Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32009R0381.pdf

9.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 381/2009

av den 8 maj 2009

om ändring av förordning (EG) nr 2092/2004 om tillämpningsföreskrifter för en importkvot för torkat benfritt nötkött med ursprung i Schweiz

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 144.1 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 2092/2004 (2) ska äkthetsintyg som visar att produkterna har sitt ursprung i Schweiz utfärdas innan vissa produkter importeras. Namnet på det organ som utfärdar dessa intyg anges i bilaga III till den förordningen. Enligt artikel 4.2 i den förordningen får bilaga III revideras när ett nytt utfärdande organ utses.

(2)

Schweiz har anmält till kommissionen att det har utsett ett nytt organ som kommer att bli behörigt att utfärda äkthetsintyg.

(3)

Förordning (EG) nr 2092/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 2092/2004 ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2009.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 362, 9.12.2004, s. 4.


BILAGA

”BILAGA III

Förteckning över myndigheter i exportländer med befogenhet att utfärda äkthetsintyg

SCHWEIZ

Office fédéral de l'agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell'agricoltura”