Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52011PC0384.pdf

52011PC0384

/* KOM/2011/0384 slutlig - COD 2011/0169 */ Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 617/2009 om öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitetMOTIVERING

BAKGRUND

- Allmän bakgrund

Av panelens och överprövningsorganets rapportering i European Communities — Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones) [1], som antogs av WTO:s tvistlösningsorgan den 13 februari 1998, framgår det att gemenskapens förbud mot import av kött och köttprodukter från nötkreatur som behandlats med vissa hormoner för att stimulera tillväxt inte varit förenligt med avtalet om tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder. Förenta staterna och Kanada begärde och fick tillstånd från tvistlösningsorganet att dra in medgivanden till gemenskapen till årliga belopp på 116,8 miljoner US-dollar respektive 11,3 miljoner kanadensiska dollar.

I och med att rådets direktiv 96/22/EG av den 29 april 1996 om förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell och tyreostatisk verkan samt av ß-agonister vid animalieproduktion ändrades genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/74/EG av den 22 september 2003 har gemenskapen sett till att man följer tvistlösningsorganets beslut och rekommendationer. Förenta staterna och Kanada ansåg emellertid att gemenskapen fortfarande inte uppfyller sina WTO-skyldigheter och kommer därför att fortsätta tillämpa sanktioner. Gemenskapen ifrågasatte att sanktionerna fortsätter i nya WTO-fall.

Den 31 mars 2008 fastslog panelen, i United States — Continued Suspension of Obligations in the EC — Hormones Dispute och i Canada — Continued Suspension of Obligations in the EC — Hormones Dispute, att Förenta staterna och Kanada har begått vissa procedurmässiga fel. Den slog dock vidare fast att Europeiska gemenskaperna inte helt och hållet har upphävt den åtgärd som bröt mot avtalet om tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder (tvisten EC – Hormones ).

Den 16 oktober 2008 drog överprövningsorganet delvis tillbaka panelens uppfattning om procedurmässiga fel och stödde inte vissa slutsatser om den påstådda underlåtenheten att avlägsna åtgärder som bröt mot avtalet om tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder. Överprövningsorganet rekommenderade WTO:s tvistlösningsorgan att uppmana Förenta staterna, Kanada och Europeiska gemenskaperna att omedelbart inleda förfaranden i enlighet med artikel 21.5 i WTO-överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning för att lösa frågan om Europeiska gemenskaperna har avlägsnat den oförenliga åtgärden i EC — Hormones och om Förenta staternas och Kanadas indragande av medgivanden var rättsligt giltiga.

Den 22 december 2008 begärde gemenskapen samråd om de ursprungliga hormonfallen med Förenta staterna och Kanada i enlighet med artikel 21.5 i WTO-överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning. Samråden har hållits.

Parallellt med detta undersökte kommissionen och Förenta staterna möjligheten att hitta en lösning på denna segslitna transatlantiska handelsdispyt utan att ta ställning till om deras uppfattning om unionens åtgärder är förenliga med WTO-regelverket. Samtidigt sökte man motsvarande lösning med Kanada.

I maj 2009 kom man fram till att en lösning där unionen skulle öppna en ytterligare autonom tullkvot för nötkött av hög kvalitet på mest gynnad nationsbasis och Förenta staterna skulle minska sanktionerna skulle vara en lämplig väg för att förbättra handelsrelationerna och undvika ytterligare upptrappning av konflikten.

Det relevanta samförståndsavtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska kommissionen om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska gemenskapen godkändes av rådet genom en skrivelse av den 12 maj 2009 och undertecknades i Genève den 13 maj 2009[2]. Avtalet innehåller ett trefasförfarande som gradvis minskar Förenta staternas sanktioner på produkter från unionen, samtidigt som unionen gradvis ökar tullkvoten för nötkött av hög kvalitet som inte behandlats med tillväxthormoner. Genom rådets förordning (EG) nr 617/2009 fastställdes första fasens tullkvot för nötkött av hög kvalitet till 20 000 ton. I en andra fas skulle Förenta staterna dra in samtliga återstående sanktioner och unionen skulle utvidga sina tullkvoter med ytterligare 25 000 ton.

Den 17 mars 2011 undertecknade kommissionen också ett samförståndsavtal mellan Kanadas regering och Europeiska kommissionen om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Kanadas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen[3]. Genom det samförståndsavtalet skulle Kanadas samtliga sanktioner dras in och unionens autonoma tullkvot för nötkött av hög kvalitet skulle utökas med 1 500 ton i en första fas och ytterligare 1 700 ton i en andra fas. Tidtabellerna för första och andra fasen är de samma för båda samförståndsavtalen. Man har framförallt planerat att den andra fasen normalt sett skulle inledas den 1 augusti 2012.

- Motiv och syfte

Om man vill kunna fastställa de ovannämnda ökningarna av dagens tullkvot för nötkött av hög kvalitet till totalt 21 500 ton (första fasen) och därefter till 48 200 ton i en andra fas för bägge samförståndsavtalen med början den 1 augusti 2012 måste det rättsliga förfarandet inledas i rätt tid.

Detta är också nödvändigt för att följa den resolution som Europaparlamentet antog den 8 mars 2011 där kommissionen uppmanas att se till att lösningen av tvisten om kötthormoner leder till att sanktionerna mot EU:s produkter hävs och samtidigt garantera att nötköttsimporten till EU följer EU:s krav[4].

RÄTTSLIGA ASPEKTER

- Sammanfattning av den föreslagna åtgärden

Det här förslaget syftar till att uppmana Europaparlamentet och rådet att ändra den befintliga förordningen om öppnande av en autonom tullkvot för nötkött av hög kvalitet i syfte att genomföra åtgärderna i de samförståndsavtal som undertecknats med Amerikas förenta stater respektive Kanada.

Genom ändringen anpassas också kommissionens genomförandebefogenheter i enlighet med Lissabonfördraget.

- Rättslig grund

Artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

- Subsidiaritetsprincipen

Förslaget omfattas av unionens exklusiva behörighet i enlighet med artikel 3.1 e i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Subsidiaritetsprincipen är därför inte tillämplig.

- Proportionalitetsprincipen

Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen.

- Val av regleringsform

Föreslagen regleringsform: Europaparlamentets och rådets förordning.

Övriga regleringsformer skulle vara olämpliga av följande skäl: en förordning måste ändras genom en förordning.

BUDGETKONSEKVENSER

Tullen skulle även fortsättningsvis vara noll. Beroende på den framtida nötköttsmarknaden, får import av nötkött av hög kvalitet inte ske inom den kvot som anges i förordning (EG) nr 810/2008 eller som utomkvotsprodukter. Detta skulle kunna leda till förlust av unionens egna medel (se finansieringsöversikten).

2011/0169 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av rådets förordning (EG) nr 617/2009 om öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

1. Ett samförståndsavtal mellan Amerikas förenta stater och Europeiska kommissionen om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska gemenskapen godkändes av rådet genom en skrivelse av den 12 maj 2009 och undertecknades i Genève den 13 maj 2009. Samförståndsavtalet syftar till att hitta en lösning på den segslitna WTO-handelsdispyten mellan Europeiska unionen och Förenta staterna om kötthormoner: European Communities — Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones) (DS 26).

2. Kanadas regering och Europeiska kommissionen har nått en överenskommelse som ingår i samförståndsavtalet som undertecknades i Genève den 17 mars 2011 om de åtgärder som ska vidtas i fråga om import av nötkött av hög kvalitet till Europeiska unionen och nivån på Kanadas ökade tullar för vissa produkter från unionen i samband med WTO-tvisten European Communities — Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones) (DS 48).

3. Bägge samförståndsavtalen innehåller ett trefasförfarande som minskar Förenta staternas och Kanadas sanktioner på produkter från unionen. Unionen kommer att gradvis öka tullkvoten för nötkött av hög kvalitet som inte behandlats med tillväxthormoner och som fullt ut uppfyller EU:s importkrav.

4. Efter undertecknandet av samförståndsavtalet med Förenta staterna öppnades genom rådets förordning (EG) nr 617/2009[5] en årlig tullkvot på 20 000 ton (första fasen), uttryckt i produktvikt, för import till gemenskapen av färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet enligt KN-nummer 0201, 0202, 0206 10 95 och 0206 29 91.

5. Genom samförståndsavtalet med Kanadas regering ökas den ursprungliga kvantiteten på 20 000 ton med 1 500 ton. Enligt samförståndsavtalet ska Kanada ta bort alla återstående sanktioner omedelbart efter dess undertecknande.

6. Enligt tidtabellen i samförståndsavtalet med Förenta staterna ska kvantiteten för den tullkvoten öka med 25 000 ton när bägge parter gått in i samförståndsavtalets andra fas som innebär att Förenta staternas återstående sanktioner tas bort.

7. Enligt tidtabellen i samförståndsavtalet med Kanadas regering ska kvantiteten för den tullkvoten öka med 3 200 ton när bägge parter gått in i samförståndsavtalets andra fas.

8. För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 617/2009 bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Framförallt ska kommissionen ha befogenhet att helt eller delvis upphäva tullkvoten om Förenta staterna eller Kanada inte vidtar eller underhåller de åtgärder som planeras i något av samförståndsavtalen. Befogenheterna bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter[6].

9. Förordning (EG) nr 617/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 617/2009 ska ändras på följande sätt:

(1) Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. En årlig tullkvot för import till unionen på 21 500 ton, uttryckt i produktvikt, med löpnummer 09.4449, öppnas härmed för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet enligt KN-nummer 0201, 0202, 0206 10 95 och 0206 29 91.

(b) Följande punkt ska införas som punkt 1a:

”1a. Från och med den 1 augusti 2012 ska den årliga tullkvot för import till unionen som avses i punkt 1 ökas till 48 200 ton, uttryckt i produktvikt.”

(2) Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

1. Kommissionen ska förvalta den tullkvot som avses i artikel 1 i enlighet med artikel 2a.2.

2. Tillämpningen av den tullkvot som avses i artikel 1 kan helt eller delvis upphävas av kommissionen om Förenta staterna eller Kanada inte vidtar åtgärderna i samförståndsavtalet mellan Förenta staterna och Europeiska kommissionen* eller i samförståndsavtalet mellan Kanadas regering och Europeiska kommissionen**. Kommissionen ska handla i enlighet med förfarandet i artikel 2a.2.

* Samförståndsavtal mellan Amerikas förenta stater och Europeiska kommissionen om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska gemenskapen, godkänt av rådet genom en skrivelse av den 12 maj 2009 och undertecknat i Genève den 13 maj 2009.

** Samförståndsavtal mellan Kanadas regering och Europeiska kommissionen om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Kanadas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen, undertecknat i Genève den 17 mars 2011.”

(3) Följande artikel ska införas som artikel 2a:

”Artikel 2a

1. Kommissionen ska bistås av förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket som inrättats genom artikel 195.1 i förordning (EG) nr 1234/2007.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den […]

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

FINANSIERINGSÖVERSIKT |

DATUM: 23/5/2011 |

1. | BERÖRD BUDGETRUBRIK: Kapitel 12 – Tullar och andra avgifter | ANSLAG: DB2012 : 19 171.2 |

2. | RUBRIK: Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) om ändring av rådets förordning (EG) nr 617/2009 om öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet |

3. | RÄTTSLIG GRUND: Artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. |

4. | SYFTE: Öppnande och ändring av den autonoma tullkvoten för import av färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet |

5. | BUDGETKONSEKVENSER | TOLV-MÅNADERS-PERIOD (miljoner euro) | INNEVARANDE BUDGETÅR 2011 (miljoner euro) | FÖLJANDE BUDGETÅR 2012 (miljoner euro) |

5.0 | UTGIFTER - SOM BELASTAR GEMENSKAPENS BUDGET (BIDRAG/STÖD) - NATIONELLA MYNDIGHETER - ANDRA | - | - | - |

5.1 | INKOMSTER - GEMENSKAPENS EGNA MEDEL (AVGIFTER/TULLAR) | - | - | - 4.6 |

2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

5.0.1 | BERÄKNADE UTGIFTER | - | - | - | - |

5.1.1 | BERÄKNADE INKOMSTER | - | - | - | - |

5.2 | BERÄKNINGSMETOD: |

6.0 | KAN PROJEKTET FINANSIERAS MED DE MEDEL SOM ANSLAGITS UNDER DET BERÖRDA KAPITLET I BUDGETEN FÖR INNEVARANDE ÅR? | JA NEJ |

6.1 | ÄR FINANSIERING MÖJLIG GENOM ÖVERFÖRING MELLAN KAPITEL I BUDGETEN FÖR INNEVARANDE ÅR? | JA NEJ |

6.2 | KOMMER DET ATT BEHÖVAS EN TILLÄGGSBUDGET? | JA NEJ |

6.3 | KOMMER DET ATT BEHÖVAS ANSLAG I KOMMANDE BUDGETAR? | JA NEJ |

ANMÄRKNINGAR: Åtgärderna syftar till att ändra den årliga autonoma tullkvoten för import av nötkött av hög kvalitet mot bakgrund av samförståndsavtalen om ”kötthormoner” mellan EU och Förenta staterna samt EU och Kanada. Tullkvoten fastställdes ursprungligen genom rådets förordning (EG) nr 617/2009. Åtgärden leder till att tullkvoten ökar med 1 500 ton i den första fasen som ett resultat av samförståndsavtalet mellan EU och Kanada. I den andra fasen (från och med augusti 2012) förväntas en ökning med tullkvoten med 26 700 ton i enlighet med samförståndsavtalet mellan EU och Förenta staterna och samförståndsavtalet mellan EU och Kanada. Tullen är satt till 0. Ökningen av kvoten från 20 000 ton till 48 200 ton skulle i mycket hög utsträckning bestå av kvantiteter som inte skulle ha importerats utan den här tullkvoten. För en potentiell begränsad marginell kvantitet, kan ökningen dock ersätta befintliga kvantiteter som importeras med full importtull. I dagsläget är det svårt att exakt fastställa kvantiteterna. Om man antar att maximalt 5 % av den nya tilläggskvoten skulle ersätta befintliga importerade kvantiteter, och om priset för benfritt kött är 10 000 euro/ton och om man använder mest gynnad nations-tullsatsen, skulle den maximala förlusten uppgå till cirka 4,6 miljoner euro netto efter avdrag för medlemsstaternas uppbördskostnader*. *( 5% x 28 200) x (10 000 euro/ton x 12,8 % + 3,034 euro/ton) = 6,08 miljoner euro. Netto efter 25 % uppbördskostnader: 6,08 miljoner euro x (1 – 2 5%) = 4,6 miljoner euro |

[1] WT/DS26 och 48.

[2] Dokument WT/DS26/28 av den 30 september 2009.

[3] Dokument WT/DS48/26 av den 22 mars 2011.

[4] Europaparlamentets resolution av den 8 mars 2011 om EU:s jordbruk och internationella handel, 2010/2110(INI).

[5] EUT L 182, 15.7.2009, s. 1.

[6] EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.