Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32012R0080.pdf

1.2.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 29/33


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 80/2012

av den 31 januari 2012

om upprättandet av den förteckning över biologiska och kemiska ämnen som anges i artikel 53.1 b i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

(kodifiering)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (1), och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EEG) nr 2288/83 av den 29 juli 1983 om upprättandet av den förteckning över biologiska och kemiska ämnen som anges i artikel 60.1 b i rådets förordning (EEG) nr 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för befrielse från tullavgifter (2) har ändrats flera gånger (3) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

Artikel 53.1 b och 53.2 i förordning (EG) nr 1186/2009 föreskriver införsel med befrielse från importtull för biologiska eller kemiska ämnen som importeras uteslutande för icke-kommersiella ändamål av offentliga institut eller avdelningar på offentliga institut eller av officiellt godkända privata institut, vars huvudsakliga verksamhet är utbildning eller vetenskaplig forskning. Denna tullfria införsel är emellertid begränsad till biologiska eller kemiska ämnen som det inte finns någon motsvarande tillverkning av inom unionens tullområde, och som ingår i en förteckning som upprättats enligt det förfarande som avses i artikel 247a i rådets förordning (EEG) 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (4).

(3)

Enligt upplysningar som erhållits från medlemsstaterna finns det inte någon motsvarande tillverkning inom unionens tullområde av de biologiska eller kemiska ämnen som är förtecknade i bilaga I till denna förordning.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den förteckning över biologiska eller kemiska ämnen berättigade till införsel med befrielse från importtull som avses i artikel 53.1 b i förordning (EG) nr 1186/2009 är upprättad i bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

Förordning (EEG) nr 2288/83 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 januari 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 324, 10.12.2009, s. 23.

(2)  EGT L 220, 11.8.1983, s. 13.

(3)  Se bilaga II.

(4)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.


BILAGA I

CUS-nummer

KN-nr (1)

Beskrivning

 

ex 2845 90 90

helium (He3)

 

ex 2845 90 90

vatten (O18)

0020273–3

ex 2901 29 00

3-metylpent-1-en

0020274–4

ex 2901 29 00

4-metylpent-1-en

0020275–5

ex 2901 29 00

2-metylpent-2-en

0020276–6

ex 2901 29 00

3-metylpent-2-en

0020277–7

ex 2901 29 00

4-metylpent-2-en

0025634–8

ex 2902 19 00

P-menta-1 (7), 2-dien beta-fellandren

0014769–3

ex 2903 99 90

4,4-dibrombifenyl

0017305–7

ex 2904 10 00

etylmetansulfonat

0014364–6

ex 2923 90 00

dekametonbromid (INN)

0020641–7

ex 2926 90 95

1-naftonitril

0020642–8

ex 2926 90 95

2-naftonitril

0022830–8

ex 2936 21 00

Retinylacetat

0045091–9

ex 3204 12 00

sulforodamin G (C.I. Acid Red 50)

0021887–1

ex 3507 90 90

fosfoglukomutas


(1)  I de fall ”ex” anges före KN-numret ska förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och den tillhörande varubeskrivningen tillämpas tillsammans.


BILAGA II

Upphävd förordning och en förteckning över dess senare ändringar

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2288/83

(EGT L 220, 11.8.1983, s. 13)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1798/84

(EGT L 168, 28.6.1984, s. 22)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2340/86

(EGT L 203, 26.7.1986, s. 15)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3692/87

(EGT L 347, 11.12.1987, s. 16)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 213/89

(EGT L 25, 28.1.1989, s. 70)


BILAGA III

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EEG) nr 2288/83

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Bilagan

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III