Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31995R2236.pdf

31995R2236

Rådets förordning (EG) nr 2236/95 av den 18 september 1995 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nätEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 228 , 23/09/1995 s. 0001 - 0007RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2236/95 av den 18 september 1995 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 129d, tredje stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av yttrandet från Ekonomiska och sociala kommittén (2),

med beaktande av yttrandet från Regionkommittén (3),

i enlighet med det i fördragets artikel 189c angivna förfarandet (4), och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 3 n i fördraget skall gemenskapens verksamhet innefatta stimulans till att upprätta och utveckla transeuropeiska nät.

Enligt artikel 129b i fördraget skall gemenskapen medverka till att upprätta och utveckla transeuropeiska nät för infrastrukturerna inom transport-, telekommunikations- och energisektorerna i syfte att bidra till förverkligandet av de mål som anges i artiklarna 7a och 130a i fördraget.

Enligt artikel 129b.2 i fördraget skall gemenskapens insatser främja de nationella nätens samtrafikförmåga och driftskompatibilitet samt tillträdet till sådana nät, varvid särskild hänsyn skall tas till behovet av att förbinda öar, inlandsområden och randområden med gemenskapens centrala områden.

Enligt artikel 129c i fördraget skall gemenskapen dra upp en serie riktlinjer som omfattar mål, prioriteringar och huvudlinjer för de åtgärder som förutses när det gäller de transeuropeiska näten, och gemenskapen kan också stödja medlemsstaternas finansiella satsningar för att förverkliga dessa nät.

Det finns anledning att ställa upp allmänna regler för beviljande av ekonomiskt stöd från gemenskapen för transeuropeiska nät och på så sätt göra det möjligt att genomföra denna artikel.

I enlighet med artikel 129c i fördraget kan gemenskapen bevilja stöd till sådana projekt av gemensamt intresse som anges i dessa riktlinjer.

De riktlinjer som avses i artikel 129c.1 i fördraget och som föreslås av kommissionen, behandlas för närvarande av Europaparlamentet och rådet, och om de beslut som fastställer dessa riktlinjer inte trätt i kraft när denna förordning träder i kraft, bör gemenskapen kunna bidra till prioriterade specifika projekt under en övergångsperiod, inom ramen för de anslag som finns tillgängliga för budgetåret 1995 och längst fram till och med den 31 december 1995.

Andelen privat kapital i finansieringen av de transeuropeiska näten bör ökas och samarbetet mellan den offentliga sektorn och den privata sektorn utvecklas.

Gemenskapens stöd kan särskilt utgöras av genomförbarhetsstudier, lånegarantier eller räntesubventioner. Subventionerna och garantierna gäller särskilt finansiellt stöd från Europeiska investeringsbanken eller andra offentliga eller privata finansiella institutioner. I vissa fall då en tillfredsställande motivering läggs fram är det möjligt att direkt subventionera vissa investeringar.

Lånegarantierna kommer att beviljas på affärsmässig grund av Europeiska investeringsfonden eller andra finansiella institutioner och gemenskapens finansiella stöd kan helt eller delvis täcka de premier som mottagarna av dessa garantier får betala.

Gemenskapens stöd är i första hand avsett att undanröja de finansieringshinder som kan uppstå under inledningsfasen av ett projekt.

Det finns anledning att fastställa en gräns för gemenskapens stöd i förhållande till den totala investeringskostnaden.

Gemenskapens stöd skall tilldelas projekt beroende på i vilken utsträckning de bidrar till att målen i artikel 129b samt andra mål och prioriteringar som omfattas av de riktlinjer som avses i artikel 129c i fördraget förverkligas. Hänsyn bör också tas till andra aspekter såsom till exempel stimulans av offentlig och privat finansiering, projektens direkta och indirekta samhällsekonomiska effekter, i synnerhet för sysselsättningen, samt till miljökonsekvenserna.

Kommissionen skall göra en noggrann bedömning av projektens potentiella ekonomiska bärkraft med hjälp av cost/benefitanalyser och andra lämpliga kriterier samt av projektens finansiella lönsamhet.

Gemenskapens finansiella stöd enligt artikel 129c.1 i fördraget skall vara förenliga med gemenskapens politik, i synnerhet rörande nät och när det gäller miljöskydd, konkurrens och offentlig upphandling. Skyddet av miljön innebär att miljökonsekvenserna måste beaktas.

Det är lämpligt att precisera befogenheter och ansvarsområden när det gäller den finansiella kontrollen både för medlemsstaterna och kommissionen.

Kommissionen skall övervaka att det sker en effektiv samordning av alla gemenskapsinsatser som har betydelse för de transeuropeiska näten, särskilt av sådan finansiering som avser transeuropeiska nät och sådan finansiering som sker genom struktur- och sammanhållningsfonderna, Europeiska investeringsfonden och Europeiska investeringsbanken.

Effektiva metoder för utvärdering, uppföljning och kontroll av gemenskapens insatser bör utarbetas.

Det är viktigt att i lämplig omfattning säkerställa tillgång till information, offentlighet och insyn såvitt avser de finansiella verksamheterna.

Ett finansiellt referensbelopp enligt punkt 2 i Europaparlamentets, rådets och kommissionens förklaring av den 6 mars 1995 bör införas i denna förordning för genomförandet av denna, utan att det påverkar budgetmyndighetens behörighet enligt fördraget.

Före utgången av perioden för det finansiella perspektivet för 1994-1999 bör en utvärdering göras av om och i vilken utsträckning de insatser som anges i denna förordning motsvarar gemenskapens behov.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definition och tillämpningsområde

I denna förordning anges de villkor och förfaranden som gäller för gemenskapens stöd till projekt av gemensamt intresse på området för transeuropeiska nät för infrastrukturerna inom transport-, telekommunikations- och energisektorerna, i enlighet med artikel 129c.1 i fördraget.

Artikel 2

Rätt till stöd

1. Endast projekt av gemensamt intresse (i fortsättningen kallade "projekt") som identifieras med hjälp av de i artikel 129c.1 i fördraget angivna riktlinjerna kan bli föremål för gemenskapens stöd.

Delar av projekt kan vara berättigade till stöd enligt föregående stycke i den mån de utgör tekniskt och ekonomiskt fristående enheter.

2. Projekt är berättigade till stöd om de finansieras av medlemsstaterna, av regionala eller lokala myndigheter, eller av organ som har en sådan administrativ eller rättslig ställning att de är likställda med offentliga organ, särskilt sådana offentliga eller privata företag som tillhandahåller offentliga tjänster av allmänt intresse.

Ett projekt anses vara finansierat av en medlemsstat när det genomförs och finansieras direkt av en offentlig myndighet eller när det får offentligt stöd eller stöd av offentliga medel som, oberoende av hur stödet är utformat, beviljas av organ på nationell, regional eller lokal nivå.

Artikel 3

Övergångsbestämmelse

Även om de beslut som fastställer riktlinjerna enligt artikel 129c.1 i fördraget ännu inte trätt i kraft när denna förordning träder i kraft, kan specifika projekt, vilkas finansiering är prioriterad, i synnerhet när det gäller transportsektorns infrastruktur, anses vara berättigade till stöd enligt denna förordning.

Denna bestämmelse gäller tills de beslut som fastställer riktlinjerna för ifrågavarande infrastrukturområde träder i kraft och längst till och med den 31 december 1995.

Artikel 4

Insatser

1. Gemenskapsstöd kan ges i en eller flera av följande former:

a) Samfinansiering av studier rörande projekten, inklusive förstudier, genomförbarhetsstudier, utvärderingar och annat tekniskt bistånd till sådana studier.

Gemenskapens andel av finansieringen får normalt inte överstiga 50 % av den totala kostnaden för en studie.

I sådana undantagsfall då en tillfredsställande motivering kan läggas fram kan gemenskapens andel av finansieringen på kommissionens initiativ och om medlemsstaterna godkänner det överstiga 50 % av den totala kostnaden.

b) Räntesubventioner till lån som beviljas av Europeiska investeringsbanken eller av andra offentliga eller privata finansiella institutioner. Normalt skall subventionens löptid inte överstiga fem år.

c) Bidrag till premier för garantier för lån från Europeiska investeringsfonden eller andra finansiella institutioner.

d) När en tillfredsställande motivering kan läggas fram får stöd till investeringar ges som direkt subvention.

e) Gemenskapsstöd enligt a - d skall vid behov kombineras så att de budgetmedel som har anslagits får största möjliga stimulanseffekt och används så ekonomiskt som möjligt.

2. Gemenskapens insatser enligt a - d skall göras med urskillning så att hänsyn kan tas till särdragen hos de olika typerna av nät och för att säkerställa att dessa insatser, när det gäller nät inom energi- och telekommunikationssektorerna, inte förorsakar någon snedvridning av konkurrensen mellan företagen inom sektorn i fråga.

Artikel 5

Villkor för gemenskapsstöd

1. Gemenskapsstöd beviljas i princip endast om genomförandet av projekten stöter på finansieringssvårigheter.

2. Gemenskapsstödet får inte överstiga det lägsta belopp som anses nödvändigt för att sätta igång ett projekt.

3. Det totala gemenskapsstödet får enligt denna förordning inte överstiga 10 % av den totala investeringskostnaden, oavsett vilken stödform som valts.

4. De finansiella medel som avses i denna förordning är normalt inte avsedda för projekt eller projektfaser som får stöd ur andra finansieringskällor som belastar gemenskapens budget.

Artikel 6

Kriterier för val av projekt

1. Projekten får stöd i förhållande till i vilken utsträckning de bidrar till målen i artikel 129b i fördraget samt övriga mål och prioriteringar som omfattas av de riktlinjer som anges i artikel 129c i fördraget.

2. Gemenskapsstödet är avsett för projekt som har en potentiell ekonomisk bärkraft och vars finansiella lönsamhet, vid tiden för ansökan, bedöms vara otillräcklig.

3. I beslutet om att bevilja gemenskapsstöd skall hänsyn också tas till

- projektens utvecklingsnivå,

- den stimulanseffekt som gemenskapens insatser kommer att ha på offentlig och privat finansiering,

- om projektens finansieringsstruktur är solid,

- direkta eller indirekta samhällsekonomiska effekter, särskilt på sysselsättningen,

- miljöpåverkan.

4. Den tidsmässiga samordningen av de olika delarna i projekten skall också beaktas, särskilt när det gäller gränsöverskridande projekt.

Artikel 7

Förenlighet

Projekt som finansieras enligt denna förordning skall vara förenliga med gemenskapsrätten och gemenskapens politik på olika områden, särskilt när det gäller miljöskydd, konkurrens och offentlig upphandling.

Artikel 8

Inlämning av ansökan om stöd

Ansökningar om stöd skall lämnas till kommissionen av den berörda medlemsstaten eller, med medlemsstatens godkännande, av det organ som direkt berörs.

Artikel 9

Uppgifter som behövs för att utvärdera och identifiera ansökningarna

1. En ansökan om stöd skall innehålla alla de uppgifter som enligt artiklarna 5-7 är nödvändiga för bedömning av projektet.

a) om det gäller ett projekt:

- namnet på det organ som ansvarar för att projektet genomförs,

- en projektbeskrivning samt vilken typ av gemenskapsstöd som avses,

- resultatet av cost/benefitanalyserna, inbegripet resultatet av analyserna av den potentiella ekonomiska bärkraften samt analysen av den finansiella lönsamheten,

- projektets placering på förbindelselinjer och knutpunkter i förhållande till riktlinjerna på transportområdet,

- hur det passar in i den regionala planeringen,

- en sammanfattande beskrivning av projektets inverkan på miljön på grundval av de bedömningar som företagits enligt rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt(5),

- en förklaring som visar att andra möjligheter till offentlig eller privat finansiering, däribland genom Europeiska investeringsfonden och Europeiska investeringsbanken, har undersökts,

- en finansieringsplan med uppgift om beloppen i ecu eller nationell valuta, som visar alla delar av finansieringens struktur, inbegripet det stöd som förväntas eller redan har beviljats av gemenskapen och medlemsstaterna.

b) Om ansökningen gäller en studie: ämnet och syftet med denna samt de metoder och tillvägagångssätt som skall användas.

c) Preliminär tidsplan för arbetet.

d) En beskrivning av hur den berörda medlemsstaten kommer att kontrollera användningen av de medel som ansökan gäller.

2. De sökande skall förse kommissionen med alla andra uppgifter av betydelse som kommissionen begär in.

3. Kommissionen kan ta in alla de tekniska expertutlåtanden som är nödvändiga för att pröva ansökan, inbegripet ett utlåtande från Europeiska investeringsbanken.

Artikel 10

Beviljande av finansiellt stöd

Kommissionen beslutar om att bevilja finansiellt stöd enligt denna förordning på grundval av bedömningen av ansökningarna enligt urvalskriterierna och i enlighet med det förfarande som anges i artikel 17. Den meddelar sitt beslut direkt till mottagarna och medlemsstaterna.

Artikel 11

Finansiella bestämmelser

1. Gemenskapsstödet får bara täcka uppgifter för genomförandet av projektet och som bestrids av mottagarna av stödet eller av tredje man som ansvarar för att projektet genomförs.

2. Utgifter som ådragits före den dag som kommissionen mottar ansökningen om stöd är inte berättigade till stöd.

3. Kommissionens beslut om att bevilja finansiellt stöd enligt artikel 10 innebär att dessa utgifter anses tillåtna i förhållande till budgeten.

4. Normalt äger betalning rum genom utbetalning av förskott, delbelopp och ett slutbelopp. Förskottet, som i normala fall inte får överstiga 50 % av det första årliga delbeloppet, betalas ut så snart som ansökningen om stöd bifallits. Delbeloppen betalas ut på begäran, med beaktande av hur långt projektet eller studien har kommit, och vid behov med hänsyn till en reviderad finansieringsplan enligt noggranna och tydliga principer.

5. Vid betalningarna skall hänsyn tas till det faktum att genomförandet av ett infrastrukturprojekt sträcker sig över flera år och att det därför är viktigt att finansieringen också sträcker sig över flera år.

6. Kommissionen betalar ut slutbeloppet efter godkännande av den slutrapport om projektet eller studien, som mottagaren av stödet har att ge in, och som skall innehålla en specificering av alla faktiska kostnader.

7. I enlighet med förfarandet i artikel 17 fastställer kommissionen hur, när och med vilka belopp räntesubventioner samt subventioner till garantipremier skall betalas.

Artikel 12

Finansiell kontroll

1. För att kunna säkerställa att de projekt som finansieras enligt denna förordning genomförs på ett riktigt sätt skall medlemsstaterna vidta de åtgärder som krävs för att

- regelbundet kontrollera att de projekt och studier som finansieras av gemenskapen genomförs på ett riktigt sätt,

- förebygga och beivra oegentligheter,

- återfå de medel som försvunnit på grund av oegentligheter, inbegripet räntor som avser för sena återbetalningar i enlighet med regler som kommissionen har antagit. Om inte medlemsstaten och/eller den myndighet som ansvarar för genomförandet kan bevisa att oegentligheten inte beror på dem är medlemsstaten i andra hand skyldig att betala tillbaka de summor som otillbörligen betalats ut.

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits i detta syfte samt överlämna en beskrivning av de system för kontroll och styrning som byggts upp för att säkerställa att projekten och studierna genomförs på ett effektivt sätt.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna alla nationella rapporter som kan ha betydelse för kontrollen av projekten i fråga.

4. Utan att detta påverkar den kontroll som medlemsstaterna utövar enligt lagar och andra författningar, och utan att detta påverkar bestämmelserna i artikel 188a i fördraget eller den kontroll som utförs i enlighet med fördragets artikel 209 c, kan tjänstemän eller andra anställda vid kommissionen på platsen, bl.a. genom stickprovsundersökningar, kontrollera de projekt som finansieras enligt denna förordning samt studera de system och åtgärder för kontroll som utarbetats av de nationella myndigheterna, vilka skall informera kommissionen om de åtgärder de vidtagit i detta syfte.

5. Innan någon kontroll på platsen utförs skall kommissionen underrätta den berörda medlemsstaten för att få all den hjälp som behövs. Om kommissionen utför kontroll på platsen utan förvarning skall den genomföras enligt bestämmelserna i budgetförordningen. Tjänstemän eller andra anställda i medlemsstaten får delta i kontrollen.

Kommissionen får begära att den berörda medlemsstaten utför kontroll på platsen för att undersöka om den begäran om betalning som görs är riktig. Tjänstemän eller andra anställda vid kommissionen får delta i dessa kontroller och skall delta om den berörda medlemsstaten begär det.

Kommissionen skall samordna sina kontroller för att undvika att samma förhållanden kontrolleras flera gånger under samma tid. Den berörda medlemsstaten och kommissionen skall omedelbart sinsemellan översända alla lämpliga upplysningar som avser resultaten av de utförda kontrollerna.

6. När det gäller gemenskapsstöd som beviljas sådana organ som anges i artikel 2.2 skall kommissionen genomföra kontrollerna i samarbete med medlemsstaten.

7. Under en period av tre år efter den sista utbetalningen för ett projekt skall de ansvariga organen och myndigheterna hålla verifikationer som avser projektutgifter tillgängliga för kommissionen.

Artikel 13

Minskning, avbrytande och indragning av stöd

1. Om det vid genomförandet av ett projekt finns anledning att anta att en del av eller hela det beviljade stödet inte är berättigat, skall kommissionen på lämpligt sätt undersöka ärendet och framförallt uppmana medlemsstaten eller de myndigheter eller organ som medlemsstaten utsett för att genomföra projektet att inkomma med sina synpunkter inom en viss tid.

2. Efter den undersökning som avses i punkt 1 kan kommissionen minska, avbryta eller dra in stödet till projektet i fråga, om undersökningen visar att någon oegentlighet förekommit eller att något av de villkor som anges i beslutet om beviljande av stöd inte är uppfyllt, och särskilt att det skett en väsentlig förändring som påverkar projektets art eller sättet att genomföra det, utan att kommissionen fått tillfälle att godkänna detta.

Otillbörligt mottagande av belopp utöver vad som borde utgå leder alltid till återbetalning av de otillbörligen utbetalade beloppen.

3. Varje felaktigt utbetalat belopp skall återbetalas till kommissionen.

Artikel 14

Samordning

Kommissionen skall se till att de projekt som genomförs inom ramen för denna förordning och de projekt som får bidrag från gemenskapsbudgeten, Europeiska investeringsbanken och gemenskapens övriga finansiella instrument samordnas och ingår i en helhet.

Artikel 15

Bedömning, uppföljning och utvärdering

1. Medlemsstaterna och kommissionen skall se till att de projekt som genomförs enligt denna förordning följs upp och utvärderas effektivt. Projekten kan anpassas efter resultaten av uppföljningen och utvärderingen.

2. För att säkerställa att gemenskapsstödet används effektivt skall kommissionen och de berörda medlemsländerna systematiskt utvärdera hur långt projektet har kommit, vid behov i samarbete med Europeiska investeringsbanken.

3. När kommissionen får en ansökan om stöd skall den, innan projektet godkänns, bedöma om projektet överensstämmer med de villkor och kriterier som anges i artiklarna 5 och 6. Vid behov skall kommissionen anmoda Europeiska investeringsbanken att medverka vid bedömningen.

4. Under genomförandet av projekten och när de avslutats skall kommissionen och medlemsstaterna göra en utvärdering av hur de utförts samt av deras effekt för att möjliggöra en bedömning av om de mål som ursprungligen sattes upp kan uppnås eller har uppnåtts. Utvärderingen omfattar bl.a. projektets inverkan på miljön, med beaktande av gällande gemenskapsrätt.

5. Uppföljningen görs vid behov med hjälp av fysiska och finansiella kriterier. Kriterierna skall avse projektets särskilda karaktär och mål. De är utformade för att visa

- hur långt projektet har kommit, jämfört med den ursprungliga planen och målet,

- hur förvaltningen av det har utvecklats och eventuella problem i samband därmed.

6. När de enskilda ansökningarna om bistånd prövas skall kommissionen ta hänsyn till resultaten av de bedömningar och utvärderingar som utförts enligt bestämmelserna i denna artikel.

7. I de enskilda besluten om projektgodkännande skall närmare regler om sätten för utvärdering och uppföljning, som anges i punkterna 4 och 5, fastställas.

Artikel 16

Information och offentlighet

1. De åtgärder som vidtagits enligt denna förordning skall redovisas i en årlig rapport som kommissionen överlämnar till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén för yttrande. Rapporten skall innehålla en utvärdering av de resultat som uppnåtts genom gemenskapens insats på olika områden, jämfört med de ursprungliga målen.

2. Mottagarna av stödet skall se till att stöd som beviljas enligt denna förordning offentliggörs på lämpligt sätt, så att allmänheten får information om gemenskapens roll när det gäller genomförandet av projekten. De skall samråda med kommissionen om hur detta skall genomföras i praktiken.

Artikel 17

Kommittéer

1. Kommissionen är ansvarig för genomförandet av denna förordning.

2. Vid genomförandet av denna förordning biträds kommissionen av en kommitté som sammanträder i den sammansättning som är lämplig beroende på vilka sektorer som behandlas:

- transeuropeiska nät på transportområdet,

- transeuropeiska nät på telekommunikationsområdet,

- transeuropeiska nät på energiområdet.

Kommittén skall bestå av företrädare för medlemsstaterna, och ha kommissionens företrädare som ordförande.

Europeiska investeringsbanken skall utse en företrädare utan rösträtt till kommittén.

3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Vid omröstning inom kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt ovannämnda artikel. Ordföranden får inte rösta.

4. a) Kommissionen skall själv anta de föreslagna åtgärderna om de är förenliga med kommitténs yttrande.

b) Om de föreslagna åtgärderna inte är förenliga med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 18

Budgetmedel

Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av denna förordning skall för perioden 1995-1999 vara 2 345 miljoner ecu.

Det årliga anslaget skall beviljas av budgetmyndigheten inom ramen för det finansiella perspektivet.

Artikel 19

Revisionsklausul

Före utgången av 1999 beslutar rådet enligt förfarandet i fördragets artikel 129 d tredje stycket om och under vilka förhållanden de åtgärder som avses i denna förordning kan fortsätta efter den period som anges i artikel 18.

Artikel 20

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 september 1995.

På rådets vägnar

P. SOLBES MIRA

Ordförande

(1) EGT nr C 89, 26.3.1994, s. 8.

(2) EGT nr C 195, 18.7.1994, s. 74.

(3) EGT nr C 217, 6.8.1994, s. 36.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 30 november 1994 (EGT nr C 363, 19.12.1994, s. 23), rådets gemensamma ståndpunkt av den 31 mars 1995 (EGT nr C 130, 29.5.1995, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 12 juli 1995 (ännu inte offentliggjort i Officiella tidningen).

(5) EGT nr L 175, 5.7.1985, s. 40.