Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52004XC1125(01).pdf

25.11.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 288/6


ENHETLIG TILLÄMPNING AV KOMBINERADE NOMENKLATUREN (KN)

(Klassificering av varor)

Förklarande anmärkningar som antagits i enlighet med det förfarande som definieras i artikel 10.1 i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1558/2004 (2)

(2004/C 288/06)

De förklarande anmärkningarna till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur (3) skall ändras på följande sätt:

På sidan 354 skall följande text införas:

”9501

Leksaksfordon med hjul, avsedda för barn (t.ex. trehjuliga leksakscyklar, sparkcyklar och trampbilar); dockvagnar:

9501 00 90

Andra slag

Detta nummer omfattar leksaksfordon med hjul utrustade med inbyggd förbränningskolvmotor, avsedda att framföras av barn, så kallade Fyrhjulingar (Quad vehicles), under förutsättning att följande begränsningar inte överskrids:

En hastighet inte överskridande 20 km/tim.

En nettovikt inte överskridande 50 kg.

En cylindervolym inte överskridande 49 cm3.

Enväxlad kraftöverföring.

Endast ett bromsystem vilket verkar på bakhjulen.

I motsats till de flesta leksaksfordon med hjul som klassificeras under denna rubrik så är ’Fyrhjulingar’ utformade för användning i oländig terräng.

Om något av ovanstående krav inte uppfylls skall ’Fyrhjulingar’ klassificeras enligt nummer 8703.”


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EUT L 283, 2.9.2004, s. 7.

(3)  EGT C 256, 23.10.2002, s. 1.