Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32009R0539.pdf

23.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 539/2009

av den 18 juni 2009

om ändring av förordning (EG) nr 810/2008 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött och förordning (EG) nr 748/2008 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst mellangärde från nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0206 29 91

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt Gatt artikel XXIV.6 avslutats (1), särskilt artikel 1.1, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 1.1 andra stycket i kommissionens förordning (EG) nr 748/2008 av den 30 juli 2008 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst mellangärde från nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0206 29 91 (2) och i artikel 1.1 första stycket i kommissionens förordning (EG) nr 810/2008 av den 11 augusti 2008 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött (3) fördelas löpnumren för dessa kvoter.

(2)

I artikel 1.3 i förordning (EG) nr 748/2008 fördelas den kvot som avses i artikel 1.1 i samma förordning dels på vissa kvantiteter kött som har sitt ursprung i och som kommer från Argentina, dels på kött som har sitt ursprung i och som kommer från andra tredjeländer.

(3)

I artikel 2 i förordning (EG) nr 810/2008 fördelas den kvot som avses i artikel 1.1 första stycket led a i samma förordning på flera delkvantiteter kött som omfattas av flera KN-nummer och som motsvarar exakta definitioner. Dessa delkvantiteter omfattas alla av samma löpnummer.

(4)

I syfte att säkerställa en god förvaltning av dessa kvoter bör särskilda löpnummer tilldelas de olika underavdelningarna inom tullkvoten för fryst mellangärde från nötkreatur enligt förordning (EG) nr 748/2008 och inom tullkvoterna för färskt, kylt eller fryst nötkött enligt förordning (EG) nr 810/2008.

(5)

Förordningarna (EG) nr 748/2008 och (EG) nr 810/2008 bör ändras i enlighet med detta.

(6)

Tullkvoterna inom ramen för förordningarna (EG) nr 748/2008 och (EG) nr 810/2008 öppnas varje år för perioden från och med den 1 juli till och med den 30 juni efterföljande år. För att undvika missförstånd och eventuella störningar i handeln under en tullkvotsperiod för import bör den här förordningen endast tillämpas från och med början av nästa importtullkvotsperiod den 1 juli 2009.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 748/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.1 ska andra stycket utgå.

2.

Artikel 1.3 ska ändras på följande sätt:

a)

I led a ska följande stycke läggas till:

”Löpnumret för denna kvot ska vara 09.4460.”

b)

I led b ska följande stycke läggas till:

”Löpnumret för denna kvot ska vara 09.4020.”

3.

Bilagorna IV,V och VI ska ersättas med texten i bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 810/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.1 första stycket led a ska andra meningen utgå.

2.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

I led a ska följande stycke läggas till:

”Löpnumret för denna kvot ska vara 09.4450.”

b)

I led b ska följande stycke läggas till:

”Löpnumret för denna kvot ska vara 09.4451.”

c)

I led c ska följande stycke läggas till:

”Löpnumret för denna kvot ska vara 09.4452.”

d)

I led d ska följande stycke läggas till:

”Löpnumret för denna kvot ska vara 09.4453.”

e)

I led e ska följande stycke läggas till:

”Löpnumret för denna kvot ska vara 09.4454.”

f)

I led f ska följande stycke läggas till:

”Löpnumret för denna kvot ska vara 09.4002.”

g)

I led g ska följande stycke läggas till:

”Löpnumret för denna kvot ska vara 09.4455.”

3.

I artikel 11.1 ska led a ersättas med följande:

”a)

senast den tionde dagen i varje månad meddela kommissionen de produktkvantiteter för vilka importlicenser utfärdades under föregående månad för importtullkvoterna med löpnummer 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002 och 09.4455, även om inga importlicenser utfärdades,”

4.

Bilagorna IV,V och VI ska ersättas med texten i bilaga II till denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  EUT L 202, 31.7.2008, s. 28.

(3)  EUT L 219, 14.8.2008, s. 3.


BILAGA I

BILAGA IV

Meddelande om importlicenser (utfärdade) – Förordning (EG) nr 748/2008

Medlemsstat:…

Tillämpning av artikel 9 i förordning (EG) nr 748/2008

Produktkvantiteter för vilka importlicenser har utfärdats

Från: … till: …

Löpnummer

Produktkategori(er)

Kvantitet

(kilogram per produktvikt)

09.4460

 

 

BILAGA V

Meddelande om importlicenser (outnyttjade kvantiteter) – Förordning (EG) nr 748/2008

Medlemsstat:…

Tillämpning av artikel 9 i förordning (EG) nr 748/2008

Produktkvantiteter för vilka importlicenser inte har utnyttjats

Från: … till: …

Löpnummer

Produktkategori(er) (2)

Outnyttjade kvantiteter

(kilogram produktvikt)

09.4460

 

 

BILAGA VI

Meddelande om produktkvantiteter som har övergått till fri omsättning – Förordning (EG) nr 748/2008

Medlemsstat:…

Tillämpning av artikel 9 i förordning (EG) nr 748/2008

Produktkvantiteter som har övergått till fri omsättning

Från: … till: … (tullkvotsperiod för import)

Löpnummer

Produktkategori(er) (3)

Kvantitet som har övergått till fri omsättning

(kilogram produktvikt)

09.4460

 

 


(1)  Produktkategori(er) enligt bilaga V till förordning (EG) nr 382/2008.

(2)  Produktkategori(er) enligt bilaga V till förordning (EG) nr 382/2008.

(3)  Produktkategori(er) enligt bilaga V till förordning (EG) nr 382/2008.


BILAGA II

BILAGA IV

Meddelande om importlicenser (utfärdade) – Förordning (EG) nr 810/2008

Medlemsstat: …

Tillämpning av artikel 11 i förordning (EG) nr 810/2008

Produktkvantiteter för vilka importlicenser har utfärdats

Från: … till: …

Löpnummer

Produktkategori(er) (1)

Kvantitet

(kilogram produktvikt)

Ursprungsland

09.4001

 

 

Australien

09.4450

 

 

Argentina

09.4451

 

 

Australien

09.4452

 

 

Uruguay

09.4453

 

 

Brasilien

09.4454

 

 

Nya Zeeland

09.4455

 

 

Paraguay

BILAGA V

Meddelande om importlicenser (outnyttjade kvantiteter) – Förordning (EG) nr 810/2008

Medlemsstat: …

Tillämpning av artikel 11 i förordning (EG) nr 810/2008

Produktkvantiteter för vilka importlicenser inte har utnyttjats

Från: … till: …

Löpnummer

Produktkategori(er) (2)

Outnyttjade kvantiteter

(kilogram produktvikt)

Ursprungsland

09.4001

 

 

Australien

09.4450

 

 

Argentina

09.4451

 

 

Australien

09.4452

 

 

Uruguay

09.4453

 

 

Brasilien

09.4454

 

 

Nya Zeeland

09.4455

 

 

Paraguay

BILAGA VI

Meddelande om produktkvantiteter som har övergått till fri omsättning – Förordning (EG) nr 810/2008

Medlemsstat: …

Tillämpning av artikel 11 i förordning (EG) nr 810/2008

Produktkvantiteter som har övergått till fri omsättning

Från: … till: … (tullkvotsperiod för import)

Löpnummer

Produktkategori(er) (3)

Kvantitet som har övergått till fri omsättning

(kilogram produktvikt)

Ursprungsland

09.4001

 

 

Australien

09.4450

 

 

Argentina

09.4451

 

 

Australien

09.4452

 

 

Uruguay

09.4453

 

 

Brasilien

09.4454

 

 

Nya Zeeland

09.4455

 

 

Paraguay


(1)  Produktkategori(er) enligt bilaga V till förordning (EG) nr 382/2008.

(2)  Produktkategori(er) enligt bilaga V till förordning (EG) nr 382/2008.

(3)  Produktkategori(er) enligt bilaga V till förordning (EG) nr 382/2008.