Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32012R0074.pdf

31.1.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 27/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 74/2012

av den 27 januari 2012

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna bestämmelser fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som tillfogar underuppdelningar till den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 enligt den motivering som anges i kolumn 3 i tabellen.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör, under en period på tre månader, kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2).

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 januari 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Algirdas SEMETA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En panel av aluminium och härdat glas, med de ungefärliga måtten 140 x 30 cm (s.k. duschpanel med vattenmassage).

Panelen är försedd med en blandare, 6 horisontella vattenmassagemunstycken, en handdusch med anti-kalkfunktion, ett övre duschhuvud med bred stråle och en hylla för tillbehör. Den är också utrustad med vred för att reglera vattnets temperatur, tryck osv.

Panelen är avsedd att monteras i anpassade duschkabiner för badrum. Utöver duschfunktionen erbjuder panelen vattenmassage med smala vattenstrålar med högt tryck från munstyckena.

9019 10 90

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-numren 9019, 9019 10 och 9019 10 90.

Eftersom panelen består av en blandningskran med duschhuvuden enligt nummer 8481 och en massageapparat med 6 vattenmassagemunstycken enligt nummer 9019, anses den vara en sammansatt vara i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b.

Avsaknaden av ytterligare anordningar för att öka vattentrycket, t.ex. en pump, hindrar inte klassificering av massageapparatens komponenter enligt nummer 9019 (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1909, II, andra stycket).

Med tanke på deras objektiva egenskaper kan ingen del anses ge panelen dess huvudsakliga karaktär.

Panelen ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9019 10 90 som övriga massageapparater.