Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32009R0617.pdf

15.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 617/2009

av den 13 juli 2009

om öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Eftersom det ligger i gemenskapens intresse att etablera harmoniska handelsförbindelser med tredjeländer bör det, som en autonom åtgärd, öppnas en tullkvot för import till gemenskapen av 20 000 ton färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet.

(2)

I enlighet med artikel 144 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), jämförd med artikel 4 i den förordningen, ska tullkvoter för produkter som omfattas av den förordningen öppnas och förvaltas av kommissionen enligt närmare bestämmelser som antas i enlighet med förfarandet i artikel 195.2 i den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   En årlig tullkvot för import till gemenskapen av 20 000 ton, uttryckt i produktvikt, med löpnummer 09.4449, öppnas härmed för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet enligt KN-nummer 0201, 0202, 0206 10 95 och 0206 29 91.

2.   För den kvot som avses i punkt 1 ska en värdetull på 0 % tillämpas.

3.   Kvotåret ska löpa från och med den 1 juli till och med den 30 juni.

Artikel 2

Kommissionen ska förvalta den tullkvot som avses i artikel 1 i enlighet med artikel 144 och artikel 195.2 i förordning (EG) nr 1234/2007.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 augusti 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2009.

På rådets vägnar

E. ERLANDSSON

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.