Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32008R1215.pdf

6.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1215/2008

av den 5 december 2008

om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av maltkorn från tredjeländer och om undantag från rådets förordning (EG) nr 1234/2007

(kodifierad version)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 144.1 i förening med artikel 4,

med beaktande av rådets beslut 2006/333/EG av den 20 mars 2006 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen (2) särskilt artikel 2,

med beaktande av rådets beslut 2007/444/EG av den 22 februari 2007 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om avslutande av de förhandlingar som inletts i enlighet med artikel XXIV.6 i GATT (3) särskilt artikel 2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 2377/2002 av den 27 december 2002 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av maltkorn från tredjeländer och om undantag från rådets förordning (EG) nr 1766/92 (4) har ändrats flera gånger (5) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

Efter handelsförhandlingar har gemenskapen ändrat villkoren för import av vanligt vete av medelhög och låg kvalitet och av korn genom att införa importkvoter. När det gäller korn har gemenskapen beslutat att ersätta preferensmarginalsystemet med två tullkvoter: en tullkvot på 50 000 ton för maltkorn och en tullkvot på 300 000 ton för korn. Den här förordningen gäller tullkvoten på 50 000 ton för maltkorn.

(3)

Enligt gemenskapens internationella åtaganden måste maltkorn som importeras vara avsett för framställning av öl som lagras i behållare som innehåller bokträ. Det är i detta sammanhang lämpligt att anta bestämmelser om kvalitetskriterier för korn och krav på bearbetningen liknande dem som föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 1234/2001 av den 22 juni 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 822/2001 och om partiell återbetalning av de importtullar som uttagits på kvoter av maltkorn (6).

(4)

Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (7) gäller för importlicenser för tullkvotperioder som inleds från och med den 1 januari 2007.

(5)

Förordning (EG) nr 1301/2006 gäller utan att det påverkar eventuella tilläggsvillkor eller undantag som kan följa av denna förordning.

(6)

För att importen av korn som omfattas av denna tullkvot ska skötas rätt och inte ske i spekulativt syfte bör importlicenser utfärdas för denna import.

(7)

För att säkra en god förvaltning av denna kvot är det lämpligt att utfärda föreskrifter om tidsfrister för inlämnande av ansökningar om licens liksom om de uppgifter som ska ingå i ansökan och i licenserna.

(8)

För att ta hänsyn till leveransvillkoren bör det finnas möjlighet att göra undantag när det gäller licensernas giltighetstid.

(9)

Med hänsyn till att det är nödvändigt att ha en hög nivå på säkerheten för att säkra en god förvaltning av kvoten och att denna säkerhet måste kvarstå under hela bearbetningsperioden, är det lämpligt att undanta de importörer vilkas sändningar av maltkorn åtföljs av ett intyg om överensstämmelse som godkänts av Amerikas förenta staters regering i enlighet med det förfarande för administrativt samarbete som anges i artiklarna 63, 64 och 65 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (8).

(10)

För att få en god förvaltning av denna kvot är det nödvändigt att den säkerhet som ska ställas för importlicenserna fastställs på en relativt hög nivå, genom undantag från artikel 12 i kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (9).

(11)

Det är viktigt med ett snabbt och ömsesidigt informationsutbyte mellan kommissionen och medlemsstaterna om vilka kvantiteter som omfattas av ansökningar och vilka kvantiteter som importeras.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artikel 135 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska importtullen för maltkorn med KN-nummer 1003 00 fastställas inom ramen för den kvot som öppnas genom den här förordningen.

För de produkter som avses i den här förordningen och som importeras utöver den kvantitet som anges i artikel 2 i den här förordningen, ska artikel 135 i förordning (EG) nr 1234/2007 gälla.

Artikel 2

1.   En tullkvot på 50 000 ton ska öppnas för import av maltkorn med KN-nummer 1003 00 avsett för framställning av öl som lagras i behållare av bokträ den första januari varje år. Tullkvoten ska ha löpnummer 09.4061.

2.   Importtullen inom tullkvoten ska fastställas till 8 euro per ton.

3.   Kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 (10) och förordningarna (EG) nr 1342/2003 och (EG) nr 1301/2006 ska tillämpas om inte något annat anges i den här förordningen.

Artikel 3

I denna förordning avses med

a)   skadade kärnor: kärnor av korn, annan spannmål eller av flyghavre, som uppvisar skador inklusive försämrad kvalitet på grund av sjukdomar, frost, värme, insekts- eller svampangrepp, oväder och alla andra materiella skador,

b)   korn av sund och marknadsmässig kvalitet: hela kornkärnor eller bitar av kornkärnor som inte är skadade kärnor enligt definitionen i a, med undantag av dem som skadats av frost eller svampangrepp.

Artikel 4

1.   Tillträde till denna tullkvot ska beviljas om det importerade kornet uppfyller följande kriterier:

a)

Rymdvikt: 60,5 kg/hl eller mer.

b)

Skadade kärnor: 1 % eller mindre.

c)

Vattenhalt: 13,5 % eller mindre.

d)

Korn av sund och marknadsmässig kvalitet: 96 % eller mer.

2.   De kvalitetskriterier som anges i punkt 1 ska styrkas med hjälp av

a)

ett intyg från en analys som på importörens begäran gjorts av det tullkontor där sändningen övergår till fri omsättning, eller

b)

ett intyg om överensstämmelse för det importerade kornet som utfärdats av ett statligt organ i ursprungslandet och som erkänns av kommissionen.

Artikel 5

1.   Tillträde till denna tullkvot ska beviljas om följande villkor är uppfyllda:

a)

Det importerade kornet ska ha bearbetats till malt inom sex månader räknat från dagen för övergång till fri omsättning.

b)

Det på detta sätt framställda maltet ska ha bearbetats till öl som lagras i behållare som innehåller bokträ inom högst 150 dagar räknat från dagen då kornet bearbetades till malt.

2.   Ansökan om importlicens inom denna tullkvot godtas endast om följande bifogas:

a)

Det eller de intyg som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006.

b)

Bevis på att sökanden till behörigt organ i den medlemsstat där varorna övergår till fri omsättning har ställt en säkerhet på 85 euro per ton. Om sändningar av maltkorn åtföljs av ett intyg om överensstämmelse utfärdat av Federal Grain Inspection Service (den federala inspektionstjänsten för spannmål, nedan kallad FGIS) i enlighet med artikel 7, ska säkerheten minskas till 10 euro per ton.

c)

Ett skriftligt åtagande från sökanden om att allt importerat gods inom sex månader räknat från och med dagen för godkännande av övergången till fri omsättning ska bearbetas till malt avsett att, inom 150 dagar räknat från dagen för bearbetningen till malt, användas vid framställning av öl som lagras i behållare som innehåller bokträ. Den sökande ska ange platsen för bearbetning antingen genom att uppge ett bearbetningsföretag och en medlemsstat eller högst fem bearbetningsanläggningar. Innan godset sänds för bearbetning ska kontrollexemplar T5 utfärdas av tullkontoret i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93. De uppgifter som krävs enligt första meningen i denna punkt c samt namn och plats för bearbetningsanläggningen ska anges i fält 104 på kontrollexemplar T5.

3.   Bearbetningen av importerat korn till malt ska anses ha skett då maltkornet har genomgått stöpning. Dessutom ska behörig myndighet kontrollera att maltet inom 150 dagar bearbetas till öl som lagras i behållare som innehåller bokträ.

Artikel 6

1.   Den säkerhet som avses i artikel 5.2 b ska frisläppas om följande villkor uppfylls:

a)

Kornets kvalitet, fastställd genom intyg om överensstämmelse eller analysintyg, uppfyller de kriterier som anges i artikel 4.1.

b)

Den som söker licens visar upp bevis på den specifika slutanvändningen enligt artikel 5.1 enligt vilket denna användning verkligen ägt rum inom den frist som föreskrivs i det skriftliga åtagandet enligt artikel 5.2 c. Detta bevis, eventuellt i form av kontrollexemplar T5, ska, på ett sätt som godtas av de behöriga myndigheterna i den importerande medlemsstaten, visa att alla importerade kvantiteter har bearbetats till den produkt som avses i artikel 5.2 c.

2.   Om de kvalitetskriterier och/eller villkor för bearbetning som anges i artiklarna 4 och 5 i den här förordningen inte uppfylls, ska säkerheten för importlicensen enligt artikel 12 a i förordning (EG) nr 1342/2003 och den ytterligare säkerheten enligt artikel 5.2 b i denna förordning vara förverkade.

Artikel 7

En förlaga till de intyg som ska utfärdas av FGIS återfinns i bilaga I. Intyg som utfärdas av FGIS för maltkorn som är avsett att användas för framställning av öl som lagras i behållare som innehåller bokträ ska vara officiellt erkända av kommissionen inom det förfarande för administrativt samarbete som anges i artiklarna 63, 64 och 65 i förordning (EEG) nr 2454/93. Om de analytiska parametrar som anges i det intyg om överensstämmelse som är utfärdat av FGIS visar överensstämmelse med de kvalitetskriterier för maltkorn som fastställs i artikel 4 i den här förordningen, ska prov tas på minst 3 % av de sändningar som anländer till varje införselplats under regleringsåret. Reproduktioner av den stämpel som är godkänd av Amerikas förenta staters regering ska offentliggöras i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 8

1.   Genom undantag från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006 får den sökande endast lämna in en licensansökan per månad. Om en och samma sökande lämnar in mer än en ansökan ska ingen av dem godtas, och de säkerheter som ställts i samband med inlämningen av ansökan ska förverkas av den berörda medlemsstaten.

Ansökningarna om importlicens ska lämnas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna senast kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) den andra fredagen i varje månad.

2.   I varje licensansökan ska kvantiteten anges, i kilogram utan decimaler.

3.   Senast kl. 18.00 (lokal tid Bryssel) på måndagen efter veckan för inlämnandet av licensansökningar ska de behöriga myndigheterna på elektronisk väg skicka ett meddelande till kommissionen med uppgifter om begärd kvantitet för varje ansökan (ett meddelande med texten ”inga” ska skickas om det inte har inkommit några ansökningar).

4.   Licenserna ska utfärdas den fjärde arbetsdagen efter sista dagen för det meddelande som avses i punkt 3.

Den dag då importlicenserna utfärdas ska medlemsstaterna på elektronisk väg till kommissionen lämna de uppgifter som anges i artikel 11.1 b i förordning (EG) nr 1301/2006 avseende de totala kvantiteter som importlicenser utfärdats för.

Artikel 9

Importlicenserna ska vara giltiga under en period på 60 dagar efter den dag då de utfärdas. Licensens giltighetstid ska räknas från och med dagen för det faktiska utfärdandet, i enlighet med artikel 22.2 i förordning (EG) nr 376/2008.

Artikel 10

I fält 20 i importlicensansökan och själva licensen ska namnet på den bearbetade produkt anges som ska framställas av spannmålen i fråga.

Artikel 11

Förordning (EG) nr 2377/2002 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 12

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 december 2008.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 124, 11.5.2006, s. 13.

(3)  EUT L 169, 29.6.2007, s. 53.

(4)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 95.

(5)  Se bilaga II.

(6)  EGT L 168, 23.6.2001, s. 12.

(7)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(8)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(9)  EUT L 189, 29.7.2003, s. 12.

(10)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.


BILAGA I

Förlaga till intyg om överensstämmelse godkänt av Amerikas förenta staters regering för maltkorn som är avsett att användas för framställning av öl som lagras i behållare som innehåller bokträ


BILAGA II

Upphävd förordning och en förteckning över dess efterföljande ändringar

Kommissionens förordning (EG) nr 2377/2002

(EGT L 358, 31.12.2002, s. 95)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 159/2003

(EGT L 25, 30.1.2003, s. 37)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 626/2003

(EUT L 90, 8.4.2003, s. 32)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1112/2003

(EUT L 158, 27.6.2003, s. 23)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 777/2004

(EUT L 123, 27.4.2004, s. 50)

Endast artikel 13

Kommissionens förordning (EG) nr 2022/2006

(EUT L 384, 29.12.2006, s. 70)

Endast artikel 2

Kommissionens förordning (EG) nr 1456/2007

(EUT L 325, 11.12.2007, s. 76)

Endast artikel 3


BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 2377/2002

Denna förordning

Artiklarna 1 och 2

Artiklarna 1 och 2

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 13

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 14, första stycket

Artikel 12

Artikel 14, andra stycket

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III