Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32020R2159.pdf

21.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 431/34


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/2159

av den 16 december 2020

om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a och b, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 upprättas en varunomenklatur (nedan kallad Kombinerade nomenklaturen eller KN) för att på en och samma gång tillgodose behoven i samband med Gemensamma tulltaxan och behoven i samband med statistiken över unionens utrikeshandel och annan unionspolitik rörande import eller export av varor.

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 upprättas även en integrerad tulltaxa för Europeiska unionen (nedan kallad Taric) för att tillgodose behoven i Gemensamma tulltaxan, i statistik över unionens utrikeshandel samt unionens handelspolitik, jordbrukspolitik och annan politik rörande import och export av varor.

(3)

Det lämpligaste verktyget för unionen att använda sig av för att föra statistik över import som rör endast vissa varor är statistiska undernummer som införs i Taric. Dessa statistiska Taric-nummer anges i bilaga 10 (Statistiska Taric-nummer) i del 3 (Taxebilagor) i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87.

(4)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1369 (2) infördes nya Taric-undernummer för munskydd i bilaga 10 i del 3 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87. För att säkerställa att dessa nya nummer åter införs i den version av Kombinerade nomenklaturen som är tillämplig från och med den 1 januari 2021 är det nödvändigt att ändra bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87, eftersom den ska ändras med verkan från och med den 1 januari 2021 genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1577 (3).

(5)

Covid-19-pandemin pågår fortfarande i unionen och medlemsstaterna kämpar med att hindra spridningen av covid-19. Därför finns i medlemsstaterna en stor och ökande efterfrågan på och användning av vissa medicinska varor, särskilt munskydd, diagnostiska reagens och diagnostiska kit, som sannolikt kommer att förbli hög i framtiden. Importen av dessa varor medför en extra utmaning för tullmyndigheterna.

(6)

För att underlätta och harmonisera tullkontroller i medlemsstaterna på unionsnivå är det lämpligt att skapa ytterligare Taric-undernummer som gör det möjligt att snabbare skilja de berörda varorna från andra varor med samma undernummer och på så sätt minska effekterna av eventuella förseningar i leveranskedjan under covid-19-pandemin.

(7)

Med tanke på betydelsen av SARS-CoV-2-vacciner är det lämpligt att skapa ett KN-nummer för att även övervaka exporten av dessa.

(8)

Ytterligare Taric-undernummer bör skapas för att säkerställa bättre övervakning av handelsflödena av munskydd, diagnostiska reagens och diagnostiska kit.

(9)

Vidare underlättar dessa nya Taric-undernummer även medlemsstaternas genomförande av kommissionens beslut (EU) 2020/491 (4). Eftersom munskydd hör till de mest importerade medicinska produkterna möjliggör en specifik identifikation av dessa i Taric en snabbare deklarationsprocess genom att dessa varor kan skiljas ut från andra varor som för närvarande klassificeras med samma undernummer.

(10)

Bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

Tullmyndigheterna och de ekonomiska aktörerna bör kunna tillämpa de ändringar av Kombinerade nomenklaturen som fastställs i denna förordning från och med den dag då genomförandeförordning (EU) 2020/1577 börjar tillämpas, för att säkerställa kontinuitet i insamlingen av statistiska uppgifter om de berörda varorna. Därför bör denna förordning träda i kraft så snart som möjligt och börja tillämpas från och med den 1 januari 2021.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2020.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Gerassimos THOMAS

Generaldirektör

Generaldirektoratet för skatter och tullar


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1369 av den 29 september 2020 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 319, 2.10.2020, s. 2).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1577 av den 21 september 2020 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 361, 30.10.2020, s. 1).

(4)  Kommissionens beslut (EU) 2020/491 av den 3 april 2020 om befrielse från importtullar och mervärdesskatt som beviljas för import av varor som krävs för att bekämpa effekterna av covid-19-utbrottet under 2020 (EUT L 103I, 3.4.2020, s. 1).


BILAGA

Bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 ska ändras på följande sätt:

1.

I del 2, avdelning VI, kapitel 30 ska raderna för KN-nummer 3002 13 00, 3002 14 00 och 3002 15 00 ersättas med följande:

”3002 13 00

- - Immunologiska produkter, oblandade, som inte föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln (*1)

Fri

-

3002 14 00

- - Immunologiska produkter, blandade, som inte föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln (*1)

Fri

-

3002 15 00

- - Immunologiska produkter som föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln (*1)

Fri

-

2.

I del 2, avdelning VI, kapitel 30 ska raden för KN-nummer 3002 20 00 ersättas med följande:

 

”3002 20

- Vacciner för människor:

 

 

3002 20 10

- - Vacciner mot sars-relaterade coronavirus (sars-CoV-arter)

Fri

p/st (*2)

3002 20 90

- - Andra

Fri

-

3.

I del 2, avdelning VI, kapitel 38 ska raden för KN-nummer 3822 00 00 ersättas med följande:

”3822 00 00

Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på underlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, även utan underlag, andra än sådana som omfattas av nr 3002 eller 3006; certifierade referensmaterial (*3)

Fri

-

4.

I del 2, avdelning XI, kapitel 63 ska raderna för KN-nummer 6307 90 93 och 6307 90 95 ersättas med följande:

”6307 90 93

- - - - - Filtrerande halvmasker i enlighet med EN149; andra masker som motsvarar en liknande standard för masker som andningsskydd mot partiklar  (*4)

6,3

p/st

6307 90 95

- - - - - Andra  (*4)

6,3

p/st

5.

I del 3, bilaga 10 ska följande rader införas:

”3002 13 00

- - Immunologiska produkter, oblandade, som inte föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

 

3002130010

- - Diagnostiska reagens av sådana slag som används vid diagnostisering av sars-CoV-virusinfektioner

-

3002130090

- - - Andra

-

3002 14 00

- - Immunologiska produkter, blandade, som inte föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

 

3002140010

- - Diagnostiska reagens av sådana slag som används vid diagnostisering av sars-CoV-virusinfektioner

-

3002140090

- - - Andra

-

3002 15 00

- - Immunologiska produkter som föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln:

 

3002150010

- - - Reagens för diagnostik av sars-CoV-virus, även i form av kit

-

3002150090

- - - Andra

-”.

”3822 00 00

Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på underlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, även utan underlag, andra än sådana som omfattas av nr 3002 eller 3006 ; certifierade referensmaterial:

 

3822000010

- - - Reagens för diagnostik av sars-CoV-virus, även i form av kit

-

3822000090

- Andra

-”.

 

”- - - - Munskydd:

 

6307 90 93

- - - - - Filtrerande halvmasker i enlighet med EN149; andra masker som motsvarar en liknande standard för masker som andningsskydd mot partiklar:

 

 

- - - - - - Bondad duk

 

 

- - - - - - - Filtrerande halvmasker FFP2 och FFP3 i enlighet med EN 149 och liknande masker:

 

6307909311

- - - - - - - Filtrerande halvmasker FFP2 och FFP3 i enlighet med EN 149

p/st

6307909319

- - - - - - - - Andra

p/st

6307909320

- - - - - - - Andra

p/st

6307909390

- - - - - - Andra

p/st

6307 90 95

- - - - - Andra:

 

 

- - - - - - Bondad duk:

 

 

- - - - - - - Kirurgiska munskydd i enlighet med EN14683; andra masker som motsvarar en liknande standard för kirurgiska munskydd:

 

6307909511

- - - - - - - Kirurgiska munskydd i enlighet med EN14683

p/st

6307909519

- - - - - - - - Andra

p/st

6307909520

- - - - - - - Andra

p/st

 

- - - - - - Andra:

 

6307909591

- - - - - - - Handgjorda

p/st

6307909595

- - - - - - - Andra

p/st”


(*1)  Statistiskt Taric-nummer: Se bilaga 10.”.

(*2)  Dos (vid flerdosbehållare: dos för vuxna).”.

(*3)  Statistiskt Taric-nummer: Se bilaga 10.”.

(*4)  Statistiskt Taric-nummer: Se bilaga 10.”.