Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32013R0064.pdf

25.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 64/2013

av den 24 januari 2013

om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 när det gäller förvaltningen av WTO-tullkvoten för ost och smör från Nya Zeeland

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artiklarna 144.1 och 148 c jämförda med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I avdelning 2 kapitel III avsnitt 1 i kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter (2) fastställs reglerna för förvaltning av importkvoter för vissa tredjeländer som förtecknas i bilaga III.B till den förordningen. I dessa regler föreskrivs om utfärdande av en importlicens efter uppvisande av ett motsvarande IMA 1-intyg (inward-monitoring arrangement).

(2)

Erfarenheterna från förvaltningen av tullkvoterna för ost från Nya Zeeland (kvotnummer 09.4514 och 09.4515) har visat att ett lika effektivt förvaltningssystem för dessa kvoter skulle kunna uppnås genom ett system som medför en mindre administrativ börda för importörer och den myndighet som utfärdar licenser i medlemsstaterna. Enligt detta system bibehålls IMA 1-intyget för att bevisa ursprunget och villkoren för varorna vid importen, men utfärdandet av importlicenser sker inte längre mot uppvisande av detta intyg. Det är därför lämpligt att dessa kvoter omfattas av reglerna i avdelning 2 kapitel I i förordning (EG) nr 2535/2001.

(3)

I syfte att undvika spekulation och säkerställa ett maximalt utnyttjande av tullkvoter för ost från Nya Zeeland bör licensansökningar begränsas till 25 % av den relevanta tillgängliga kvoten.

(4)

Med hänsyn till de årstidsbundna variationerna i mjölksektorn i Nya Zeeland, prisutvecklingen och den tid som krävs för att frakta den berörda produkten till unionen, är det lämpligt att hålla en tredje fördelningsomgång av importlicenser i september för de kvoter som anges i del K i bilaga I och del A i bilaga III.

(5)

Förordning (EG) nr 2535/2001 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

För att sökande, behöriga myndigheter och medlemsstater ska få tillräckligt med tid för att iaktta de nya reglerna bör dessa regler gälla från och med kvotåret 2014.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EG) nr 2535/2001

Förordning (EG) nr 2535/2001 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 5 ska följande punkt läggas till:

”k)

Kvoter enligt del K i bilaga I.”

2.

I artikel 6 ska första stycket ersättas med följande:

”I bilaga I anges de aktuella tullkvoterna och vilka tullar som ska tas ut, årliga maximala importkvantiteter, importlicenser för tullkvotperioderna och deras indelning i delperioder.”

3.

I artikel 13 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   En licensansökan måste gälla minst 10 ton och högst den kvantitet som fastställts enligt kvoten under den delperiod som avses i artikel 6.

Licensansökan ska dock avse

a)

när det gäller de kvoter som avses i artikel 5 a, högst 10 % av den tillgängliga kvantiteten,

b)

när det gäller de kvoter som avses i artikel 5 k, högst 25 % av den tillgängliga kvantiteten.”

4.

I artikel 14 ska följande punkt 1a införas:

”1a.   För de kvoter som anges i del K i bilaga I får licensansökningar lämnas in endast

a)

den 20–30 november, för import under perioden från och med den 1 januari till och med den 30 juni,

b)

den 1–10 juni, för import under perioden från och med den 1 juli till och med den 31 december,

c)

den 1–10 september, för import under perioden från och med den 1 oktober till och med den 31 december.”

5.

I artikel 19 ska följande punkt läggas till som punkt 3:

”3.   För de kvoter som anges i del K i bilaga I, ska sänkt tull tillämpas på följande:

a)

Godkännande av deklarationen om övergång till fri omsättning.

b)

Uppvisande av importlicens.

c)

Uppvisande av ett IMA 1-intyg enligt bilaga IX som utfärdats av en av de behöriga myndigheterna som anges i bilaga XII och som innehåller de uppgifter som anges i bilaga XI, vilket visar de villkor för ansökan och produktens ursprung som omfattas av deklarationen för övergång till fri omsättning.

Tullmyndigheten ska ange IMA 1-intygets löpnummer på importlicensen.

Artikel 37.2, 37.3 och 37.4 ska gälla i tillämpliga delar.”

6.

I artikel 34 ska punkt 4 ersättas med följande:

”4.   I bilaga III.A anges de aktuella tullkvoterna och vilka tullar som ska tas ut, maximala importkvantiteter, importlicenser för tullkvotperioderna och deras indelning i delperioder.”

7.

Artikel 34a ska ersättas med följande:

”Artikel 34a

1.   Kvoterna ska delas upp i två delar i enlighet med bilaga III.A:

a)

Kvoten med löpnummer 09.4195 (nedan kallad del A) ska fördelas mellan importörer i unionen som har godkänts i enlighet med bestämmelserna i artikel 7 och som kan styrka att de har importerat inom kvoterna 09.4195 eller 09.4182 under de 24 månaderna som föregår november månad året före kvotåret.

b)

Kvoten med löpnummer 09.4182 (nedan kallad del B) ska reserveras för följande sökande:

i)

Sökande som har godkänts i enlighet med bestämmelserna i artikel 7, och

ii)

som kan styrka att de under tolvmånadersperioden fram till november månad före det aktuella kvotåret, importerade till unionen eller exporterade från unionen minst 100 ton mjölk eller mjölkprodukter enligt kapitel 4 i Kombinerade nomenklaturen, inom minst fyra olika transaktioner.

2.   Ansökningar om importlicenser får lämnas in endast

a)

den 20–30 november, för import under perioden från och med den 1 januari till och med den 30 juni,

b)

den 1–10 juni, för import under perioden från och med den 1 juli till och med den 31 december,

c)

den 1–10 september, för import under perioden från och med den 1 oktober till och med den 31 december.

3.   För att kunna godtas får en ansökan om importlicens högst omfatta följande kvantiteter per sökande:

a)

För del A högst 125 % av de kvantiteter som de importerade inom kvoterna med löpnummer 09.4195 eller 09.4182 under de 24 månader som föregår november månad året före kvotåret.

b)

För del B, minst 20 ton och högst 10 % av den kvantitet som finns tillgänglig under den aktuella delkvotperioden, på villkor att importören kan styrka för den behöriga myndigheten i medlemsstaten att villkoren i punkt 1 b är uppfyllda.

De sökande kan ansöka om tilldelning från båda delkvoterna samtidigt, på villkor att de uppfyller villkoren.

Det ska lämnas in en ansökan för del A och en ansökan för del B.

4.   Ansökan om importlicens får endast lämnas in i den medlemsstat där godkännandet enligt artikel 7 har beviljats, och importörens godkännandenummer ska anges.

5.   De bevis som avses i punkterna 1 och 3 ska lämnas i enlighet med artikel 5 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006.

Dessa bevis ska lämnas in samtidigt som ansökningarna om importlicenser lämnas in och ska gälla under det innevarande kvotåret.”

8.

I bilaga I ska en ny del läggas till som del K, vars text anges i bilaga I till denna förordning.

9.

Del A i bilaga III ska ersättas med den text som återfinns i bilaga II till denna förordning.

10.

I del B i bilaga III ska de uppgifter som avser kvotnummer 09.4514 och 09.4515 utgå.

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med det kvotår som inleds den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 29.


BILAGA I

I.K

TULLKVOTER I ENLIGHET MED GATT/WTO-AVTALEN ANGIVNA EFTER URSPRUNGSLAND: NYA ZEELAND

Kvotnummer

KN-nummer

Varubeteckning

Ursprungsland

Årlig kvot från 1 januari till 31 december

(i ton)

Kvantitet under perioden 1 januari–30 juni

(i ton)

Kvantitet under perioden 1 juli–31 december

(i ton)

Kvantitet under perioden 1 oktober–31 december

(i ton)

Importtull

(euro per 100 kg nettovikt)

09.4515

0406 90 01

Ost för beredning (1)

Nya Zeeland

4 000

4 000

17,06

09.4514

ex 0406 90 21

Cheddar i hela konventionella stycken (runda ostar med en nettovikt av lägst 33 kg men högst 44 kg och ostar i form av kuber eller med parallellpipig form med en nettovikt av minst 10 kg) med en fetthalt av 50 viktprocent eller mer av torrsubstansen, med en mognad av minst tre månader

Nya Zeeland

7 000

7 000

17,06


(1)  Kontroll av användning för detta särskilda ändamål sker genom tillämpning av de unionsföreskrifter som utfärdats på området. Angivna ostar ska betraktas som bearbetade om de har bearbetats till produkter som omfattas av undernummer 040630 i Kombinerade nomenklaturen. Artiklarna 291–300 i förordning (EEG) nr 2454/93 ska tillämpas.”


BILAGA II

ΙII.A

TULLKVOT I ENLIGHET MED GATT/WTO-AVTALEN FÖRDELAD EFTER URSPRUNGSLAND: SMÖR FRÅN NYA ZEELAND

KN-nummer

Varubeteckning

Ursprungsland

Årlig kvot från 1 januari till 31 december

(i ton)

Kvantitet under perioden 1 januari–30 juni

(i ton)

Kvantitet under perioden 1 juli–31 december

(i ton)

Kvantitet under perioden 1 oktober–31 december

(i ton)

Importtull

(euro per 100 kg nettovikt)

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Minst sex veckor gammalt smör med en fetthalt av lägst 80 men mindre än 85 viktprocent, framställt direkt av mjölk eller grädde, utan användning av lagrade råvaror, i en enda, sluten och oavbruten process

Nya Zeeland

74 693

Kvot 09.4195

Del A:

20 540,5

Kvot 09.4195

Del A:

20 540,5

Kvot 09.4195

Del A:

70,00”

ex 0405 10 30

Minst sex veckor gammalt smör med en fetthalt av lägst 80 men mindre än 85 viktprocent, framställt direkt av mjölk eller grädde, utan användning av lagrade råvaror, i en enda, sluten och oavbruten process som kan innebära att grädden genomgår ett stadium som koncentrerat mjölkfett och/eller att sådant mjölkfett fraktioneras (bearbetning som kallas Ammix och Spreadable)

Kvot 09.4182

Del B:

16 806

Kvot 09.4182

Del B:

16 806

Kvot 09.4182

Del B: