Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32012R0291.pdf

3.4.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 96/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 291/2012

av den 2 april 2012

om ändring av rådets förordning (EG) nr 992/95 när det gäller unionstullkvoter för vissa jordbruks- och fiskeriprodukter med ursprung i Norge

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 992/95 av den 10 april 1995 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och fiskeprodukter med ursprung i Norge (1), särskilt artikel 5.1 a och b, och

av följande skäl:

(1)

Det har ingåtts ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter, uppnådda på grundval av artikel 19 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Avtalet godkändes på unionens vägnar genom rådets beslut 2011/818/EU (2).

(2)

I avtalet föreskrivs ytterligare successiv liberalisering av jordbrukshandeln på basis av förmånsbehandling och till ömsesidig nytta liksom nya årliga tullfria kvoter för import till Europeiska unionen av vissa jordbruksprodukter med ursprung i Norge.

(3)

För att kunna tillämpa de nya tullkvoter som föreskrivs i avtalet måste förordning (EG) nr 992/95 ändras.

(4)

Förordning (EG) nr 992/95 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

I enlighet med beslut 2011/818/EU måste de nya tullkvoterna tillämpas från och med den 1 januari 2012. Den här förordningen bör alltså tillämpas från och med samma dag.

(6)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 992/95 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 april 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 101, 4.5.1995, s. 1.

(2)  EUT L 327, 9.12.2011, s. 1.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 992/95 ska ändras på följande sätt:

a)

Raderna för löpnumren 09.0701, 09.0751, 09.0757 och 09.0759 ska ersättas med följande:

Löpnummer

KN-nummer

Taric-underuppdelning

Varuslag

Kvotperiod

Kvot

(nettovikt i ton, om inte annat sägs)

Kvottullsats

(%)

”09.0701

Ex15042010

90

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur andra än valoljor och spermoljor, i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg

1.1–31.12

1 000

8,5

Ex15043010

99

09.0751

Ex07041000

90

Blomkål

1.8–31.10

2 000

0

09.0757

Ex08092100

Ex08092900

 

Körsbär, färska

16.7–15.9

900

0 (3)

09.0759

Ex08094005

 

Plommon, färska, 1 september–15 oktober

1.9–15.10

600

0 (3)”

b)

Raderna för löpnumren 09.0753, 09.0755, 09.0775, 09.0777, 09.0781 och 09.0785 ska utgå.

c)

Följande rader ska införas:

”09.0815

0810 20 10

 

Hallon, färska

1.1–31.12

400

0

09.0816

2005 20 20

 

Tunna skivor av potatis, friterade eller stekta, med eller utan salt eller kryddor, i lufttäta förpackningar och lämpliga för omedelbar förtäring

1.1–31.12

200

0

09.0817

2309 10 13

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

2309 10 70

2309 10 90

 

Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar

1.1–31.12

13 000

0”