Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52010XC1012(01).pdf

12.10.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 275/2


Meddelande från kommissionen om den totala tilldelningen för vissa kvoter som öppnats av Europeiska unionen för produkter i rissektorn under 2010

2010/C 275/03

Genom kommissionens förordning (EU) nr 1274/2009 (1) öppnades tullkvoter för import av ris med ursprung i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT).

Den totala tilldelningen för 2010 för de kvoter som föreskrivs i den förordningen fastställs i bilagan till detta meddelande.


(1)  EUT L 344, 23.12.2009, s. 3.


BILAGA

Total tilldelning för 2010 för kvoterna enligt förordning (EU) nr 1274/2009

Ursprung

Löpnr

Ansökningar om importlicens som lämnats in för delperioden september 2010

Total tilldelning för kvoten för 2010

Nederländska Antillerna och Aruba

09.4189

 (1)

0,74 %

Minst utvecklade ULT

09.4190

 (1)

0 %


(1)  Ej tillämpning av någon tilldelningskoefficient under denna delperiod: Ingen licensansökan har översänts till kommissionen.