Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52005XC0201(01).pdf

1.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 25/2


MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Meddelande till importörer: Världshandelsorganisationens tvistlösningsförfarande rörande Förenta staternas beskattning av utländska försäljningsbolag (Foreign Sales Corporations) – Återbetalning eller eftergift av tilläggstullar

(2005/C 25/02)

Den 7 maj 2003 bemyndigade Världshandelsorganisationens (WTO) tvistlösningsorgan gemenskapen att införa motåtgärder på upp till 4 043 miljoner US-dollar i form av tilläggstullar (värdetullar på 100 %) på vissa produkter med ursprung i Förenta staterna. Den 8 december 2003 antog gemenskapen rådets förordning (EG) nr 2193/2003 om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (1).

Som en följd av att Förenta staterna 2004 antagit Jobs Creation Act antog gemenskapen rådets förordning (EG) nr 171/205 om upphävande av tillämpningen av de tilläggstullar som infördes genom rådets förordning (EG) nr 2193/2003. Förordning 171/2005 beräknas träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning men är tillämplig, så tillvida som tillämpningen av tilläggstullar därigenom upphävs, från och med den 1 januari 2005.

Följaktligen skall från och med den 1 januari 2005 de tilläggstullar som infördes genom rådets förordning (EG) nr 2193 lagligen inte betalas. I enlighet med detta underrättas berörda parter härmed om att de kan ansöka om återbetalning eller eftergift av dessa tullar hos de nationella tullmyndigheter till vilka inbetalning skett eller avses ske i enlighet med artikel 236 i gemenskapens tullkodex (2).


(1)  EUT L 328, 17.12.2003, s. 3.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2913/92, 12.10.1992 (EGT L 253, 11.10.1993). Förordningen senast ändrad genom akten om villkoren för anslutning av Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av de fördragen (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).