Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32012R0061.pdf

25.1.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/8


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 61/2012

av den 24 januari 2012

om ändring av förordning (EG) nr 891/2009 vad gäller förvaltningen av socker enligt CXL-medgivandena

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artiklarna 144.1, 148 och 156 jämförda med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 7.4 i kommissionens förordning (EG) nr 891/2009 av den 25 september 2009 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter inom sockersektorn (2) anges att för socker enligt CXL-medgivanden med löpnummer 09.4317, 09.4318, 09.4319 och 09.4321 (landsspecifikt) och för Balkansocker ska ansökningarna om importlicens åtföljas av exportlicenserna i original.

(2)

För socker enligt CXL-medgivandet med löpnummer 09.4320 (alla tredjeländer) behöver exportlicensen inte uppvisas.

(3)

Om de administrativa förfarandena för tillträde till CXL-medgivandena för import av socker till unionen förenklas genom att kravet på uppvisande av exportlicens för landsspecifika medgivanden stryks är det möjligt att främja konkurrensen mellan aktörerna och att säkra att marknaden fungerar smidigt. Eftersom det för övergång till fri omsättning fortfarande kommer att krävas att det uppvisas ett ursprungsintyg är det möjligt att göra denna förenkling utan att det påverkar medlemsstaternas möjligheter att vidta åtgärder för att kontrollera att transaktionerna har genomförts korrekt.

(4)

För att säkra en smidig övergång till de förenklade administrativa förfarandena är det lämpligt att föreskriva att de tillämpas från och med den 1 februari 2012.

(5)

Förordning (EG) nr 891/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 7.4 i förordning (EG) nr 891/2009 ska ersättas med följande:

”4.   För Balkansocker ska ansökan om importlicens åtföljas av exportlicensen i original, i enlighet med förlagan i bilaga II, utfärdad av de behöriga myndigheterna i det berörda tredjelandet. Den kvantitet som anges i ansökningarna om importlicens får inte överskrida den kvantitet som anges på exportlicenserna.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 februari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 254, 26.9.2009, s. 82.