Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52006PC0353.pdf

52006PC0353

Förslag till Rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EG) nr 7/2005 om fastställande av autonoma övergångsbestämmelser om att öppna gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Schweiziska edsförbundet /* KOM/2006/0353 slutlig - ACC 2006/0118 */[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 29.6.2006

KOM(2006)353 slutlig

2006/0118(ACC)

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om upphävande av rådets förordning (EG) nr 7/2005 om fastställande av autonoma övergångsbestämmelser om att öppna gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Schweiziska edsförbundet

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

BAKGRUND |

110 | Motiv och syfte Efter Europeiska unionens utvidgning den 1 maj 2004 kom gemenskapen och Schweiz överens om att anpassa de tullmedgivanden som fastställs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (nedan kallat avtalet) av den 21 juni 1999, vilket trädde i kraft den 1 juni 2002. De enades därför bland annat om att ändra de bilagor som innehåller tullmedgivandena – bilagorna 1 och 2 – i syfte att utvidga en befintlig tullfri gemenskapstullkvot till att omfatta en ny produkt (KN-nummer 0705 21 00). För att förmånskvoten för produkter enligt KN-nummer 0705 21 00 skulle vara tillgänglig från och med den 1 maj 2004 infördes en tillfällig gemenskapstullkvot för just dessa produkter. Den gemensamma jordbrukskommitté som inrättas genom avtalet antog den 19 december 2005 beslut nr 3/2005 rörande anpassning av bilagorna 1 och 2 till följd av Europeiska unionens utvidgning. Genom beslutet utvidgas bilagorna 1 och 2 till avtalet till att omfatta även gemenskapstullkvoten för produkter enligt KN-nummer 0705 21 00. Syftet med föreliggande beslut är sålunda att upphäva de autonoma övergångsbestämmelserna för dessa produkter. |

120 | Allmän bakgrund Rådets förordning (EG) nr 7/2005 av den 13 december 2004 om fastställande av autonoma övergångsbestämmelser om att öppna gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Schweiziska edsförbundet bör upphävas. Förordningen blir nämligen överflödig genom beslut nr 3/2005 fattat av gemensamma jordbrukskommittén inrättad genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska Edsförbundet om handel med jordbruksprodukter av 2005 rörande anpassning av bilagorna 1 och 2, till följd av Europeiska unionens utvidgning. |

130 | Gällande bestämmelser Rådets förordning (EG) nr 7/2005 av den 13 december 2004 om fastställande av autonoma övergångsbestämmelser om att öppna gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Schweiziska edsförbundet. Genom denna förordning öppnas en tillfällig gemenskapstullkvot för produkter enligt KN-nummer 0705 21 00. Denna tullkvot upphävs enligt föreliggande förslag. |

141 | Förenlighet med Europeiska unionens politik och mål på andra områden Ej tillämpligt. |

SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSANALYS |

Samråd med berörda parter |

219 | Ej tillämpligt. |

Extern experthjälp |

229 | Någon extern experthjälp har inte behövts. |

230 | Konsekvensanalys Den tillfälliga åtgärden har ersatts med en åtgärd som gäller tills vidare, och rådets förordning (EG) nr 7/2005 bör därför upphävas. Ingen annan åtgärd är lämplig för denna situation. |

RÄTTSLIGA ASPEKTER |

305 | Sammanfattning av den föreslagna åtgärden Förslag till rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EG) nr 7/2005 om fastställande av autonoma övergångsbestämmelser om att öppna gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Schweiziska edsförbundet. |

310 | Rättslig grund Artikel 133 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. |

329 | Subsidiaritetsprincipen Förslaget avser ett område där gemenskapen är ensam behörig. Subsidiaritetsprincipen är därför inte tillämplig. |

Proportionalitetsprincipen Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen av följande skäl: |

331 | Den åtgärd som skall upphävas antogs genom en rådsförordning och kan sålunda bara upphävas genom en rådsförordning. Rådets förordningar är direkt bindande för alla medlemsstater. |

332 | Den ekonomiska och administrativa bördan är minimal och proportionell mot förslagets syfte, eftersom syftet är att upphäva en tillfällig åtgärd. |

Val av regleringsform |

341 | Föreslagen regleringsform: förordning. |

342 | Övriga regleringsformer skulle vara olämpliga av följande skäl: Förordningar är direkt bindande för alla medlemsstater. Den åtgärd som skall upphävas antogs genom en rådsförordning. |

BUDGETKONSEKVENSER |

409 | Förslaget påverkar inte gemenskapens budget. |

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR |

520 | Upphävande av gällande lagstiftning Om förslaget antas kommer en gällande rättsakt att upphävas. |

- 2006/0118(ACC)

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om upphävande av rådets förordning (EG) nr 7/2005 om fastställande av autonoma övergångsbestämmelser om att öppna gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Schweiziska edsförbundet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Efter Europeiska unionens utvidgning den 1 maj 2004 kom gemenskapen och Schweiz överens om att anpassa de tullmedgivanden som fastställs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter[1] (nedan kallat avtalet ) av den 21 juni 1999, vilket trädde i kraft den 1 juni 2002. De enades därför bland annat om att ändra de bilagor som innehåller tullmedgivandena – bilagorna 1 och 2 – i syfte att utvidga en befintlig tullfri gemenskapstullkvot till att omfatta en ny produkt, nämligen witloofcikoria (KN-nummer 0705 21 00).

(2) I väntan på att ändringarna skulle träda i kraft enades parterna om att anta autonoma övergångsbestämmelser så att medgivandena kunde tillämpas från och med den 1 maj 2004.

(3) För att förmånskvoten för produkter enligt KN-nummer 0705 21 00 skulle vara tillgänglig från och med den 1 maj 2004 infördes en tillfällig gemenskapstullkvot för just dessa produkter genom rådets förordning (EG) nr 7/2005 av den 13 december 2004 om fastställande av autonoma övergångsbestämmelser om att öppna gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Schweiziska edsförbundet[2].

(4) Tullkvoter utvidgade till produkter enligt KN-nummer 0705 21 00 finns i bilaga 2 till avtalet i dess lydelse enligt beslut nr 3/2005 fattat av gemensamma jordbrukskommittén inrättad genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska Edsförbundet om handel med jordbruksprodukter av den 19 december 2005 rörande anpassning av bilagorna 1 och 2, till följd av Europeiska unionens utvidgning[3].

(5) Bilaga 2 till avtalet genomförs genom kommissionens förordning (EG) nr […] av den […][4], som träder i kraft den 1 juli 2006.

(6) Förordning (EG) nr 7/2005 bör därför upphöra att gälla samma dag.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 7/2005 skall upphöra att gälla.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande

[1] EGT L 114, 30.4.2002, s. 132.

[2] EUT L 4, 6.1.2005, s. 1.

[3] EUT L 346, 29.12.2005, s. 33.

[4] EUT L […], […], s. […].