Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32008R1247.pdf

13.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/35


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1247/2008

av den 11 december 2008

om undantag från förordningarna (EG) nr 2402/96, (EG) nr 2058/96, (EG) nr 2305/2003, EG) nr 955/2005, (EG) nr 969/2006, (EG) nr 1918/2006, (EG) nr 1964/2006, (EG) nr 1002/2007, 27/2008 och (EG) nr 1067/2008 när det gäller tidpunkter för inlämnande av ansökningar om och utfärdande av importlicenser under 2009 inom ramen för tullkvoterna för sötpotatis, maniokstärkelse, maniok, spannmål, ris och olivolja och om undantag från förordningarna (EG) nr 382/2008, (EG) nr 1518/2003, (EG) nr 596/2004 och (EG) nr 633/2004 när det gäller tidpunkter för utfärdande av exportlicenser under 2009 inom sektorerna för nötkött, griskött, ägg och fjäderfäkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 96/317/EG av den 13 maj 1996 om att godkänna resultaten av konsultationerna med Thailand enligt artikel XXIII i GATT (1),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt GATT artikel XXIV.6 avslutats (2), särskilt artikel 1.1,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (3), särskilt artiklarna 144.1, 148 och 161.3 jämförda med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 2402/96 av den 17 december 1996 om öppnande och förvaltning av vissa årliga tullkvoter för sötpotatis och maniokstärkelse (4) innehåller särbestämmelser för inlämnande av ansökningar om och utfärdande av importlicenser för sötpotatis inom ramen för tullkvoterna med löpnummer 09.4013 och 09.4014 och för maniokstärkelse inom ramen för tullkvoterna med löpnummer 09.4064 och 09.4065.

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 27/2008 av den 15 januari 2008 om öppnande och förvaltning av vissa årliga gemenskapstullkvoter för produkter som omfattas av KN-nummer 0714 10 91, 0714 10 98, 0714 90 11 och 0714 90 19 med ursprung i vissa tredjeländer förutom Thailand (5), innehåller särbestämmelser för inlämnande av ansökningar om och utfärdande av importlicenser för de produkter som förordningen avser och inom ramen för tullkvoterna med löpnummer 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 och 09.4021.

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 1067/2008 av den 30 oktober 2008 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredjeländer och om undantag från rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (6), kommissionens förordning (EG) nr 2305/2003 av den 29 december 2003 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av korn från tredje land (7) och kommissionens förordning (EG) nr 969/2006 av den 29 juni 2006 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av majs från tredjeland (8) innehåller särbestämmelser för inlämnande av ansökningar om och utfärdande av importlicenser för vanligt vete av annan kvalitet än hög inom ramen för tullkvoterna med löpnummer 09.4123, 09.4124 och 09.4125 och för korn inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.4126 och för majs inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.4131.

(4)

Kommissionens förordning (EG) nr 2058/96 av den 28 oktober 1996 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 (9), kommissionens förordning (EG) nr 1964/2006 av den 22 december 2006 om närmare bestämmelser om öppnande och förvaltning av importtullen för ris med ursprung i Bangladesh i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3491/90 (10), kommissionens förordning (EG) nr 1002/2007 av den 29 augusti 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2184/96 om import av ris med ursprung i och som kommer från Egypten (11) och kommissionens förordning (EG) nr 955/2005 av den 23 juni 2005 om öppnande av en kvot för import till gemenskapen av ris med ursprung i Egypten (12) innehåller särbestämmelser för inlämnande av ansökningar om och utfärdande av importlicenser för brutet ris inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.4079, för ris med ursprung i Bangladesh inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.4517, för ris med ursprung i och som kommer från Egypten inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.4094 och för ris med ursprung i Egypten inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.4097.

(5)

Kommissionens förordning (EG) nr 1918/2006 av den 20 december 2006 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för olivolja med ursprung i Tunisien (13) innehåller särbestämmelser för inlämnande av ansökningar om och utfärdande av importlicenser för olivolja inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.4032.

(6)

Med hänsyn till hur helgdagarna infaller under 2009 bör det, för att de aktuella kvotmängderna inte ska överskridas, under vissa perioder göras undantag från förordningarna (EG) nr 2402/96, (EG) nr 2058/96, (EG) nr 2375/2002, (EG) nr 2305/2003, (EG) nr 955/2005, (EG) nr 969/2006, (EG) nr 1918/2006, (EG) nr 1964/2006, (EG) nr 1002/2007 och (EG) nr 27/2008 vad avser tidpunkter för inlämnande av ansökningar om importlicenser och för utfärdande av dessa.

(7)

Enligt artikel 12.1 andra stycket i kommissionens förordning (EG) nr 382/2008 av den 21 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn (14), artikel 3.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1518/2003 av den 28 augusti 2003 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom grisköttssektorn (15), artikel 3.3 i kommissionens förordning (EG) nr 596/2004 av den 30 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom äggsektorn (16) och artikel 3.3 i kommissionens förordning (EG) nr 633/2004 av den 30 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom sektorn för fjäderfäkött (17) ska exportlicenser utfärdas onsdagen efter den vecka under vilken licensansökningarna lämnats in, såvida kommissionen inte under tiden har vidtagit en särskild åtgärd.

(8)

Med tanke på hur helgdagarna kommer att infalla under 2009 och de konsekvenser som detta kommer att få för utgivningen av Europeiska unionens officiella tidning kommer perioden mellan inlämnandet av ansökningarna och dagen för utfärdandet av licenserna att vara för kort för att garantera en god förvaltning av marknaden. Perioden bör följaktligen förlängas.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Sötpotatis

1.   Genom undantag från artikel 3 i förordning (EG) nr 2402/96 får ansökningar om importlicenser avseende 2009 för sötpotatis inom ramen för tullkvoterna med löpnummer 09.4013 och 09.4014 inte lämnas in före tisdag den 6 januari 2009 och inte efter måndag den 15 december 2009.

2.   Genom undantag från artikel 8.1 i förordning (EG) nr 2402/96 ska importlicenser för sötpotatis inom ramen för tullkvoter med löpnumren 09.4013 och 09.4014, för vilka ansökningar lämnas in på de datum som anges i bilaga I till denna förordning, utfärdas på de datum som anges i nämnda bilaga om inte annat följer av åtgärder som vidtagits enligt artikel 7.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (18).

Artikel 2

Maniokstärkelse

1.   Genom undantag från artikel 9 första stycket i förordning (EG) nr 2402/96 får ansökningar om importlicenser avseende 2009 för maniokstärkelse inom ramen för tullkvoter med löpnumren 09.4064 och 09.4065 inte lämnas in före tisdag den 6 januari 2009 och inte efter måndag den 15 december 2009.

2.   Genom undantag från artikel 13.1 i förordning (EG) nr 2402/96 ska importlicenser för maniokstärkelse inom ramen för tullkvoter med löpnumren 09.4064 och 09.4065, för vilka ansökningar lämnas in på de datum som anges i bilaga II till denna förordning, utfärdas på de datum som anges i nämnda bilaga om inte annat följer av åtgärder som vidtagits enligt artikel 7.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006.

Artikel 3

Maniok

1.   Genom undantag från artikel 8 första stycket i förordning (EG) nr 27/2008 får ansökningar om importlicenser avseende 2009 för maniok inom ramen för tullkvoter med löpnumren 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 och 09.4021 inte lämnas in före måndag den 5 januari 2009 och inte efter onsdag den 16 december 2009, kl. 13.00 lokal tid i Bryssel.

2.   Genom undantag från artikel 8 i förordning (EG) nr 27/2008 ska importlicenser för maniok inom ramen för tullkvoter med löpnumren 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 och 09.4021, för vilka ansökningar lämnas in på de datum som anges i bilaga III, utfärdas på de datum som anges i nämnda bilaga om inte annat följer av åtgärder som vidtagits enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1301/2006.

Artikel 4

Spannmål

1.   Genom undantag från artikel 4.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1067/2008 ska den första period för år 2009 under vilken ansökningar om importlicenser för vanligt vete av annan kvalitet än hög inom ramen för tullkvoterna med löpnummer 09.4123, 09.4124 och 09.4125 får lämnas in, börja löpa den 1 januari 2009. Inga sådana ansökningar får lämnas in efter kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel) fredag den 11 december 2009.

2.   Genom undantag från artikel 3.1 andra stycket i förordning (EG) nr 2305/2003 ska den första period för år 2009 under vilken ansökningar om importlicenser för råg inom ramen för tullkvoten med löpnumret 09.4126 får lämnas in, börja löpa den 1 januari 2009. Inga sådana ansökningar får lämnas in efter kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel) fredag den 11 december 2009.

3.   Genom undantag från artikel 4.1 andra stycket i förordning (EG) nr 969/2006 ska den första period för år 2009 under vilken ansökningar om importlicenser för majs inom ramen för tullkvoten med löpnumret 09.4131 får lämnas in, börja löpa den 1 januari 2009. Inga sådana ansökningar får lämnas in efter kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel) fredag den 11 december 2009.

Artikel 5

Ris

1.   Genom undantag från artikel 2.1 tredje stycket i förordning (EG) nr 2058/96 ska den första period för år 2009 under vilken ansökningar om importlicenser för brutet ris inom ramen för tullkvoten med löpnumret 09.4079 får lämnas in, börja löpa den 1 januari 2009. Inga sådana ansökningar kan lämnas in efter kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel) fredag den 11 december 2009.

2.   Genom undantag från artikel 4.3 första stycket i förordning (EG) nr 1964/2006 ska den första period för år 2009 under vilken ansökningar om importlicenser för ris med ursprung i Bangladesh inom ramen för tullkvoten med löpnumret 09.4517 får lämnas in, börja löpa den 1 januari 2009. Inga sådana ansökningar får lämnas in efter kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel) fredag den 11 december 2009.

3.   Genom undantag från artikel 2.3 i förordning (EG) nr 1002/2007 ska den första period för år 2009 under vilken ansökningar om importlicenser för ris med ursprung i och som kommer från Egypten inom ramen för tullkvoten med löpnumret 09.4094 får lämnas in, börja löpa den 1 januari 2009. Inga sådana ansökningar får lämnas in efter kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel) fredag den 11 december 2009.

4.   Genom undantag från artikel 4.1 i förordning (EG) nr 955/2005 ska den första period för år 2009 under vilken ansökningar om importlicenser för ris med ursprung i Egypten inom ramen för tullkvoten med löpnumret 09.4097 får lämnas in, börja löpa den 1 januari 2009. Inga sådana ansökningar får lämnas in efter kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel) fredag den 11 december 2009.

Artikel 6

Olivolja

Genom undantag från artikel 3.3 i förordning (EG) nr 1918/2006 ska importlicenser för olivolja inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.4032, för vilka ansökningar lämnas in måndag den 6 eller tisdag den 7 april 2009, utfärdas fredag den 17 april 2009 om inte annat följer av åtgärder som vidtagits enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1301/2006.

Artikel 7

Licenser för export med bidrag för sektorerna för nötkött, griskött, ägg och fjäderfäkött

Genom undantag från artikel 12.1 andra stycket i förordning (EG) nr 382/2008, artikel 3.3 i förordning (EG) nr 1518/2003, artikel 3.3 i förordning (EG) nr 596/2004 och artikel 3.3 i förordning (EG) nr 633/2004 ska exportlicenser för vilka ansökan lämnats in under de perioder som anges i bilaga IV till denna förordning utfärdas på de datum som där anges.

Undantaget enligt första stycket ska endast tillämpas förutsatt att ingen av de särskilda åtgärder som avses i artikel 12.2 och 12.3 i förordning (EG) nr 382/2008, artikel 3.4 i förordning (EG) nr 1518/2003, artikel 3.4 i förordning (EG) nr 596/2004 och artikel 3.4 i förordning (EG) nr 633/2004 har vidtagits före nämnda datum för utfärdande.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 december 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 122, 22.5.1996, s. 15.

(2)  EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(4)  EGT L 327, 18.12.1996, s. 14.

(5)  EUT L 13, 16.1.2008, s. 3.

(6)  EUT L 290, 31.10.2008, s. 3.

(7)  EUT L 342, 30.12.2003, s. 7.

(8)  EUT L 176, 30.6.2006, s. 44.

(9)  EUT L 276, 29.10.1996, s. 7.

(10)  EUT L 408, 30.12.2006, s. 19.

(11)  EUT L 226, 30.8.2007, s. 15.

(12)  EUT L 164, 24.6.2005, s. 5.

(13)  EUT L 365, 21.12.2006, s. 84.

(14)  EUT L 115, 29.4.2008, s. 10.

(15)  EUT L 217, 29.8.2003, s. 35.

(16)  EUT L 94, 31.3.2004, s. 33.

(17)  EUT L 100, 6.4.2004, s. 8.

(18)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.


BILAGA I

Utfärdande av importlicenser för sötpotatis inom ramen för tullkvoter med löpnumren 09.4013 och 09.4014 för vissa perioder år 2009

Datum för inlämnande av ansökan

Datum för utfärdande av licens

Tisdag den 7 april 2009.

Fredag den 17 april 2009.


BILAGA II

Utfärdande av importlicenser för maniokstärkelse inom ramen för tullkvoter med löpnumren 09.4064 och 09.4065 för vissa perioder år 2009

Datum för inlämnande av ansökan

Datum för utfärdande av licens

Tisdag den 7 april 2009.

Fredag den 17 april 2009.


BILAGA III

Utfärdande av importlicenser för maniok inom ramen för tullkvoterna med löpnummer 09.4010, 09.4011, 09.4012 och 09.4021 under vissa perioder av 2009

Datum för inlämnande av ansökan

Datum för utfärdande av licens

Måndag den 6, tisdag den 7 och onsdag den 8 april 2009

Fredag den 17 april 2009


BILAGA IV

Perioder för inlämnande av ansökningar om exportlicenser inom sektorerna för nötkött, griskött, ägg och fjäderfäkött

Datum för utfärdande

6–10 april 2009

16 april 2009.

25–29 maj 2009

4 juni 2009.

13–17 juli 2009

23 juli 2009.

26–30 oktober 2009

5 november 2009.