Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52004XC1105(02).pdf

5.11.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 271/3


ENHETLIG TILLÄMPNING AV KOMBINERADE NOMENKLATUREN (KN)

(Klassificering av varor)

(2004/C 271/03)

Förklarande anmärkningar som antagits enligt artikel 10.1 i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2344/2003 (2)

De förklarande anmärkningarna till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur (3) skall ändras på följande sätt:

Sidan 276

Följande text skall läggas till efter koden 7302 10 10:

”7302 10 21 till 7302 10 29

Vignolräls

Vignolrälsen, som har fått namn efter uppfinnaren, är den räls som brukar användas för vanliga järnvägar, höghastighetsjärnvägar, bergsjärnvägar och regionala nät.

Den har följande form:

7302 10 40

Kilspår

Kilspår är specialräls som används till spårvagnar och till kranar och traverser inom industrin.

Rälsens profil är sådan att hjulets fläns passar in i skåran.

De har följande form:


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EUT L 346, 31.12.2003, s. 38.

(3)  EGT C 256, 23.10.2002, s. 1.