Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52007PC0742.pdf

52007PC0742

Förslag till rådets förordning om tillfälligt upphävande av importtullarna för vissa typer av spannmål för regleringsåret 2007/2008 /* KOM/2007/0742 slutlig - ACC 2007/0261 */[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 26.11.2007

KOM(2007) 742 slutlig

2007/0261 (ACC)

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om tillfälligt upphävande av importtullarna för vissa typer av spannmål för regleringsåret 2007/2008

(framlagd av kommissionen)

MOTIVERING

1. BAKGRUND

- Motiv och syfte

I syfte att lindra spänningen på Europeiska unionens spannmålsmarknader är detta förslag avsett att främja gemenskapsmarknadens försörjning med spannmål genom att underlätta import från tredjeländer.

Förslaget är en följd av en relativt svag skörd i Europa och höga priser både på världsmarknaden och EU-marknaden. Även om de nuvarande skyddstullarna för spannmål är relativt låga finns det fortfarande importtullar för vissa spannmålsslag som är viktiga för Europeiska unionens marknad.

- Allmän bakgrund

1.1. Utvecklingen på världsmarknaden för spannmål

Enligt Internationella spannmålsrådet kommer världskonsumtionen av spannmål under 2007/2008 (1 669 miljoner ton) för tredje året i rad att ligga över världsproduktionen (1 655 miljoner ton). Det har varit ogynnsamma väderleksförhållanden för veteodling på norra halvklotet, och torkan i Australien har lett till att prognoserna för världsproduktionen av vete har sjunkit till 601 miljoner ton, medan världsproduktionen av majs förväntas bli rekordhög med 766 miljoner ton, till följd av en utomordentligt god skörd i USA. Efterfrågan på spannmål ökar strukturellt i världen, delvis till följd av utvecklingen av biobränsleproduktionen, men också på grund av att levnadsstandarden ökar i tillväxtekonomierna, vilket leder till ökad konsumtion av vitt kött (fågel och fläsk), som i sin tur driver på efterfrågan på spannmål. I ljuset av den stigande efterfrågan i världen förväntas världslagren i slutet av regleringsåret 2007/2008 ligga på den lägsta nivån sedan 1979/1980. För vete beräknas lagren uppgå till 107 miljoner ton, varav 25 miljoner ton i de fem största exportländerna, jämfört med 118 miljoner ton respektive 38 miljoner ton i slutet av regleringsåret 2006/2007.

[pic]

Den minskade tillgången i världen har fått spannmålskurserna (för export), särskilt för vete, att stiga kraftigt sedan början av regleringsåret 2007/2008, med upp till 50 %. Prissättningen på världsmarknaden uppnådde i september 2007 nivåer i storleksordningen 360 $/t fob. Inte bara följderna av en dålig sommar för veteodlingen på norra halvklotet (inte minst för produktionen och kvaliteten i Europa), utan också den kraftiga efterfrågan från importörer som ville täcka sina behov medan de internationella priserna fortsatte att stiga, har förstärkt marknaderna kraftigt. Trots höga priser har de traditionella importörerna tidigarelagt sina inköp av rädsla för ytterligare prisökningar. Sedan början av regleringsåret 2007/2008 har Nordafrika, Mellanöstern och Indien gjort stora inköp från de amerikanska och ryska marknaderna. I början av september uppgick USA:s exportåtaganden redan till närmare 60 % av USDA:s (US Department of Agriculture) exportprognoser för hela regleringsåret.

Mot bakgrunden av de kraftigt stigande vetepriserna och den stadiga efterfrågan för export har även världsmarknaden för foderkorn utvecklats kraftigt. I slutet av september 2007 hade exportpriserna vid Svarta havet uppnått 314 $/t fob, en ökning med närmare 30 % jämfört med regleringsårets början.

Trots att prognoserna för den amerikanska majsproduktionen har justerats uppåt ökade världsmarknadspriserna även för detta sädesslag. Ökningen av de amerikanska prisnoteringarna uppgick i slutet av september 2007 till 20 % jämfört med början av regleringsåret, och låg då kring 180 $/t fob. I Argentina hade exportpriskurserna Up River i slutet av september 2007 ökat med 30 % och låg kring 180 $/t fob. Ökningarna underbyggdes av den stadiga efterfrågan, medan operatörerna höjde priserna till följd av kraftigt ökade exportprisnoteringar i Brasilien, där fob-värdena passerat 200 $/t, främst på grund av EU.

1.2. Spannmålsmarknaden i EU

De ursprungliga lagren för regleringsåret 2007/2008 har minskat med 13 miljoner ton jämfört med föregående regleringsår. Denna kraftiga minskning har två orsaker, dels den dåliga spannmålsskörden 2006/2007, och dels en kraftig minskning av gemenskapens interventionslager under samma regleringsår. Bland annat till följd av behoven på den inre marknaden släpptes över 8 miljoner ton från interventionslagren ut på marknaden under 2006/2007 (3,1 miljoner ton vete, 3,4 miljoner ton majs, 1,4 miljoner ton korn och cirka 395 000 ton råg). Gemenskapens interventionslager uppgick till 2,4 miljoner ton i början av regleringsåret 2007/2008, och bestod då huvudsakligen av majs från Ungern.

Vad beträffar skörden 2007 ledde den kraftiga nederbörden till kvalitetsminskningar för stråsäd i EU:s västra delar, främst i Frankrike, Tyskland och Storbritannien. I Central- och Östeuropa (Rumänien, Bulgarien och Ungern) ledde en serie av mycket varma perioder (extremt höga temperaturer och torka) till minskade skördar. Endast Iberiska halvön och länderna kring Östersjön upplevde gynnsamma väderleksförhållanden för spannmålsodling. Totalt sett uppskattas EU:s produktion till 258 miljoner ton, vilket är 8 miljoner ton eller 3 % mindre än under regleringsåret 2006/2007, som också var ett dåligt år.

Den minskade produktionen i EU sammanfaller med delvis tömda lager. Därför kommer EU att behöva importera mer under regleringsåret 2007/2008 än under det föregående året. EU, som traditionellt är en nettoexportör av spannmål, är under regleringsåret 2007/2008 en nettoimportör med cirka 2,5 miljoner ton[1], medan EU:s exportmängd förblir oförändrad.

De europeiska spannmålsmarknaderna har utvecklats enormt sedan början av regleringsåret 2007/2008. Ökningen är betydande, både nominellt och sett mot den exceptionellt stora skillnaden mellan kurserna och interventionspriserna (101,3 euro per ton). Både stråsäd och majs upplever detta kraftiga tryck. Detta beror på gemenskapens minskade tillgång till vete och majs, lägre kvalitet än väntat och de tömda interventionslagren, som i dag endast uppgår till 0,5 miljoner ton.

[pic]

I Rouen ökade priset för vete för malning sedan det nya regleringsårets början (den 2 juli 2007) från 179 euro per ton till nästan 300 euro per ton i början av september 2007. I Tyskland såldes vete för brödproduktion redan i mitten av augusti till 70 % högre pris än föregående år. Den europeiska veteproduktionen ä i dag koncentrerad till Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Polen och Rumänien. Traditionellt ligger de årliga exporterna kring 12 till 14 miljoner ton, främst till Nordafrika. De årliga importerna ligger kring 5 miljoner ton, varav 1,5 miljoner ton vete av hög kvalitet från Nordamerika. Resten är vete av medelmåttig och låg kvalitet främst från Svarta havet.

[pic]

Kursen på foderkorn har också utvecklats i vetets kölvatten. På den franska marknaden har priset på foderkorn mer än fördubblats i jämförelse med sommaren 2006, och låg i slutet av september på närmare 270 euro per ton i Rouen. Kornproduktionen är främst koncentrerad till Tyskland, Frankrike, Spanien, Storbritannien, Danmark och Polen. Traditionellt ligger de årliga exporterna kring 6 miljoner ton, främst till Saudiarabien. De årliga importerna är försumbara, och ligger under 0,5 miljoner ton.

[pic]

De höga kornpriserna har lett till ökad efterfrågan på majs för djurfoder. Fransk majs, på börsen i Bayonne, har också ökat sedan början av regleringsåret den 2 juli 2007 (från 183 euro per ton till 255 euro per ton i mitten av september 2007). Majs produceras främst i Frankrike, Italien, Ungern, Rumänien och Polen. Traditionellt är de årliga majsexporterna låga och ligger kring 0,5 miljoner ton. De årliga importerna uppgår till cirka 3–4 miljoner ton, främst från Sydamerika, Ukraina och, på senare år, Serbien.

- Gällande bestämmelser

De gällande priserna för spannmål enligt GATT är följande:

Produkt | Pris |

Durumvete | 148 euro/ton |

Vete | 95 euro/ton |

Våg | 93 euro/ton |

Korn | 93 euro/ton |

Havre | 89 euro/ton |

Majs (utom utsäde och vissa hybrider) | 94 euro/ton |

Sorghum | 94 euro/ton |

Bovete | 37 euro/ton |

Hirs | 56 euro/ton |

Rågvete | 93 euro/ton |

EU har konsoliderat priserna för all spannmål inom ramen för GATT-avtalet. Tullarna följer reglerna som definieras i GATT:s Headnote 6 , och har sitt ursprung i det Blair House-avtal som slutits med USA. För korn och vete av medelhög och låg kvalitet innebär det att tullarna är fastställda utgående från specifika referensvärldspriser för de olika spannmålssorterna.

Tullavgiften fastställs utgående från skillnaden mellan gemenskapens faktiska interventionspris, med månatliga höjningar, multiplicerat med 1,55, och ett representativt cif-importpris i Rotterdam.

I dag ligger tullavgiften enligt denna beräkning på 0 euro per ton durumvete, vete av hög kvalitet, råg och sorghum. På grund av de amerikanska referensprisernas varierande nivå för majs har tullarna för majs fluktuerat kraftigt sedan början av regleringsåret 2007/2008: som högst har de legat på 16,21 euro per ton och sedan den 1 oktober 2007 ligger de på 0 euro per ton.

2002 infördes tullkvoter för korn- oh veteimporter av medelhög och låg kvalitet. Utanför dessa kvoter tillämpas en maximal tull på 93 euro per ton respektive 95 euro per ton.

För vete av medelhög och låg kvalitet har en årlig tullkvot på 2 989 240 ton öppnats, som dels omfattar en specifik kvot på 572 000 ton för import från USA och dels en kvot på 38 853 ton för import från Kanada. De övriga 2 378 387 ton är öppna för övriga tredjeländer på kvartalsbas. Tullavgifterna för de importer som omfattas av kvoterna ligger på 12 euro per ton.

I nedanstående tabell visas importerna för de tre delkvoterna för vete sedan början av 2007:

Delkvot I | Delkvot II | Delkvot III |

Kvot (ton) | 572 000 | 38 853 | 2 378 387 |

Genomförande under 2007 (ton) | 191 378 | 38 800 | 900 390 |

Verkställighet (%) | 33,5 | 99,9 | 37,9 |

Kvarvarande kvantitet (ton) | 380 622 | 53 | 1 477 997 |

För korn har en årlig kvot på 306 215 ton öppnats, med en tullavgift på 16 euro per ton. Ytterligare en kvot på 50 000 ton maltkorn har öppnats med en tullavgift på 8 euro per ton.

I nedanstående tabell visas importerna för de båda delkvoterna för korn sedan början av 2007:

Korn | Maltkorn |

Kvot (ton) | 306 215 | 50 000 |

Genomförande under 2007(ton) | 103 708 | 0 |

Vverkställighet (%) | 33,9 | 0 |

Kkvarvarande kvantitet (ton) | 202 507 | 50 000 |

2006 öppnades en generell avgiftsfri tullkvot på 242 074 ton majs till följd av de tio nya medlemsstaternas anslutningsförhandlingar. Kvoten för 2007 har utnyttjats helt.

Majs och sorghum som importeras till Spanien och Portugal omfattas av minskade tullavgifter sedan dessa båda länder anslöt sig till EU. Genom ett avtal mellan EU och USA får en fastställd mängd majs och sorghum importeras från tredjeländer till minskad (nedsatt) avgift för att kompensera USA för förlusten av marknaderna på Iberiska halvön. Det nuvarande avtalet omfattar 2 miljoner ton majs och 300 000 ton sorghum som importeras till Spanien på en årlig bas. Dessa mängder minskas med mängden för vissa spannmålsersättande produkter (återstoder från stärkelseframställning, livsmedel av majsgluten eller citruspressmassa) som importeras till Spanien under samma år. Dessutom har en kvot på 500 000 ton majs för import till Portugal överenskommits (fast tull för att garantera att kvoten utnyttjas helt, med ett maximalt pris på 50 euro per ton). På grund av de låga tullarna och den kraftiga importen av majs har ingen nedsättning beviljats under 2007.

- Förenlighet med Europeiska unionens politik och mål på andra områden

Ej tillämpligt.

2. SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSANALYS

- Samråd med berörda parter

Ej tillämpligt.

- Extern experthjälp

Ej tillämpligt.

- Konsekvensanalys

Inte tillämpligt med tanke på åtgärdens konjunkturella egenskaper.

3. FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER

- Sammanfattning av den föreslagna åtgärden

Detta förslag syftar till att upphäva importtullarna för vissa sädesslag både för kvoterna med sänkt tull och för de vanliga importerna.

Upphävandet är begränsat till regleringsåret 2007/2008 och kan vid behov återkallas med omedelbar verkan. Därför bör kommissionen ha möjlighet att vid behov vidta lämpliga åtgärder för att återinföra tullavgifterna så snart marknaden motiverar detta. Kriterierna för hur denna situation bör bedömas enligt artikel 25 i förordning (EG) nr 1784/2003 (Förvaltningskommittén för spannmål ) bör fastställas.

- Rättslig grund

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 26 och 133.

- Subsidiaritetsprincipen

Förslaget avser ett område där gemenskapen är ensam behörig. Subsidiaritetsprincipen är därför inte tillämplig.

- Proportionalitetsprincipen

Ej tillämpligt.

- Val av regleringsform

Föreslagen regleringsform: förordning.Övriga regleringsformer hade varit olämpliga av följande skäl:Det rör sig om ett tillfälligt upphävande av en bestämmelse i en befintlig förordning.

4. BUDGETKONSEKVENSER

Åtgärden beräknas kunna medföra en minskning av de egna medlen med ett nettobelopp (efter medlemsstaternas avdrag på 25 %) på ungefär -2,9 miljoner euro för budgetår 2007 och -17,6 miljoner euro för budgetår 2008.

2007/0261 (ACC)

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om tillfälligt upphävande av importtullarna för vissa typer av spannmål för regleringsåret 2007/2008

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 26 och artikel 133.4,

med beaktande av kommissionens förslag,

av följande skäl:

1. I rådets förordning (EG) nr 735/2007 av den 11 juni 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1784/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål[2] fastställs skyddsbestämmelser mot eventuella skadliga verkningar av importer, som främst syftar till att stabilisera gemenskapsmarknaden.

2. Tullarna för jordbruksprodukter enligt Världshandelsorganisationens (WTO) avtal fastställs till största delen i Gemensamma tulltaxan. För vissa spannmålssorter omfattas de importer som genomförs inom ramen för tullkvoter av internationella avtal som slutits i enlighet med fördraget eller som har sitt ursprung i andra rådsrättsakter emellertid av egna, specifika tullar.

3. Den globala efterfrågan ökar strukturellt till följd av den ökande levnadsstandarden i tillväxtekonomierna och utvecklingen av biobränslen, och därför minskar spannmålslagren i världen för tredje året i rad och kommer i slutet av regleringsåret 2007/2008 att ligga på den lägsta nivån sedan regleringsåret 1979/1980. Till följd härav har världskurserna på spannmål stigit kraftigt sedan början av regleringsåret 2007/2008, med prisökningar i storleksordningen 50 % för vete, 30 % för korn och 20–30 % för majs.

4. De dåliga väderleksförhållandena i större delar av medlemsstaterna innebär att spannmålsproduktionen för regleringsåret 2007/2008 uppskattas till 258 miljoner ton, dvs. 8 miljoner ton (3 %) mindre än skörden 2006/2007, som redan var dålig. Denna minskning av gemenskapens produktion berör i första hand vete och majs, men har följder för hela spannmålssektorn och försvårar en balanserad försörjning av gemenskapsmarknaden. Obalansen berör i första hand foderspannmål, på grund av de skillnader i kvalitet och produktionsmängd som fastställts i gemenskapens olika regioner, men också av den ändrade användning av de olika tillgängliga spannmålssorterna som blivit följden. Den globala produktionsminskningen kan inte kompenseras genom den mycket lokala ökningen av korn-, råg och havreproduktionen som konstaterats.

5. De europeiska spannmålsmarknaderna har utvecklats enormt sedan början av regleringsåret 2007/2008. Ökningen är betydande, både nominellt och sett mot den exceptionellt stora skillnaden mellan kurserna och interventionspriserna. Situationen är spänd både för stråsäd och majs. Sedan början av regleringsåret 2007/2008 har priset på vete för malning i Rouen ökat från 179 euro per ton till nästan 300 euro per ton i början av september 2007, medan priset på foderkorn i Rouen mer än fördubblats jämfört med sommaren 2006 och låg kring 270 euro per ton i slutet av september 2007. Priset på maltkorn har också ökat kraftigt och låg på närmare 310 euro per ton i slutet av september 2007. Priset på fransk majs har på börsen i Bayonne ökat från 183 euro per ton i början av regleringsåret till 255 euro per ton i mitten av september 2007. Detta beror på gemenskapens minskade tillgång till vete och majs, lägre kvalitet än väntat och de tömda interventionslagren, som i dag inte ens uppgår till 500 000 miljoner ton.

6. För att åtgärda det spända läget på marknaderna bör försörjningen av gemenskapsmarkanden med spannmål främjas, och importtullarna för vissa spannmålssorter därför upphävas, både för tullkvoterna och för de allmänna importerna. Denna åtgärd bör emellertid begränsas till regleringsåret 2007/2008.

7. Åtgärden bör dessutom kunna upphävas med medelbar verkan om störningar uppträder eller hotar att uppträda på gemenskapsmarknaden. Därför bör kommissionen ha möjlighet att vid behov omedelbart vidta lämpliga åtgärder för att återinföra tullavgifterna så snart marknaden motiverar detta, och att fastställa kriterierna för hur denna situation bör bedömas.

8. Sådana ändringar bör antas i överensstämmelse med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter[3].

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Tillämpningen av importtullavgifter för produkter som omfattas av KN-numren 1001 90 99, 1001 10, 1002 00 00, 1003 00, 1005 90 00, 1007 00 90 och 1008 upphävs fram till och med den 30 juni 2008 för all allmän import enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 1784/2003 samt för de tullkvoter med nedsatt avgift som fastställts enligt artikel 12 i den förordningen.

2. Kommissionen kan återinföra dessa tullavgifter på de nivåer och till de villkor som anges i artikel 10 i förordning (EG) nr 1784/2003 om det i gemenskapens hamnar konstaterade exportpriset fob utanför gemenskapen för en eller flera produkter enligt punkt 1 ligger under 180 % av interventionspriset eller, för produkter för vilka inget interventionspris föreligger, under 180 % av 101,3 euro per ton.

3. Vid behov ska de närmare bestämmelser som är nödvändiga för att genomföra denna förordning antas i enlighet med förfarandet i artikel 25 i förordning (EG) nr 1784/2003.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning .

Den gäller importer som genomförs på grundval av importlicenser som utfärdats från och med dagen för förordningens offentliggörande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande

FINANSIERINGSÖVERSIKT |

1. | BERÖRD BUDGETRUBRIK: Kapitel 10 – Jordbrukstullar | ANSLAG: B 2007: 1 486,7 miljoner euro Preliminärt budgetförslag 2008 1.683,2 miljoner euro |

2. | ÅTGÄRDENS BETECKNING: Rådets förordning om tillfälligt upphävande av importtullarna för vissa typer av spannmål för regleringsåret 2007/2008 |

3. | RÄTTSLIG GRUND: Artiklarna 26 och 133 i fördraget |

4. | ÅTGÄRDENS SYFTE: Åtgärden syftar till att främja försörjningen av gemenskapsmarkanden med spannmål genom att underlätta import från tredjeländer. |

5. | BUDGETKONSEKVENSER: | 12 MÅNADERS PERIOD (MILJONER EURO) | FÖLJANDE budgetår 2007 (MILJONER EURO) | FÖLJANDE BUDGETÅR 2008 (MILJONER EURO) |

5.0 | UTGIFTERNA BELASTAR – GEMENSKAPENS BUDGET (ERSÄTTNING FÖR INTERVENTIONSUPPKÖP) – MEDLEMSSTATERNAS BUDGETAR – ANDRA | – | – | – |

5.1 | INKOMSTER – GEMENSKAPENS EGNA MEDEL (AVGIFTER/TULLAR) – NATIONELLA INKOMSTKÄLLOR | – | – 2,9 | – 17,6 |

2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

5.0.1 | BERÄKNADE UTGIFTER: |

5.1.1 | BERÄKNADE INKOMSTER |

5.2 | BERÄKNINGSMETOD: |

6.0 | ÄR FINANSIERING MÖJLIG MED DE MEDEL SOM ANSLAGITS UNDER BERÖRT KAPITEL I PÅGÅENDE ÅRS BUDGET? | JA NEJ |

6.1 | KAN ÅTGÄRDEN FINANSIERAS GENOM ÖVERFÖRING MELLAN KAPITEL I DEN GÄLLANDE BUDGETEN? | JA NEJ |

6.2 | ÄR EN TILLÄGGSBUDGET NÖDVÄNDIG? | JA NEJ |

6.3 | SKALL ANSLAG UPPFÖRAS I KOMMANDE BUDGETAR? | JA NEJ |

ANMÄRKNINGAR: I fråga om inkomster och under scenariot status quo, dvs. det som skulle ha inträffat om förordningen inte antagits, uppskattas det att åtgärden kan medföra en minskning av de egna medlen med ett nettobelopp (efter medlemsstaternas avdrag på 25 %) på cirka -2,9 miljoner euro för budgetår 2007 och -17,6 miljoner euro för budgetår 2008 I fråga om utgifter uppstår inga budgetkonsekvenser, eftersom förslaget syftar till att åtgärda en bristsituation och därför inte leder till intervention trots en förväntad ökning av tillgången på spannmål på gemenskapsmarknaden. |

[1] Den 10 oktober 2007.

[2] EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 735/2007 (EUT L 169, 29.6.2007, s. 6).

[3] EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).