Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32009R0317.pdf

18.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 100/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 317/2009

av den 17 april 2009

om ersättning av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 673/2005 om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 673/2005 av den 25 april 2005 om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (1), särskilt artikel 3, och

av följande skäl:

(1)

Eftersom Förenta staterna inte gjort Continued Dumping and Subsidy Offset Act (nedan kallad lagen om kompensation för fortsatt dumpning och bibehållna subventioner) förenlig med landets skyldigheter enligt WTO-avtalen, infördes genom förordning (EG) nr 673/2005 en tilläggstull i form av en värdetull på 15 % på import av vissa produkter med ursprung i Förenta staterna från och med den 1 maj 2005. I enlighet med tillståndet från WTO att upphäva tillämpningen av de tullmedgivanden som beviljats Förenta staterna ska kommissionen årligen anpassa de upphävda medgivandenas omfattning så att de motsvarar omfattningen av de upphävda eller minskade förmåner som lagen om kompensation för fortsatt dumpning och bibehållna subventioner orsakat gemenskapen vid den tidpunkten.

(2)

Utbetalningarna inom ramen för lagen om kompensation för fortsatt dumpning och bibehållna subventioner under det senaste år för vilket uppgifter är tillgängliga avser tilldelning av intäkter från antidumpnings- och utjämningstullar som tagits ut under budgetåret 2008 (1 oktober 2007–30 september 2008). På grundval av de uppgifter som offentliggjorts av United States' Customs and Border Protection (Förenta staternas tull- och gränsskyddsmyndighet) beräknas den skada som gemenskapen vållats genom upphävande eller minskning av förmåner uppgå till 16,31 miljoner US-dollar.

(3)

Eftersom omfattningen av de upphävda eller minskade förmånerna har sjunkit, och därmed också omfattningen av de medgivanden som bör upphävas, bör produkterna i bilaga II till förordning (EG) nr 673/2005, som under 2006 och 2007 lades till i förteckningen i bilaga I till förordning (EG) nr 673/2005, först tas bort från förteckningen i bilaga I till förordningen. Fyra produkter i bilaga I till förordning (EG) nr 673/2005 bör därefter tas bort från den bilagan, i den ordning de är uppförda där.

(4)

Verkningarna av en tilläggsimporttull, i form av en värdetull på 15 % på importen av produkter med ursprung i Förenta staterna i den ändrade bilaga I, motsvarar under ett år ett handelsvärde av högst 16,31 miljoner US-dollar.

(5)

För att undvika förseningar i tullklareringen av varor som inte längre omfattas av tilläggstullen i form av en värdetull på 15 % bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för handelspolitiska motåtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 673/2005 ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 maj 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 april 2009.

På kommissionens vägnar

Catherine ASHTON

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 110, 30.4.2005, s. 1.


BILAGA

”BILAGA I

De produkter som omfattas av tilläggstullarna identifieras genom sitt åttasiffriga KN-nummer. Beskrivningen av produkter som klassificeras enligt dessa nummer återfinns i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 493/2005 (2).

4820 10 50

6204 63 11

6204 69 18

6204 63 90

6104 63 00

6203 43 11

6103 43 00

6204 63 18

6203 43 19

6204 69 90

6203 43 90

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EUT L 82, 31.3.2005, s. 1.”