Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32013R0624.pdf

28.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 177/21


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 624/2013

av den 27 juni 2013

om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 32/2000 vad gäller en ny unionstullkvot, konsoliderad inom Gatt, för livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, från Förenta staterna

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 32/2000 av den 17 december 1999 om öppnande och förvaltning av gemenskapens inom Gatt konsoliderade tullkvoter och av vissa andra av gemenskapens tullkvoter, om fastställande av närmare bestämmelser för ändring och anpassning av dessa kvoter och om upphävande av förordning (EG) nr 1808/95 (1), särskilt artikel 9.1 b, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 2013/125/EU (2) godkände rådet avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen.

(2)

I avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater föreskrivs en ny årlig tullkvot för livsmedelsberedningar.

(3)

Förordning (EG) nr 32/2000 innehåller bestämmelser om öppnande och förvaltning av unionens inom Gatt konsoliderade tullkvoter, som ska användas i kronologisk ordning efter tulldeklarationernas datum.

(4)

För att produkternas ursprung ska kunna garanteras bör de kontrollåtgärder som införts av Förenta staternas behöriga myndigheter beaktas, och det bör föreskrivas att det ursprungsintyg som utfärdats av dessa myndigheter ska begäras vid import i enlighet med artiklarna 55–65 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3).

(5)

För att införa den nya årliga tullkvot för vilken bestämmelser fastställs i avtalet genom skriftväxling är det nödvändigt att ändra förordning (EG) nr 32/2000.

(6)

Eftersom avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen träder i kraft den 1 juli 2013 bör denna genomförandeförordning från kommissionen tillämpas från och med samma dag.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 32/2000 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 juni 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 5, 8.1.2000, s. 1.

(2)  EUT L 69, 13.3.2013, s. 4.

(3)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.


BILAGA

I bilaga I till förordning (EG) nr 32/2000 ska följande rad läggas till i tabellen:

”09.0096

2106 90 98

 

Andra livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, från Förenta staterna

Från och med den 1 juli till och med den 30 juni

1 550 ton

EA (1) (2)


(1)  Beteckningen EA innebär att varorna ska beläggas med en jordbrukskomponent som fastställs i enlighet med förordning (EEG) nr 2658/87.

(2)  Tillträde till tullkvoten ska endast ges mot uppvisande, i enlighet med artiklarna 55–65 i förordning (EEG) nr 2454/93, av ett ursprungsintyg som utfärdats av Förenta staternas behöriga myndigheter.”