Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31995D2717.pdf

31995D2717

Europaparlamentets och rådets beslut nr 2717/95/EG av den 9 november 1995 om riktlinjer för att utveckla Euro-ISDN (det tjänsteintegrerade digitala nätet) till ett transeuropeiskt nätEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 282 , 24/11/1995 s. 0016 - 0020EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 2717/95/EG av den 9 november 1995 om riktlinjer för att utveckla Euro-ISDN (det tjänsteintegrerade digitala nätet) till ett transeuropeiskt nät

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 129 d i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (3),

i enlighet med förfarandet i artikel 189 b i fördraget (4), och

med beaktande av följande:

Målet med att upprätta ett transeuropeiskt telekommunikationsnät är att ge möjlighet till informationsspridning så att den inre marknaden fungerar korrekt för alla deltagare, särskilt små och medelstora företag i gemenskapen, och gemenskapens ekonomiska och sociala sammanhållning stärks.

Den inre marknaden innebär ett område utan inre gränser inom vilket fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital måste garanteras. För att säkerställa dessa friheter föreskriver gemenskapslagstiftningen åtgärder som innebär ett omfattande informationsutbyte mellan individer, ekonomiska aktörer och behörig förvaltning. Detta utbyte kan ske med hjälp av transeuropeiska nät.

Gemenskapens insatser på detta område måste särskilt ta hänsyn till behovet av att förbinda öar, inlandsområden och randområden med gemenskapens centrala områden.

I rådets rekommendation 86/659/EEG (5) anges en serie ISDN-tjänster som är kompatibla på europeisk nivå och bör göras allmänt tillgängliga. Detta är också innehållet i en gemensam avsiktsförklaring av de offentliga företag som driver telenät.

I rådets resolution av den 18 juli 1989 (6) begärdes en stärkt samordning för att införa ISDN i gemenskapen före 1992 års utgång.

I rådets rekommendation 92/383/EEG (7) begärs att principerna för tillgång till öppna nätverk tillämpas på ISDN.

I sin resolution av den 5 juni 1992 (8) erkände rådet betydelsen av att utveckla ISDN som ett transeuropeiskt nät.

Slutsatserna från Europeiska rådets möte på Korfu den 24 och den 25 juni 1994 bör beaktas, särskilt de som avser informationssamhället.

Vid den fortsatta utvecklingen av regelverket bör målsättningarna i detta beslut beaktas.

För att den inre marknaden skall fungera på rätt sätt är det viktigt att underlätta rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital mellan gemenskapen och tredje land, framför allt medlemsstaterna i den europeiska frihandelssammanslutningen. Sådan rörlighet förbättrar handelsförbindelserna mellan ekonomiska aktörer i de aktuella länderna. Ett samarbete måste därför upprättas med dessa länder för att främja en samtrafikförmåga och driftskompatibilitet hos ISDN som omfattar hela Europa.

Det krävs lämpliga gemenskapsåtgärder för att åstadkomma en smidig samordning mellan medlemsstaterna och de ekonomiska aktörer som ansvarar för att bygga upp den grundläggande infrastrukturen för att göra det möjligt att införa ISDN-tjänster på ett väl avvägt sätt. Om Europaparlamentet och rådet inte fattar något beslut om utveckling av ISDN till ett transeuropeiskt nät kan detta leda till brister vad gäller samtrafikförmåga och driftskompatibilitet mellan nationella nät samt till ett mindre utbud av kompatibla bastjänster.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta beslut anges riktlinjer för att identifiera målen, prioriteringarna, de huvudsakliga åtgärdskategorierna och ett antal projekt av gemensamt intresse rörande utvecklingen av Euro-ISDN till ett transeuropeiskt nät.

Artikel 2

I detta beslut används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

- Euro-ISDN, en samling ISDN-installationer och tjänster som tillhandahålls på grundval av tillnärmade europeiska standarder och som finns i punkt 1 i bilaga I,

- bastjänster, tjänster enligt punkt 2 i bilaga I,

- teletjänster, tjänster enligt punkt 3 i bilaga I.

Artikel 3

Målen, vad gäller utvecklingen av ISDN, såväl i egenskap av ett transeuropeiskt nät som en del av infrastrukturen för de "allmänna tjänsterna", skall vara följande:

- utveckling av ett utbud av tjänster baserade på Euro-ISDN, varvid hänsyn också tas till det framtida införandet av ett europeiskt nät för bredbandskommunikationer,

- fullständig geografisk täckning av Euro-ISDN i alla medlemsstater med hänsyn tagen till marknadens behov, särskilt för att underlätta tillträdet för öar, inlandsområden och randområden med hjälp av Euro-ISDN.

Artikel 4

För att uppnå de mål som anges i artikel 3 fastslås följande prioriteringar:

- att främja användandet av Euro-ISDN, särskilt i små och medelstora företag, samt i offentliga organisationer,

- att bidra till en snabb tillgång till provutrustning till rimliga priser,

- att främja tillgång till billigare terminalutrustning och programvara.

Artikel 5

För att uppnå de mål som anges i artikel 3 och för att respektera de prioriteringar som fastslås i artikel 4 skall de huvudsakliga åtgärdskategorierna vara följande:

- analys av hinder för inrättandet av Euro-ISDN och medel för att övervinna dem,

- främjande av driftskompatibilitet längs hela linjen för teletjänster,

- analys och främjande av överföring av den offentliga och privata sektorns tillämpningar av Euro-ISDN,

- främjande av Euro-ISDN-terminalers och programvarutillämpningars tillgänglighet.

Artikel 6

Utvecklingen av Euro-ISDN till ett transeuropeiskt nät skall enligt detta beslut ske i form av projekt av gemensamt intresse. Sådana projekt anges i bilaga II.

Artikel 7

Detta beslut skall inte inverka på medlemsstaternas eller gemenskapens finansiella åtaganden.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall uppmuntra företag som tillhandahåller och driver offentliga nät att inrätta den infrastruktur som behövs för utvecklingen av Euro-ISDN i enlighet med marknadens behov och i överensstämmelse med gemenskapens bestämmelser.

Artikel 9

Deltagande av tredje länder som är parter i EES-avtalet eller som har ingått associeringsavtal med gemenskapen är i högsta grad önskvärt i enlighet med förfarandet i artikel 228 i fördraget, för att möjliggöra för dem att bidra till projekt av gemensamt intresse och för att främja Euro-ISDN:s samtrafikförmåga och driftskompatibilitet.

Artikel 10

Kommissionen skall år 1997 göra en övergripande utvärdering av de riktlinjer som anges i detta beslut mot bakgrund av eventuella förändringar av reglerna rörande Euro-ISDN.

Artikel 11

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Artikel 12

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 9 november 1995.

På Europaparlamentets vägnar

K. HÄNSCH

OrdförandePå rådets vägnar

A. AMADOR MILLÁN

Ordförande

(1) EGT nr C 259, 23.9.1993, s. 4 och EGT nr C 353, 13.12.1994, s. 5.

(2) EGT nr C 52, 19.2.1994, s. 40.

(3) EGT nr C 217, 6.8.1994, s. 16.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 19 april 1994 (EGT nr C 128, 9.5.1994, s. 42), rådets gemensamma ståndpunkt av den 22 december 1994 (EGT nr C 384, 31.12.1994, s. 29) och Europaparlamentets beslut av den 13 juni 1995 (EGT nr C 166, 3.7.1995, s. 34).

(5) EGT nr L 382, 31.12.1986, s. 36.

(6) EGT nr C 196, 1.8.1989, s. 4.

(7) EGT nr L 200, 18.7.1992, s. 10.

(8) EGT nr C 158, 25.6.1992, s. 1.

BILAGA I

KOMPLETTERANDE UPPGIFTER BETRÄFFANDE DEFINITIONERNA I ARTIKEL 2

1. I detta beslut avses med Euro-ISDN:

- de bastjänster som anges i punkt 2,

- basanslutning,

- primäranslutning,

- internationella gränssnitt,

- bärarkapacitet för de tjänster som anges i punkt 3.

2. I detta beslut avses med bastjänster:

Bärartjänster:

- kretskopplad 64 kbit/s obegränsad bärartjänst,

- kretskopplad 3,1 kHz ljudbärartjänst.

Tilläggstjänster:

- identifiering av uppringande nummer,

- blockering av identifiering av uppringande nummer,

- multipla abonnemangsnummer,

- överföring av terminaler,

- direktuppringning.

Bärarkapacitet:

- bärarkapacitet för de teletjänster som anges i punkt 3.

3. I detta beslut avses med teletjänster (listan är inte uttömmande):

- eurofilöverföring,

- elektronisk post,

- allmän tillgång till databaser (även videotex),

- bildtelefoni,

- telefax grupp 4.

De tjänster som anges i denna bilaga grundar sig på tillnärmade standarder.

BILAGA II

PROJEKT AV GEMENSAMT INTRESSE ANGÅENDE UTVECKLINGEN AV EURO-ISDN TILL ETT TRANSEUROPEISKT NÄT

1. ANALYS AV HINDER FÖR INRÄTTANDET AV EURO-ISDN OCH MEDEL FÖR ATT ÖVERVINNA DEM

1.1 Identifiering och undanröjande av hinder

Mål: Att mot bakgrund av resultat från pågående undersökningar och nya genomförbarhetsstudier rekommendera åtgärder för att förbättra situationen.

1.2 Transeuropeisk driftskompatibilitet mellan Euro-ISDN och paketkopplade nät och tjänster för dataöverföring.

Mål: Att analysera skillnaderna mellan befintliga planer och användningar i syfte att införa integrerade paketkopplade bärartjänster med ISDN-anslutning. Detta bör resultera i flera rekommendationer som syftar till att erbjuda transeuropeiska kompatibla paketkopplade bärartjänster vilket är nödvändigt för att kunna överföra många tillämpningar till Euro-ISDN.

1.3 Transeuropeisk driftskompatibilitet mellan system för digitala cellulära mobilsystem och Euro-ISDN

Mål: Att identifiera de åtgärder som behövs för att tillförsäkra driftskompatibiliteten för icke röstbaserade tjänster som erbjuds i nät för digital cellulär mobil kommunikation.

1.4 Utveckling av gränsöverskridande tillämpningar

Mål: Att motsvara de specifika behoven i gränsområdena rörande den offentliga och den privata sektorn (i synnerhet små och medelstora företag).

2. FRÄMJANDE AV DRIFTSKOMPATIBILITET LÄNGS HELA LINJEN FÖR TELETJÄNSTER OCH TILLGÄNGLIGHET TILL EURO-ISDN-TERMINALER

2.1 Att främja tillgången till utrustning och tjänster för test av driftskompatibiliteten för att utveckla ett system med Euro-märkning

Mål: Att med hjälp av lämplig terminalutrustning förbättra små och medelstora företags tillgång till avancerade tjänster genom det frivilliga systemet med Euro-märkning som syftar till att garantera kompatibiliteten hos icke röstbaserade teletjänster när det finns flera säljare, och därför är synnerligen lämpligt för försäljning av produkter i form av programvara. Tillämpning av Euro-märkning på grundval av test av driftskompatibiliteten (testsekvenser saknas) hos terminaler (hårdvara och programvara) som erbjuds av olika försäljare.

2.2 Små och medelstora företags tillgång till och användning av befintliga och planerade europeiska teletjänster

Mål: Att identifiera små och medelstora företags behov av elektronisk post, filöverföring och allmän tillgång till databaser samt främjande av "kommunikationssamhällen". Detta initiativ kompletterar aktiviteter på andra områden som inte direkt har att göra med ISDN och som syftar till att uppmuntra den privata sektorn till att investera i etableringen av de transeuropeiska teletjänsterna.

3. ANALYS OCH FRÄMJANDE AV ÖVERFÖRING AV BEFINTLIGA TILLÄMPNINGAR I DEN OFFENTLIGA OCH PRIVATA SEKTORN AV EURO-ISDN OCH FRÄMJANDE AV NYA TILLÄMPNINGAR

3.1 Euro-ISDN för särskilda användargrupper

Mål: Att förbättra kommunikationsmöjligheterna för ett antal användargrupper med hjälp av ISDN, vilket särskilt gör det möjligt att upprätta internationella "slutna användargrupper" till en låg kostnad.

3.2 Högkvalitetsbilder i den privata sektorn

Mål: Att förbättra konkurrenskraften hos minst tre områden inom den privata sektorn, vilket kan skapa nya arbetstillfällen, genom användning av tjänster för stillbilder av hög kvalitet; allmän tillgång till bilddatabaser för media (elektronisk publicering), turistsektorn och fastighetsmarknaden.

3.3 Transeuropeisk tillgång till kataloger och handböcker

Mål: Att utfärda rekommendationer om hur man kan erbjuda tillgång till stora filer på distans till företag som ofta behöver ha tillgång över landsgränserna till kataloger och handböcker (resande försäljare, försäkringsinspektörer, underhållstekniker, etc.).

3.4 Euro-ISDN för främjande av telearbete

Mål: Att demonstrera fördelarna med telearbete.

3.5 Euro-ISDN för utbildning och forskning

Mål: Att dra fördelarna av distansundervisning, bl.a. för att avhjälpa brist på kvalifikationer hos arbetslösa, stödja livslång utbildning och täcka behoven hos geografiskt utspridda befolkningar.

3.6 Euro-ISDN för hälsovård och sociala tjänster

Mål: Att förbättra kvaliteten och kostnadseffektiviteten inom sjukvårdssystemet och socialtjänsten, däribland tjänster för funktionshindrade.

3.7 Euro-ISDN inom kultursektorn

Mål: Att underlätta en utbredd tillgång till kultur i alla dess former i hela Europa och därigenom bidra till bevarandet av Europas kulturella identitet och mångfald.

4. FRÄMJANDE AV TILLGÅNG TILL EURO-ISDN-TERMINALER

4.1 Experiment för att testa ändamålsenligheten hos teletjänster för små och medelstora företag

Mål: Att användare, som skulle kunna ha nytta av teletjänster i Euro-ISDN, görs uppmärksamma på att dessa system kan förbättra rutinerna inom företagen, och att utveckla en kritisk mängd Euro-ISDN-terminaler i syfte att göra dem billigare genom att sprida dess användning. Pilotprojekt vid EG:s informationskontor och liknande inrättningar i medlemsstaterna (kostnads- och intäktsanalys samt en anslutande förstudie om det allmänna införandet av ISDN vid EG:s informationskontor).

4.2 Främjande av ett gemensamt programgränssnitt

Mål: Att främja harmonisering av programgränssnitt inom gemenskapen och på så sätt göra programmen oberoende av den underliggande hårdvaran.

4.3 Utbildningsåtgärder

Mål: Utbildning av personal i samband med spridning och införande av Euro-ISDN-terminaler, i synnerhet i små och medelstora företag.

5. BETJÄNING FRÅN ETT STÄLLE (ONE-STOP SHOPPING)

Mål: Att främja preciseringen av principer för betjäning från ett ställe (one-stop shopping) och att tillämpa dem på Euro-ISDN inom hela gemenskapen.