Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32013R0593.pdf

22.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/32


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 593/2013

av den 21 juni 2013

om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött

(omarbetning)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt GATT artikel XXIV.6 avslutats (1), särskilt artikel 1.1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 810/2010 av den 11 augusti 2008 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött (2) har ändrats flera gånger (3) på väsentliga punkter. Med anledning av nya ändringar bör den förordningen av tydlighetsskäl omarbetas.

(2)

Inom ramen för de jordbruksavtal som slutits inom de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan (4) har unionen förbundit sig att öppna tullkvoter för nötkött av hög kvalitet och för fryst buffelkött. Det är nödvändigt att öppna dessa kvoter på flerårig basis för perioder om tolv månader som inleds den 1 juli och att fastställa tillämpningsföreskrifter.

(3)

Exporterande tredjeländer har åtagit sig att utställa äkthetsintyg för sina produkter med garanti för deras ursprung. En förlaga bör utformas för dessa intyg, liksom instruktioner för hur de ska användas. Äkthetsintyget bör utfärdas av ett utfärdande organ i tredjeland. Detta organ bör ställa alla nödvändiga garantier för att säkerställa att ordningen i fråga fungerar väl.

(4)

Kvoten bör förvaltas med hjälp av importlicenser. I detta syfte bör närmare bestämmelser fastställas om inlämnandet av ansökningar och om de uppgifter som ska lämnas i ansökningarna och finnas med i licenserna, om nödvändigt genom undantag från vissa bestämmelser i kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 av den 23 april 2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (5), samt i kommissionens förordning (EG) nr 382/2008 av den 21 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn (6).

(5)

I kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (7) fastställs närmare bestämmelser om ansökningar om importrättigheter, de sökandes status och utfärdande av importlicenser. I den förordningen föreskrivs även att licenserna inte ska gälla efter tullkvotperiodens sista dag. Förordning (EG) nr 1301/2006 bör gälla importlicenser som utfärdats för kvoten i fråga, utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare villkor i den här förordningen.

(6)

För att säkerställa god förvaltning av importen av detta kött är det lämpligt att, i förekommande fall, föreskriva att importlicenserna inte utfärdas förrän efter det att de har kontrollerats, vilket i synnerhet gäller vissa uppgifter i äkthetsintygen.

(7)

Erfarenheten har visat att importörerna inte alltid informerar de behöriga myndigheter som utfärdat importlicenserna om de kvantiteter nötkött som importeras inom ramen för de aktuella kvoterna och om köttets ursprung. Dessa uppgifter är viktiga för att situationen på marknaden ska kunna bedömas. Det bör därför införas en säkerhet för att säkerställa att importörerna lämnar dessa uppgifter.

(8)

I kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 av den 31 augusti 2009 om närmare bestämmelser för medlemsstaternas anmälningar till kommissionen av uppgifter och dokument inom ramen för genomförandet av den gemensamma organisationen av marknaderna, systemet för direktstöd, främjandet av försäljning av jordbruksprodukter och ordningarna för de yttersta randområdena och de mindre Egeiska öarna (8), fastställs gemensamma regler för hur medlemsstaternas behöriga myndigheter ska anmäla uppgifter och dokument till kommissionen. Dessa regler omfattar i synnerhet medlemsstaternas skyldighet att använda de informationssystem som kommissionen gjort tillgängliga och godkännandet av tillträdesrätterna för de myndigheter och individer som har rätt att skicka anmälningar. I förordningen fastställs vidare gemensamma principer för informationssystemen så att de kan garantera dokumentens äkthet, integritet och läsbarhet under hela den tid de måste bevaras. Dessutom innehåller förordningen regler för skydd av personuppgifter.

(9)

Enligt förordning (EG) nr 792/2009 ska skyldigheten att använda informationssystemen i enlighet med den förordningen anges i de förordningar som fastställer en specifik anmälningsskyldighet.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För perioder som sträcker sig från och med den 1 juli till och med den 30 juni efterföljande år, nedan kallade tullkvotperioder för import ska följande tullkvoter öppnas varje år:

a)

66 750 ton nötkött av hög kvalitet, färskt, kylt eller fryst med KN-nummer 0201 och 0202 samt produkter med KN-nummer 0206 10 95 och 0206 29 91. För importperioderna 2012/2013, 2013/2014 och 2014/2015 ska den totala kvantiteten vara 67 250 ton.

b)

2 250 ton benfritt buffelkött, fryst, med KN-nummer 0202 30 90, uttryckt i vikt av benfritt kött, med ursprung i Australien. Löpnumret för denna kvot ska vara 09.4001.

c)

200 ton benfritt buffelkött, färskt, kylt eller fryst, med KN-nummer 0201 30 00 och 0202 30 90, uttryckt i vikt av benfritt kött, med ursprung i Argentina. Löpnumret för denna kvot ska vara 09.4004.

2.   I denna förordning avses med fryst kött sådant kött som vid införseln inom unionens tullområde har en inre temperatur på högst – 12 °C.

3.   Inom ramen för den kvot som avses i punkt 1 ska värdetullen fastställas till 20 %.

Artikel 2

Den tullkvot för färskt, kylt eller fryst nötkött som avses i artikel 1.1 a ska fördelas enligt följande:

a)

29 500 ton benfritt nötkött med KN-nummer 0201 30 00 och 0206 10 95 som motsvarar följande definition:

”Utvalda styckningsdelar av stutar, ungstutar eller kvigor som efter avvänjningen uteslutande har fötts upp genom bete. Slaktkroppar av stutar ska klassificeras som JJ, J, U eller U2 och slaktkroppar av ungstutar och kvigor ska klassificeras som AA, A eller B enligt den officiella klassificering av nötkött som har fastställts av det argentinska sekretariatet för jordbruk, djurhållning, fiske och livsmedel (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos – SAGPyA)”.

För importperioderna 2012/2013, 2013/2014 och 2014/2015 ska den totala kvantiteten vara 30 000 ton.

Styckningsdelarna ska märkas enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 (9).

Uppgiften ”nötkött av hög kvalitet” får anges i informationen på etiketten.

Löpnumret för denna kvot ska vara 09.4450.

b)

7 150 ton, uttryckt i produktvikt, kött med KN-nummer 0201 20 90, 0201 30 00, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 och 0206 29 91 och som motsvarar följande definition:

”Utvalda styckningsdelar av sådana slaktkroppar av stutar eller kvigor som är klassificerade inom en av de officiella kategorierna Y, YS, YG, YGS, YP och YPS enligt definitionen av AUS-MEAT Australia. Köttets färg ska överensstämma med AUS-MEAT:s köttfärgsreferensnormer 1 B–4, fettets färg med AUS-MEAT:s fettfärgsreferensnormer 0–4 och fettets tjocklek (mätt på P8-punkten) med AUS-MEAT:s fettklasser 2–5”.

Styckningsdelarna ska vara märkta enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1760/2000.

Uppgiften ”nötkött av hög kvalitet” får läggas till på etiketten.

Löpnumret för denna kvot ska vara 09.4451.

c)

6 300 ton benfritt nötkött med KN-nummer 0201 30 00 och 0206 10 95 och som motsvarar följande definition:

”Utvalda styckningsdelar av nötkött av stutar (novillo) eller kvigor (vaquillona) enligt den officiella klassificering av slaktkroppar av nöt som har fastställts av Uruguays nationella köttinstitut (Instituto Nacional de Carnes – INAC). De djur som används för produktion av nötkött av hög kvalitet har efter avvänjningen uteslutande fötts upp genom bete. Slaktkropparna ska klassificeras som I, N eller A, med fettansättning 1, 2 eller 3 enligt klassificeringen ovan”.

Styckningsdelarna ska vara märkta enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1760/2000.

Uppgiften ”nötkött av hög kvalitet” får läggas till på etiketten.

Löpnumret för denna kvot ska vara 09.4452.

d)

10 000 ton benfritt nötkött med KN-nummer 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 och 0206 29 91 och som motsvarar följande definition:

”Utvalda styckningsdelar av stutar eller kvigor som efter avvänjningen uteslutande har fötts upp på gräs från betesmark. Slaktkropparna ska klassificeras som B med fettansättning 2 eller 3 enligt den officiella klassificering av slaktkroppar av nöt som har fastställts av Brasiliens ministerium för jordbruk, djurhållning och försörjning (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)”.

Styckningsdelarna ska vara märkta enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1760/2000.

Uppgiften ”nötkött av hög kvalitet” får läggas till på etiketten.

Löpnumret för denna kvot ska vara 09.4453.

e)

1 300 ton, uttryckt i produktvikt, kött med KN-nummer 0201 20 90, 0201 30 00, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 samt 0206 29 91 och som motsvarar följande definition:

”Utvalda styckningsdelar av stutar eller kvigor som uteslutande har fötts upp på gräs från betesmark, och vars slaktkroppar väger högst 370 kg. Slaktkropparna ska klassificeras som A, L, P, T eller F, med en fettansättning enligt P eller lägre och med en muskelklassificering på 1 eller 2, enligt den officiella klassificering av slaktkroppar som har fastställts av New Zealand Meat Board”.

Löpnumret för denna kvot ska vara 09.4454.

f)

11 500 ton, uttryckt i produktvikt, kött med KN-nummer 0201, 0202, 0206 10 95 och 0206 29 91, som motsvarar följande definition:

”Slaktkroppar och alla styckningsdelar från nötkreatur som är trettio månader eller yngre, uppfödda under minst 100 dagar på ett balanserat foder, som har ett högt energiinnehåll och utgörs av minst 70 % spannmål, med en total vikt på lägst 20 pund (lb) per dag. Kött som är märkt choice eller prime enligt de normer som ställts upp av Förenta staternas jordbruksdepartement (United States Department of Agriculture, USDA) ingår automatiskt i definitionen ovan. Kött som ingår i klass Canada A, Canada AA, Canada AAA, Canada Choice och Canada Prime, A1, A2, A3 och A4, enligt de normer som ställts upp av den kanadensiska regeringens livsmedelsbyrå (l'Agence Canadienne d'inspection des aliments du Gouvernement du Canada), motsvarar denna definition”.

Löpnumret för denna kvot ska vara 09.4002.

g)

1 000 ton urbenat kött, med KN-nummer 0201 30 00 och 0202 30 90, som motsvarar följande definition:

”Filé (lomito), biff och/eller entrecôte (lomo), rulle (rabadilla), innanlår (carnaza negra) som erhållits från utvalda korsavlade djur med mindre än 50 % av raser av zebutyp och som har fötts upp uteslutande på gräs från betesmark eller hö. De slaktade djuren ska vara stutar eller kvigor som tillhör klass ’V’ i Vacuna-systemet för klassificering av slaktkroppar och som ger slaktkroppar på högst 260 kg”.

Styckningsdelarna ska vara märkta i enlighet med artikel 13 i förordning (EG) nr 1760/2000.

Uppgiften ”nötkött av hög kvalitet” får läggas till på etiketten.

Löpnumret för denna kvot ska vara 09.4455.

Artikel 3

1.   För import av de kvantiteter som avses i artikel 2 f ska följande handlingar uppvisas vid övergången till fri omsättning:

a)

En importlicens utfärdad enligt bestämmelserna i artiklarna 4 och 5.

b)

Ett äkthetsintyg utfärdat enligt bestämmelserna i artikel 6.

2.   För import av den kvantitet som fastställs i artikel 2 f ska tullkvotperioden för import delas in i tolv delperioder på en månad vardera. Den disponibla kvantiteten för varje delperiod ska motsvara en tolftedel av den totala kvantiteten.

Artikel 4

För att en sådan importlicens som avses enligt artikel 3 ska utfärdas krävs följande:

a)

I licensansökan och i licensen ska ursprungslandet anges i fält 8 och ”ja” ska markeras med ett kryss. Licenserna ska medföra skyldighet att importera från det berörda landet.

b)

I fält 20 i licensansökan och i licensen ska en av de uppgifter som förtecknas i bilaga I anges.

Artikel 5

1.   De licensansökningar som avses i artikel 4 får endast lämnas in under de fem första dagarna varje månad för varje tullkvotperiod för import.

Trots artikel 5.1 i förordning (EG) nr 382/2008 får ansökningarna, för samma löpnummer, omfatta en eller flera av de produkter som omfattas av de KN-nummer eller KN-nummergrupper som anges i bilaga I till den förordningen. Om ansökningarna omfattar flera KN-nummer ska den ansökta kvantiteten per KN-nummer eller KN-nummergrupp anges. Samtliga KN-nummer ska alltid anges i fält 16 och deras varubeskrivning ska anges i fält 15 i licensansökan och i licensen.

2.   Senast den tionde dagen i den månad då ansökningarna lämnades in ska medlemsstaterna till kommissionen anmäla den totala kvantitet per ursprungsland som ansökningarna omfattar.

3.   Importlicenser ska utfärdas mellan den 17:e och inte senare än den 21:e i den månad under vilken ansökningarna lämnades in. För varje utfärdad licens ska de berörda kvantiteterna anges per KN-nummer eller KN-nummergrupp.

Artikel 6

1.   Äkthetsintyget ska upprättas i ett original och minst en kopia på en blankett enligt förlagan i bilaga II.

Blankettens format ska vara omkring 210 × 297 mm, och papperets vikt ska vara minst 40 gram per kvadratmeter.

2.   Blanketterna ska vara tryckta och ifyllda på ett av unionens officiella språk; de kan dessutom tryckas och fyllas i på exportlandets officiella språk eller ett av dessa.

Definitionen som avses i artikel 2 avseende det kött som har ursprung i exportlandet ska tryckas på blankettens baksida.

3.   Varje äkthetsintyg ska förses med ett löpnummer tilldelat av den utfärdande myndigheten som avses i artikel 7. Kopiorna ska ha samma löpnummer som originalet.

4.   Originalet och kopiorna ska fyllas i antingen på maskin eller för hand. Om de fylls i för hand ska svart bläck och stora tryckbokstäver användas.

5.   Ett äkthetsintyg är giltigt endast om det är vederbörligen ifyllt och påtecknat enligt de anvisningar som finns i bilagorna II och III av en utfärdande myndighet som finns på förteckningen i bilaga III.

6.   Äkthetsintyget är vederbörligen påtecknat när det anger ort och datum för utfärdande och bär den utfärdande myndighetens stämpel samt underskrift av den eller dem som har befogenhet att påteckna.

Stämpeln kan ersättas av ett tryckt sigill såväl på originalet som på kopiorna av äkthetsintyget.

Artikel 7

1.   En utfärdande myndighet som återfinns på förteckningen i bilaga III ska

a)

vara erkänd som sådan i exportlandet,

b)

förpliktiga sig att bekräfta de uppgifter som återfinns i äkthetsintyget,

c)

förpliktiga sig att varje onsdag förse kommissionen med varje upplysning som är av nytta för att bekräfta de uppgifter som återfinns på äkthetsintyget.

2.   Förteckningen i bilaga III kan revideras av kommissionen när en utfärdande myndighet inte längre är erkänd, när den inte längre uppfyller en eller flera av sina förpliktelser eller när en ny utfärdande myndighet utses.

Artikel 8

1.   Import av de kvantiteter som avses i artiklarna 1.1 b och 1.1 c och artikel 2 a–e och 2 g får ske endast om det vid övergång till fri omsättning uppvisas en importlicens som är utfärdad i enlighet med artikel 4 a och b samt med punkt 2 i den här artikeln.

2.   Äkthetsintyget, utfärdat enligt bestämmelserna i artiklarna 6 och 7, ska föreläggas den behöriga myndigheten i original och i en kopia samtidigt med ansökan om den första importlicensen för det kött som äkthetsintyget gäller.

Inom ramen för den kvantitet som uppges kan ett äkthetsintyg användas för ansökningar om flera importlicenser. När mer än en licens utfärdas utifrån ett intyg ska den behöriga myndigheten påteckna äkthetsintyget i förhållande till avskrivningen.

Den behöriga myndigheten kan inte utfärda importlicensen förrän den har försäkrat sig om att alla de uppgifter som finns på äkthetsintyget motsvarar de upplysningar i frågan som kommissionen lämnar varje vecka. Därefter ska licensen omedelbart utfärdas.

3.   Genom undantag från de bestämmelser som anges i första och tredje styckena i punkt 2, och under förutsättning att punkterna 4, 5 och 6 följs, får den behöriga myndigheten utfärda en importlicens i följande fall:

a)

Originalexemplaret av äkthetsintyget har visats upp men kommissionens uppgifter om detta har ännu inte mottagits.

b)

Originalexemplaret av äkthetsintyget har inte visats upp.

c)

Originalexemplaret av äkthetsintyget har visats upp och kommissionens uppgifter om detta har mottagits men vissa uppgifter är inte angivna enligt bestämmelserna.

4.   Genom undantag från artikel 5.3 a i förordning (EG) nr 382/2008 ska det belopp som ställs som säkerhet för importlicensen i de fall som avses i punkt 3 motsvara de aktuella produkternas fulla tullsats enligt den gemensamma tulltaxa som tillämpas den dag då ansökan om importlicens lämnas in.

Efter det att originalet av äkthetsintyget och kommissionens uppgifter om detta mottagits, och efter kontroll av att uppgifterna är angivna enligt bestämmelserna, kan medlemsstaterna frigöra denna säkerhet på villkor att den säkerhet som avses i artikel 5.3 a i förordning (EG) nr 382/2008 ställs för samma importlicens.

5.   Uppvisande av originalexemplaret av äkthetsintyget, utfärdat enligt bestämmelserna, för den behöriga myndigheten innan giltighetstiden för den aktuella importlicensen har löpt ut är ett primärt krav i den mening som avses i artikel 19 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 (10) för den säkerhet som avses i första stycket i punkt 4.

6.   De belopp av den säkerhet som avses i första stycket i punkt 4 och som inte frigörs ska anses förverkade och behållas som tull.

Artikel 9

Äkthetsintyg och importlicenser ska vara giltiga i tre månader från dagen för utfärdandet. Äkthetsintygens giltighetstid utlöper dock senast den 30 juni efter dagen för utfärdandet.

Artikel 10

För den kvantitet som anges i artikel 2 f i denna förordning ska bestämmelserna i förordning (EG) nr 1301/2006, förordning (EG) nr 376/2008 och förordning (EG) nr 382/2008 tillämpas, om inte annat följer av den här förordningen.

För de kvantiteter som anges i artiklarna 1.1 b, 1.1 c och 2 a–e och 2 g i denna förordning ska bestämmelserna i förordning (EG) nr 376/2008, förordning (EG) nr 382/2008 och kapitel III i förordning (EG) nr 1301/2006 tillämpas, om inte annat följer av den här förordningen.

Artikel 11

1.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna

a)

senast den tionde dagen i varje månad meddela kommissionen de produktkvantiteter för vilka importlicenser utfärdades under föregående månad för importtullkvoterna med löpnummer 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002 och 09.4455, även om inga importlicenser utfärdades,

b)

senast den 31 augusti efter slutet av varje importtullkvotperiod meddela kommissionen de produktkvantiteter för vilka importlicenser utfärdades under föregående tullkvotperiod för import för importtullkvoten med löpnummer 09.4001 och 09.4004, även om inga importlicenser utfärdades,

c)

även om inga ansökningar har lämnats in meddela kommissionen de produktkvantiteter som omfattas av helt eller delvis outnyttjade importlicenser, dvs. mellanskillnaden mellan de kvantiteter som anges på baksidan av importlicensen och de kvantiteter som licensen avser,

i)

tillsammans med de meddelanden som avses i artikel 5.2 i denna förordning om ansökningar som lämnats in för den sista delperioden av tullkvotperioden för import,

ii)

senast den 31 oktober efter utgången av varje tullkvotperiod för import.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla hur stora produktkvantiteter som har övergått till fri omsättning i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1301/2006.

3.   I fråga om de meddelanden som avses i punkterna 1 och 2 ska kvantiteterna anges i kilogram produktvikt, per ursprungsland och per produktkategori i enlighet med bilaga V till förordning (EG) nr 382/2008.

Anmälningar avseende de kvantiteter som avses i artikel 1.1 b och 1.1 c och i artikel 2 a–e och 2 g i denna förordning ska lämnas i enlighet med förordning (EG) nr 792/2009.

Artikel 12

Förordning (EG) nr 810/2008 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga V.

Artikel 13

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 juni 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  EUT L 219, 14.8.2008, s. 3.

(3)  Se bilaga IV.

(4)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 22.

(5)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.

(6)  EUT L 115, 29.4.2008, s. 10.

(7)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(8)  EUT L 228, 1.9.2009, s. 3.

(9)  EGT L 204, 11.8.2000, s. 1.

(10)  EUT L 92, 30.3.2012. s. 4.


BILAGA I

Uppgifter som avses i artikel 4 b

:

På bulgariska

:

Говеждо/телешко месо с високо качество (Регламент за изпълнение (EC) № 593/2013)

:

På spanska

:

Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento de Ejecución (UE) no 593/2013]

:

På tjeckiska

:

Vysoce jakostní hovezí/telecí maso (Provádecí narízení (EU) c. 593/2013)

:

På danska

:

Oksekød af høj kvalitet (Gennemførelsesforordning (EU) nr. 593/2013)

:

På tyska

:

Qualitätsrindfleisch (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 593/2013)

:

På estniska

:

Kõrgekvaliteediline veiseliha/vasikaliha (Rakendusmäärus (EL) nr 593/2013)

:

På grekiska

:

Βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας [Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 593/2013]

:

På engelska

:

High-quality beef/veal (Implementing Regulation (EU) No 593/2013)

:

På franska

:

Viande bovine de haute qualité [Règlement d'exécution (UE) no 593/2013]

:

På italienska

:

Carni bovine di alta qualità [Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013]

:

På lettiska

:

Augstas kvalitātes liellopu/teļa gaļa (Īstenosanas regula (ES) Nr. 593/2013)

:

På litauiska

:

Aukstos kokybės jautiena ir (arba) versiena (Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 593/2013)

:

På ungerska

:

Kiváló minőségű marha-/borjúhús (593/2013/EU végrehajtási rendelet)

:

På maltesiska

:

Kwalita għolja ta’ ċanga/vitella (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 593/2013)

:

På nederländska

:

Rundvlees van hoge kwaliteit (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 593/2013)

:

På polska

:

Wołowina/cielęcina wysokiej jakości (Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 593/2013)

:

På portugisiska

:

Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento de Execução (UE) n.o 593/2013)]

:

På rumänska

:

Carne de vita/vițel de calitate superioara [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 593/2013]

:

På slovakiska

:

Vysoko kvalitné hovädzie/telacie mäso (Vykonávacie nariadenie (EÚ) c. 593/2013)

:

På slovenska

:

Visokokakovostno goveje/telecje meso (Izvedbena uredba (EU) st. 593/2013)

:

På finska

:

Korkealaatuista naudanlihaa (Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 593/2013)

:

På svenska

:

Nötkött av hög kvalitet (Genomförandeförordning (EU) nr 593/2013)


BILAGA II

Definition

Nötkött av hög kvalitet med ursprung i ….

(lämplig definition)

eller buffelkött med ursprung i Australien

eller buffelkött med ursprung i Argentina


BILAGA III

FÖRTECKNING ÖVER MYNDIGHETER I EXPORTLÄNDER MED BEFOGENHET ATT UTFÄRDA ÄKTHETSINTYG

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

för kött med ursprung i Argentina

a)

som motsvarar definitionen i artikel 1.1 c,

b)

som motsvarar definitionen i artikel 2 a.

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY — AUSTRALIA

för kött med ursprung i Australien

a)

som motsvarar definitionen i artikel 1.1 b,

b)

som motsvarar definitionen i artikel 2 b.

INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC)

för kött med ursprung i Uruguay som motsvarar definitionen i artikel 2 c.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DIPOA)

för kött med ursprung i Brasilien som motsvarar definitionen i artikel 2 d.

NEW ZEALAND MEAT BOARD

för kött med ursprung i Nya Zeeland som motsvarar definitionen i artikel 2 e.

FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA)

för kött med ursprung i Förenta staterna som motsvarar definitionen i artikel 2 f.

CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY — GOVERNMENT OF CANADA/AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS — GOUVERNEMENT DU CANADA

för kött med ursprung i Kanada som motsvarar definitionen i artikel 2 f.

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD E INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMA

för kött med ursprung i Paraguay som motsvarar definitionen i artikel 2 g.


BILAGA IV

Upphävd förordning och en förteckning över senare ändringar av den

Kommissionens förordning (EG) nr 810/2008

(EUT L 219, 14.8.2008, s. 3)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1136/2008

(EUT L 307, 18.11.2008, s. 3)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 539/2009

(EUT L 160, 23.6.2009, s. 3)

Endast artikel 2

Kommissionens förordning (EG) nr 868/2009

(EUT L 248, 22.9.2009, s. 21)

Endast artikel 2

Kommissionens förordning (EG) nr 883/2009

(EUT L 254, 26.9.2009, s. 9)

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 653/2011

(EUT L 179, 7.7.2011, s. 1)

Endast artikel 3

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1257/2011

(EUT L 320, 3.12.2011, s. 12)

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1212/2012

(EUT L 348, 18.12.2012, s. 7)

Endast artikel 5


BILAGA V

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 810/2008

Denna förordning

Artikel 1.1 första stycket

Artikel 1.1

Artikel 1.1 andra stycket

Artikel 1.2 och 1.3

Artikel 1.2 och 1.3

Artiklarna 2 till 13

Artiklarna 2 till 13

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga III

Bilaga I

Bilaga VII

Bilaga VIII

Bilaga IV

Bilaga V