Razno

— SK

Rôzne

— FI

Useita

— SV

Flera

— EN

Various

Flera – 99211

— BG

Насипно

— CS

Volne lozeno

— DA

Bulk

— DE

Lose

— EE

Pakendamata

— EL

Χύμα

— ES

A granel

— FR

Vrac

— IT

Alla rinfusa

— LV

Berams

— LT

Nesupakuota

— HU

Ömlesztett

— MT

Bil-kwantitá

— NL

Los gestort

— PL

Luzem

— PT

A granel

— RO

Vrac

— SL

Razsuto

— SK

Volne

— FI

Irtotavaraa

— SV

Bulk

— EN

Bulk

Bulk – 99212

— BG

Изпращач

— CS

Odesílatel

— DA

Afsender

— DE

Versender

— EE

Saatja

— EL

Αποστολέας

— ES

Expedidor

— FR

Expéditeur

— IT

Speditore

— LV

Nosūtītājs

— LT

Siuntėjas

— HU

Feladó

— MT

Min jikkonsenja

— NL

Afzender

— PL

Nadawca

— PT

Expedidor

— RO

Expeditor

— SL

Posiljatelj

— SK

Odosielatel

— FI

Lähettäjä

— SV

Avsändare

— EN

Consignor”

Avsändare – 99213


BILAGA III

”BILAGA 44c

VAROR SOM MEDFÖR ÖKADE RISKER FÖR BEDRÄGERI

(som det hänvisas till i artikel 340a)

1

2

3

4

5

HS-nummer

Varuslag

Minimikvantiteter

Kod för känsliga varor (1)

Minimisats för individuell säkerhet

0207 12

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0105, av höns av arten Gallus domesticus, frysta

3 000 kg

 

0207 14

 

 

 

 

1701 11

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form

7 000 kg

 

1701 12

 

 

 

1701 91

 

 

 

1701 99

 

 

 

2208 20

Sprit, likör och andra spritdrycker

5 hl

 

2 500 euro/hl ren alkohol

2208 30

 

 

 

 

2208 40

 

 

 

 

2208 50

 

 

 

 

2208 60

 

 

 

 

2208 70

 

 

 

 

ex ex 2208 90

 

 

1

 

2402 20

Cigaretter innehållande tobak

35 000 st

 

120 euro/1 000 st

2403 10

Röktobak, även innehållande tobaksersättning (oavsett mängden)

35 kg

 


(1)  Om de transiteringsuppgifter som utbyts med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik och HS-numret inte är tillräckliga för att entydigt identifiera de varor som avses i kolumn 2, ska både den kod för känsliga varor som anges i kolumn 4 och HS-numret enligt kolumn 1 användas.”


BILAGA IV

”KAPITEL II

Förklarande anmärkningar till och uppgifter (data) i transiteringsföljedokumentet

Det papper som används för transiteringsföljedokumentet kan vara grönt.

Transiteringsföljedokumentet ska skrivas ut på grundval av uppgifterna i transiteringsdeklarationen, som vid behov ändras av den huvudansvarige och/eller kontrolleras av avgångskontoret, och som kompletteras med följande uppgifter:

1.

MRN (Movement Reference Number, transiteringsreferensnummer)

Uppgiften ska anges i alfanumerisk form med 18 tecken enligt följande:

Fält

Innehåll

Typ av fält

Exempel

1

De två sista siffrorna för det år transiteringsdeklarationen formellt godtas (ÅÅ)

Numerisk 2

97

2

Landkoden för det land där transiteringen inleds (ISO alfa 2-landkod)

Alfabetisk 2

IT

3

Unikt identifieringsnummer för transiteringen, per år och land

Alfanumerisk 13

9876AB8890123

4

Kontrollsiffra

Alfanumerisk 1

5

Fält 1 och 2 ska fyllas i enligt ovan.

I fält 3 ska ett identifieringsnummer för transiteringen fyllas i. De nationella förvaltningarna avgör hur detta fält ska användas, men varje transitering som behandlas under ett visst år i ett visst land måste ha ett unikt nummer.

Nationella förvaltningar som vill införliva tullmyndigheternas kontorsreferensnummer i transiteringsreferensnumret (MRN) får använda upp till de första sex tecknen i detta fält för att ange kontorens nationella nummer.

I fält 4 ska ett värde som är en kontrollsiffra för hela transiteringsreferensnumret fyllas i. Detta gör det möjligt att upptäcka fel när hela transiteringsreferensnumret matas in.

Transiteringsreferensnumret ska även anges med streckkod enligt standard ’kod 128’ med teckenuppsättning ’B’.

2.

Fält 3:

I första delfältet ska ordningsnumret för det blad som skrivs ut anges.

I andra delfältet ska det totala antal blad (inklusive varupostförteckningsblad) som skrivs ut anges.

Fältet ska inte användas när transiteringen gäller en enda varupost.

3.

I utrymmet till höger om fält 8:

Namn på och adress till det tullkontor till vilket returexemplaret av transiteringsföljedokumentet ska återsändas, när reservrutinen används.

4.

Fält C:

Avgångskontorets namn.

Avgångskontorets referensnummer.

Datum för godtagande av transiteringsdeklarationen.

I förekommande fall, godkänd avsändares namn och tillståndsnummer.

5.

Fält D:

Kontrollresultat.

Anbringade förseglingar eller uppgiften ’- -’ som identifierar ’Befrielse – 99201’

I förekommande fall, uppgiften ’Bindande färdväg’.

Transiteringsföljedokumentet får inte ändras, och inga tillägg till eller strykningar i det ska göras, såvida inte annat anges i denna förordning.

6.

Formaliteter under transporten

Under tiden från det att varorna lämnar avgångskontoret till dess att de ankommer till bestämmelsekontoret kan vissa uppgifter behöva läggas till på det transiteringsföljedokument som åtföljer varorna. Dessa uppgifter rör händelser under transporten och ska läggas till på dokumentet av den ansvarige fraktföraren för det transportmedel där varorna är lastade under transporten, i takt med att händelserna äger rum. Uppgifterna får anges för hand om de är läsliga och i så fall med bläck och tryckbokstäver.

Fraktföraren får lasta om varorna först efter att ha fått tillstånd från tullmyndigheterna i det land där omlastningen ska äga rum.

Om dessa myndigheter anser att transiteringen enligt förfarandet för gemenskapstransitering kan fortsätta som vanligt ska de, efter att de vidtagit eventuellt nödvändiga åtgärder, påteckna transiteringsföljedokumentet.

Tullmyndigheterna vid transitkontoret eller bestämmelsekontoret, alltefter omständigheterna, ska föra in de uppgifter som lagts till på transiteringsföljedokumentet i systemet. Den godkände mottagaren kan också föra in uppgifterna i systemet.

Det rör sig om följande händelser och fält:

Omlastning: Använd fält 55.

Fält 55: Omlastning

Fraktföraren ska fylla i de tre första raderna i detta fält, om varorna under transiteringen omlastas från ett transportmedel till ett annat eller från en container till en annan.

När varor transporteras i containrar som ska befordras med vägfordon får tullmyndigheterna dock tillåta den huvudansvarige att inte fylla i fält 18, om uppgifterna om transportmedlets identitet och nationalitet på grund av den logistiska situationen vid avgångsplatsen inte kan anges när transiteringsdeklarationen upprättas och om tullmyndigheterna kan se till att de nödvändiga uppgifterna om transportmedlet kommer att fyllas i senare i fält 55.

Övriga händelser: Använd fält 56.

Fält 56: Övriga händelser under transporten

Fältet ska fyllas i enligt de skyldigheter som gäller för transitering.

Om varorna lastats på en påhängsvagn och enbart dragfordonet byts ut under transporten (utan att varorna hanteras eller omlastas), ska dessutom det nya dragfordonets registreringsnummer och nationalitet anges i detta fält. I dessa fall behövs ingen påteckning av de behöriga myndigheterna.”


BILAGA V

I bilaga 45b till förordning (EEG) nr 2454/93 ska kapitel II ersättas med följande:

”KAPITEL II

Förklarande anmärkningar till och uppgifter (data) i varupostförteckningen

När en transitering avser mer än en varupost, ska blad A av varupostförteckningen skrivas ut av datorsystemet och bifogas transiteringsföljedokumentet.

Varupostförteckningens fält kan utvidgas vertikalt.

Uppgifterna ska skrivas ut enligt följande:

1.

I identifieringsfältet (övre vänstra hörnet):

a)

Varupostförteckning.

b)

Ordningsnumret för det blad det gäller och det totala antalet blad (inklusive transiteringsföljedokumentet).

2.

AvgTk: avgångskontorets namn.

3.

Datum: datum för godtagande av transiteringsdeklarationen.

4.

MRN: transiteringsreferensnummer, i enlighet med bilaga 45a.

5.

Uppgifterna i de olika fälten för respektive varupost ska skrivas ut enligt följande:

a)

Varupost nr: ordningsnumret för varuposten.

b)

Förfarande: detta fält ska inte användas om alla varor som omfattas av deklarationen har samma status.

c)

Om sändningen är blandad, ska varupostens faktiska status (T1, T2 eller T2F) anges.”


BILAGA VI

”FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR TILL ANSÖKNINGSFORMULÄR FÖR FÖRENKLADE FÖRFARANDEN

AVDELNING I

Uppgifter som ska anges i ansökningsformulärets olika fält

Allmän anmärkning:

Vid behov kan de begärda uppgifterna anges i en separat bilaga till ansökningsformuläret, med hänvisning till respektive fält i det berörda formuläret.

Medlemsstaterna får begära ytterligare upplysningar.

1.

Ange den sökandes fullständiga namn och adress. Den sökande är den person till vilken tillståndet ska utfärdas.

1.a

Ange TIN-nummer (Trader Identification Number).

1.b

Ange vid behov ett internt referensnummer för att hänvisa till denna ansökan i tillståndet.

1.c

Ange relevanta kontaktuppgifter (kontaktperson, adress, telefon- och faxnummer, e-postadress).

1.d

Ange om deklarationen inges i eget namn eller i egenskap av ombud genom ett kryss i tillämplig ruta.

2.

Ange vilken typ av förenklat förfarande (lokal klarering och/eller förenklad deklaration) och vilket tullförfarande (import och/eller export) ansökan gäller genom ett kryss i tillämplig ruta.

2.a och 2.b:

När det gäller förfarandet för aktiv förädling, ange ’1’ för suspensionssystemet och ’2’ för restitutionssystemet.

När det gäller återexport kommer ansökan att gälla förenklade förfaranden i de fall en tulldeklaration krävs.

3.

Ange en av följande koder:

1.

Första ansökan om ett tillstånd som inte är ett enhetstillstånd.

2.

Ansökan om ändrat eller förnyat tillstånd (ange även det berörda tillståndets nummer).

3.

Första ansökan om ett enhetstillstånd.

4.a

Ange om status som godkänd ekonomisk aktör föreligger: Om ’JA’, ange certifikatnummer.

4.b

Ange typ av, referens till och eventuell sista giltighetsdag för det/de tillstånd som det/de förenklade förfarandena kommer att användas för. Om ansökan om tillstånd lämnats nyligen, ange typ av ansökt/ansökta tillstånd och dagen för ansökan.

I fråga om typ av tillstånd ange en av följande koder:

Kod

Förfarande för vilket tillstånd beviljats

1

Tullagerförfarandet

2

Aktiv förädling

3

Tillfällig införsel

4

Användning för särskilda ändamål

5

Bearbetning under tullkontroll

6

Passiv förädling

5.

Uppgifter om huvudräkenskaper:

Affärs- eller skattebokföringsmaterial eller övrigt bokföringsmaterial.

5.a

Ange den fullständiga adressen till den plats där huvudräkenskaperna hålls.

5.b

Ange typ av räkenskaper (elektroniskt baserade eller pappersbaserade och typ av system och programvara som används).

6.

Ange det antal kompletterande formulär som åtföljer denna ansökan.

AVDELNING II

Uppgifter som ska anges i de olika fälten i de kompletterande formulären för

import och export

7.

Uppgifter om bokföring (tullrelaterade räkenskaper).

7.a

Ange den fullständiga adressen till den plats där bokföringen hålls.

7.b

Ange typ av bokföring (elektroniskt baserad eller pappersbaserad och typ av system och programvara som används).

7.c

Ange i tillämpliga fall andra relevanta uppgifter om bokföringen.

8.

Uppgifter om typ av varor och transaktioner.

8.a

Ange i tillämpliga fall KN-nummer, i annat fall åtminstone kapitel i KN och varubeskrivning.

8.b–e

Ange uppgifter månadsvis.

8.f

Vid import kan sökande ange att de vill använda den växelkurs som är giltig på deklarationsperiodens första dag, i enlighet med artikel 172.

Om detta önskas, ange ett kryss i rutan.

9.

Ange koder för berörda tullförfaranden i enlighet med bilaga 38 (t.ex. kod 40 för övergång till fri omsättning och fri konsumtion).

10.

Uppgifter om godkända förvaringsplatser för varorna och behörigt tullkontor.

10.a

Vid det lokala klareringsförfarandet, ange med hjälp av ISO alfa 2-landkoden den deltagande medlemsstat där förvaringsplatsen för varorna enligt fält 10.b är belägen.

10.b

Vid det lokala klareringsförfarandet, ange den fullständiga adressen till förvaringsplatsen för varorna.

10.c

Ange det fullständiga namnet på, den fullständiga adressen till och kontaktuppgifter för det lokala tullkontor som är behörigt för förvaringsplatsen för varorna enligt fält 10.b.

11.

Ange det fullständiga namnet på, den fullständiga adressen till och kontaktuppgifter för de tullkontor där den förenklade deklarationen ska inges.

12.

Ange, i tillämpliga fall, relevanta uppgifter om de företag som inkluderats i enhetstillståndet och som agerar för enhetstillståndshavarens räkning.

12.a

Ange deltagande medlemsstat med hjälp av ISO alfa 2-landkoden.

12.b

Ange det fullständiga namnet på och den fullständiga adressen till det företag som agerar för enhetstillståndshavarens räkning i den medlemsstat som anges i fält 12.a.

13.

Ange, i tillämpliga fall, det fullständiga namnet på, den fullständiga adressen till och kontaktuppgifter för övervakningskontoret.

14.

Ange typ av förenklad deklaration genom ett kryss i tillämplig ruta. Vid användning av kommersiella eller andra administrativa dokument måste typen av dokument specificeras.

15.

Ange, i tillämpliga fall, ytterligare uppgifter eller villkor som kan vara relevanta för det berörda förenklade förfarandet, t.ex. förfarandet och tidsfristen för att inge kompletterande deklarationer.

16.

Vid tiden för ansökan om enhetstillstånd

måste den sökande gå med på att utbyta samtliga uppgifter med tullmyndigheterna i vilken medlemsstat som helst samt med kommissionen,

kan den sökande, genom ett kryss i tillämplig ruta, gå med på att icke-konfidentiella uppgifter offentliggörs för allmänheten på Internet.

Icke-konfidentiella uppgifter som är tillgängliga för en bredare allmänhet:

För den bredare allmänheten ska följande uppgifter tillhandahållas (med hänvisning till fältnumret i ansökningsformuläret):

Namn på och adress till innehavaren av enhetstillståndet för förenklade förfaranden (fält 1).

Tillståndets nummer (tilldelat av tullmyndigheten).

Förfarandekod(er) i enlighet med bilaga 38 (fält 9).

Uppgift om huruvida det förenklade förfarandet har beviljats för import eller export (fält 2.a eller 2.b).

ISO alfa 2-landkod för de medlemsstater som är involverade i enlighet med bilaga 38 (fält 10.a).

Namn på och adress till de företag som inkluderats i enhetstillståndet och som agerar för enhetstillståndshavarens räkning (fält 12.b).”