Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52006XC0503(03).pdf

3.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 104/18


MEDDELANDE

(2006/C 104/08)

Genom rådets förordning (EG) nr 2193/2003 av den 8 december 2003 (1) infördes tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Förenta staterna till följd av att WTO:s tvistlösningsorgan tidigare antagit utslagen och rekommendationerna från WTO-panelen och WTO:s överprövningsorgan i tvisten gällande utländska försäljningsbolag (Foreign Sales Corporation).

Genom rådets förordning (EG) nr 171/2005 (2) av den 31 januari 2005 ändrades rådets förordning (EG) nr 2193/2003 och dess tillämpning upphävdes i avvaktan på ett avgörande om huruvida vissa aspekter av den amerikanska lagen Jobs Creation Act, dvs. den lagstiftning som ersätter ordningen med utländska försäljningsbolag, var förenliga med WTO.

Den 13 februari 2006 presenterade WTO:s överprövningsorgan sin rapport där det bekräftades att de omtvistade aspekterna av Jobs Creation Act inte var förenliga med WTO.

Enligt rådets förordning (EG) nr 171/2005, genom vilken tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 2193/2003 tillfälligt upphävdes och den tillämpliga värdetullsatsen och den bifogade produktförteckningen ändrades, kommer tilläggstullar automatiskt att återinföras om Förenta staterna inte rättar sig efter de utslag och rekommendationer som antagits av WTO:s tvistlösningsorgan. Den 14 mars 2006 bekräftade tvistlösningsorganet att vissa aspekter av den amerikanska Jobs Creation Act inte är förenliga med Förenta staternas skyldigheter inom ramen för WTO. Enligt artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 171/2005 kommer tilläggstullarna att återinföras 60 dagar efter denna bekräftelse.

Kommissionen meddelar härmed att tilläggstullarna kommer att återinföras från och med den 16 maj 2006. Enligt bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 2193/2003, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 171/2005, kommer en tilläggstull i form av en värdetull på 14 % att tillämpas på de produkter som förtecknas i bilagan till rådets förordning (EG) nr 171/2005.


(1)  EUT L 328, 17.12.2003, s. 3.

(2)  EUT L 28, 1.2.2005, s. 31.