Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52003PC0805.pdf

52003PC0805

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 rörande öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter /* KOM/2003/0805 slutlig */Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 rörande öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

På flera medlemsstaters begäran har kommissionen i samarbete med berörda experter från de offentliga förvaltningarna undersökt lämpligheten av att öppna, avsluta eller förlänga autonoma tullkvoter för vissa industriprodukter.

Till följd av denna genomgång, vilken ägde rum vid ett möte i gruppen för tulltaxefrågor av ekonomisk art, drogs slutsatsen att medlemsstaterna kan godkänna öppnande, avslutande och förlängning av kvoter för de produkter som avses i detta förslag till förordning utan att detta stör marknaden för produkterna.

Detta är avsikten med det bifogade förslaget till förordning.

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 rörande öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 26 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Den 20 december 1996 öppnade rådet genom förordning (EG) nr 2505/96 gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter [1]. Efterfrågan i gemenskapen på produkterna i fråga bör täckas på ett så gynnsamt sätt som möjligt. Därför bör nya gemenskapstullkvoter med nedsatt tullsats eller nolltullsats öppnas för lämpliga volymer och vissa gällande tullkvoter förlängas, utan att störa marknaden för dessa produkter.

[1] EGT L 345, 31.12.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1078/2003 (EGT L 156, 25.6.2003, s. 1).

(2) Kvotmängden för vissa autonoma gemenskapstullkvoter är otillräcklig för att tillgodose gemenskapsindustrins behov under den nuvarande kvotperioden. Följaktligen bör dessa kvotmängder ökas från och med den 1 januari 2003 eller den 1 juli 2003 beroende på vilket datum kvoten trädde i kraft och därför bör denna förordning träda i kraft omedelbart.

(3) Det är inte i gemenskapens intresse att under 2004 bibehålla en gemenskapstullkvot för vissa av de produkter som befriades från tull 2003. Dessa produkter bör således tas bort från tabellen i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96.

(4) Med hänsyn till det stora antalet ändringar och av tydlighetsskäl bör därför bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 ersättas i sin helhet.

(5) Förordning (EG) nr 2505/96 bör därför ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

I bilaga I för kvotperioden från och med den 1 januari till och med den 31 december 2003 förordning (EG) nr 2505/96 ändras på följande sätt:

- löpnummer 09.2979: kvotmängden skall ändras till 800.000 st,

- löpnummer 09.2985: kvotmängden skall ändras till 600.000 st.

Artikel 3

I bilaga II för kvotperioden från och med den 1 juli till och med den 31 december 2003 förordning (EG) nr 2505/96 ändras på följande sätt:

- löpnummer 09.2935: kvotmängden skall ändras till 70 000 ton.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2004 med undantag för artikel 2 som skall tillämpas från och med den 1 januari 2003 och artikel 3 som skall tillämpas från och med den 1 juli 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den [...]

På rådets vägnar

Ordförande

BILAGA

"BILAGA I

>Plats för tabell>

(a) Övervakningen av användningen för detta särskilda ändamål skall ske i enlighet med tillämpliga gemenskapsbestämmelser.

(b) Tullkvoten är dock inte tillåten då beredning utförs av detaljhandels- eller restaurangrörelser.

(c) De kvantiteter av de varor som omfattas av denna kvot och som i enlighet med förordning (EG) nr 1078/2003 övergått till fri omsättning från och med den 1 juli 2003 skall dras av helt och hållet från denna kvantitet.

(1) Den specifika tilläggstullen är tillämplig.

>Plats för tabell>

BILAGA

>Plats för tabell>

Sammanlagt inkomstbortfall jämfört med föregående tullkvotperiod: - 3.543.237 (4.724.316 - 1.181.079) EUR net.

BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING

I bestämmelserna om förvaltningen av tullkvoter fastställs nödvändiga åtgärder för förebyggande av och skydd mot bedrägerier och oegentligheter.