Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32013R0456.pdf

17.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 133/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 456/2013

av den 16 maj 2013

om övergångsbestämmelser när det gäller kvoter för import av mjölk i enlighet med förordning (EG) nr 2535/2001 och kvoter för import av nötkött i enlighet med förordningarna (EG) nr 412/2008 och (EG) nr 431/2008, med anledningen av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av anslutningsfördraget för Kroatien, särskilt artikel 3.4,

med beaktande av anslutningsakten för Kroatien, särskilt artikel 41, och

av följande skäl:

(1)

Inför Kroatiens anslutning till Europeiska unionen från och med den 1 juli 2013 är det nödvändigt att införa övergångsbestämmelser för vissa importkvoter i mjölk- och nötköttssektorerna, i syfte att göra det möjligt för importörer från Kroatien att delta i dessa kvoter.

(2)

I avdelning 2 kapitel I avsnitt 2 i kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter (1) finns bestämmelser om att de aktörer som ansöker om importlicens ska godkännas av behörig myndighet i den medlemsstat där de är etablerade. För att säkerställa att aktörer från Kroatien från och med den 1 januari 2014 får tillträde till importkvoterna enligt kapitel I avsnitt 2 och avdelning 2 kapitel III avsnitt II i kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001, bör dessa aktörer tillåtas att lämna in ansökan och nödvändig bevisning för godkännande före den 1 oktober 2013 i stället för före den 1 april 2013. Kroatiens myndigheter bör informera de sökande om utfallet av godkännandeförfarandet före den 1 november 2013 i stället för före den 1 maj 2013 och sända relevanta förteckningar över godkända importörer till kommissionen före den 15 november 2013, i stället för före den 20 maj 2013.

(3)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 412/2008 av den 8 maj 2008 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst kött av nötkreatur och andra oxdjur avsett för bearbetning (2) öppnas en årlig tullkvot för import av 63 703 ton fryst kött, med ben, av nötkreatur eller andra oxdjur avsett för bearbetning i gemenskapen varje år för perioden 1 juli–30 juni påföljande år. Enligt artikel 5.1 i förordning (EG) nr 412/2008 ska de som ansöker om importrättigheter intyga att de är godkända bearbetningsanläggningar enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (3) samt visa att de har varit verksamma inom sektorn för framställning av bearbetade produkter innehållande kött av nötkreatur eller andra oxdjur under var och en av de två referensperioder som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (4). För att få importera under perioden den 1 juli 2013 till och med den 30 juni 2014 ska de som ansöker om importrättigheter vad gäller det första villkoret bevisa att de är godkända bearbetningsanläggningar för export till unionen i enlighet med artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (5). När det gäller kravet att bevisa tidigare verksamhet i syfte att ansöka om importrättigheter i enlighet med förordning (EG) nr 412/2008, bör produktion i Kroatien under 2011 och 2012, i överensstämmelse med kroatisk lagstiftning, av bearbetade produkter innehållande nötkött uppfylla det kravet.

(4)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 431/2008 av den 19 maj 2008 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av fryst kött av nötkreatur med KN-nummer 0202 och produkter med KN-nummer 0206 29 91 (6) öppnas en årlig tullkvot för import av 53 000 ton fryst kött av nötkreatur varje år för perioden 1 juli–30 juni påföljande år. När det gäller kvotperioden från och med den 1 juli 2013 till och med den 30 juni 2014 bör det anges att den bevisning som aktörer från Kroatien ska lägga fram för ansökan om importrättigheter inte ska avse import som skett från medlemsstater.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Övergångsbestämmelser avseende förordning (EG) nr 2535/2001

1.   Genom undantag från artikel 8 i förordning (EG) nr 2535/2001 ska, för import under perioden 1 januari–30 juni 2014 enligt de kvoter som avses i kapitel I avsnitt 2 och avdelning 2 kapitel III avsnitt II i den förordningen, godkännande beviljas sökanden som före den 1 oktober 2013 lämnar in en ansökan till behöriga myndigheter i Kroatien, där de är etablerade och där de är registrerade för mervärdesskattesyften, tillsammans med bevisning för att de både under 2011 och 2012 importerade till eller exporterade från Kroatien åtminstone 25 ton mjölkprodukter enligt kapitel 04 i den kombinerade nomenklaturen.

2.   För tillämpningen av punkt 1 ska transaktioner som görs för passiv eller aktiv förädling inte betraktas som import eller export.

3.   Genom undantag från artikel 9 i förordning (EG) nr 2535/2001 ska den behöriga myndigheten i Kroatien före den 1 november 2013 informera de sökande om utfallet av godkännandeförfarandet och om eventuellt godkännandenummer. Godkännandet ska gälla till och med den 30 juni 2014.

4.   Genom undantag från artikel 10.1 i förordning (EG) nr 2535/2001 ska Kroatiens behöriga myndighet före den 15 november 2013 översända sina förteckningar över godkända importörer, i enlighet med punkt 3 i den artikeln, till kommissionen som ska vidarebefordra dem till de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater.

Endast importörer som finns upptagna i en förteckning får från och med den 20 november till och med den 30 november 2013 ansöka om licenser som gäller import under perioden 1 januari–30 juni 2014, i enlighet med artiklarna 11–14 i förordning (EG) nr 2535/2001.

Artikel 2

Övergångsbestämmelser avseende förordning (EG) nr 412/2008

Genom undantag från artikel 5 i förordning (EG) nr 412/2008, när det gäller importkvotperioden 1 juli 2013–30 juni 2014, ska de som ansöker om importrättigheter avseende Kroatien bevisa att de är godkända bearbetningsanläggningar för export till unionen i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 854/2004 och för de behöriga myndigheterna i Kroatien påvisa att de har varit verksamma i sektorn för framställning av bearbetade produkter innehållande kött av nötkreatur, i överensstämmelse med kroatisk lagstiftning, under var och en av de två referensperioder som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006.

Artikel 3

Övergångsbestämmelser avseende förordning (EG) nr 431/2008

Genom undantag från artikel 4.1 i förordning (EG) nr 431/2008 för den kvotperiod som inleds den 1 juli 2013, ska de som ansöker om importrättigheter avseende Kroatien påvisa för de behöriga myndigheterna i Kroatien att en kvantitet nötkött enligt KN-nummer 0201, 0202, 0206 10 95 eller 0206 29 91 har importerats av dem eller på deras vägnar i enlighet med relevanta kroatiska tullbestämmelser under perioden 1 maj 2012–30 april 2013. Import från medlemsstater ska inte räknas med. Den kvantiteten ska utgöra referenskvantiteten.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft under förutsättning att Kroatiens anslutningsfördrag träder i kraft och då samtidigt med det fördraget.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 29.

(2)  EUT L 125, 9.5.2008, s. 7.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(4)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(5)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206.

(6)  EUT L 130, 20.5.2008, s. 3.