Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52006PC0176.pdf

52006PC0176

Förslag till Rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter /* KOM/2006/0176 slutlig */[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 26.4.2006

KOM(2006) 176 slutlig

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING BAKGRUND |

Motiv och syfte Kvotmängden för vissa autonoma gemenskapstullkvoter räcker inte till för att tillgodose gemenskapsindustrins behov under den nuvarande kvotperioden. På flera medlemsstaters begäran har kommissionen i samarbete med de berörda regeringsexperterna undersökt lämpligheten av att öppna, öka eller förlänga autonoma tullkvoter för vissa industriprodukter. |

Allmän bakgrund Den 20 december 1996 antog rådet förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter, så att gemenskapens efterfrågan på de berörda produkterna kunde tillgodoses på så gynnsamma villkor som möjligt. Det bör därför öppnas nya gemenskapstullkvoter till reducerade tullsatser eller nolltullsats för lämpliga kvantiteter, utan att det stör marknaderna för de produkterna. Vid mötena inom arbetsgruppen för tulltaxefrågor av ekonomisk art framgick det att medlemsstaterna är redo att öppna, öka eller förlänga kvoterna för de produkter som omfattas av detta förslag till förordning och att detta inte kommer att störa marknaderna för de produkterna. |

Gällande bestämmelser Förordning (EG) nr 2505/96 (EGT L 345, 31.12.1996), senast ändrad genom förordning (EG) nr 151/2006 (EGT L 25, 28.1.2006) |

Förenlighet med Europeiska unionens politik och mål på andra områden Förslaget är förenligt med jordbruks-, handels-, företags- och utvecklingspolitiken och med politiken för yttre förbindelser. |

SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSANALYS |

Samråd med berörda parter |

Samrådsmetoder, huvudsakliga målsektorer och deltagarnas allmänna profil Samråd har ägt rum med arbetsgruppen för tulltaxefrågor av ekonomisk art, som företräder de berörda näringarna i varje medlemsstat. |

Sammanfattning av svaren och av hur de har beaktats Alla angivna kvoter återspeglar vad arbetsgruppen enats om. |

Extern experthjälp |

Fackområden och sakkunskap Den sakkunskap som representeras av de experter som företräder medlemsstaterna i arbetsgruppen för tulltaxefrågor av ekonomisk art. |

Metoder Öppet samråd. |

De viktigaste organisationer och experter som rådfrågats Experter utsedda av de enskilda medlemsstaterna. |

Sammanfattning av avgivna och utnyttjade rekommendationer |

Några potentiella risker med oåterkalleliga konsekvenser har inte påtalats. Arbetsgruppen för tulltaxefrågor av ekonomisk art var enig. |

Tillvägagångssätt för att göra dessa rekommendationer tillgängliga för allmänheten Offentliggörande av förslaget. |

Konsekvensanalys Ej tillämpligt. Förslaget ingår inte i kommissionens arbets- och lagstiftningsprogram för 2006. |

RÄTTSLIGA ASPEKTER |

Sammanfattning av den föreslagna åtgärden Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. |

Rättslig grund Artikel 26 i EG-fördraget |

Subsidiaritetsprincipen Förslaget avser ett område där gemenskapen är ensam behörig. Subsidiaritetsprincipen är därför inte tillämplig. |

Proportionalitetsprincipen Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen av följande skäl: |

De föreslagna åtgärderna är förenliga med målen för handlingsprogrammet ”Tull 2007”. |

Åtgärderna är i linje med principerna för att förenkla förfarandena för aktörerna inom utrikeshandeln och med kommissionens meddelande om autonom befrielse från tullar och kvoter (98/C 128/02). |

Val av regleringsform |

Föreslagen regleringsform: Förordning |

Övriga regleringsformer skulle vara olämpliga av följande skäl: Enligt artikel 26 i EG-fördraget skall autonoma befrielser från tullar och kvoter fastställas av rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen. |

BUDGETKONSEKVENSER |

Icke uttagna tullar till ett totalt belopp av 1 845 073 euro. |

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR |

Upphävande av gällande lagstiftning Ett antagande av detta förslag medför att förordning (EG) nr 151/2006 måste upphävas. |

Översyn/ändring/tidsbegränsning |

Förslaget innehåller en bestämmelse om tidsbegränsning för hela eller delar av rättsakten. |

Omarbetning Förslaget medför omarbetning av befintlig lagstiftning. |

1. Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 26,

med beaktande av kommissionens förslag[1], och

av följande skäl:

(1) Rådet antog den 20 december 1996 förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter[2]. Gemenskapens efterfrågan på de berörda produkterna bör tillgodoses på så gynnsamma villkor som möjligt. Det bör därför öppnas nya gemenskapstullkvoter till reducerade tullsatser eller nolltullsats för lämpliga kvantiteter, utan att det därigenom uppstår störningar på marknaderna för de berörda produkterna.

(2) Kvotmängden för en autonom gemenskapstullkvot räcker inte till för att tillgodose gemenskapsindustrins behov under den nuvarande kvotperioden. Denna kvotmängd bör därför höjas.

(3) Förordning (EG) nr 2505/96 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4) Med hänsyn till denna förordnings ekonomiska betydelse är det nödvändigt att åberopa undantaget om brådskande fall i punkt I.3 i protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till Fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

(5) Eftersom denna förordning skall tillämpas från och med den 1 juli 2006 bör den träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De tullkvoter som anges i bilagan till denna förordning skall läggas till i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 2505/96.

Artikel 2

För kvotperioden från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2006 skall i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 kvotmängden för tullkvoten med löpnummer 09.2686 vara 14 315 ton.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning .

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande

BILAGA

Löp.nr | KN-nummerr | Taric | Varuslag | Kvotmängd | Tullsats % | Kvotperiod |

09.2967 | 7011 20 00 | 30 | Glasskärm med en diagonal om 63 (± 0,2) cm mätt från ytterkant till ytterkant och en genomskinlighet om 56,8 (± 3) % och en standardtjocklek om 10,16 mm | 150 000 enheter | 0 | 1.7.2006–31.12.2006 |

09.2976 | ex 8407 90 10 | 10 | Fyrtakts bensinmotorer med en cylindervolym av högst 250 cm³, för framställning av gräsklippare enligt nr 8433 11 (a) eller slåttermaskiner med motor enligt nr 8433 2010 (a) | 750 000 enheter | 0 | 1.7.2006–30.6.2007 |

09.2977 | 2926 10 00 | Akrylnitril | 40 000 ton | 0 | 1.7.2006–31.12.2006 |

09.2986 | ex 3824 90 99 | 76 | Blandningar av tertiära aminer innehållande: - minst 60 viktprocent dodecyldimetylamin - minst 20 viktprocent tetradecyldimetylamin - minst 0,5 viktprocent hexadecyldimetylamin, avsedda att användas för tillverkning av aminoxider (a) | 14 315 ton | 0 | 1.1.–31.12 |

a) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser är uppfyllda .

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT FÖR FÖRSLAG SOM ENDAST PÅVERKAR BUDGETENS INKOMSTSIDA

1. BENÄMNING:

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter.

2. BUDGETRUBRIKER

Kapitel och artikel: Kapitel 12 artikel 120

Budgeterat belopp för 2006: 12 905 400 euro

3. BUDGETKONSEKVENSER

( Förslaget påverkar inte budgeten

( Förslaget har inga effekter på budgetens utgiftssida, men påverkar budgetens inkomstsida enligt följande:

(miljoner euro (avrundat till en decimal))

Budgetpost | Inkomst[3] | Tolvmånaders-period som inleds den dd/mm/åååå | [År n] |

Artikel 120 | Påverkan på egna medel | 1/1/2006 | -1.8 |

4. BEDRÄGERIBEKÄMPNING

I bestämmelserna om förvaltning av tullkvoter ingår nödvändiga åtgärder för att förebygga och skydda mot bedrägerier och oegentligheter.

5. ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

BILAGA I

Från och med den 1 januari 2006 skall följande gälla:

Varubeskrivning | Ändring av tullkvotvolymer (enhet/ton) | Ändring av beräknat pris (euro/enhet - euro/ton) | Normal tullsats (%) (GTT 2005) | Kvottullsats (%) | Förväntad ändring av inkomstbortfallet jämfört med föregående tullkvotperiod (euro) |

Blandning av tertiära aminer 09.2986 | + 315 t (ursprunglig volym: 14 000 t) | 1 470 | 6,5 | 0 | 30 098 |

Sammanlagt inkomstbortfall jämfört med föregående tullkvotperiod: (30 098 euro – 7 525 euro) 22 573 euro netto.

BILAGA II

Från och med den 1 juli 2006 skall följande gälla:

Varubeskrivning | Ändring av tullkvotvolymer (enheter/ton) | Ändring av beräknat pris (euro/enhet - euro/ton) | Normal tullsats (%) (GTT 2004) | Kvottullsats (%) | Förväntad ändring av inkomstbortfallet jämfört med föregående tullkvotperiod (euro) |

Bildskärmar av glas 09.2967 | + 150 000 enheter (ursprunglig volym: 0 enheter | 15 | 4 | 0 | 90 000 |

Akrylnitril 09.2977 | + 40 000 ton (ursprunglig volym: 0 ton) | 900 | 6,5 | 0 | 2 340 000 |

Sammanlagt inkomstbortfall jämfört med föregående tullkvotperiod: (2 430 000 euro - 607 500 euro) 1 822 500 euro netto.

[1] EUT C […], […], s. […].

[2] EGT L 345, 31.12.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 151/2006 (EUT L 25, 28.1.2006, s. 1).

[3] I fråga om traditionella egna medel (jordbrukstullar, sockeravgifter och tullar) skall nettobelopp anges, dvs. bruttobelopp efter ett avdrag på 25 % för uppbördskostnader.